Verschillende onderzoeken hebben een bevestiging gegeven dat het effect van elektromagnetische velden van draadloze toepassingen op de menselijke foetus gevolgen kan hebben voor de foetus en voor het mensje na de geboorte. De elektromagnetische velden van de draadloze communicatie van o.a. de smartphone, DECT-babyfoon, wifi, smart speakers, slimme meter en alle draadloze toepassingen in een woning. Ook de geluidsgolven van het echo-apparaat hebben effect voor de foetus. Het gebruik van mobiele toepassingen zijn in 2020 alom vertegenwoordigd en vijf echo’s zijn standaard bij een zwangerschap. Een onderzoek van 2014 tot 2017, is gedaan naar een associatie tussen het gebruik van mobiele telefoons door zwangere vrouwen en de ontwikkeling van de foetus tijdens de zwangerschap. En die associatie is er! Een onderzoek uit 1996 ontdekte dat na de geboorte, sommige baby’s een significante daling van het geboortegewicht lieten zien, wat waarschijnlijk een gevolg is van de frequente blootstelling aan ultrageluid (echo’s).

Foetale groei
De eerdere resultaten van het Deense nationale geboortecohort (DNBC), dat keek naar prenatale en postnatale blootstelling aan het gebruik van mobiele telefoons van a.s. moeders staan garant voor een vervolgonderzoek.  Onderzoek dat keek naar prenatale en postnatale blootstelling aan het gebruik van mobiele telefoons en gedragsproblemen op 7-jarige leeftijd. Deze analyse omvatte ruim 13.000 kinderen die in november 2006 de leeftijd van 7 jaar hadden bereikt. Onderzocht zijn vrouwen van drie kraamafdelingen in Haute-Vienne* met als hoofddoel het gebruik van mobiele telefoon van de a.s. moeder, met de foetale groei te onderzoeken. Deze data is tussen april 2014 en april 2017 opnieuw gebruikt.

* Haute-Vienne is een Frans departement gelegen in de regio Nouvelle-Aquitaine.

Onderzoekers
De onderzoekers  uit 2006 zijn:
-Dr. Nathalie Boileau, gynaecoloog voor medische verloskunde;
-Dr. François Margueritte, verloskundige gynaecoloog;
-Dr. Tristan Gauthier, gynaecoloog en verloskundige;
-Dr. Nedjma Boukeffa, verloskundige gynaecoloog;
-Prof. Pierre-Marie Preux, neuroloog;
-Anaïs Labrunie, master in de statistiek en gegevensverwerking;
-Prof. Yves Aubard, hoogleraar verloskunde en verloskunde gynaecologie en hoofd van de kraamafdeling van het moeder-en kindziekenhuis van het Limoges University

Onderzoek
Voor de eerste analyse uit 2006, zijn 1.378 medische kaarten in aanmerking genomen, waarvan 1.368 moeders (99,3%) tijdens de zwangerschap hun mobiele telefoon gebruikten. De gemiddelde telefoontijd was 29,8 minuten per dag.  Pasgeborenen van wie de moeders hun mobiele telefoon méér dan 30 minuten per dag gebruikten, bleken significant meer kans te hebben op een mindere AUDIPOG-score, dan degenen van wie de moeders hun mobiele telefoon minder dan 5 minuten per dag gebruikten tijdens de zwangerschap. Voor vrouwen die hun mobiele telefoons 5 tot 15 minuten en 15 tot 30 minuten gebruikten, was er geen significante associatie met een mindere AUDIPOG-score.

Geboortegewichtcurve of AUDIPOG-score
Een AUDIPOG-score is een geboortegewichtcurve die de foetale groei volgt.
Dankzij deze modellering kan het o.a. het geboortegewicht en lengte van de pasgeborene berekend worden. ”. Na 40 weken zwangerschap zijn de meeste kinderen ongeveer 51 centimeter lang en het gemiddelde geboortegewicht ligt meestal rond de 3400 gram.

Een foetus met een mindere AUDIPOG-score dan gemiddeld wordt beschouwd als een ” beperking van de groei van het foetale gewicht ” en de pasgeborene is dan “ te klein voor de duur van de zwangerschap” (een SGA kindje).

Problemen na de geboorte voor SGA-baby’s
Bij het tweede onderzoek in 2010 werd de prenatale en postnatale blootstelling van 30.000 vrouwen die in de periode 1996-2002 zwanger waren, en de mobiele telefoon volop gebruikten, de foetus onderzocht tot goed zeven jaar na de geboorte van de baby.  Ontdekt werd dat met name de  baby’s die geboren worden met een beperking van het foetale gewicht, een SGA kindje (Small for Gestational Age of klein is voor zijn ‘leeftijd’) grotere kans op problemen hebben in de eerste weken na de geboorte hadden en in de verdere ontwikkeling. Bij kinderen die te klein én te licht zijn geboren voor de duur van de zwangerschap, is de kans minder groot dat ze de achterstand inlopen dan bij kinderen die alleen lichter of te klein geboren zijn. Bij de geboorte is niet te voorspellen of een SGA-kindje, een inhaalslag zal maken. Problemen met de voeding in de eerste levensjaren is normaal bij kinderen met SGA. En deze baby’s hebben direct na de geboorte en in de eerste jaren een grotere kans op een te lage bloedsuikerspiegel (hypoglykemie).

Onderzoekers
De onderzoekers van 2010 zijn:
-Dr. Hozefa A Divan, Epidemiologist aan de UCLA (University of California, Los Angeles);
-Dr. Leeka Kheifets, hoogleraar epidemiologie aan de UCLA School of Public Health;
-Prof. Carsten Obel, Hoogleraar Algemene Geneeskunde en Geestelijke Kindergezondheid, Aarhus University & Deens Nationaal Comité voor gezondheidseducatie;
-Prof. Jörn Olsen, hoogleraar epidemiologie en sociale geneeskunde.  Editor van wetenschappelijke tijdschriften. Hoofd van het bestuur van het National Institute of Public Health, Denemarken, en hoofd van de Stichting Work Environment Research.

Doel
Het doel van dit tweede onderzoek was om te zien of de onderzochte DNBC-kinderen van toen, vergelijkbare resultaten zou opleveren, bij dezelfde doelgroep, 7 jaar later. Onderzoeker Dr. L. Kheifets: “mensen zullen deze technologie blijven gebruiken, dus is het belangrijk om te weten wat de gezondheidsrisico’s zijn, zodat we deze kunnen verminderen”.

Gedragsproblemen
Kinderen die zowel voor als na hun geboorte veel aan de draadloze telefoon werden blootgesteld bleken 80 procent abnormaal te scoren op tests voor:
-emotionele  problemen;
-gedragsproblemen;
-hyperactiviteit;
-sociale problemen.

Kinderen die prenataal werden blootgesteld hadden meer problemen dan kinderen die enkel postnataal werden blootgesteld. Kinderen die zowel pre- als postnataal met de draadloze elektromagnetische velden te maken kregen, scoorden het hoogst. Factoren die de resultaten kunnen beïnvloeden, zoals psychiatrische problemen van de moeder en socio-economische status, zijn weg gefilterd.

Geestelijke problemen in de kindertijd
Kleine kinderen met SGA kunnen minder zelfvertrouwen hebben en worden vanwege hun lengte vaak jonger ingeschat en dusdanig behandeld. Kinderen kunnen worden gepest omdat ze kleiner zijn dan hun leeftijdsgenootjes. Voor een normale geestelijke en emotionele ontwikkeling is het belangrijk dat het kind niet over-beschermd wordt opgevoed. Toch moeten alle signalen serieus worden genomen, die erop wijzen dat een kind op school wordt gepest. Ook praktische moeilijkheden kunnen het leven voor een kind met SGA een stuk lastiger maken, zoals het vinden van kleding die past bij de leeftijd of het zich thuis voelen in een omgeving die gemaakt is voor grotere kinderen.

Lichamelijke problemen op volwassen leeftijd
Op volwassen leeftijd is bij kinderen met SGA, die op de leeftijd van 2 jaar hun normale lengte niet hebben bereikt, de kans groot dat ze ook op volwassen leeftijd te klein blijven. Naast de nadelen van het kleiner zijn voor het sociale en werkende leven, kan SGA samen gaan met risico’s voor de gezondheid. Er lijkt bij volwassenen een verband te bestaan tussen een laag geboortegewicht en een hoge bloeddruk, suikerziekte op latere leeftijd en een hoog cholesterol. Dit kan leiden tot hart- en vaatproblemen. De kans daarop is groter bij SGA geboren personen die in de loop van hun leven overgewicht hebben opgebouwd.

Verminderd geboortegewicht door echografie?
Echografie is tegenwoordig een standaard onderzoek tijdens de zwangerschap. Iedere zwangere vrouw zal twee echo’s aangeboden krijgen, maar het gebeurt steeds vaker dat verloskundigen meerdere echo’s standaard aanbieden. Daarbij is er nog de mogelijkheid om een niet-medische pret-echo te laten maken op eigen kosten. Hoewel er geen wetenschappelijk bewijs is voor schadelijke effecten van het maken van een echo tijdens de zwangerschap, zijn de langetermijngevolgen nog onbekend. Er zijn bijvoorbeeld verbanden gelegd met autisme, aangeboren afwijkingen, hersenbeschadiging, groeivertraging of linkshandigheid, alleen ontbreken de echte bewijzen hiervoor nog.

Wat is echografie?
Echografie zijn geluidsgolven met elektromagnetische velden of frequenties, hoger dan de hoorbare grens van het menselijk gehoor en wordt gebruikt om het ongeboren kindje te zien door de buikwand heen in de baarmoeder.  Het geluid dat voor medische echografie wordt gebruikt heeft een zo hoge frequentie dat het voor mensen niet hoorbaar is en wordt ultrasoon geluid genoemd, of “ultrageluid”. Ultrageluidsgolven worden teruggekaatst door de organen en het kindje in de buik en de terugkaatsende golven worden omgezet in beeld. De limiet van het ultrageluid is ongeveer 20 kilohertz (KHz) of 20.000 hertz (Hz). Dit ultrageluid wordt in het lichaam gebracht vanuit een transducer* waarbij een laag gel nodig is tussen huid en de transducer omdat de geluidsgolven niet door een luchtspleet, hoe dun ook, heen komen.

*Een transducer is een apparaat dat geluidsgolven uitzendt en weer opvangt. De transducer werkt op piëzo-elektriciteit. Piëzo-elektriciteit ontstaat wanneer je sommige materialen onder druk zet, kunnen zij mechanische energie (de druk die je uitoefent) omzetten in elektrische energie. Zulke materialen worden ook wel piëzo-elektrische materialen genoemd en je vindt ze eigenlijk overal. Zo zijn bijvoorbeeld onze botten piëzo-elektrisch**.

** Piëzo-elektrische botten. De op het bot werkende spanning produceert het piëzo-elektrische effect. Dit effect trekt op zijn beurt botopbouwende cellen aan (genaamd osteoblasten), door de vorming van elektrische dipolen. Dit laat vervolgens mineralen (voornamelijk calcium) afzetten op de gestreste kant van het bot. Vandaar dat het piëzo-elektrische effect de botdichtheid verhoogt.

Karakterisering van het mogelijke effect op het geboortegewicht na frequente prenatale echografische onderzoeken
Een onderzoek in 1996 door het King Edward Memorial Hospital for Women ( KEMH ) Australië, is een ziekenhuis in Subiaco, de grootste kraamkliniek van West-Australië en het enige verwijzingscentrum voor complexe zwangerschappen, werden bij 1324 vrouwen vijf keer een dopplerecho, tijdens de zwangerschap gedaan. In week 18, 24, 28, 34 en 38 (de intensieve groep) en bij 1419 vrouwen (de reguliere groep) werd dit maar één keer gedaan, in week 18. Het onderzoek gaf bij de intensieve groep vrouwen, na de geboorte, een significante daling van het geboortegewicht aan, wat waarschijnlijk een gevolg is van frequente blootstelling aan ultrageluid (echo’s). Er werden statistisch onbeduidende verminderingen van de omtrek van de borst, buik en middenarm gemeten en in de dikte van de huidplooi van de triceps, parascapulaire en subscapulaire gebieden. Uit analyse van hoofdcomponenten bleek alleen een trend voor een afname voor de skeletcomponent en niet voor zacht weefsel. De vergelijking van de neonatale biometrie van de twee groepen is niet overtuigend, maar de differentiële effecten op de verschillende groeiparameters suggereren wel dat meerdere scans inderdaad de groei van de foetus beperken.

Foute conclusie?
De conclusie dat echografie niet schadelijk is heeft daarom vooral te maken met het feit dat het tegendeel nog niet bewezen is. Hierbij moet rekening gehouden worden dat de toegestane intensiteit van de elektromagnetische velden van alle draadloze apparaten sinds 1996 verhonderdvoudigd is. De meeste onderzoeken naar de gevolgen van echografie tijdens de zwangerschap stammen uit de vorige eeuw. Of het veelvuldig gebruik van een echo tijdens de zwangerschap risico’s kunnen geven, is nog niet voldoende onderzocht. De lange-termijn effecten als gevolg van blootstelling aan meerdere echo ’s in de zwangerschap, zijn nog onbekend op dit moment (2020) maar de meeste artsen van mening dat de voordelen voor patiënten opwegen tegen de risico’s. De ALARA (As Low As Reasonably Achievable) principe is een pleidooi voor een echo-onderzoek.Dit wil zeggen, het bijhouden van de scantijd, de energie-instellingen zo laag mogelijk te houden en met mate.

Bronnen;
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31933473/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21138897/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2468784720301963?via%3Dihub
https://www.pfizer.nl/sites/default/files/2018-02/Brochuretekleingeboren_0.pdf
https://datanews.knack.be/ict/nieuws/gsm-en-tijdens-zwangerschap-schadelijk-voor-baby/article-normal-308083.html
https://www.stopumts.nl/doc.php/Veel%20gestelde%20vragen/4410/welke_voorzorgsmaatregelen_moet_ik_nemen_tegen_de_straling_van_een_mobiele_telefoon
https://www.stopumts.nl/doc.php/Onderzoeken/8826/effects_of_fetal_microwave_radiation_exposure_on_offspring_behavior_in_mice.
https://www.natuurdietisten.nl/zwangerschap-effecten-van-elektromagnetische-velden/
https://www.natuurkunde.nl/artikelen/754/echografie-ii
https://stralingsleed.nl/blog/verstoren-de-kunstmatige-elektromagnetische-velden-een-mensenlichaam/#:~:text=Wat%20doet%20het%20met%20de%20botten&text=Pi%C3%ABzo%2Delektriciteit%20is%20de%20vervorming,vervormingen%20van%20het%20kristal%20hydroxyapatiet.