Bericht doorgestuurd naar de gemeente waar ik woon.

Bergen
Bergen is een gemeente en een dorp in de Nederlandse provincie Noord-Holland. De gemeente bestaat uit de dorpen en buurtschappen: Aagtdorp, Bergen, Bergen aan Zee, Bregtdorp, Camperduin, Catrijp, Egmond-Binnen, Egmond aan den Hoef, Egmond aan Zee, Groet, Hargen, Rinnegom, Schoorldam, Schoorl en Wimmenum.

De gemeente Bergen telt 29.974 inwoners (1 januari 2019, bron: CBS) en heeft een oppervlakte van 119,85 kilometer2 (waarvan 22,70 km² water). De gemeente maakt deel uit van de samenwerkingsregio Kennemerland. Sinds 2008 is Hetty Hafkamp burgemeester van de gemeente Bergen. De gemeenteraad bestaat uit de samenstelling van:
GroenLinks- 3 zetels;
VVD- met 3 zetels;
KIES lokaal- 5 zetels;
Gemeentebelangen (BES)- 3 zetels;
CDA- 2 zetels;
D66- 2 zetels;
PvdA- 1 zetel;
Behoorlijk Bestuur Bergen NH- 1 zetel

De gemeenteraad van de gemeente Bergen dient op 12 december 2019 een motie in over het onderwerp 5G
De motie is 12 december 2019 in een vergadering als agendapunt: vreemd aan de orde van de vergadering ingediend (een actueel onderwerp dat niet is geagendeerd). Een motie is niet bindend en wijzigt het voorliggende besluit niet, maar heeft wel een politieke betekenis. Behandeld in de vergadering zijn de punten dat:
-de Rijksoverheid voornemens is de Telecomwet uit 1998 aan te passen ten behoeve van het uitrollen van het zogenoemde 5G-netwerk:
-in het wetsvoorstel staat dat overheidsinstanties verplicht worden “in te stemmen met redelijke verzoeken” van aanbieders van openbare telecommunicatienetwerken en
diensten en daarmee ingrijpt op de autonomie van de gemeente;
-de uitrol van 5G (met 98% dekkingsgraad), nog meer dan 3G en 4G, gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van onze inwoners;
-er naast de beloofde voordelen veel zorgen bestaan over gezondheidsrisico’s en privacy ten aanzien van de individuele inwoner die geen keuze mogelijkheden meer hebben;
-er een brief van het presidium van de Tweede Kamer op 31 oktober 2019 aan haar leden is gestuurd waarbij gemeld wordt dat er een adviesaanvraag is gedaan richting de Gezondheidsraad over mogelijke gezondheidsrisico ’s in relatie tot 5G;
-de aanleiding voor deze adviesaanvraag de zorgen zijn van inwoners die dat kenbaar gemaakt hebben aan volksvertegenwoordigers van zowel de Tweede Kamer als van de onze gemeenteraad;
-dat er onvoldoende wetenschappelijk onderzoek is geweest naar de biologische effecten en de impact van sterke elektromagnetische straling* op het menselijk lichaam en op de flora en fauna op de korte en langere termijn;
-er niet of nauwelijks sprake is geweest van een breed maatschappelijk debat terwijl er aan de (mogelijke) gevolgen van het wetsvoorstel niet te ontkomen is door individuele keuzes;
-beide overheden, Rijk en gemeente, een belangrijke verantwoording dragen ten aanzien van de volksgezondheid en de leefomgeving van hun inwoners;
-een groeiend aantal gemeentes reeds hun grote bezorgdheid over het tempo en de zorgvuldigheid waarmee de besluitvorming omtrent de uitrol van het 5G-netwerk plaats vindt, kenbaar heeft gemaakt aan de Rijksoverheid middels bezwaarschriften en brieven.

Conclusie
De conclusie is om het om het college op te dragen om:
-met spoed middels een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer en de verantwoordelijk staatsecretaris te verzoeken de besluitvorming rond de uitrol van het 5G- netwerk te laten vergezellen van de nodige zorgvuldigheid en ruimte voor maatschappelijk debat. Hierdoor dient in ieder geval aan de volgende punten voldaan te zijn. Te weten:
-meer tijd voor een maatschappelijk debat;
-een bespreking in de Tweede Kamer over de uitkomst van de adviesaanvraag van de Gezondheidsraad;
-onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar de biologische effecten van de sterke elektromagnetische straling op mensen, flora en fauna op de korte en langere termijn.

Is getekend en unaniem aangenomen door:
Fractie GroenLinks- Froukje Krijtenberg
Fractievoorzitter D66- Marcel Halff
Fractie KIES lokaal- Roel Oudeboon
Fractievoorzitter Behoorlijk Bestuur Bergen- Koos Bruin
Fractievoorzitter CDA- Danny Zwart
Fractievoorzitter Gemeentebelangen- Mariëlla van Kranenburg
Fractievoorzitter VVD- Arend Jan van den Beld.

*Sterke elektromagnetische straling doordat 5G gebruik gaat maken van radiogolven, microgolven, infrarode straling (laser) en zelfs ultraviolette straling.

B&W en college van de gemeente Bergen sturen 19 december een brief over de zorgen van de uitrol van 5G, naar de voorzitter, mevrouw Arib van de Tweede Kamer der Staten Generaal
Een motie in een gemeenteraad die voornamelijk gericht is op de landelijke politiek (‘De raad verzoekt het college bij het Rijk dit en dat onder de aandacht te brengen’) heet ook wel een postzegelmotie.

De inhoud betreft: de zorgen over de uitrol van het 5G-netwerk. Dat de Telecomwet, die aangepast moet worden, en overheidsinstanties waaronder gemeenten, verplicht stelt om in te stemmen met redelijke verzoeken van aanbieders van openbare telecommunicatienetwerken en -diensten. Het college en de gemeenteraad vinden dat
er misbruik gebruikt wordt tegen de autonomie van een gemeente. Daarnaast is het college en B&W bezorgt over de gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer voor haar burgers, met name de mogelijke risico’s voor de gezondheid en de privacy. Er is nog nauwelijks een breed maatschappelijk debat gevoerd, terwijl burgers niet kunnen ontkomen aan de mogelijke gevolgen van dit wetsvoorstel dat een gemeente verplicht moet meewerken.

Er is nog teveel onduidelijk over de plaatsing van de antennes en het effect ervan op omgeving en inwoners.