De uitrol van 5G
De uitrol van 5G brengt ons recht op een gezond milieu, vrijheid, gezondheid en privacy, in gevaar! De Europese Commissie* wordt opgeroepen om wetgeving voor te stellen die burgers én het milieu tegen deze gevaren beschermt.

*De Europese Commissie is het uitvoerende orgaan van de Europese Unie. Ze is o.a. verantwoordelijk voor het indienen van wetsvoorstellen.

Wetgeving is nodig, want;
1. mens, fauna en flora ondervinden schade van de draadloze straling. De huidige blootstellingslimieten bieden onvoldoende bescherming, vooral voor de kwetsbare mensen (o.a. kinderen, High Sensitive Persons (HSP ‘ers), en zwangere vrouwen), dieren, bestuivende insecten en alle planten. Maak regelgeving om al het leven te beschermen tegen de steeds maar toenemende radiofrequente-én microgolfstraling van alle draadloze. 5G gaat (wat nieuw is en één groot vraagteken van hoe zich dat gaat uitpakken) ook gebruik maken van infrarood- en ultraviolette straling.
2. met 5G zal het aantal aangesloten elektronische apparaten, antennes en toebehoren, explosief toenemen* en slimm cells komen erg dicht bij de woningen te staan (110 tot 150 meter); iedereen onder een mast (je)! Dit zal leiden tot een flinke verhoging van de onnatuurlijke elektromagnetische velden, hetgeen mens, biodiversiteit en de natuurlijke habitats in gevaar  brengen.  Dit zal tevens leiden tot een onhoudbaar energieverbruik, wat meewerkt aan de klimaatsverandering door een toenemend C02 uitstoot (door o.a. de datacentra). Maak strenge regelgeving om de gezondheid en het milieu te beschermen tegen de impact van 5G.

*Momenteel komt drie procent van de wereldwijde energiebehoefte op het conto van draadloze communicatie. Telecomproviders verwachten dat hun energiekosten met de komst van de 5G-technologie met 150 tot 170 procent zullen stijgen in 2026, blijkt uit een studie van Vertiv, een Amerikaanse netwerkdienstverlener. Dat is bijna een verdrievoudige t.o.v. 4G!

CO2 uitstoot door stroomgebruik datacenters
Eén 5G-basisstation zal naar schatting ongeveer evenveel stroom verbruiken als 73 huishoudens en 3x zoveel als de vorige generatie basisstations. Want doordat de laatste technologie (5G) intensiever datagebruik mogelijk maakt, zal het tot een forse toename in internetgebruik leiden. Al deze data wordt opgeslagen in grote datacenters die stroom moeten hebben om aan te blijven en gekoeld te worden. Met de streamingsdiensten en het internet-der-dingen dat 5G ondersteunt, neemt het energieverbruik van datacenters toe (tot 10%) van het wereldwijde verbruik. De huidige datacenters* zorgen voor de uitstoot van C02 (het belangrijkste broeikasgas dus).
* Een datacenter is een fysieke locatie (meestal een gebouw) met essentiële infrastructuur voor IT- en computerdiensten.

3. 5G maakt massale verzameling en bewaking van aangesloten objecten mogelijk. Dit zal het risico voor cybercriminaliteit, datalekken, diefstal, wederverkoop en misbruik van kunstmatige intelligentie, verhogen. Maak regelgeving voor effectieve databescherming teneinde onze privacy, veiligheid en vrijheid te waarborgen.
4. Als er nog meer data wordt verbruikt bij 5G, stijgt de energierekening. Met 4G nam het dataverbruik al met 80% toe. Door 5G/IoT/smartgrid (zoals smart TV, smart wasmachine en smart lampen) zal het energieverbruik exponentieel toenemen. Dit is voor het klimaat en de uitstoot van CO2, slecht nieuws. De CO2-uitstoot zal namelijk even hard meestijgen.

Een Europees Burgerinitiatief (EBI)
Een Europees Burgerinitiatief (EBI) is een officieel instrument van de Europese Unie (EU) voor burgers die aan de EU willen voorstellen om nieuwe wetten te accepteren. Een EBI moet ten minste worden gesteund door één miljoen stemgerechtigde burgers, uit minimaal 7 EU-landen. Binnen elk van die 7 landen is ook een minimumaantal handtekeningen vereist. Van 1 maart 2022 t/m 28 februari 2023 kan iedereen zijn stem uitbrengen via de website https://signstop5g.eu/nl

Zodra het initiatief 1 miljoen handtekeningen heeft, zal de Commissie beslissen welke actie er moet worden ondernomen. 

Want draadloze straling is niet veilig en niet gezond
In honderden wetenschappelijke (peer reviewed) studies is al lang aangetoond dat de straling van alle draadloze toepassingen, die zelfs ver beneden de officiële wettelijke blootstellingslimieten liggen, schade veroorzaken aan al het leven! De komst van 5G maakt het nog erger! Ook wordt er verwacht dat het energieverbruik door 5G enorm stijgt door alle extra toepassingen en dat zeldzame mineralen uitgeput raken. Verder staat onze privacy door de komst van 5G op het spel.

Veiligheid en welzijn zijn bij de draadloze communicatie al langer in het geding en bij 5G helemaal. De toename van alle draadloze toepassingen zijn explosief, terwijl er nauwelijks tot géén Europese regelgeving is opgesteld op het gebied van onnatuurlijke straling met betrekking tot gezondheid, milieu en privacy. Ook worden deze toepassingen nu nauwelijks gemonitord op de effecten voor mens, flora en fauna. Mensen moeten beschermd zijn wanneer ze draadloos verbonden zijn met het internet en de EU moet hier regelgeving voor maken zodat ónze gezondheid, de natuur, het milieu en ónze privacy beschermt zijn.

Europees Burgerinitiatief over 5G gelanceerd
De bezorgdheid over deze ontwikkelingen van draadloos gebruik, heeft ertoe geleid dat een aantal EU-burgers zich verenigd heeft in de organisatie “Europeans for Safe Connections”. Deze organisatie heeft ervoor gezorgd dat het Europees burgerinitiatief ; Stop(((5G))) Stay connected but protected, is gelanceerd waarin nieuwe EU-wetgevingsvoorstellen op drie belangrijke gebieden voorgesteld worden namelijk op de:
1. bescherming van onze gezondheid tegen de microgolfstraling van alle draadloze;
2. bescherming van het milieu tegen alle gevolgen van 5G en digitalisering;
3. bescherming van onze privacy, onze veiligheid en vrijheid

Belangrijkste punten van het Burgerinitiatief
Ad 1. Gezondheid
Al tientallen jaren waarschuwen wetenschappers voor de gevolgen van de stralingsverontreiniging door de mobiele technologie. Het National Toxicology Program (NTP) en de Ramazzini studies toonden de ontwikkeling van kanker bij ratten aan en de door de EU gefinancierde Reflex-studie toont oxidatieve stress aan dat DNA schade kan veroorzaken. Voor gebruikers van mobiele telefoons zijn er wetenschappelijke aanwijzingen voor andere gezondheidseffecten, zoals vruchtbaarheidsproblemen en effecten op de hersenfunctie.

Ad 2. Milieu
5G is een “energy vreter” en is verre van een oplossing voor de klimaatsverandering. Integendeel, de digitale ecologische voetafdruk zal met 5G juist een maximum bereiken! Onze elektronische apparaten hebben een grote impact op het milieu. Telefoons bevatten veel zeldzame aardmetalen en mineralen, die bij de winning vaak meer dan 2000 ton giftig afval opleveren voor elke ton geproduceerd metaal.

Ad 3. Privacy; iedereen wordt gevolgd
Big Data is het nieuwe goud. Big data of massadata zijn gegevens die een direct of indirect verband hebben met privégegevens van personen. Gegevensmakelaars verzamelen zo miljarden en triljoenen datapunten. Over ieder van ons wordt een gepersonaliseerd digitaal profiel aangemaakt. Het verzamelen van persoonlijke gegevens gaat véél verder dan velen van ons zich kunnen voorstellen. Onze persoonlijke gegevens worden verkocht, gelekt of gestolen voor reclame, beïnvloeding, tracking ( tijdens het internetten wordt je door allerlei bedrijven nauwlettend gevolgd) of surveillance* doelstellingen. 

*Surveillance, toezicht of bewaking is het monitoren van gedrag, activiteiten of informatie, met als doel informatie te verzamelen, te beïnvloeden of te sturen. Dit kan observatie op afstand zijn met behulp van elektronische apparatuur, zoals een gesloten televisiecircuit (CCTV) of het onderscheppen van elektronisch verzonden informatie zoals internetverkeer. Het kan ook eenvoudige technische methoden omvatten, zoals het verzamelen van menselijke inlichtingen en het onderscheppen van post.

Jouw steun en stem zijn nodig
Om van dit Europees Burgerinitiatief een succes te maken is het belangrijk om brede steun te krijgen. Stem daarom op dit Burgerinitiatief en deel deze informatie zoveel mogelijk.

Van 1 maart 2022 t/m 28 februari 2023 kan de stem uitgebracht worden op de website signstop5g.eu/nlTotaal aantal steunbetuigingen op 11-7-2022 is: 32.316 EU citizens already signed. Er is één miljoen nodig! Einde van de inzameling is: 01/03/2023

De ICT-sector als vervuilende sector, wordt niet eens genoemd!
De ICT-sector is hard op weg om een van de meest vervuilende sectoren wereldwijd te worden: lekker snel internet, augmented-reality (AR), virtual-reality (VR), filmpjes massaal bekijken en mixed-reality. Welke invloed heeft 5G (en straks 6G) op de opwarming van de aarde en waarom blijft dit zo onderbelicht? De milieu-impact hierop wordt namelijk zwaar onderschat en niet eens genoemd! Net zoals de impact op de gezondheid voor mensen niet genoemd wordt en de invloed op flora en de fauna van alle draadloze middelen en de masten hiervoor nodig.

Bronnen:
https://stralingsleed.nl/blog/hooggevoeligheid-hsp-en-elektrohypersensitiviteit-ehs/
https://eci.ec.europa.eu/021/public/#/screen/home
https://signstop5g.eu/nl/nieuws/een-nieuw-europees-burgerinitiatief
https://stralingsleed.nl/blog/oxidatieve-stress-door-draadloos-gebruik/
https://stralingsleed.nl/blog/stop-5g-burgerinitiatief-stay-connected-but-protected/
https://signstop5g.eu/nl.

https://www.sg.uu.nl/artikelen/2019/08/5g-heeft-consequenties-voor-het-milieu#:~:text=Met%20nog%20meer%20aankomende%20streamingdiensten,een%20sterke%20toename%20in%20uitstoot.
https://stralingsleed.nl/blog/opwarming-van-de-aarde-door-ons-eigen-draadloos-internet/
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20180703STO07129/eu-actie-tegen-klimaatverandering
https://ntp.niehs.nih.gov/whoweare/about/index.html
https://stralingsleed.nl/blog/dierstudie-van-de-lange-termijn-toont-link-met-straling-en-kanker/
https://www.jrseco.com/nl/hoeveel-stroom-gebruikt-5g/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29530389/
https://stralingsleed.nl/blog/studies-en-onderzoeken-naar-de-gevaren-van-draadloze-communicatie/