Je kop in het zand steken = doen alsof er geen probleem is.

Net als in 2006, toen de uitslag van het Zwiters rapport, aan gaf dat er geen gezondheidsschade te verwachten viel bij de uitrol van UMTS, is anno 2020 bij de uitrol van 5G, weer een vies spel bezig. De uitslag van het Zwitsers rapport is niet eerlijk geïnterpreteert omdat er mensen die ziek werden naar huis zijn gestuurd en niet zijn meegeteld bij de einduitslag, bleek jaren later. Helaas was toen de uitrol van de 3de generatie mobiele netwerken al uitgerold. https://stralingsleed.nl/blog/uitslag-van-het-cofam-ii-onderzoek-of-zwitsers-onderzoek/. Ook de uitrol van 5G is discutabel wat betreft de democratie* en gezondheidsproblemen. De wil van het volk (eerst onderzoek) telt gewoon niet mee en burgers worden gebruik als proefkonijnen.

*Democratie is een bestuursvorm waarin de wil van het volk de bron is van legitieme machtsuitoefening.

Telecom wil geen last hebben van gemeenten en burgers
In het voorjaar van 2018 wil het ministerie van Economische Zaken wetgeving maken om de toenemende hoeveelheid straling door de komst van 5G te reguleren en niet het ministerie van Volksgezondheid (VWS). Duidelijk is dan al dat het om economische belangen gaat en niet de gezondheid van burgers.

 Belemmeringen voor de uitrol van 5G
Belemmeringen uit het verleden voorzien een uitrol met problemen zoals bij;
-overheidsinstanties (provincies, gemeenten, waterschappen en woningcorporaties);
-burgers;
-gemeenten.

Elke gemeente stelt zijn eigen eisen, waardoor de doorlooptijd voor het verlenen van een vergunning voor een te plaatsen mast, onnodig kan oplopen. En gemeenten blijken terughoudend in het verlenen van toegang omdat dit botst met andere belangen (net als bij de uitrol van 3G).

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode
Het wetsvoorstel implementatieTelecomcode van 11 december 2018 wordt in december 2019 tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie geïmplementeerd. De overheid realiseert hiermee dat het verlenen tot het plaatsen van 5G-antennes en antennes op de publieke infrastructuur, inclusief straatmeubilair (zoals bushokjes en verkeerslichten) verplicht wordt. Dit houdt in dat:
-de uitrol van draadloze toegangspunten wordt vergemakkelijkt door de verplichting voor overheidsinstanties om redelijke verzoeken tot plaatsing van draadloze toegangspunten op billijke, redelijke, transparante en niet-discriminerende voorwaarden in te willigen;
-overheidsinstanties (rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen) dienen dus toegang te verlenen tot publieke infrastructuur, inclusief straatmeubilair (zoals bushokje en verkeerslichten) voor de plaatsing van small cells.

Gemeenten worden zo buitenspel gezet en verplicht om mee te werken aan de uitrol van 5G. En alsof dat nog niet genoeg is, heeft de overheid ook in het wetsvoorstel opgenomen dat er voor 98% van de oppervlakte van elke gemeente een verplichte dekking gerealiseerd moet worden met een minimale datasnelheid. In het hele wetsvoorstel worden de gezondheidsrisico’s volledig genegeerd.

Voor woningcorporaties én de bewoners verandert er niet veel met het geschikt maken van de bestaande installaties voor 5G. Dat is dan ook de reden dat het Antenneconvenant geen nieuwe instemmingsprocedure voorschrijft als de installatie slechts met nieuwe technieken zoals 5G wordt aangepast. Dat is anders als er extra palen met antennes worden geplaatst. Dan is een nieuwe stemprocedure onder de bewoners nog wel aan de orde (als meer dan 50% van de stemgerechtigde personen van het complex tegenstemt, gaat de plaatsing van de mast niet door. Niet reageren betekent instemmen!)

Echter belangenclub Monet, die namens KPN, T-Mobile en Vodafone contacten met de overheid onderhoudt, wil ook dat woningbouw-corporaties wettelijk verplicht worden om masten op hun daken toe te laten.

Zorgen
Gemeenten waren altijd bereid om samen te werken met aanbieders, als dat voor beide partijen voordelen had. Nu verandert de dynamiek. De gemeenten zijn wettelijk tot medewerking verplicht, tenzij ze een redelijke grond hebben om het af te wijzen.

Gemeenten tonen zich bezorgd over de overlast die de uitrol van dit supersnelle mobiele netwerk gaat bezorgen en vrezen maatschappelijke onrust vanwege de extra stralingsbronnen. De stralingsintensiviteit die gaat toenemen bij het gebruik van de 5G-techniek met microgolven, infrarode golven en misschien ultraviolet. Al 5 tot 8% van de bevolking reageert al fysiek op de straling van de vorige mobiele netwerken voor de draadloze telefonie. Wordt dit aantal verhoogd door 5G? Er is geen onderzoek geweest en het voorzorgsbeginsel wordt met voeten getreden. Ten onrechte zeggen de telecomaanbieders, maar een bewijs dat er niets aan de hand is, is er niet. Eerder de van de onafhankelijke onderzoeken dat er biologische effecten zijn voor een organisme. De vragen van een gemeente zijn dan ook reel. Vragen als:
-of een gemeente kan weigeren om mee te werken aan de uitrol totdat meer bekend is over de impact van de nieuwe stralingsbelasting op mensen, dieren en planten?
-hoe wordt de burger met nu al een elektrogevoeligheid beschermd? Welke voorzieningen zijn er getroffen op Gemeentelijk en Provinciaal niveau in samenwerking voor mensen die nu al ernstige hinder ondervinden van de kunstmatige straling? Is er een fonds voor herlocatie van deze mensen? Komen er speciale witte zones in de gemeente waar elektrogevoeligen eventueel naar toe kunnen? Want waar moeten mensen die gevoelig zijn voor straling dan leven, wonen en werken in ons land?;
-wat is de belasting van alle kunstmatige elektromagnetische velden in het milieu?

Gemeenten en woningbouw-corporaties
Bijna 90 procent van de gemeenten die hebben gereageerd, geeft aan dat zij te maken heeft gehad met zorgen over gezondheidsrisico’s. Ongeveer 20 procent van de antenne-installaties in Nederland staan op daken van een woningbouwcorporatie. Maar zegt de Nederlandse Gezondheidsraad en de WHO (World Health Organization): “voor die zorgen is geen wetenschappelijk bewijs dat straling die onder de huidige normen blijven nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid. Voor 5G gelden dezelfde stralingsnormen als nu voor 4G en 3G”.

De overheid en het voorzorgsbeginsel
Dat de gezegden door de Telecom wordt gezegd is enigszins begrijpelijk. Dat de Gezondheidsraad, de WHO en de Nederlandse overheid dit nawauwelen, getuigd van een keuze voor het economisch belang. De overheid hoort juist de burgers te beschermen voor nieuwe technieken, volgens het voorzorgsprincipe.

Het voorzorgbeginsel
Het voorzorgsbeginsel is een uit het milieurecht afkomstig beginsel. Het beginsel houdt in dat de overheid niet hoeft te wachten met het nemen van milieubeschermende maatregelen totdat een onomstotelijk bewijs van schadelijke effecten is geleverd. Het voorzorgsbeginsel legitimeert handelen van de overheid om bepaalde mogelijk schadelijke activiteiten te reguleren. Het voorzorgsprincipe kan gaan werken wanneer er wetenschappelijke onzekerheid bestaat over de risico’s van een nieuwe ontwikkeling. Het voorzorgsprincipe biedt beleidsmakers de mogelijkheid om het milieu en de volksgezondheid voorrang te geven boven andere (economische) belangen.

Beter voorzorg dan nazorg
Het voorzorgsbeginsel komt er op neer dat wanneer er gevaar bestaat voor ernstige of onomkeerbare schade, zoals bij de introductie van een nieuwe technologie en de zendmasten met hun draadloze technieken, die effecten kunnen hebben op mensen, flora en fauna, mag de wetenschappelijke onzekerheid geen excuus zijn om geen voorzorgsmaatregelen te nemen. Of, in eenvoudige bewoordingen: beter voorzorg dan nazorg.

 Verklaring van Rio
De verklaring van Rio over milieu en ontwikkeling, vaak afgekort tot verklaring van Rio, is een document dat werd opgesteld tijdens de “Conferentie over Milieu en Ontwikkeling” (UNCED) van de Verenigde Naties in 1992. Het principe is ingebed in de Nederlandse en Europese wetgeving, in het bijzonder in artikel 191 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (1957 / 2013). De verklaring van Rio bestaat uit 27 principes die bedoeld zijn om landen te begeleiden bij toekomstige duurzaamheid. 172 regeringen namen deel aan de top, waarvan er 106 hun staatshoofd of regeringsleider stuurden waaronder toenmalig Belgisch premier Jean-Luc Dehaene en de Nederlandse minister-president Ruud Lubbers deelnamen.

Principe 1 stelt dat duurzame ontwikkeling in de eerste plaats betrekking heeft op mensen die recht hebben op een gezond en productief leven in harmonie met de natuur.

Principe 15 omvat de formulering van het voorzorgsbeginsel, dat “om het milieu te beschermen, de voorzorgs-aanpak door staten op ruime schaal zal worden toegepast naargelang hun mogelijkheden. Wanneer er dreiging van ernstige of onomkeerbare schade bestaat, mag het ontbreken van volledige wetenschappelijke zekerheid niet worden gebruikt als reden om kosteneffectieve maatregelen om aantasting van het milieu te voorkomen, uit te stellen”.

De gemeenten zijn monddood gemaakt maar de overheid kan gebruik maken van het voorzorgsprincipe om de uitrol van 5G te stoppen.

Landen/ gemeenten waar de uitrol van 5G is stopgezet:
-Balchik in Bulgarije is een gemeente in Bulgarije die de aanleg van een 5G-netwerk heeft verboden;
-minister Roban verklaart op 24 augustus 2020 dat er in Bermuda geen 5G wordt uitgerold vanwege mogelijke gezondheidsrisico’s en dat er een onderzoek is gestart naar de veiligheid van de blootstellingslimieten;
-de gemeenteraad Ormidhia (Cyprus) verklaart hun stad unaniem tot 5G-vrije stad;
-de burgemeester van Straatsburg (Frankrijk) pleit voor een moratorium (een wettelijk uitstel), een democratisch debat en uitstel tot in ieder geval de zomer van 2021;
-de gemeenteraad van Lille (Fr) heeft een moratorium op 5G aangenomen vanwege gezondheidsrisico’s en milieueffecten;
-meer dan 600 gemeenten in Italië hebben een moratorium uitgebracht op 5G.
-de gemeenteraad van de stad Hvar (Kroatië) besloot unaniem om de introductie van 5G-technologie op te schorten totdat een onafhankelijke studie aantoont dat dergelijke technologie geen negatieve impact heeft op mens en milieu;
-de senaat van Nigeria vraagt om uitstel van 5G totdat uit onderzoek is gebleken dat dit niet schadelijk is voor de volksgezondheid:
-Slovenië en Zwitserland willen een moratorium op de uitrol van 5G;
-frequentieveiling voor 5G worden uitgesteld vanwege coronavirus in Oostenrijk, Frankrijk, Tsjechië, Spanje en Portugal.
Andere steden, zoals Rome en Portland (USA) weigeren voorlopig mee te werken aan de uitrol van 5G. En in Nederland heeft de gemeente Utrechtse Heuvelrug besloten om voorlopig de slimme toepassingen (aan lantaarnpalen en andere objecten) tegen te houden omdat de risico’s voor de menselijke gezondheid onverantwoord zijn!

Gezien de onrust die over 5G is ontstaan vinden steeds meer gemeenten, nu ze monddood zijn gemaakt, dat er een brede maatschappelijke discussie gevoerd moet worden. Het merendeel van de gemeenten heeft ook behoefte aan meer eerlijke voorlichting.

De overheid
De overheid moet zich houden aan eerder gemaakte afspraken. De intenties van het toenmalige kabinet van premier Lubbers (1982-1994) moet het huidige kabinet uitdragen en zich aan houden. Draag het gedachtengoed uit in handelen en loop niet met de grootste machtshebbers (de Telecom) mee. Geef een goed voorbeeld aan de burgers van Nederland en steek de kop niet in het zand!

 

Foto: https://www.istockphoto.com/nl/foto/hiding-head-in-sand-gm143921073-18295194?utm_source=pixabay&utm_medium=affiliate&utm_campaign=SRP_photo_sponsored&referrer_url=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fnl%2Fphotos%2Fsearch%2Fkop%2520in%2520het%2520zand%2F&utm_term=kop+in+het+zand
https://stralingsbewust.info/2020/06/15/bijna-90-van-de-gemeenten-heeft-te-maken-met-zorgen-over-gezondheidsrisicos-5g/
https://stralingsbewust.info/2020/02/27/telecomproviders-willen-geen-last-hebben-van-burgers-en-gemeenten-bij-uitrol-5g/
https://www.rathenau.nl/nl/kennisgedreven-democratie/belanghebbenden-bij-het-voorzorgsprincipe
https://www.agconnect.nl/artikel/stop-op-5g-zwitserland-om-gezondheidszorgen
https://dkvwg750av2j6.cloudfront.net/m/6a4d733dcdd9458d/original/5G-bericht-en-factsheet-28082020_-002-.pdf