We horen het steeds vaker dat na het begin van de 21ste eeuw, mensen kenbaar maken elektrogevoelig te zijn of ElektroHyperSensitiviteit te hebben. Elektrogevoelig voor de trillingen van de radiogolven die nodig zijn voor draadloos gebruik. Een elektroallergie voor de kunstmatig elektromagnetische velden (straling in de volksmond) gemaakt door mensenhanden, de technische straling. De natuurlijke straling wordt veroorzaakt door de zon, onweer en o.a. het aardmagnetisch veld en is de reden dat er leven op aarde is. In 2021 gaat de nieuwe Omgevingswet van kracht waar ook de elektrische velden besproken worden. Wordt dan eerlijk gezegd dat het de gezondheid wél kan schaden?

Wat ís elektromagnetische straling

Een elektromagnetisch veld (of straling in de volksmond) beweegt zich in de ruimte zoals een golf in het water. Golven zijn te zien, te horen en kunnen we ook ruiken. In de ruimte zijn de golven of de elektromagnetische velden (EMV) níet te horen, níet te zien en níet te ruiken maar ze zijn er wel. Wel zijn de elektromagnetische velden te zien zoals in 2013 de kunstenaar Nickolay Lamm, samen met de wetenschapper M. Browning Vogel, foto’s maakte van de elektromagnetische velden (of straling) van een wifi-router. Te zien waren de vele gekleurde golven van de wifi zich die als een deken in de lucht over de omgeving lagen. Prachtige kleuren met alle kleuren van de regenboog.

Wifigolven zichtbaar gemaakt door Nickolay Lamm.

Data dragen

Elektromagnetische velden van radiogolven zijn nodig om de data te dragen van alle draadloze apparaten en van de zendmasten voor de mobiele communicatie. Elektromagnetische velden of straling is een verzamelterm van diverse soorten straling (het elektromagnetisch spectrum). Van:

-De extreem laagfrequente velden (ELF);

-De radiofrequente velden (RF);

-Infrarood;

-Zichtbaar licht;

-Ultraviolet licht;

-Röntgenstraling;

Het Elektromagnetisch spectrum

Golflengte
In de 19de eeuw werd wetenschappelijk duidelijk dat licht een elektromagnetisch golfverschijnsel is met een bepaalde golflengte. Alle elektromagnetische straling beweegt zich als een golf (transversale golf) waarbij deeltjes trillen (oscilleren) in een richting die loodrecht op de voortplantingsrichting van de golf staat. Van extreem laag frequent (ELF) tot gammastraling gaat de golflengte steeds sneller en wordt steeds korter en korter. Het aantal golfjes dat in één seconde voorbij komt heet: frequentie. De hertz (Hz.) is dan ook het symbool voor frequentie.

Niet-ioniserend en ioniserend

Na het zichtbaar licht dat als enige waarneembaar is met het menselijk oog, begint de ioniserende straling. Ioniserende straling heeft een korte golflengte en dus een veel hogere frequentie en een hoog energieniveau. Ioniserende straling veroorzaakt wetenschappelijk een reactie in een menselijk lichaam door atomen in de lichaamscellen te veranderen. Zonder dat je het merkt worden er DNA-moleculen beschadigd en lichaamscellen kunnen zich gaan delen. De oorzaak van kanker! De extreem laag frequente velden, radiogolven, microgolven en infrarood licht zijn niet-ioniserend. Hebben wetenschappelijk gezien niet genoeg energie, door de minder energierijke golflengtes om lichaamscellen te veranderen.

Niet ioniserende velden in het milieu

Massaal zijn de niet-ioniserende radio- en microfrequenties in de 21ste eeuw terecht gekomen in onze omgeving, in ons milieu. Door de komst van het mobiele communicatie netwerk 4G, 4G+, wifi 5gigahertz, internet der dingen en het op handen zijnde 5G netwerk, wat op enkele plekken in Nederland al operatief is in 2018.

Luchtvervuiling zichtbaar gemaakt door draadloze toepassingen.

Elektrosmog, elektrostress en milieuvervuiling

Elektrosmog is de verzamelnaam van alle elektromagnetische velden. Smog die vergelijkbaar is met mist of luchtvervuiling door uitlaatgassen van fabrieken en auto ‘s. Smog van mist die we kunnen zien of smog van luchtvervuiling onder invloed van de weersomstandigheden, die we kunnen ruiken. Voor smog van elektromagnetische velden zijn geen zichtbare zintuigen om waar te kunnen nemen. Elektrosmog ontstaat door de elektromagnetische velden die ontstaan door het produceren, transporteren (hoogspanningsmasten) en gebruik van stroom, ook genoemd het laagfrequente. Daar komen de elektromagnetische velden van het draadloze, sinds het jaar 2000 massaal bij, het hoogfrequente. Van de gevolgen van deze onzichtbare milieuvervuiling zijn veel mensen overtuigd dat de gezondsheidsproblemen (elektrostress) komen van deze elektromagnetische velden. Met name de elektrogevoeligen of EHS’ers.

Het verschil tussen smog door luchtvervuiling of mist en smog door elektromagnetische velden
Smog als gevolg van fabrieksuitstoot is een vervelend maar tijdelijk verschijnsel. Door weersomstandigheden ontstaat deze vervuilende laag maar verdwijnt weer als de weersomstandigheden veranderen. Elektrosmog heeft als reden van het ontstaan de elektromagnetische velden van alle draadloze apparaten. Deze elektrosmog waar we dagelijks aan blootgesteld worden. Door gebruik van alsmaar toenemende draadloze technieken wordt de smog in de lucht alleen maar dikker en verdwijnt niet wanneer de weeromstandigheden veranderen, maar is dag en nacht, jaar op jaar aanwezig sinds de start van de nieuwe eeuw.

De nieuwe omgevingswet pakt luchtvervuiling aan

De omgevingswet zou eerst in 2019 in werking treden maar is verschoven naar 2021. De wet bundelt en moderniseert in één wet alle bestaande wetten over het gebruik van de leefomgeving. Er worden voor het Nederlandse beleid internationale en nationale normen gebruikt voor verschillende milieugebieden. Gebieden als:

-Lucht;

-Geluid;

-Stank;

-Elektromagnetische velden komend van de mobiele telefonie en zendmasten.

Elektromagnetische velden komend van de mobiele telefonie en zendmasten

Volgens de Gezondheidsraad (Gr) in Nederland is er geen bewezen verband tussen het langdurig en veel gebruik van de mobiele telefoon en het risico op gezondheidsklachten als;
-slaapproblemen als gevolg van een melatonineafname;

-de ontwikkeling van kanker;

-de beschadiging bloed-hersenbarriëre;

-DNA schade;

-hartproblemen;

Juli 2016
Helemaal uitsluiten wil de Gezondheidsraad het verband tussen langdurig mobiel gebruik en het risico op gezondheidsklachten, echter niet. Een uitspraak in een persbericht van 19 maart 2009 is dat er ‘wel is een verband is aangetoond tussen de klachten en de veronderstelling blootgesteld te worden’. Er zijn namelijk enkele aanwijzingen gevonden maar deze kunnen niet wetenschappelijk gelinkt worden aan de veelheid van de elektromagnetische velden. Het zijn Somatisch Onbegrijpelijke Lichamelijke Klachten (SOLK).

Beleid Gezondheidsraad voor de nieuwe Omgevingswet

Het huidige beleid in Nederland is erop gericht om de wettelijke milieukwaliteitsnormen niet te overschrijden. Deze normen zijn niet alleen gebaseerd op gegevens wat betreft gezondheidseffecten, maar ook op economische overwegingen. Onder de Omgevingswet krijgen de lokaal bestuur (zoals gemeenten) een grotere verantwoordelijkheid om gezondheidsaspecten mee te wegen in hun omgevingsbeleid. De vaste commissie Elektromagnetische velden van de Gezondheidsraad wil voor de maatschappelijke waarden een grote rol spelen bij de afweging en besluitvorming. Wil de publieke onrust serieus nemen.

Publieke onrust

Publieke onrust is er in Nederland volop. Is het wonen onder een zendmast voor de mobiele communicatie wel veilig? Moeten de internationale norm van het ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) uit 1998 niet bijgesteld worden? Het zijn normen uit de vorige eeuw. De norm die in Nederland wordt gehanteerd biedt alleen bescherming tegen het opwarmen van de hersenen en geen bescherming tegen biologische en neurologische effecten. Wordt dit alles een onderdeel van de nieuwe Omgevingswet?  In de Omgevingswet worden minder normen opgenomen en is er meer ruimte voor het lokaal bestuur. Misschien wordt dan eindelijk het voorzorgsprincipe gemeengoed en of het nu bewezen is of niet, zoals de manager afdeling leefomgeving zegt, moet er wat gedaan voor de mensen die het treft. Voor de mensen die wél ernstig elektrogevoelig zijn geworden van het draadloze gebruik, waar de overheid de uiteindelijke schuldige van is.

Bronnen en referenties

https://www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Nederland/11542/de_omgevingswet_en_elektromagnetische_velden_van_zendmasten

http://www.zeeuwsplatformstralingsrisico.nl/files/Brief%20ZPS%20aan%20de%20Staten%20van%20Zeeland%202017-11-16.pdf

Zo ziet WiFi eruit (als we het konden zien)

https://www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/samenvatting201612_meewegen_van_gezondheid_in_omgevingsbeleid.pdf