Het nieuwe telecommunicatiesysteem van de vijfde generatie (5G), is (en wordt) uitgerold zonder het voorzorgsprincipe in acht te nemen (net als bij de vorige netwerken 2G, 3G en 4G). Verschillende recente beoordelingen door onafhankelijke wetenschappers (niet in dienst van de telecom) suggereren  dat er een aanzienlijke onzekerheid is of dit wel terecht is geweest (het in gebruik nemen van 5G).  Ze komen namelijk met bewijs van schadelijke biologische effecten van blootstelling aan de radiofrequente elektromagnetische velden (RF-EMF), op de niveaus die de uitrol van 5G met zich meebrengt! Biologische effecten die door overheden (waaronder Nederland) niet wetenschappelijk erkend worden en waar veel mensen juist wél op reageren. Juist om dit soort toestanden te voorkomen is het voorzorgsprincipe in het leven geroepen.

Voorzorgsprincipe en voorzorgsbeginsel bij nieuwe technieken
Hoe vaak horen we niet over het verband met de straling van alle antenne-installaties: ‘het voorzorgsprincipe had in werking moeten treden’. Degenen die dat zeggen hebben gelijk. Bij de installatie van alle 2G, 3G, 4G en 5G masten, is het voorzorgsbeginsel of voorzorgsprincipe in Nederland niet in werking getreden!

Voorzorgsbeginsel versus voorzorgsprincipe
Het voorzorgsbeginsel staat ook bekend als de zorgvuldigheidsnorm. Bij het voorzorgsbeginsel gaat het meestal om al bekende en bewezen gevaren. Het voorzorgsprincipe daarentegen is erop gericht om eventuele mogelijke schade en gevaren te voorkomen.

Het voorzorgsprincipe
Wanneer het vermoeden bestaat dat een nieuwe technologie of stof schade aan de gezondheid van mens en dier of/en het milieu kan toebrengen, moeten volgens Europees recht voorzorgsmaatregelen worden genomen. Wanneer er geen consensus of wetenschappelijke zekerheid bestaat over de waarschijnlijkheid van deze effecten, dient het “voorzorgsprincipe” als basis voor het nemen van maatregelen om onze veiligheid en die van het milieu te waarborgen. 

Bescherming mensen, fauna en flora
Het voorzorgsprincipe is een belangrijk algemeen principe dat onder andere als algemeen principe in het EU-recht is opgenomen. De toepassing ervan heeft op verschillende manieren gevolgen voor de bescherming van de gezondheid van mensen, het milieu en voor innovatie.

Maatregelen uit voorzorg
Sinds de jaren zeventig heeft het voorzorgsprincipe steeds meer de status van een internationaal erkend algemeen rechtsbeginsel gekregen. In elk wettelijk en reglementair domein waar er wetenschappelijke onzekerheid bestaat over ernstige risico’s – bijvoorbeeld het draadloos gebruik, richt het principe zich op het nemen van voorzorgsmaatregelen.

Al duidelijk in 2011
En schade van draadloos gebruik was al duidelijk in 2011 toen mensen klachten kregen en alle lidstaten van de WHO (World Health Organization) het advies kregen om:
-het voorzorgsprincipe toe te passen, wat betreft de steeds hoger wordende stralingsbelasting. Met name denkend aan de kwetsbare groepen;
-de stralingsbelasting voor de bevolking te verlagen;
-de blootstellingslimieten te verlagen;
-het toelaten van GSM’s, DECT-telefoons en wifi in klaslokalen niet toe te staan;
-het meer preventief te werk gaan bij het beoordelen van gezondheidsrisico’s.

Wikipedia over het voorzorgsprincipe; “het is een moreel en politiek principe dat stelt dat wanneer een ingreep of een beleidsmaatregel ernstige of onomkeerbare schade kan veroorzaken aan de samenleving of het milieu, de bewijslast ligt bij de voorstanders van de ingreep of de maatregel als er geen wetenschappelijk consensus bestaat over de toekomstige schade. Het voorzorgsprincipe is vooral van toepassing in de gezondheidszorg en het milieu en gaat over complexe systemen waar ingrepen resulteren in onvoorspelbare effecten. De overheid, als voorstander van de draadloze communicatie, moet dus bewijzen dat het geen schade kan geven (en dat kunnen ze niet gezien het aantal elektrogevoelige mensen hiervan*)

*Officieel is de schatting dat 3% van de Europese bevolking (tussen 19 en 81 jaar) gevoelig is voor elektromagnetische velden. Maar hoeveel mensen er precies lijden aan elektrogevoeligheid is gewoon niet bekend. Schattingen lopen uiteen van drie tot tien procent van de bevolking (en als corona ook veroorzaakt is door de elektromagnetische velden wel 80% tot 100%).Verwacht wordt dat het aantal elektrogevoeligen in de toekomst behoorlijk kan oplopen wanneer de stralingsbelasting niet wordt teruggedrongen (bij het doorgaan van 5G dus).

Het voorzorgsprincipe geeft de overheid handvaten (die ze niet gebruiken)
Het voorzorgsprincipe biedt overheden dus de mogelijkheid om maatregelen te nemen bij nieuwe wetenschappelijke of technische activiteiten waar niet duidelijk van is of deze ernstige schade kunnen geven aan de samenleving of het milieu (in dit geval alle draadloze technieken). Vooral wanneer er geen wetenschappelijke bewijzen genoeg zijn, die het tegendeel aantonen dat het veilig is, kunnen overheden het voorzorgsprincipe aanspreken. En dat had moeten gebeuren want twee leden van mijn gezin zijn gaan reageren door het te dicht wonen onder een kerktoren met 2G masten en later 3G masten en nog veel meer mensen die ik ken.

Steeds meer straling
Want de 21ste eeuw begint het met 2G masten. In 2006 komen er 3G masten bij en in 2022 zijn het 5G masten. De elektromagnetische straling van al deze zendmasten worden opgedeeld in drie types straling. De:
-extreem lage frequenties die kleine elektrische stroompjes in een lichaam veroorzaken;
-zeer hoge frequenties die de verbindingen in moleculen rechtstreeks kunnen breken (moleculen zijn de kleine bouwstenen van alle materie) en daardoor ook het DNA aantasten. Een aantasting van het DNA noemen we ook wel mutatie;
-tussenliggende frequenties, de niet-ioniserende straling. Het gaat dan om vooral de straling van 5G die van een heel andere orde is dan de voorgaande zendtechnieken en gebruik maakt van microgolfstraling, infraroodstraling en ultraviolette straling (met frequenties van 0,3 gigahertz (GHz) tot 30 petahertz (PHz). Dit in tegenstelling tot de netwerken van 2G en 3G, die gebruikt maakt (en) van radiogolven (3 hertz tot 30 gigahertz (GHz).

Niet-ioniserende straling
Op papier is het niet-ioniserende straling dat 5G dag en nacht uitstoot. Niet-ioniserende straling heeft wetenschappelijk niet genoeg energie om rechtstreeks verbindingen in een molecuul (het kleinste deeltje van een moleculaire stof dat nog de chemische eigenschappen van die stof bezit) te breken. Dat is belangrijk want het betekent dat ze in theorie, volgens de huidige kennis, géén kanker kunnen veroorzaken. Wel kan niet-ioniserende straling een lichaam opwarmen (hoewel dat vaak niet merkbaar is). Een matige opwarming van ons lichaam is géén probleem omdat ons lichaam dat kan compenseren (bv door te zweten). De verbindingen tussen de moleculen (bv DNA) worden door die lichte opwarming niet beschadigd. Toch is het erg belangrijk de studies over niet-ioniserende straling goed in het oog te houden, omdat:
-niet-ioniserende straling overal aanwezig is, 24/7;
-het mogelijk is dat er een nog onbekend mechanisme is waarmee dit type straling het risico op kanker (of ander lichaamsaandoeningen) tóch verhoogd.

Normen draadloze straling voldoen niet
De draadloze elektromagnetische straling (EMS) van een zendmast, wifi en IoT (Internet der Dingen) geven o.a. een thermisch effect (opwarmingseffect) aan een mensenlichaam maar ook een niet-thermisch effect (biologische effect).  De veiligheidsnormen die geacht worden de bevolking te beschermen houden echter enkel rekening met de opwarming van lichaamsweefsel (het thermisch effect) en dat bij een blootstelling van slechts korte duur (30 minuten). Deze normen houden absoluut geen rekening met langdurige blootstelling 24/7 en evenmin met de niet thermische effecten, (biologische effecten) die voorkomen.

Bevestiging biologisch effect
Duizenden studies bevestigen het namelijk het bestaan van biologische, niet-thermische effecten. Kinderen ( en volwassenen) lopen een verhoogd risico door het effect van de langdurige blootstelling (thuis, school, buiten). De organen en weefsels, van kinderen zijn echter nog in ontwikkeling, zijn nog niet volgroeid, en dus extra gevoelig voor blootstelling aan deze kunstmatige elektromagnetische velden van alle draadloze.

Biologisch effect niet wetenschappelijk erkent
De biologische effecten hiervan worden door overheden (waaronder Nederland) echter niet wetenschappelijk erkend. Dit om de simpele reden dat het nooit onderzocht is door de officiële instelling hiervoor: het ICNIRC (de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection). Omdat volgens het ICNIRP biologische effecten van draadloos op een lichaam, niet bestaan ( wat overheden natuurlijk goed uitkomt). Zo kunnen ze doorgaan met de uitrol van de opeenvolgende generaties voor de mobiele telefonie. Van 2G, 3G, 4G naar 5G en 6G is al in de maak. Vele onafhankelijke wetenschappers (die niet afhankelijk van de telecom-industrie zijn) geven aan dat er wél terdege schade aan een lichaam ontstaat, maar dit zit in 2022 door overheden en telecomproviders, nog steeds in de ontkenningsfase. Wetenschappers (en ervaringsdeskundigen) die het zeker weten worden complotdenkers genoemd en verschillende wetenschappers zijn hiervoor ontslagen van hun werk en bedreigd met de dood.

Het eerste boek over 5G dat de potentiële gevaren van 5G-technologie schetst
Het boek, geschreven door een van ’s werelds toonaangevende autoriteiten op dit gebied, professor Yuri Grigoriev, (overleden op 6 april 2021 in Moskou op 95 jarige leeftijd) werd onlangs in het Engels vertaald en kan gratis worden gedownload. Grigoriev verwijst naar studies die schadelijke effecten van 5G millimetergolven (MMW’s) aantonen zoals:
-demyelinisatie van zenuwcellen;
-veranderingen in celmembranen, met inbegrip van veranderingen in ionenkanalen remming van de voortgang van de celcyclus;
-veranderingen in het niveau van enzymen en proteïnen in de hippocampus van de hersenen;
-dubbelstrengsbreuken in het DNA;
-effecten op de voortplanting;
-veranderingen in de gevoeligheid van de huid;
-effecten op het perifere en centrale zenuwstelsel
-effecten op de hypothalamus en de hypofyse en veranderingen in de hormonen cortisol en testosteron;
-veranderingen in de hartslag;
-veranderingen in de immuunfunctie;
-degranulatie van mestcellen in de huid (die allergische symptomen  kunnen veroorzaken).

Krijgen we na het rookverhaal en asbestschandaal, nu het draadloze schandaal?

Bronnen:
https://jech.bmj.com/content/75/6/562.full
https://stralingsleed.nl/blog/bij-draadloos-gebruik-is-het-biologisch-effect-op-mensen-niet-eens-wetenschappelijk-onderzocht/
Foto 5G; https://www.dutchcowboys.nl/technology/tu-delft-opent-drie-5g-testfaciliteiten
https://stralingsleed.nl/blog/de-uitrol-van-5g-heeft-veel-overeenkomst-met-het-asbest-en-tabaksverhaal-uit-de-vorige-eeuw/
https://www.kanker.be/alles-over-kanker/vraag-je-je-af-een-bepaalde-stof-kanker-veroorzaakt/elektromagnetische-straling#section4
https://stralingsleed.nl/blog/milieugevoeligheid-ehs-alleen-voor-gevoelige-personen-of-op-den-duur-iedereen/
https://www.bol.com/nl/nl/p/help-de-kerktoren-geeft-straling/1001004006824236/#:~:text=Dit%20boek%20geeft%20geen%20volledige,zo%20veel%20mogelijk%20te%20beperken.
https://stralingsleed.nl/blog/geeft-microgolfstraling-voor-het-draadloze-communicatie-netwerk-5g-klachten-worden-we-hiervan-allemaal-ziek/
https://stralingsleed.nl/blog/onderzoek-wijst-uit-dat-de-draadloze-straling-gevolgen-heeft-voor-dieren-in-de-vrije-natuur/
https://www.oneworld.nl/lezen/schone-energie/ziek-van-de-zendmast/
https://stralingsleed.nl/blog/de-wetenschap-mag-niet-waarschuwen-voor-het-gevaar-van-draadloos-gebruik/
https://surinamenieuwscentrale.com/content/wetenschappers-tekenen-bezwaar-aan-tegen-uitrol-van-5g-vanwege-%E2%80%98ernstige-gezondheidsrisico%E2%80%99s
Boek Yuri G. Grigoriev: https://www.orsaa.org/uploads/6/7/7/9/67791943/frequencies_used_in_telecommunications__an_integrated_radiobiological_assessment.pdf?fbclid=IwAR2eXczOnY9OoHH_DmEyRlHnL5WfJvP-IaC-5nFsZEYAPiDXdBJr-uiPOPY