Op 24-5-2017 is een voorstel van resolutie voor de erkenning van Hyper Elektrosensitiviteit gedaan in het Belgische Senaat. Hyper Elektrosensitiviteit, EHS of elektrogevoeligheid. In Europa geeft al 10% van de bevolking aan elektrogevoelig te zijn. Elektrogevoeligheid wat inhoud dat het lichaam ongewenste reacties geven op de ongevraagde, onzichtbare, reukloze en onhoorbare elektromagnetische velden van alle draadloze apparatuur van onder meer;
Wifi;
Zendmasten;
Smartphones;
Tablets;
Simme meters;
DECT-telefoons.

Het parlement
Het Federaal Parlement is de nationale volksvertegenwoordiging van België. Het bestaat uit twee kamers:
de Kamer van Volksvertegenwoordigers;
de Senaat.

De Kamer van Volksvertegenwoordigers telt 150 leden en de Senaat 71, plus de senatoren van rechtswege. De bevolking kiest beide kamers rechtstreeks voor een termijn van vier jaar.

Wetgeving
De Senaat is, samen met de Kamer, de uitvoerder van de Grondwet en de beheerder over de wetgeving, organisatie en de werking ervan. Een volksvertegenwoordiger of een senator dient een wetsvoorstel in of de regering dient een wetsontwerp in, samen met het advies van de Raad van State. Een wetsvoorstel is een wetgevend initiatief uitgaande van een parlementslid en een wetsontwerp is een wetgevend initiatief uitgaande van de regering.

Een wet treedt in werking de 10de dag na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, behalve wanneer de wet zelf een andere datum van inwerkingtreding bepaalt.

Het wetsvoorstel
De heer Philippe Mahoux c.s. is een voormalig geneesheer en tegenwoordig een Belgische politicus voor de PS (Parti Socialiste). Een Franstalige socialistische partij in Brussel en Wallonië. Op 24-6-2017 dient Phillippe Mahoux in de Belgische Senaat een voorstel van resolutie in voor erkenning van ElektroHyperSensitiviteit (EHS). Een voorstel van resolutie waar het de regering te vraagt en uitlegt om het beleid via een wet in de gewenste richting te sturen.

De reden voor de resolutie
De volgende redenen worden aangehaald waarom de oproep tot een aanpassing van de wet:
-het « Freiburger Appell » van 9 oktober 2002, waarin werd gevraagd om onder andere de grenswaarden voor blootstelling en de vermogensdichtheid
van microgolven die worden uitgezonden door installaties voor mobiele telefonie en draadloze apparaten, te verminderen ;
-de resolutie van het Europees Parlement van 2 april 2009 en de gezondheidsrisico’s in verband met elektromagnetische velden;
-op resolutie van het Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa, die werd aangenomen op 27 mei 2011, betreffende het potentiële gevaar van elektromagnetische velden en hun invloed op het leefmilieu;
-het BioInitiative-rapport 2007/2012/2014 met betrekking tot de biologische en gezondheidseffecten van blootstelling aan elektromagnetische velden met extreem lage en hoge frequenties ;
-de Franse ‘wet Abeille’ betreffende soberheid, transparantie, informatie en overleg inzake blootstelling aan elektromagnetische golven, die werd aangenomen op 29 januari 2015 en afgekondigd op 9 februari 2015;
-de internationale oproep ‘ EMF International Appeal’, die in mei 2015 werd ondertekend door tweehonderd wetenschappers, teneinde een doeltreffende bescherming te vragen van mens, dier en plant tegen blootstelling aan elektromagnetische velden van niet-ioniserende golven;
-het vijfde colloquium van het Appel van Parijs, dat werd gehouden op 18 mei 2015 in de Académie royale de médecine de Belgique te Brussel, waarna een internationale wetenschappelijke verklaring over elektromagnetische overgevoeligheid en gevoeligheid voor meerdere chemische producten werd goedgekeurd ;
-de toenemende blootstelling van de bevolking aan diverse elektromagnetische velden, die alom vertegenwoordigd zijn geworden in het leefmilieu en dat steeds meer burgers klagen over gezondheidsproblemen die ze wijten aan hun blootstelling aan elektromagnetische velden. Gezondheidsklachten die steeds ernstiger en frequenter worden en de levenskwaliteit van de betrokkenen aanzienlijk verminderen;
-dat deze vermindering van de levenskwaliteit zich voordoet in alle aspecten van het leven. Namelijk:
Gezondheid;
Werk;
Huisvesting;
Familie contacten;
Sociale contacten.

-dat een toenemend aantal studies en medische oproepen aandringen op de nodige voorzichtigheid ten aanzien van elektromagnetische velden, die verantwoordelijk worden geacht voor niet-thermische gezondheidseffecten.
-dat de erkenning van de persoon met elektrogevoeligheid met een aangepaste
inrichting van de ruimtes het mogelijk heeft gemaakt dat de situatie van elektrogevoelige personen in Zweden aanzienlijk verbetert is;
-dat er een gebrek is aan begeleiding van patiënten met elektromagnetische (over)gevoeligheid door het medische circuit en dat er niemand is die zich bekommert om de elektrogevoelig. Dat de wetenschappelijke controverse over het fysiologische karakter van intolerantie voor elektromagnetische golven geen reden mag zijn om zich afwachtend op te stellen ten aanzien van de personen die eraan lijden. Het zal naar aanleiding van het onderwerp roken en asbest, naar alle waarschijnlijkheid nog vele jaren duren alvorens er een wetenschappelijke consensus kan worden bereikt;
-dat het advies van de WHO niet meer opnieuw werd geëvalueerd is sinds 2014 en het bijgevolg geen rekening heeft kunnen houden met de recente publicaties die de mogelijkheid bevestigen dat elektrogevoeligheid een fysiologische oorzaak heeft en dan met name een biologische oorzaak.

De resolutiestellers vragen
1. het bestaan van elektromagnetische overgevoeligheid officieel te erkennen en zeer specifiek aandacht te besteden aan de personen die hieraan lijden en aan hun
behoeften;
2. onafhankelijk onderzoek te ontwikkelen en aan te moedigen teneinde te komen tot een objectieve diagnose van elektromagnetische overgevoeligheid en de impact ervan op het gebied van gezondheid te bepalen;
3. de gezondheidswerkers en de beheerders van openbare instellingen (ziekenhuizen, scholen, enz.) bewust te maken van het bestaan van elektromagnetische
Overgevoeligheid en hen aan te moedigen de nodige maatregelen te nemen teneinde de personen die aangeven elektrogevoelig te zijn zo goed mogelijk te begeleiden;
4. een aantal aanpassingen in steden te overwegen en te zorgen voor netwerkvrije zones op openbare plaatsen, teneinde personen die lijden aan elektromagnetische overgevoeligheid te beschermen en hun toegang te verlenen tot sociale, openbare, gezondheids- en onderwijsdiensten;
5. de bouw aan te moedigen van aangepaste woningen die bescherming bieden tegen elektromagnetische golven, waardoor personen met elektromagnetische overgevoeligheid ook kunnen blijven wonen, leven en werken (witte zones);
6. rekening te houden met het bestaan van intolerantie voor elektromagnetische velden bij een deel van de bevolking bij het uitwerken van het regeringsbeleid dat een directe of indirecte impact heeft op het blootstellingsniveau van de bevolking aan elektromagnetische straling met hoge frequenties ;
7. in het bijzonder aandacht te besteden aan de specifieke behoeften van personen die lijden aan elektromagnetische overgevoeligheid.

Na het indienen van een resolutie
De behandeling van een voorstel van resolutie verloopt als volgt.
Het voorstel wordt besproken in een parlementaire commissie. De bespreking in de commissie zijn inhoudelijk grondig, en gaan vaak over alle inhoudelijke technische en juridische aspecten van het voorstel. Volksvertegenwoordigers kunnen specialisten horen over het probleem in het voorstel of ontwerp. Dat gebeurt in hoorzittingen.
De volksvertegenwoordigers van de commissie stellen eventuele aanpassingen aan de voorgestelde tekst voor. Die aanpassingen heten amendementen.
Na de bespreking volgt er een voorlopige stemming. Pas als een meerderheid van de commissieleden voor het voorstel stemt, gaat de tekst naar de plenaire vergadering die het voorstel bespreken. De bespreking in de plenaire vergadering gaat gewoonlijk over de algemene lijnen van het voorstel, niet meer over de technische details.
De volksvertegenwoordigers dienen eventueel amendementen in.

https://www.facebook.com/beperkdestraling/
http://robindestoits-midipy.org/pdf/EHS/SENAAT_PropositionReconnaissance_EHS_2017_05.pdf
http://www.vlaamsparlement.be/over-het-vlaams–parlement/begrippenlijst/voorstel-van-resolutie