Op uitnodiging van staatssecretaris Mona Keijzer vond op 10 juni bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in Den Haag een gesprek plaats met diverse Nederlandse stralingsbewuste organisaties.

De afvaardiging bestond uit:
-Rob van der Boom;
-Rob Verboog;
-Jos Timmer (Stichting EHS);
-Carolien Schooneveld (Stichting EHS);
-Alja Hoeksema Vereniging CPLD);
-Silvia Belgraver ( StralingsBewust.info).

Vanwege de coronamaatregelen ging iedereen die middag één voor één met de lift naar de 7e verdieping van het ministerie van EZK. Er was een grote zaal gereserveerd zodat alle aanwezigen op ruime afstand van elkaar konden plaatsnemen rond de vergadertafel met:
-staatssecretaris Mona Keijzer;
-voorzitter Ton Rombouts (tevens lid CDA-fractie Eerste Kamer en voorzitter Kennisplatform EMV);
-vier direct betrokken EZK-ambtenaren, w.o. plaatsvervangend directeur Digitale Economie en enkele beleidsmedewerksters;
-Fred Woudenberg (Kennisplatform EMV, GGD) en Monique Beerlage (Kennisplatform EMV).

Het gesprek
Voor het gesprek was 1,5 uur uitgetrokken en een selectie van de vijf meest belangrijke gesprekspunten waren gemaakt, namelijk:
-(Gemanipuleerde) wetenschap en ICNIRP*;
-Voorzorgsprincipe (en adviezen Gezondheidsraad);
-Elektro(hyper)gevoeligheid en gezondheidsklachten al bij de huidige straling;
-Een eerste witte zone als “herstel-, opvang- en testlocatie”;
-Realisatie van stralingsarme woongebieden.

* Europarlementariërs Klaus Buchner en Michèle Rivasi, beide lid van groene partijen, stellen  op 24 juni 2020, dat de Europese Commissie zich bij het vaststellen van blootstellingslimieten voor de elektromagnetischevelden (straling van de mobiele communicatie)  te veel laat leiden door het onderzoeksinstituut ICNIRP, dat in de ogen van Buchner en Rivasi niet voldoende onafhankelijk en betrouwbaar is. In het betoog leggen beide Europarlementariërs parallellen met de onderschatte risico’s in het verleden o.a. van asbest en tabak. Door lobby, het gebrek aan echt onafhankelijk onderzoek en economische belangen zijn (gezondheids)risico’s vaak pas veel te laat erkent en aangepakt. Met dezelfde ogen kan volgens Buchner en Rivasi naar de regelgeving met betrekking tot de blootstellingslimieten van niet ioniserende straling (elektromagnetische velden van de mobiele communicatie) worden gekeken.

Overheden wereldwijd (ook Nederland) bepalen hun blootstellingsnormen voor straling op basis van de adviezen van het ICNIRP. ICNIRP kijkt daarvoor enkel naar opwarming van lichaamsweefsel door straling, maar negeert alle biologische effecten terwijl veel geronmeerde wetenschapper na onderzoek, waarschuwen.. De meeste leden van het ICNIRP hebben banden met de telecomindustrie. Prof. Hans Kromhout uit Nederland noemt het ICNIRP een “ontransparante club met onduidelijke benoemingsprocedures.”

Kenbaar gemaakt
Afgelopen tijd zijn er veel berichten naar de Staatssecretaris gestuurd in de vorm van brieven, verzoeken, (video-)oproepen en internetconsultatie-reacties. Evenals veel berichten naar ministers van Rutte drie, kranten en gemeenten. De staatssecretaris wilde nu pas precies weten wat er mis is met de wetenschap hierover en bewijzen zien. Over het ICNIRP (o.a. over de richtlijnen) en over het voorzorgprincipe werd gesproken. De staatssecretaris gaf aan dat ze beter wilde weten wat EHS nu eigenlijk inhoudt en wat mensen daarvan ervaren. Dit is uitvoerig toegelicht én besproken tijdens het gesprek. Dit in relatie met de diagnose SOLK (klachten en aanpak) en andere gezondheidsklachten die kunnen ontstaan. Dat de wens is dat er duidelijkheid en betere informatie voor artsen zal zijn én dat burgers worden voorgelicht. In dit kader erkende mevrouw Keijzer dat het ministerie van VWS (Volksgezondheid) hierbij betrokken hoort te worden. Zij was onder de indruk van de enorme effecten die elektrogevoeligheid/EHS heeft op mensen die gezondheidsklachten ervaren door straling. (Mensen die ontslag moesten nemen, moesten verhuizen, kinderen die ziek worden, het ongeloof van omgeving en de ‘lockdown’ voor elektrogevoeligen).

Over de witte zones, resp. stralingsarme woongebieden ontstond een zeer levendig en inhoudelijk gedetailleerd debat met de staatssecretaris. De dekkingsgraad van 98% kwam aan de orde, met de vraagstelling of die 2% dan ruimte biedt voor een stralingsarm woongebied, zoals de stralingsbewuste organisaties dat voor ogen hebben. Toen bleek dat daarbij niet alleen telecombedrijven en EZK betrokken zijn, maar ook lagere overheden, zoals gemeente en provincie, achtte de staatssecretaris het ook van belang het ministerie van Binnenlandse Zaken daarbij te gaan betrekken.

 Resultaten
De resultaten van het gesprek met staatssecretaris Keijzer zijn o.a.dat:
-Staatssecretaris Keijzer het onderwerp op haar eigen agenda heeft gezet. Zij wil van de stralingsbewuste organisaties een brief met een opsomming van de punten en voorgestelde oplossingen, en gaat dat voorleggen aan de bewindspersonen van het ministerie VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dus niet meer een “puur ambtelijke behandeling”, maar een “politieke behandeling door de staatssecretaris zelf”;
-VWS (en wel de bewindspersonen) er direct bij betrokken worden en daarmee de diverse gezondheidsaspecten daar ook behandeld worden, waar het in eerste instantie ook hoort;
-er worden verbanden gelegd worden naar bijvoorbeeld het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Telecomsector, waardoor de kans van slagen van stralingsarme zones en woongebieden groter zal worden.

Staatssecretaris Keijzer heeft de problematiek serieus genomen, wil in gesprek blijven en staat open voor een vervolg
Tot groot genoegen van alle elektrogevoeligen in Nederland, maakte de staatssecretaris de volgende dag in de Tweede Kamer, tijdens het debat van de Vaste Kamercommissie Telecommunicatie, melding van dit gesprek, waarbij ze meedeelde dit gesprek te willen voortzetten en dat ze geraakt is door de ernst van EHS. Ook benoemde zij de fatsoenlijke en rechtmatige insteek van het gesprek.

Van belang is om nu op juiste wijze verder inhoud te geven aan deze openingen en o.a. het lopende maatschappelijke debat daar ondersteunend in te laten zijn!

Bronnen:
https://stichtingehs.nl/nieuws/positief-gesprek-met-staatssecretaris-mona-keijzer?fbclid=IwAR0MYZO9QSf7JcEw2Abypg8cKZGasyq4NIjeOEE-UXfsANJEVZG6Pyc5BJ4
https://www.telecompaper.com/nieuws/leden-europees-parlement-trekken-parallellen-onderzoek-risicos-asbest-tabak-benzine-klimaatverandering-en-nu-5g–1343740