Het wetenschappelijke platform elektromagnetische velden bestaat uit verschillende zelf-sturende eenheden die zich bezig houden met o.a. eigen wetenschappelijk onderzoek. 10 juni 2020 maken ze bekend dat elektrogevoeligheid (EHS) door onderzoek is geïdentificeerd en gekarakteriseerd als een objectieve neurologische stoornis en hoe elektrogevoeligheid kan ontstaan.

Wat is een neurologische aandoening
Een neurologische aandoening is een aandoening van het zenuwstelsel. Structurele, biochemische of elektrische onregelmatigheden in de hersenen, het ruggenmerg of andere zenuwcellen kunnen een verscheidenheid aan symptomen veroorzaken. Voorbeelden van symptomen zijn verlammingen, spierzwakte, een verminderde coördinatie, gevoelsverlies, insult (een abnormale ontlading van zenuwcellen (neuronen) in de hersenen), verwardheid, pijn en een veranderend bewustzijnsniveau.

Het Wetenschappelijk Platform elektromagnetische velden (EMF)
Het Wetenschappelijk Platform EMF Nederland is opgericht in maart 2020 en bestaat uit meer dan 35 hoogleraren en andere academici/deskundigen, welke de Nederlandse overheid met klem verzoeken een nationaal research programma naar de niet thermische effecten van de 5G EMF- frequenties in de mens, op te starten. De onzekerheid met betrekking tot elektromagnetische velden van alle draadloze toepassingen, ook in de wetenschap, spitst zich in 2020 toe op de niet-thermische effecten (de biologische effecten). Over de thermische effecten (opwarming) zijn normen gemaakt door het ICNIRP (the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection).

Eigen onderzoek
Sinds 2009 werd een database opgebouwd welke in 2020 meer dan 2000 zelfgerapporteerde gevallen van elektrohypersensitiviteit (EHS) en/of multiple chemisch gevoeligheid (MCS) gevallen omvat. De stichting EHS heeft dit afgeleid uit een uitgebreide enquete gehouden onder meer dan 400 mensen leden. Deze database laat zien dat EHS in 30% van de gevallen geassocieerd wordt met MCS en dat MCS in 37% van deze EHS/MCS-gerelateerde gevallen voorafgaat aan het optreden van EHS. EHS en MCS kunnen klinisch worden gekarakteriseerd door een vergelijkbaar symptomatisch beeld, en worden biologisch gekenmerkt door een lichte ontsteking en een auto-immuunreactie met auto-antilichamen tegen O-myeline* (de isolerende laag die de zenuwcellen in de hersenen beschermd). Bovendien zijn in het bloed van de ledematen van 80% van de patiënten met EHS, tot wel drie detecteerbare biomarkers aanwezig voor oxidatieve processen, het geen betekent dat er, over het algemeen, bij deze patiënten sprake is van een waarneembare lichamelijke aandoening. Bovendien werd in deze studie door het inzetten van ultrasone hersenscans en echografie, aangetoond dat bij deze afwijking een defect in de bloedstroom van de middelste hersenslagader optreedt. Daarbij werd een tekort in de metrische index van de arterie (slagader) vastgesteld dat in het gebied van de temporale lob (het grootste gebied van de menselijke hersenen) werd gelokaliseerd het geen wijst op betrokkenheid van het limbisch systeem (betrokken bij emotie, motivatie, genot en het emotioneel geheugen) en de thalamus (het schakelstation tussen de sensorische input en verdere verwerking in de hersenen). Deze gegevens geven een duidelijke indicatie dat EHS een neurologisch/pathologische stoornis is die kan worden gediagnosticeerd, behandeld en voorkomen. Omdat EHS een verraderlijke wereldwijde plaag is geworden, waarbij miljoenen mensen betrokken zijn, vragen de auteurs de Wereldgezondheid organisatie (WHO) EHS op te nemen als een neurologische aandoening in de internationale classificatie van ziekten.

* Myeline is een vettige stof die op veel plaatsen in het zenuwstelsel het axon (of zenuwvezel) omhult en ervoor zorgt dat zenuwimpulsen worden doorgestuurd.  Er bestaan drie typen zenuwcellen:
-sensorische zenuwcellen, geleiden impulsen van zintuigcellen naar het centrale zenuwstelsel;
-motorische zenuwcellen, geleiden impulsen van het centrale zenuwstelsel naar de dwarsgestreepte spieren (skeletspierweefsel);
-schakelcellen, zijn zenuwcellen die aan beide einden verbonden zijn met andere zenuwcellen.

Wat is Multiple Chemical Sensitivity(MCS)
MCS is de afkorting van Multiple Chemical Sensitivity, een meervoudige chemische overgevoeligheid. Onder invloed van een steeds vuiler wordend milieu reageren mensen met MCS op geringe concentraties alledaagse chemische stoffen, geuren, gassen en dampen. De verschijnselen die ze ervan krijgen zijn vaak heel heftig. MCS is een multi-systeemaandoening. Dat wil zeggen dat ieder orgaan en ieder systeem in het lichaam uit balans kan raken onder invloed van een chemische stof of geur.

Wat is elektrohypersensitiviteit (EHS) of stralingsgevoeligheid
Is het verschijnsel dat mensen last hebben van elektromagnetische velden (EMV) gegenereerd door draadloze apparaten en de zendmasten hiervoor nodig, waardoor zij specifieke gezondheidsproblemen ontwikkelen. Na de 2G, 2G en 4de generatie mobiele communicatie zal bij de uitrol van 5G iedereen onder een zendmast komen te wonen en is het maar de vraag of iedereen elektrogevoelig zal worden.

Klachten weg/minder
De mast weg, klacht weg is niet meer te realiseren in 2020 met alle satellieten die 5G verzorgen en de vele masten in de omgeving die nodig zijn. Er zijn echter enkele behandelings-mogelijkheden die op basis van eerder biologisch onderzoek kunnen worden aangewezen. Onderzoek laat zien dat patiënten met EHS vaak een ernstig tekort aan vitamines en spore-elementen hebben, vooral in vitamine D en zink, die beide kunnen worden gecorrigeerd. Verder kunnen antioxidanten zoals als glutathion en, meer specifiek, anti-nitrosatieve medicatie worden ingezet in geval van oxidatieve*/nitrosatieve**stress.

* Oxidatieve stresTijdens het stofwisselingsproces wordt voedsel ‘verbrand’ door binding aan zuurstof (oxidatie) war energie geeft. De meeste energie wordt geproduceerd in de mitochondriën, de energiecentrales gelegen in onze cellen. Iedere cel heeft wel 500 tot 1000 mitochondriën, een hartcel 2000 en een zenuwcel in de hersenen wel 5000. Uiteindelijk wordt dan een stof geproduceerd genaamd ATP (AdenosineTriPhosfaat). Deze stof komt in de cel zelf terecht en speelt een onmisbare rol bij alle processen die daar plaatsvinden. Tijdens het verbrandingsproces komen vrije radicalen vrij. Dit zijn agressieve stoffen die in ongunstige gevallen schade kunnen geven aan cellen en weefsels. Antioxidanten vangen vrije radicalen weg en helpen tegen deze beschadiging en daarmee het mogelijk maken op de lange termijn van ziekten als kanker en hart- en vaatziekten. Antioxidanten zijn een verzamelnaam voor de vitamines E en C en betacaroteen, het lichaamseigen glutathion (GSH). Glutathion komt bijna in alle cellen in een hoge concentratie voor en behoort tot de belangrijkste antioxidanten in het lichaam. Maar als er teveel vrije radicalen zijn en/of te weinig antioxidanten dan spreekt men van oxidatieve stress. Oxidatieve stress kan ontstaan door o.a. luchtvervuiling. En is de lucht niet verzadigd van de onzichtbare, reukloze en niet te horen elektromagnetische velden van alle draadloze?

Het geniepige van oxidatieve stress is dat het niet goed merkbaar is. Je kunt je gezond voelen terwijl je weerstand verminderd is. Pas als er een beroep wordt gedaan op het afweersysteem is merk je dat je minder weerstand tegen verkoudheid of griep hebt.

**Bij nitrosatieve stress, komen NO moleculen (stikstofmonoxide), in het hele lichaam voor en spelen in fysiologische concentraties en omstandigheden een essentiële rol vooral in endotheelcellen, waarmee de binnenwanden van het gehele bloedvaatstelsel zijn bekleed. Daarnaast vooral ook in de witte bloedcellen van het immuunsysteem, in zenuwcellen en ook in de ultieme energieleveranciers van alle cellen: de mitochondria. Een tekort aan NO kan aanleiding geven tot vaatkrampen in b.v. de kransslagaderen (angina pectoris), of tot erectie stoornissen. De meeste problemen kunnen ontstaan bij een teveel aan NO door bijvoorbeeld radioactieve straling waarbij de vraag is; wanneer is niet-ioniserende straling toch ioniserend?

 

https://www.stopumts.nl/doc.php/Onderzoeken/12540/EMF-overgevoeligheid%20(EHS
https://emfscienceplatform.nl/wp-content/uploads/Onderzoek-Belpomme-EMF-overgevoeligheid-met-aansluitend-commentaar.pdf
https://www.mdpi.com/1422-0067/21/6/1915
https://emfscienceplatform.nl/