De uitrol van 5G
De uitrol van 5G brengt ons recht op een gezond milieu, vrijheid en privacy in gevaar. De Europese Commissie* wordt opgeroepen om wetgeving voor te stellen die burgers én het milieu tegen deze gevaren beschermt.

*De Europese Commissie is het uitvoerende orgaan van de Europese Unie.  Ze is verantwoordelijk voor het indienen van wetsvoorstellen, het beheren van de EU-begroting, het handhaven van het EU-recht (in samenwerking met het Hof van Justitie), en het vertegenwoordigen van de EU op internationaal niveau.

Wetgeving is nodig, want;
1. Mens, fauna en flora ondervinden schade van de draadloze straling. De huidige blootstellingslimieten bieden onvoldoende bescherming, vooral voor kwetsbare mensen (kinderen, High Sensitive Persons (HSP ‘ers) zwangere vrouwen o.a.), dieren, bestuivende insecten en planten. Maak regelgeving om al het leven te beschermen tegen radiofrequente-en microgolfstraling van alle draadloze. 5G gaat ook gebruik maken van infrarood en ultraviolette straling;
2. Met 5G zal het aantal aangesloten elektronische apparaten, antennes en satellieten explosief toenemen en slimm cells komt dicht bij de bewoning. Dit zal leiden tot een onhoudbaar energieverbruik en stralingsemissies, hetgeen de mens, de biodiversiteit en de natuurlijke habitats in gevaar  brengt. Maak strengere regelgeving om de gezondheid en het milieu te beschermen tegen de impact van 5G;
3. 5G maakt massale verzameling en bewaking van aangesloten objecten mogelijk. Dit zal het risico voor cybercriminaliteit, datalekken, diefstal, wederverkoop en misbruik van kunstmatige intelligentie verhogen. Maak regelgeving voor effectieve databescherming teneinde onze privacy, veiligheid en vrijheid te waarborgen.
4. Als er nog meer data wordt verbruikt bij 5G, stijgt de energierekening. Met 4G nam het dataverbruik al met 80% toe. Door 5G/IoT/smartgrid (zoals smart TV, smart wasmachine en smart lampen) zal het energieverbruik exponentieel toenemen. Dit is slecht nieuws voor het klimaat en de uitstoot van CO2. Deze zal even hard meestijgen.

Een Europees Burgerinitiatief
Een Europees Burgerinitiatief (EBI) is een officieel instrument van de Europese Unie (EU) voor burgers die aan de EU willen voorstellen om nieuwe wetten te willen doen. Een EBI moet ten minste worden gesteund door één miljoen stemgerechtigde burgers, uit minimaal 7 EU-landen. Binnen elk van die 7 landen is ook een minimumaantal handtekeningen vereist. Van 1 maart 2022 t/m 28 februari 2023 kan iedereen zijn stem uitbrengen via de website https://signstop5g.eu/nl

Zodra het initiatief 1 miljoen handtekeningen heeft, zal de Commissie beslissen welke actie er moet worden ondernomen. 

Want draadloze straling is niet veilig en niet gezond
In honderden wetenschappelijke studies is al lang aangetoond dat straling, ver beneden de officiële wettelijke blootstellingslimieten, schade veroorzaakt aan al het leven. De komst van 5G verergert dit alleen maar. Ook wordt er verwacht dat het energieverbruik door 5G enorm stijgt door alle extra toepassingen en dat zeldzame mineralen uitgeput raken. Verder staat onze privacy door de komst van 5G op het spel.

Veiligheid en welzijn zijn bij de draadloze communicatie al langer in het geding en bij 5G helemaal. De toename van alle draadloze toepassingen is explosief, terwijl er nauwelijks Europese regelgeving is opgesteld op het gebied van straling met betrekking tot gezondheid, milieu en privacy. Ook worden deze toepassingen nu nauwelijks gemonitord op de effecten voor mens, flora en fauna. Wij willen beschermd zijn wanneer we verbonden zijn met het internet en we vragen de EU om regelgeving te maken die onze gezondheid, natuur, milieu en onze privacy beschermt.

Europees Burgerinitiatief over 5G gelanceerd
De bezorgdheid over deze ontwikkelingen van draadloos gebruik, heeft ertoe geleid dat een aantal EU-burgers zich verenigd heeft in de organisatie “Europeans for Safe Connections”. Deze organisatie heeft ervoor gezorgd dat het Europees burgerinitiatief ; Stop(((5G))) Stay connected but protected, is gelanceerd waarin nieuwe EU-wetgevingsvoorstellen op drie belangrijke gebieden voorgesteld worden namelijk op de:
1. bescherming van onze gezondheid tegen de microgolfstraling van alle draadloze;
2. bescherming van het milieu tegen alle gevolgen van 5G en digitalisering;
3. bescherming van onze privacy, onze veiligheid en vrijheid

Belangrijkste punten van het Burgerinitiatief
1. Gezondheid
Al tientallen jaren waarschuwen wetenschappers voor de gevolgen van de stralingsverontreiniging door de mobiele technologie. Het National Toxicology Program (NTP) en de Ramazzini-studies toonden de ontwikkeling van kanker bij ratten aan en de door de EU gefinancierde Reflex-studie toont aan dat oxidatieve stress DNA- schade kan veroorzaken. Voor gebruikers van mobiele telefoons zijn er wetenschappelijke aanwijzingen voor andere gezondheidseffecten, zoals vruchtbaarheidsproblemen en effecten op de hersenfunctie.

2. Milieu
5G is een “energy vreter” en is verre van een oplossing voor het klimaatprobleem. Integendeel, de digitale ecologische voetafdruk zal met 5G juist een maximum bereiken. Onze elektronische apparaten hebben een grote impact op het milieu. Telefoons bevatten veel zeldzame aardmetalen en mineralen, die bij de winning vaak meer dan 2000 ton giftig afval opleveren voor elke ton geproduceerd metaal.

3. Privacy; iedereen wordt gevolgd
Big Data is het nieuwe goud. Big data of massadata zijn gegevens die een direct of indirect verband hebben met privégegevens van personen. Gegevensmakelaars verzamelen zo miljarden en triljoenen datapunten. Over ieder van ons wordt een gepersonaliseerd digitaal profiel aangemaakt. Het verzamelen van persoonlijke gegevens gaat véél verder dan velen van ons zich kunnen voorstellen. Onze persoonlijke gegevens worden verkocht, gelekt of gestolen voor reclame, beïnvloeding, tracking ( tijdens het internetten wordt je door allerlei bedrijven nauwlettend gevolgd) of surveillance* doelstelling.

*Surveillance, toezicht of bewaking is het monitoren van gedrag, activiteiten of informatie, met als doel informatie te verzamelen, te beïnvloeden of te sturen. Dit kan observatie op afstand zijn met behulp van elektronische apparatuur, zoals een gesloten televisiecircuit (CCTV) of het onderscheppen van elektronisch verzonden informatie zoals internetverkeer. Het kan ook eenvoudige technische methoden omvatten, zoals het verzamelen van menselijke inlichtingen en het onderscheppen van post.

Jouw steun en stem zijn nodig
Om van dit Europees Burgerinitiatief een succes te maken is het belangrijk brede steun te krijgen. Stem daarom op dit Burgerinitiatief en deel deze informatie zoveel mogelijk.

Van 1 maart 2022 t/m 28 februari 2023 kan de stem uitgebracht worden op de website signstop5g.eu/nl.

Totaal aantal steunbetuigingen  op 11-7-2022: 32.316 EU citizens already signed. We hebben er één miljoen nodig! Einde van de inzameling: 01/03/2023

Bronnen:
https://stralingsleed.nl/blog/hooggevoeligheid-hsp-en-elektrohypersensitiviteit-ehs/
https://eci.ec.europa.eu/021/public/#/screen/home
https://signstop5g.eu/nl/nieuws/een-nieuw-europees-burgerinitiatief
https://stralingsleed.nl/blog/oxidatieve-stress-door-draadloos-gebruik/
https://stralingsleed.nl/blog/stop-5g-burgerinitiatief-stay-connected-but-protected/
https://signstop5g.eu/nl.
https://ntp.niehs.nih.gov/whoweare/about/index.html
https://stralingsleed.nl/blog/dierstudie-van-de-lange-termijn-toont-link-met-straling-en-kanker/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29530389/
https://stralingsleed.nl/blog/studies-en-onderzoeken-naar-de-gevaren-van-draadloze-communicatie/