Elektromagnetische velden van draadloos gebruik zichtbaar gemaakt.

De onzichtbare straling in ons milieu, wordt veroorzaakt door een enorme toename van draadloos gebruik in de 21ste eeuw. De nasleep van een coronabesmetting in 2020, veroorzaken bij sommige mensen die genezen zijn van het coronavirus, nog steeds symptomen. Symptomen die erg veel lijken op de symptomen van beginnende elektrogevoeligheid (EHS), voor alle draadloze apparatuur.

Genezen van het coronavirus
Long Covid of Chronisch Covid Syndroom (CCS) is een verzameling van symptomen die bij tien tot twintig procent van de COVID-19 patiënten langer dan een maand, bij iets meer dan twee procent, langer dan drie maanden aanhoudt nadat ze genezen verklaard zijn van de besmetting met het COVID-19 virus. Het ziektebeeld is nieuw en is door de wetenschappelijk nog niet goed begrepen. Actueel onderzoek, in de tweede helft van 2020, richt zich op het in kaart brengen van de verschijnselen, het onderzoeken van mogelijke oorzaken en van therapiemogelijkheden. De naam van het syndroom is spontaan ontstaan en mogelijk nog niet definitief.

Na de corona besmetting
Veel voorkomende long COVID-symptomen zijn:
-extreme vermoeidheid (vermoeidheid);
-slaapproblemen (slapeloosheid);
-tinnitus, oorpijn;
-huiduitslag
-depressie en angst;
-gewrichtspijn;
-kortademigheid;
-pijn op de borst of beklemming;
-problemen met geheugen en concentratie (“hersenmist”)
-hartkloppingen;
-duizeligheid;
-gevoel van prikkende spelden en naalden;
-misselijkheid, diarree, buikpijn, verlies van eetlust;
-koorts, hoesten, hoofdpijn, keelpijn, veranderingen in reukvermogen of smaak.

Studies
Verschillende studies vonden lange termijn effecten van de infectie aan verschillende organen zoals de nieren, lever, darmen en het zenuwstelsel. Symptomen zoals een verminderde functie van longen, hart en een lage lichamelijke belastbaarheid.  De Lancet publiceerde begin 2021 een cohort-onderzoek, waar patiënten uit Wuhan herhaaldelijk werden gemeten, bleek dat 63% van hen leden aan fatigue en/of spierzwakte leed en 26% aan slaapstoornissen. Bij de patiënten die ernstiger ziek waren geweest, zag men de meeste longproblemen. Een Zwitsers onderzoek bij een steekproef van ruim 400 COVID-19 patiënten beschrijft, dat na zes maanden nog 26% zich niet als vanouds voelt. Onder patiënten die in het ziekenhuis waren opgenomen is 39% niet volledig hersteld, net als 23% van de patiënten die de ziekte thuis doormaakten. Iets meer dan de helft lijdt nog steeds aan spierzwakte, een kwart aan depressieve en/of angstklachten en een kwart had lichte ademhalingsproblemen.

De treffende overeenkomst
Van de COVID symptomen hierboven vermeld schrik ik enorm. Het lijken mijn klachten wel die ik had toen we in 2003 onder de kerktoren kwamen te wonen en in 2007 zijn weggevlucht als gezin met vader, moeder en twee zonen. De klachten van de oudste zoon (17) en van mezelf waren:
-ernstige vermoeidheid;
-slaapproblemen;
-duizelig;
-hoofdpijn;
-griepgevoel met verstopte neus ‘s morgens;
-concentratieproblemen;
-onrustig gevoel
-oorsuizingen en later tinnitus (constante piep in de oren);
-flinke hartkloppingen;
-spierkrampen;
-ongecontroleerde spierreflexen;
-pijnlijke gewrichten.

Aangezien een stralingsbelasting zich opbouwt (‘stapelt’) bij langdurige blootstelling aan vaak meerdere bronnen, kan dit op lange termijn leiden tot onvruchtbaarheid, gezwellen, (hersen)-tumoren en kanker.

De vreselijk treffende overeenkomst tussen klachten van EHS en CCS, is het verschil in aandacht
De symptomen van Long Covid (CCS) komen dus verdacht veel overeen met de gevoeligheid voor alle draadloze toepassingen. Draadloze toepassingen die 2021 enorm zo enorm zijn toegenomen en waarvan de elektromagnetische velden NIET te zien zijn binnen of buiten (alleen met speciale apparatuur). De wetenschap onderzoekt in de 21ste eeuw onderzoek naar de werkelijkheid en feiten (het zichtbare). Deze zichtbare feiten zijn verkregen door de wetenschappelijke methode te volgen om goedkeuring te krijgen en men neemt aan dat de wetenschap het bij het juiste eind heeft. Wetenschap en feiten verklaren de klachten bij het gebruik van draadloze toepassingen echter niet en de klachten werden in 2005 dan ook afgedaan met: het zit tussen de oren. De klachten na een corona besmetting staan daarentegen wel volop in het nieuws, op internet en kranten staan er vol van. De wetenschap buigt zich nu al over de oorzaak.

Maar er meer dan alleen wetenschap
Want we worden allemaal geboren met een dominante rechterhersenhelft. Alles is gericht op het zo snel mogelijk vervullen van een behoefte: het primaire denkproces. Taal gaat overheersen bij de peuter en het gaat de wereld ‘beredeneren’. Dit wordt het secondaire denkproces genoemd. Al naar gelang de ontwikkeling van het kind zal de balans tussen de rechter- en linkerhersenhelft een geïntegreerd geheel gaan vormen en functioneren beide hersenhelften optimaal. Bij een minderheid (< 5%) blijft echter de sterk ontwikkelde rechterhelft dominant. Het zijn de beelddenkers en de hooggevoelige personen (HSP ‘ers) waar de rechter hersenhelft dominant blijft! De rechter hersenhelft denkt in beelden en deze hersenhelft ‘voelt en weet’ wat er gebeurt; de sterk ontwikkelde gevoelskant. De linker hersenhelft ‘denkt en theoretiseert’: de technische kant, de wetenschapskant. Beelddenken noemen ze in de wetenschap de ‘visuele cognitieve stijl’. Een gave van veel mensen is dit voelen en weten dat voor wetenschappers erg moeilijk is en dus niet wetenschappelijk is.

Beelddenken
Beelddenken is een gave die door wetenschappers maar erg moeilijk te begrijpen is. Beelddenkers denken in beelden en gebeurtenissen en niet in woorden en begrippen. Het kan omschreven worden als een ruimtelijke manier van denken. Het is een oorspronkelijk denkproces waarbij zintuiglijke informatie gelijktijdig wordt verwerkt. Kenmerkend voor beelddenkers is dat zij in probleemsituaties in één oogopslag het geheel overzien en alle binnenkomende informatie simultaan verwerken. Hierdoor zijn zij sterk in het overzien van een situatie of probleem en het vlot bedenken van een oplossing. Helaas zijn er echter niet zoveel beelddenkers en is het om beelddenken wetenschappelijk te maken, te moeilijk om een voorstelling te maken.

De werkgroep van Stichting Beelddenken Nederland
Gelukkig is er sinds 2010 hulp van de werkgroep van Stichting Beelddenken Nederland.  Deze houdt zich bezig met:
-het aangaan en onderhouden van contacten met wetenschappelijk onderwijs en het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek om het wetenschappelijk fundament van het beelddenken te versterken;
-het stimuleren van de wetenschappelijke onderbouwing van diagnostische instrumenten voor de detectie van beelddenken;
-het ontwikkelen van kennis m.b.t. het functioneren van diverse diagnostische instrumenten;. 
-het accent leggen op de wetenschappelijke onderbouwing van het fenomeen beelddenken.

Hoogsensitief persoon of HSP ‘er
Beelddenkers zijn vaak ook hoog sensitief (HSP). Een hoogsensitief persoon is een term uit de psychologie die in 1996 werd geïntroduceerd door de Amerikaanse psychologe dr. Elaine N. Aron en staat voor: highly sensitive person, oftewel ‘zeer gevoelig persoon’. Aron concludeert dat uit meerdere onderzoeken blijkt dat bepaalde mensen sterker geprikkeld worden dan gemiddeld. In interne zin zijn hsp ‘ers gevoeliger voor emoties, pijn, genot en andere lichamelijke en geestelijke ervaringen. In externe zin zijn hsp ‘ers niet alleen gevoeliger voor geluiden en geuren en voor visuele en tactiele stimulatie, maar blijken zij ook meer indrukken op te nemen, waardoor zij zich sneller en meer bewust zijn van details en het aantal mogelijke scenario’s die een omgeving in zich bergt. HSP ‘ers zijn daardoor meer alert op mogelijke gevaren en zijn eerder geneigd tot het overdenken en inschatten van situaties wat volgens Aron door collega’s vaak ten onrechte als verlegenheid en geremdheid wordt beschouwd. M.a.w; HSP ‘ers ‘zien en weten’ het gevaar van de draadloze maatschappij veel eerder dan de wetenschapper, die deze gave niet heeft. 

Hoogsensitief/hooggevoelig en beelddenken
Er is veel overlap tussen hoogsensitief en beelddenken. Met name het grote inlevingsvermogen (empathie) en het aanvoelen wat er in de omgeving speelt zijn kenmerken van beide. En natuurlijk het gevoel ‘anders’ te zijn dan de anderen kennen beelddenkers en mensen met HSP als geen ander.

Praktisch gezien is er een redelijk levendige belangstelling voor het concept beelddenken, ofwel het denken in mentale visuele voorstellingen, en de hiermee samenhangende typering ‘beelddenker’. Wetenschappelijk gezien is amper wetenschappelijk onderzoek goedgekeurd, naar deze materie.  Door de diepgaande verwerking en het vermogen meer nuances te zien, ‘ziet’ een HSP ‘er de dingen anders dan de niet-HSP en ‘weet’ meer dan de niet HSP ‘er. Iets wat wetenschappelijk moeilijk te bewijzen valt.

De oplossing tegen het long covid probleem is luisteren naar HSP ’ers die zeggen dat de kunstmatige elektromagnetische velden van alle draadloze apparaten drastisch omlaag moeten. Met 2G kan met voldoende draadloos contact met elkaar hebben en kan de Elektrogevoelige de Highly Sentitive Person en de beelddenker ook een goed leven hebben in Nederland.

Als EHS ‘er, HSP ‘er én beelddenker, spreek ik helaas uit opgedane ervaringen en ben zeker geen complotdenker.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Long_covid?fbclid=IwAR0DoYHT1sWM1wZ8jC2RctC7_f5IUxHesvT9hJoTZBgxXpbmxi136qLsH-0
https://mens-en-samenleving.infonu.nl/onderwijs/144573-hoe-herken-je-de-beelddenker-op-school-en-later.
htmlhttps://mens-en-samenleving.infonu.nl/communicatie/144174-ben-ik-een-beelddenker-is-mijn-kind-een-beelddenker.html
https://mens-en-samenleving.infonu.nl/communicatie/144167-de-oorzaak-van-beelddenken-ligt-in-de-hersenen.html
https://mens-en-samenleving.infonu.nl/communicatie/144141-beelddenken-is-woorden-horen-en-zien-met-beelden.html
https://beeldenbrein.nl/beelddenken-noemen-we-in-de-wetenschap-de-visuele-cognitieve-stijl/