Zwitserland heeft als eerste het 5G-netwerk in Europa en de eerste mensen die daarop reageerden en reageren, melden zich in 2019.

Ericsson en operator Swisscom hebben in april 2019 het eerste grootschalige commerciële 5G-netwerk van Europa, dat ook commercieel beschikbare smartphones ondersteunt, geactiveerd. Swisscom-klanten kunnen 5G-diensten in 54 steden en gemeenschappen in Zwitserland ontvangen, waaronder Basel, Bern, Chur, Davos, Genève, Lausanne en Zürich. Swisscom heeft bevestigd om tegen het einde van 2020 landelijke dekking te zullen hebben.

Zodra de eerste antennes in april 2019 waren geïnstalleerd, melden verschillende bewoners en hele gezinnen in het hart van Geneve, lichamelijke symptomen van:
-luid oorsuizen;
-intense hoofdpijn;
-ondraaglijke oorpijn;
-slapeloosheid;
-pijn op de borst;
-vermoeidheid;
-zich onwel bevinden in eigen huis.

Na contact opgenomen te hebben met de Telecomprovider Swisscom, bleek dat 5G inderdaad geactiveerd was op dezelfde dag dat de symptomen begonnen. Het antwoord van Swisscom is dat alles legaal is en binnen de richtlijnen.

Moratorium op 5G
Dr. Bertrand Buchs, reumatoloog in Genève diende daarom een motie in voor een moratorium op 5G. Hij vindt dat de overheid en de telecomproviders: “ons behandelen als idioten. De autoriteiten gaan tegen gezond verstand in. Het voorzorgsbeginsel is duidelijk geschonden. Waarom verschijnen er zoveel antennes zonder gedegen onderzoek? Terwijl voor een nieuw medicijn het vele jaren kost van evalueren of het goed of slecht is? Het gaat te snel. We zitten midden in een race naar de eerste operator die 5G heeft geïnstalleerd, wat in zo ’n haast gebeurt, terwijl er geen urgentie is om 5G te installeren. Voor de bevolking is het vrijwel nutteloos. Ze hadden het kunnen doen zoals in Duitsland, waar 5G beperkt is tot bepaalde bedrijven, en waar streng gecontroleerd wordt.

Wat is het voorzorgsbeginsel
Het voorzorgsbeginsel wat in werking had moeten treden, is een handvat om snel te handelen als blijkt dat er bij de invoering van een nieuwe techniek, mogelijk gevaar dreigt voor de gezondheid van mensen, dieren of planten, zoals in Zwitserland nu het geval is. Het voorzorgsbeginsel mag toegepast worden wanneer er wetenschappelijk gezien geen een-duidende verklaring is voor eventueel gevaar. Op basis van het voorzorgsbeginsel kan men de distributie van mogelijk gevaarlijke producten verhinderen of zelfs uit de handel nemen.

Geschiedenis voorzorgsbeginsel
De eerste erkenning van het voorzorgsbeginsel op internationaal niveau dateert uit 1982 toen het World Charter for Nature door de algemene vergadering van de Verenigde Naties werd goedgekeurd. Het is vervolgens in verschillende internationale overeenkomsten ter bescherming van het milieu opgenomen. Dit beginsel is tijdens de Conferentie van Rio in 1992 over milieu en ontwikkeling vastgelegd, waar 172 regeringen aan deelnamen, waaronder Nederland. Op deze Conferentie is de Verklaring van Rio aangenomen, waarvan beginsel 15 luidt: “ter bescherming van het milieu moet het voorzorgsbeginsel door de landen afhankelijk van hun mogelijkheden op zo veel mogelijk gebieden worden toegepast. Als er gevaar bestaat voor ernstige of irreversibele schade mag wetenschappelijke onzekerheid niet als reden worden aangevoerd om kosteneffectieve maatregelen ter voorkoming van achteruitgang van het milieu uit te stellen”.

De factoren die tot toepassing van het voorzorgsbeginsel nopen
Volgens de Europese Commissie mag het voorzorgsbeginsel worden toegepast wanneer een verschijnsel, een product of een procedé schadelijke gevolgen kan hebben, vastgesteld door middel van een objectieve, wetenschappelijke evaluatie, en indien deze evaluatie niet met voldoende zekerheid kan worden bepaald. De Commissie onderstreept dat het voorzorgsbeginsel slechts mag worden toegepast bij een vermoeden van een potentieel risico en nooit een willekeurig besluit kan rechtvaardigen. De toepassing van het voorzorgsbeginsel is dus alleen gerechtvaardigd wanneer aan de drie noodzakelijke voorwaarden is voldaan:
-de bepaling van de potentieel schadelijke gevolgen;
-de evaluatie van de beschikbare wetenschappelijke gegevens;
-de mate van wetenschappelijke onzekerheid.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l32042

De mate van wetenschappelijke onzekerheid
In de kwestie technische elektromagnetische velden is er geen wetenschappelijke consensus. De wetenschappers hebben geen gelijke meningen dus het voorzorgsbeginsel geldt voor alle draadloze toepassingen en hun apparatuur omdat er wetenschappelijke onzekerheid heerst. Wetenschappelijke consensus, wat niet geldt bij 2G, 3G en 4G en bij 5G ook niet lijkt te gebeuren. Er zijn wetenschappers die waarschuwen voor de grootste pandemie ooit en er zijn wetenschappers die menen dat er niets aan de hand is. Dit zijn vaak wetenschappers die werken voor een bedrijf dat een relatie heeft met de mobiele communicatie. 5G gaat ook nog eens anders werken dan de vorige netwerken voor mobiele communicatie en weer is er geen wetenschappelijke consensus. De mens is het proefkonijn.

De Commissie van de Europese Raad
Op 02-02-2000 deelt de Commissie van de Europese Raad mede dat, “uit een aantal recente gebeurtenissen is gebleken dat het grote publiek beter ziet aan welke potentiële risico’s de bevolking en zijn leefomgeving wordt blootgesteld’.
De ervaringsdeskundigen weten het dus gewoon beter dan de wetenschappers waar de Nederlandse Gezondheidsraad naar luistert, zo vertaal ik het. Luister naar de mensen die fysiek reageren op de technisch gemaakte elektromagnetische velden!
Ook heeft de Raad op 13 april 1999 een resolutie goedgekeurd waarin er onder meer bij de Europese Commissie op aangedrongen wordt ” om zich in het vervolg bij het opstellen van wetgevingsvoorstellen en andere met de consument verband houdende activiteiten, nog meer vastbesloten te zijn zich om het voorzorgsbeginsel te laten leiden, en dat het prioriteit is om duidelijke en doeltreffende richtlijnen voor de toepassing van dit beginsel, uit te werken “.

Swiss Re
De grote Zwitserse verzekeringsmaatschappij Swiss Reinsurance Company (Swiss Re) heeft de technische elektromagnetische straling in de hoogste risicoklasse gecatalogiseerd. In deze categorie staan eveneens de hormoon verstorende chemicaliën.

Het antwoord van Swisscom dat alles legaal is en binnen de richtlijnen is, lijkt zo dus niet correct. Het hoort een verbod voor 5G in te houden, volgens het voorzorgsbeginsel!