Mensen die elektrogevoelig zijn hebben gezondheidsklachten door blootstelling aan elektromagnetische velden (EMV). EMV die er altijd zijn en altijd al geweest zijn. De snelle uitrol van zendmasten, nodig voor de draadloze communicatie, heeft er voor gezorgd dat het aantal elektrogevoeligen, schrikbarend toegenomen is. In 2015 zijn er officieel al 850.000 Nederlanders die aangeven elektrogevoelig te zijn. Elektrogevoeligen die met een beetje hulp van familie en werkgever nog sociaal kunnen deelnemen en ernstig elektrogevoeligen. Mensen in Nederland, die nergens meer naar toe kunnen omdat ze behoorlijke lichamelijke klachten krijgen van alle zendmasten en versterkers, C2000masten, smartphones, wifi-punten, slimme meters, tablets en DECT-telefoons. Mensen met een lichte mate van elektrogevoeligheid en mensen die ernstig elektrogevoelig zijn gemaakt.

Wat zijn elektromagnetische velden

Elektromagnetische velden zijn golven (trillingen) in het milieu om ons heen, die ontstaan door een elektrische lading. Deze trillingen zijn onzichtbaar, niet hoorbaar en niet voelbaar. Ze bestaan uit elektrische en magnetische golven die zich gelijktijdig en met de snelheid van het licht voortplanten. We maken onderscheid in natuurlijke elektromagnetische velden (EMV) en kunstmatige EMV. De natuurlijke EMV zijn de velden die nodig zijn om leven op aarde mogelijk te maken. Bijvoorbeeld de zon, het licht en het aardmagnetisch veld. Kunstmatige EMV zijn veroorzaakt door mensenhanden. Bijvoorbeeld het project HAARP, de draadloze communicatie en het onderzoek naar elementaire deeltjes (CERN). De kunstmatige elektromagnetische velden zijn onder te verdelen in ioniserende trilling en non-ioniserende trilling (straling). In het elektromagnetische spectrum vinden we de ioniserende straling na het zichtbaar licht. Alleen elektromagnetische straling met een hogere energie of frequentie is in staat ionisaties te veroorzaken volgens het elektromagnetisch spectrum.

Het elektromagnetisch spectrum:

Non-ioniserend Frequentie in hertz (Hz.*) Golflengte Toepassingsvoorbeeld Gezondheidsschade officieel bekend
Natuurlijke straling 7,83 Hz. 30.000 km Schumann resonantie, aardmagnetisme bliksemontladingen.
Laag frequente wisselvelden 50 Hz. 6.000 km Lichtnet, rondom hoogspanningskabels en elektrische apparaten. Leukemie bij kinderen
Radiofrequent of hoog frequent 100 kiloHz. 3 km Radio lange golf
10 megaHz. 30 m Radio korte golf
100 megaHz. 3 m Radio FM-band
Hoogfrequent 1 – 3 gigaHz. 30 -10 cm Zendmasten, smartphones, tablets, magnetron,Wifi, draadloze PC Hersentumoren, De wetenschappers zijn hier verdeeld over.
10 – 300 gigaHz. 3 cm – 10 mm Radar, satelliet-TV
Zichtbaar licht groter dan 1000 gigaHz 400 – 800 nanometer* Optisch gebied. Blindheid bij overdosis
Ioniserend Frequentie in Hz*. Golflengte Toepassingvoorbeeld Gezondheidsschade officieel bekend
UV-stralen groter dan 1000 gigaHz. 100 – 10 nanometer Ultra violet licht in zonnebanken, hoogtezonnen kleding en schoeisel Huidkanker
(bij grote hoeveelhedenl)
Röntgenstralen groter dan 1000 gigaHz. 0,03 nanometer Röntgen foto, CT scan. Kankerverwekkend
Gammastralen groter dan 1000 gigaHz. Ca. 1 picometer* Radio-actieve straling
( in bouwmaterialen komt van nature Radon en thoron in voor) en radiotherapie.
Kankerverwekkend
groter dan 1000 gigaHz. Ca. 0,01 picometer Kerncentrales, deeltjesonderzoek en de natuurlijke kosmische straling Kankerverwekkend

*Hertz is de internationale standaardeenheid van herhalende verschijnselen. 1Hz komt overeen met 1 seconde.

*Nanometer (nm) is een lengtemaat en gelijk aan 0,000 000 001 (eén miljardste) meter.
*Picometer (pm) is een lengte maat en gelijk aan 0,000 000 000 001 meter. Atomen zijn zo’n 100 á 200 pm groot.
* de golflengte is de lengte van golfbeweging (trilling) van licht of geluid. Van boven naar beneden wordt de golflengte steeds kleiner en het energieniveau steeds hoger. Na het zichtbaar licht, de ioniserende straling met gezondheidsschade tot gevolg.
*De frequentie is in Hertz (Hz) en gaat van laag in het extreem laagfrequent (ELF) gebied naar 10²² Hz in het Gamma gebied.
*Ioniserende straling is de verzamelnaam van zeer energierijke straling die atomen kan veranderen. Door de hoge energie worden er elektronen uit atomen ‘losgeslagen’. Het atoom krijgt in plaats van een negatieve lading een positieve lading en de atoom wordt geïoniseerd.

Magnetische wisselvelden

Magnetische wisselvelden ontstaan door elektrische stromen vallend onder het laagfrequente. Bijvoorbeeld in leidingen van en voor het lichtnet, apparaten verbonden met het lichtnet (inductiekookplaat), auto’s en elektrische fietsen, de MRI-scan. De veldsterkte geeft men aan in ampère per meter (A/m) en de stroomdichtheid meet men in Tesla (T). In een organisme worden kunstmatige stromen geïnduceerd en elektrische spanningen opgewekt. Dit geeft bij mensen een ladingsomkeer en irritatie van de zenuwen.

Verschillende elementen verklaren de gevoeligheid van de mens voor de elektromagnetische velden

Elektromagnetische trillingen worden door een lichaam geabsorbeerd. Afhankelijk van:

-De grote van het hoofd. Experimenten op modellen van hoofden tonen aan dat hoe kleiner het hoofd, hoe meer de elektromagnetische golven geabsorbeerd worden.

-De gevoeligheid van de enzymatische systemen. Professor A. Buchachenko, komt na onderzoek tot de conclusie dat de belangrijkste energievorm voor een lichaam, (ATP) gehinderd wordt door elektromagnetische velden. Cellen met magnetiet. In de hersenen van een mens zitten gemiddeld zo’ n 5 miljoen magnetietkristallen per gram weefsel. Deze cellen met magnetiet laten zich gemakkelijk doordringen door de hoogfrequente straling en absorberen tot 30% hiervan.

Opeenstapeling van factoren

Een elektrogevoelige heeft een opeenstapeling van factoren die er samen voor zorgen dat de emmer langzaam vol raakt. Totdat de emmer overloopt mede door de snelle implantatie van alle draadloze technieken erbij als nieuw element. Het maakt dat elke elektrogevoelige andere klachten krijgt. De voorgeschiedenis maakt dat een ieder een ander gevulde emmer heeft. Het begint al voor en tijdens de geboorte. Factoren die meespelen zijn:

1. Opeenstapeling van zware metalen in een lichaam

Zware metalen is de verzamelnaam voor metalen zoals cadmium, kwik, lood, arseen en tin. Zware metalen die zich ongemerkt in een lichaam ophopen. Zware metalen die zich ophopen in:

-het milieu.  Door o.a elektriciteitscentrales die de energie opwekken met kolen en gas, door vuilverbrandingsovens en door het gebruik van kunstmatige elektromagnetische velden van alle zendmasten, radargebruik, HAARP, CERN en waar het nog meer bij gebruikt wordt wat we niet mogen weten;

-lood in waterleidingen van oudere huizen;

-tin door voedsel in blik te nuttigen;

-waterleiding gemaakt van asbestleidingen en niet vervangen kunnen worden;

-fluoride in tandpasta’s.

2. Voedsel
Zware metalen hechten aan organische stoffen en kleideeltjes in de bodem. Planten nemen zware metalen op uit de bodem, de lucht en het water. Dieren krijgen zware metalen binnen via het water en voer. Hoeveel zit er nog in het dagelijks voedsel van de mens?

3. Vaccinatie
De vele vaccinaties die een baby, peuter, kleuter, basisschoolkind en puber krijgt, anno 2015:

Leeftijd Soort vaccinatie
1ste maand HepB1. Het HepB is om hepatitis B (een lever infecte door een virus) te voorkomen.
2de maand DKTP, HiB en HepB1. Het vaccin DKTP moet difterie, kinkhoest, tetanus en polio voorkomen. Hib staat voor haemophilus influenzae type b en is om bacteriële infecties van de hogere luchtwegen te voorkomen.
2de maand Pneu-vaccin Dit vaccin is werkzaam tegen pneumokokken (bacteriële longontsteking en hersenvliesontsteking). De vaccinatie van de bovenste twee wordt tegelijkertijd gegeven.
3de maand Nogmaals DKTP, Hib en HepB2.
4de maand Nog een keer DKTP, Hib en HepB3. Samen met een tweede prik met het Pneu vaccin.
11de maand Nog een keer DKTP, Hib en HepB4 en prik drie met het Pneu vaccin
14de maand De eerste BMR inenting: bof, mazelen en rode hond en een vaccinatie tegen hersenvliesontsteking (menC)
4 jaar De vijfde prik tegen DKTP
9 jaar De zesde vaccinatie tegen DTP (zonder kinkhoest) en BMR2 vaccinatie.
12- 13 jaar Twee maal een HPV vaccinatie voor meisjes. Dit vaccin moet baarmoederhalskanker voorkomen.

In het voorjaar van 2019 krijgen tieners van 14 tot 18 jaar (geboren in 2001, 2002, 2003, 2004 of 2005) een uitnodiging voor een prik tegen meningokokkenziekte type A, C, W en Y. In 2018 heeft een deel van de 14-jarigen deze uitnodiging al gehad.

4. Amalgaanvullingen
Nog niet zo lang geleden was amalgaan hét materiaal om gaatjes in kiezen mee te repareren en vullen. Gelukkig wordt dit anno 2015 niet meer gebruikt in tandartsenpraktijken. Vullingen van amalgaan bevatten het zware metaal kwik. De amalgaanvulling geeft constant een kleine concentratie kwik af wat zich in het lichaam opstapelt. Gemiddeld krijgen mensen met amalgaanvullingen zo’n 3 tot 7 microgram per dag in hun lichaam. Hoe ouder, hoe meer dus. Daarnaast kan het kwikgehalte in je lichaam oplopen door heet drinken, veel kauwgom gebruik en tandenknarsen.

5. Chemische bestrijdingsmiddelen of pesticiden
Middelen om ‘plaagdieren’ op landbouwgewassen te doden. Tuinders en kwekers die ermee werken en de consument die het binnenkrijgt via het voedsel door overgebleven resten gif (residu) Niet alle stoffen voor stapelen zich op in een lichaam maar van DDT is bekend dat het zich wél opstapelt in een lichaam.

6. Medicijnen
Hoeveel medicijnen krijgt een jong iemand wel niet binnen? Als foetus al in de baarmoeder van de moeder. Denk aan weeënremmers of – weeënopwekkers. Hoeveel krijgt de foetus daarvan mee via de placenta? Peuters en kleuters met oorontstekingen, vijfde en zesde kinderziekte, rode hond, valse kroep, bronchitis en zoveel andere kinderziekten, waar het nodig is om medicijnen te gebruiken, zoals antibiotica.

7. Trauma’s

Op jeugdige leeftijd is de kans al aanwezig om een trauma op te lopen. Het overlijden van één van de ouders, een scheiding van de ouders, seksueel misbruik, verwaarlozing of andere vervelende onbegrijpelijke gebeurtenissen voor een jong kind.

8. Elektromagnetische belasting
Zendmasten hebben een plek nodig. De plaatsing van de eerste GSM antennes overviel mensen. Plots stond er een mast in de achtertuin of op daken van huurwoningen. Mensen werden niet voorgelicht over de eventuele gezondheidsschade. Dit mocht niet (en nog steeds niet) genoemd worden. De belasting van de elektromagnetische velden voor mensen met een zendmast of C2000 in de directe omgeving is groter dan wanneer er geen mast in de buurt staat.

9. Hooggevoeligheid
Veel elektrogevoeligen geven kenmerken van een hooggevoelig iemand (HSP’er). Volgens de Amerikaanse psycholoog Elaine N. Aron is 15 tot 20% van de wereldbevolking een Highly Sensitive Person (HSP) of hoogsensitief persoon. Hooggevoeligheid is eveneens wetenschappelijk niet te bewijzen, net als elektrogevoeligheid.

10. Andere ziektes
Vanuit andere ziektes ontstaat de gevoeligheid voor de frequentiegolven van elektromagnetische velden. Bijvoorbeeld fibromyalgie, lyme, chronisch vermoeidheidssyndroom, stofwisselingsziekte, allergieën of MCS (geurovergevoelig).

Daarom is er verschil in elektrogevoeligheid

Bij nu al veel mensen is de emmer overgelopen door de verschillende opeenstapelingen. De laatste trigger (opstapeling) zijn de elektromagnetische velden van alle draadloze die sinds de 21ste eeuw het milieu binnen zijn binnen geslopen. Niet zichtbaar, niet hoorbaar of te ruiken, dus velen hebben geen idee wat deze golven veranderen bij een lichaam. Het stapelt zich op net als de andere factoren tot het de emmer doet overlopen. Logischerwijs is het hoe ouder je bent hoe meer opeenstapeling van de verschillende factoren een lichaam opdoet. Voor de jongere generaties is het van belang om te luisteren naar de ervaren oudere. Laat de elektromagnetische velden geen factor zijn om je ziek te maken. Juist de scala van mixen is voor elk persoon anders want niet iedereen heeft als baby vaccinaties gehad. Niet elke volwassene heeft trauma’s, niet iedereen werkt met chemische bestrijdingsmiddelen en niet iedereen woont te dichtbij een antenne. Voor iedereen wordt de emmer anders gevuld en gemixt. Dit houdt in dat iedere elektrogevoelige andere klachten krijgt met wel een duidelijke overlap van dezelfde klachten. Dit houdt in dat iedereen kans maakt op een lichaam dat ‘plots’ reageert. Langzaam meer reageert want de  een kan nog wel de mobiel gebruiken de ander absoluut niet meer. De een kan nog wel tegen het laagfrequente, de ander heeft dag en nacht de stroom uitgezet. Ook in elektrogevoeligheid zit verschil. Het verschil van licht elektrogevoelig naar ernstig elektro-overgevoelig en uit zich in: wat kan ik nog wel en wat kan ik niet meer?

 

 

Bronnen en referenties

http://www.stopumts.nl/pdf/pilette.pdf

http://www.kennisplatform.nl/Kennisbericht%20Elektrogevoeligheid%2020120419.pdf

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/R/Rijksvaccinatieprogramma/De_inenting/Vaccinatieschema

http://www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/4557/redir

http://nl.wikipedia.org/wiki/CERN

http://nl.wikipedia.org/wiki/High_Frequency_Active_Auroral_Research_Program