De aarde is omhuld met het aardmagnetisch veld. Dit natuurlijke veld is een basisvoorwaarde voor al het leven op aarde. Hierdoor is er leven mogelijk. Deze natuurlijke elektromagnetische velden worden verstoord door de kunstmatige elektromagnetische velden, gemaakt door mensenhanden. Kunstmatige elektromagnetische velden nodig voor alle draadloze technieken. Onderzoeken met bijen, vissen, roodborstjes, ratten, muizen en waterkers hebben aangetoond dat het verstoren van de natuurlijke elektromagnetische velden, ernstige gevolgen kan hebben voor alles wat leeft op aarde. Mensen die erg veel hinder ondervinden van de draadloze toepassingen, worden gewoon niet geloofd. Dit terwijl het zo logisch is want…

Geen aardmagnetisme (of verstoord): geen leven voor flora, fauna en mensen
De aarde is eigenlijk één grote magneet met twee uiteinden, namelijk de Noord- en de Zuidpool. Tussen die polen loopt het aardmagnetisch veld of de magnetosfeer. Een magnetosfeer is het gebied rond een hemellichaam binnen de invloedssfeer van het magnetische veld veroorzaakt door het hemellichaam zelf. De Aarde is, net als de planeten Mercurius, Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus, omgeven door een magnetosfeer. ‘De magnetische energie is de elementaire energie, waarvan het hele leven van het organisme afhangt’, aldus de in 1976 overleden Professor Werner K. Heisenberg, winnaar van de Nobelprijs voor natuurkunde in 1932 en een van de grondleggers van de kwantumfysica. Oftewel, zonder elektromagnetische zou er geen leven op aarde mogelijk zijn.

Professor J. Kirschvink heeft aangetoond dat er in de menselijke hersenen zich magnetietkristallen bevinden die gevoelig zijn voor de natuurlijke elektromagnetische velden. De magnetietkristallen in een lichaam worden beschermd door magnetosomen en dat zijn de zintuigen van een lichaam die in staat zijn om de veranderingen in het elektromagnetisch veld waar te kunnen nemen. Net zoals een aantal dieren het aardmagnetisch veld kunnen waarnemen om zich te oriënteren bij lange reizen (zoals trekvogels) https://stralingsleed.nl/blog/zijn-magnetietkristallen-een-reden-waarom-iemand-elektrogevoelig-kan-worden/.

Aardmagnetisme en de ruimte
Het aardmagnetisch veld beschermt het leven op aarde tegen de invloeden uit het heelal. Het aardmagnetisme is tot wel 50.000 kilometers in de ruimte te merken maar neemt af hoe verder mensen en dieren van de aarde af zijn. Bij testen met muizen in de ruimte was er slechts 20% van het magnetische veld te meten. Na vijftien minuten kregen de muizen al problemen met de gezondheid, net als de Russische astronauten die ziek werden toen ze lange tijd in het ruimtestation MIR verbleven. Het ging om ziekteverschijnselen als:
-slapeloosheid;
-vermoeidheid;
-hartklachten;
-gebrek aan concentratie;
-depressies.

Na onderzoek, terug op aarde, bleken de verschijnselen voort te komen uit een gebrek aan contact met het magnetisch veld rondom de aarde en het hoofdprobleem was ‘energie-uitputting’. Deze ‘energie-uitputting’ werd toegeschreven aan de afwezigheid van het aardmagnetische veld tijdens het verblijf in de ruimte. Tegenwoordig zijn ruimtestations en ruimteschepen uitgerust met een kunstmatig nagemaakt aardmagnetisch veld.

Het natuurlijk elektromagnetisch veld
Een wisselend magnetisch veld gaat altijd samen met een elektrisch veld. Elektromagnetische straling is de voortplanting door de ruimte van elektrische en magnetische trillingen. Elektromagnetische straling is alleen niet te zien, niet te horen en niet te ruiken. Het aardmagnetisme is een natuurlijk elektromagnetisch veld en waarschijnlijk ontstaan door magnetische stoffen in de kern van de aarde en door de draaiing van de aarde om zichzelf en om de zon. Naast het aardmagnetisch veld zijn andere natuurlijke elektromagnetische stralingssoorten. Namelijk de:
-kosmische straling;
-zonnewinden;
-onweersontladingen;
-infrarode straling, ultraviolette straling en het zichtbaar licht van de zon.

Het kunstmatig opgewekt elektromagnetische veld
Dit zijn de elektromagnetische velden gemaakt door mensenhanden, ook wel technische straling genoemd. Kunstmatige elektrische- en magnetische velden komen voor bij de mobiele telefoon, draadloze telefoon (DECT), zendmasten voor de mobiele telefonie, wifi, Internet der Dingen en alles wat draadloos werkt. Elektrische velden zijn altijd aanwezig waar elektrische ladingen zijn en een magnetisch veld ontstaat als de elektrische lading beweegt als golven.

Elektromagnetische golven
De golven van een elektromagnetisch veld bewegen door de ruimte als trillingen. De frequentie is het aantal trillingen per seconde van een elektromagnetische golf. Dit wordt uitgedrukt in hertz (Hz) en één hertz is één trilling per seconde. Het verschil in alle elektromagnetische velden ligt aan voortplantingssnelheid van de elektromagnetische golven. Deze is gelijk aan de lichtsnelheid en alles in de natuurkunde wat licht (optica) is, is een elektromagnetisch verschijnsel en behoort net als radiogolven, microgolven, röntgenstraling en gammastraling tot het elektromagnetisch spectrum. Radiogolven en microgolven, zijn sinds de wisseling van de 20ste eeuw naar de 21ste eeuw, enorm toegenomen door alle draadloos gebruik van de veranderde maatschappij. Radiogolven die een langere golflengte hebben en hoe meer de frequentie toeneemt (hoe meer trillingen per seconde) hoe korter de golflengte is. De draadloze communicatie zoals de mobiele telefoons, wifi, slimme meter en smartphone, maken gebruik van velden met een frequentie van 100.000 Hz (hertz) tot 300 GHz (gigahertz). Dat zijn zogeheten radiofrequente (RF-)velden of hoogfrequente elektromagnetische straling. Bij hoogfrequente elektromagnetische straling zijn de magnetische en de elektrische golven als het ware in elkaar verweven vandaar de term elektromagnetisch veld. De radiovelden die over gaan in microvelden en over in het zichtbaar licht (zie onder).

Veldsterkte
De kracht van een elektromagnetisch veld wordt de veldsterkte genoemd en uitgedrukt in volt per meter (V/m). Bij minder sterke elektromagnetische golven met een lage frequentie (extreem laag frequent of laag frequent) wordt officieel het woord ‘veld’ gebruikt en voor elektromagnetische golven in het  ultraviolet, röntgenstraling en gammastraling die een hoge energie hebben (ioniserend), wordt het woord straling  gebruikt. In het elektromagnetisch spectrum zien we de golf steeds kleiner worden naar gelang het energieniveau (fotonen of lichtdeeltjes) hoger en dus schadelijker worden. Na het zichtbaar licht is alle straling ioniserend (in de literatuur) en ervoor niet-ioniserend. Maar is de indeling in ioniserende en niet-ioniserende straling nog wel up-to-date? Professor K. Hecht vraagt zich dat af, nadat hij in 2015 ontdekte dat ook niet-ioniserende straling schade aan een lichaam kan geven.

Verstoorde balans
In 1992 heeft het voormalige magazine Wireless World een studie gedaan naar de effecten van magnetische en elektromagnetische straling. De conclusie was dat de veldsterkte van frequenties bij sommige mensen helend kunnen werken en bij andere mensen juist het tegenover deden: maken mensen ziek. Uit ander wetenschappelijk onderzoek van professor dr. Von Klitzing is eveneens gebleken dat de radiofrequentie van de mobiel verstoringen geeft op de werking van de lichaamsprocessen, ten nadele.  Een lichaam werkt op de communicatie van het organisme tussen cellen, organen en andere biologische eenheden en deze vinden plaats door elektrische- en elektromagnetische signalen. Sinds de invoering van de vele kunstmatige straling afkomstig van alle draadloze elektronica lijkt het erop dat deze velden een verstorend en beschadigend effect hebben op mensen, dier en plant. De kunstmatige straling interfereert met de natuurlijke straling, waardoor een nieuwe en ‘chaotische’ trilling ontstaat. Cellen in ons lichaam worden opnieuw geordend en verstoren de natuurlijke werking van een organisme. Uit vele wetenschappelijke onderzoeken is gebleken dat genoemde verstoring van lichaamsprocessen kan leiden tot verstoring in de:
-hersenen
-hormonen
-lichaamscellen
-organen
-bloeddoorstroming.

Met op de lange termijn ernstige stoornissen.

http://www.next-up.org/pdf/DrJeanPiletteDraadlozeTechnologieenEnGezondheid112007.pdf https://www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/4557/laat_de_wetenschap_spreken_%281%29._de_kirschvink_studie_magnetietkristallen_in_de_hersenen
Foto: http://www.bouwbiologischadvies.nl/straling/ https://www.mpg.de/421275/solid-state-research-von-klitzing http://docplayer.nl/19545470-Elektrogevoeligheid-eenduidig-vaststellen.html