In het jaar 2025 zal één op de twee kinderen een aan autisme verwante stoornis (ASS) hebben is de verwachting van wetenschappers in de VS. De toename van het aantal kinderen met de diagnose van een aan autisme verwante stoornis heeft mogelijk te maken met de hoeveelheid tijd die ze achter het beeldscherm doorbrengen. Waar autisme vroeger zelden voorkwam is het aantal gevallen van autisme explosief gestegen in de 21ste eeuw. Studies tonen een verband met het gebruik van draadloze technieken en hun draadloze beeldschermen.

Autistisch spectrum (ASS)
Het Autisme Spectrum Stoornis (ASS) is de verzamelnaam voor de verschillende vormen van autisme. Er is een grote diversiteit is in de manier waarop autisme zich uit. ASS is de officiële benaming voor alle vormen van autisme. Vormen zoals:

-Het autistische stoornis wat vroeger het klassiek autisme werd genoemd. Er is sprake van een beperking in de sociale interactie, verbale en non-verbale communicatie en een herhalend patroon van een bezigheid, een fieb (bezemen, fladderen met de handen). Daarnaast is er bij 80% van de kinderen sprake van een verminderd intellect of verstandige beperking;

-Het syndroom van Asperge. Mensen met het syndroom van Asperge beseffen niet wat sociaal aanvaard is en reageren dan ook vaak ‘vreemd’;

-PDD NOS. De afkorting van Pervasieve ontwikkelingsstoornis. (Pervasive Developmental Disorder). Pervasief verwijst naar een diep doordringen van de stoornis, in veel facetten van de ontwikkeling;

-ADHD. ADHD is een afkorting voor het Engelse begrip Attention Deficit Hyperactivity Disorder en wordt in het Nederlands vertaald als aandachtstekortstoornis met hyperactief gedrag;

-Rett syndroom. Dit is een ontwikkelingsstoornis van het zenuwstelsel, van met name de hersenstam. Hoofdzakelijk voorkomend bij meisjes;

-McDD. Een afkorting van Multiple-complex Developmental- Disorder of meervoudige complexe ontwikkelingsstoornissen. Het is een aparte ontwikkelingsstoornis met als kern een informatieverwerkingsprobleem, het reguleren van emoties en gedachten;

-NLD. De afkorting voor Nonverbal Learning Disabilities. En niet verbale leerstoornis. Kinderen en volwassenen hebben moeite met het begrijpen van informatie die ze visueel waarnemen. Ook liggen de problemen op het gebied van de motoriek en het sociale gebied.

Factoren die bijdragen tot de toename van een autistische stoornis
De oorzaken van autisme zijn nog onbekend. Mogelijke oorzaken kunnen onder ander zijn een:
-genetische aanleg;
-onvermogen om zware metalen uit te scheiden;
-elektromagnetische straling van antenne- installaties, mobieltjes, smartphones, wifi, DECT telefoons en andere soortgelijke technologieën.

Genetische aanleg
Tien tot vijftien procent van een autistische stoornis is erfelijk. Er zijn waarschijnlijk verschillende combinaties van genmutaties nodig om een genetische aanleg te hebben. Die genetische factoren komen pas tot uiting voor, tijdens of na de geboorte door bepaalde omgevingsfactoren.

Onvermogen om zware metalen uit te scheiden
Een autist is gebaat bij een toename van het uitscheiden van zware metalen. Dr. Tamara J. Mariea en Dr. George L. Carlo hebben dit wetenschappelijk onderzocht (Wireless radiation in the etiology and treatment of Autism: Clinical observations and mechanisms).
Opzet onderzoek
Twintig kinderen met een aan autisme verwante stoornis, werden veertig dagen, vier uur per dag, in een stralingsvrije ruimte gebracht. Geen straling van elektromagnetische velden van wifi, smartphones, DECT-telefoons of tablet. De afspraak met de ouders was dat de huissituatie ook stralingsvrij werd gemaakt. Tijdens het verblijf in de stralingsvrije ruimte bleek al gauw dat de uitscheiding van de zware metalenbelasting begon toe te nemen door het uit te plassen. Van een gifbelasting van 90% in de urine in het begin van de therapie daalde dit tot 10%, na veertig dagen verblijf in de stralingsvrije ruimte. Op de 35ste dag was een zichtbare positieve verbetering van het gedrag waarneembaar. Een van de ‘proefkinderen’ begon zelfs te spreken en vertelde dat het lawaai in zijn hoofd verdwenen was!
Samenvatting van het onderzoek
-Straling belemmert de uitscheiding van zware metalen voor kinderen en mensen met een aan autisme verwante stoornis;
-dat een genetisch bepaalde zwakte in de spijsvertering waarschijnlijk samengaat met teveel blootstelling aan straling.

Elektromagnetische straling
In augustus 2017 hebben Franse kinderpsychiaters Dr. I. Terrasse en Dr.A. Ducanda kinderen tussen de 0 en 4 jaar met de diagnose autisme, verboden om naar een scherm te kijken. Een scherm zoals van de tv, laptop, tablet of smartphone. Een maand later waren alle verschijnselen van autisme verdwenen. De psychiaters spreken dan ook van ‘virtueel autisme’ wat betekent dat dit bij een autistische stoornis niet mogelijk is.

Wat beeldschermen veroorzaken
Beeldschermen remmen de ontwikkeling van een kind is de conclusie van Dr. Terrasse en Dr. Cucanda. Het kind bouwt geen sociaal leven op om te ervaren en te leren. Kinderen leren door ervaringen zelf mee te maken, te ruiken, te proeven en gevoelens op te doen. Kinderen ontwikkelen hun spraakvermogen door te spelen met andere kinderen en volwassenen. De toename van een aan autismeverwante stoornis houdt dan ook gelijke tred met de digitale revolutie. In het jaar 1975 van de 20ste eeuw had een gezin één beeldscherm van de zwart-wit tv. In 2017 van de 21ste eeuw is het heel gewoon dat een gezin tien tot vijftien schermen die draadloos werken, in huis hebben.

Beeldschermen geven blauw licht
Naast het remmen van een sociaal leven brengt het blauwe licht afkomstig van een beeldscherm, onze biologische klok in gevaar en geeft schade aan de ogen. Licht maakt gebruik van elektromagnetische velden bij gebruik van een scherm maar een draadloos scherm maakt eveneens gebruik van de elektromagnetische velden. Het is de wifi die draadloos de netwerkverbinding regelt.

Beeldschermen geven elektromagnetische velden
Of dit draadloos gebruik schade aan een lichaam kan geven, daar is de wetenschap anno 2017 verdeeld over. Veel onafhankelijke (die niet in opdracht werken) wetenschappers zijn er echter wel van overtuigd, zoals Dr. Klinghard.

Straling als versnellende factor voor een autistische verwante stoornis
Onderzoek van Dr. Dietrich Klinghardt, medisch directeur van het Instituut van Neurobiologie, hoofd clinicus van het Sophia Health Institute en oprichter van het Instituut van Neurobiologie in Duitsland en Zwitserland, geeft aan dat deze straling als een versnellende factor kan werken voor autisme. Hij is van mening dat er een verband is tussen de exponentiële groei van kinderen die gediagnosticeerd worden met een aan autisme verwante stoornis en de exponentiële groei in blootstelling aan straling afkomstig van de draadloze apparaten zoals. Draadloze apparaten die op scholen dienen als lesmateriaal zoals de het digi-schoolbord, laptop of tablet.

Het gevolg van elektromagnetische velden en zware metalen
Elektromagnetische velden zijn er dus bij gebruik van draadloze apparatuur. Dr. Klinghart waarschuwt dat de straling van deze draadloze apparatuur kan zorgen voor:
-intercellulaire miscommunicatie;
-doorlaatbaarheid van membranen en cellen;
-schade aan het normale herstelprogramma van DNA;
-een afname van de afscheiding van zware metalen, een van de officiële oorzaken van autisme.

Wifi op scholen
En dan zorg je thuis voor een minimaal aan stralingsbelasting door alle beeldschermen bedraad te gebruiken, en dan moet je kind naar school. In Nederland hebben bijna alle scholen (basis- of middelbaar) een draadloos internet en bijna elke leerling heeft een smartphone. Ouders en kinderen op school klaagden dan ook na de invoering van de wifi over:
-Concentratieproblemen;
-Hoofdpijn;
-Misselijkheid;
-Vermoeidheid
-Hyperactiviteit (met als diagnose ADHD).

Vluchten van school
Er zijn zelfs kinderen die niet meer op school kunnen wezen omdat ze aangeven na de installatie van wifi zich ziek voelen en voor de installatie van het draadloze netwerk, niet. Basisschoolkinderen die steeds vaker thuiskomen met een bloedneus, hoofdpijn en moeilijk kunnen lopen. Leerlingen op het middelbaar onderwijs die vluchten van school en in warrige toestand naar huis fietsen. Die op school geen pen kunnen vasthouden, de trap niet afkunnen en niet kunnen blijven. Een meting van een gespecialiseerde meetspecialist geeft aan dat de school stijf staat van de elektromagnetische velden (straling). Ook mede doordat er twee zendmasten bij het schoolgebouw staan. De gezondheid van je kind is in gevaar en als moeder houd je je kind thuis. In Nederland mag dat niet en de leerplichtambtenaar maakt proces-verbaal op wegens ‘absoluut verzuim’!

Stop wifi op scholen
Onafhankelijk onderzoek door wetenschappers waarschuwen voor deze klachten en adviseren om wifi pas te installeren wanneer 100% zeker is dat wifi op scholen geen gezondheidsproblemen kan geven. Waar in 2013 de opiniepeiler Maurice de Hond enthousiast de Steve Jobs scholen opstartte (onderwijs met behulp van moderne digitale middelen) en voorzag dat er ‘honderd of tweehonderd’ Steve Jobsscholen zouden volgen, die allen werkten volgens de methode van Onderwijs voor een Nieuwe Tijd (O4NT) heeft dat aantal bij lange na niet gehaald. Sterker nog: van de 46 scholen hebben twaalf scholen gebroken met het onderwijsidee of zijn opgeheven en dertien serieus geïnteresseerde scholen hebben zich teruggetrokken.

Van draadloos naar bedraad
Wereldwijd zijn er overheden die wifi op scholen verbieden of beperken. In Nederland moeten schoolleiding zelf initiatief nemen. Veel schoolleiders besluiten na de installatie van het draadloze om de wifi weer te verwijderen of de apparatuur weer te bedraden. Dit omdat er na de installatie van de draadloze wifi bij veel leerlingen, gezondheidsproblemen gemeld worden. Omdat er toch eerst duidelijkheid moet komen of het de gezondheid van het kind nu wel of niet beïnvloed.
Diagnose autistische stoornis correct?
De vraag van de Franse kinderpsychiaters Dr. Terrasse en Dr. Ducanda is nu of de bestudeerde kinderen wel correct de diagnose hebben van autistische stoornis. Of dat de kinderen gedrág vertoonden wat geassocieerd wordt met autistische stoornis, het zogeheten ‘virtueel’ autisme. Een vorm van autisme die niets te maken heeft met een autistische stoornis.

Weetje
De Amerikaanse software giganten zoals Apple, Facebook en Google kiezen voor hun eigen kinderen een school waar kinderen geen computers aanraken.