Luusteren!!

Vonnis in kort geding van 25 mei 2020 in de zaak van
Stichting Stop5GNL te Amsterdam, eiseres, advocaten mrs. H.H.T Beukers en X.P.C. Wynands te Eindhoven, tegen:
de Staat der Nederlanden (het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat) te Den Haag,
gedaagde, advocaten mrs. S.M. Kingma en E.H.P. Brans te Den Haag.
Rechter: mr. Hans J. Vetter.

Spoedprocedure (kort geding)
In het civiele recht heet de procedure waarin wordt beslist over een voorlopige voorziening ook wel ‘’. De voorzieningenrechter wordt daarom ook wel ‘kortgedingrechter’ genoemd en is een rechter die uitspraak doet in spoedeisende zaken binnen het civiele recht of bestuursrecht. In dit geval wordt de voorzieningenrechter door de stichting Stop5GNL verzocht om de 5G multibandveiling, die 29 juni start, op te schorsen.

De voorafgaande afspraken over uitrol van 5G
De uitgifte van frequentieruimte voor 5G wordt gereguleerd vanuit Europa. In Besluit (EU) 2017/899 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 wordt overwogen dat doeltreffend spectrumbeheer een voorwaarde is voor de industriële omschakeling naar 5G. Het besluit bepaalt dat lidstaten uiterlijk op 30 juni 2020 het gebruik van de 700 megahertz (MHz)-frequentieband toestaan. Uit het Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/750 van de Commissie van 8 mei 2015 volgt dat de lidstaten de 1.400 MHz-frequentieband uiterlijk op 1 oktober 2018 toegewezen en beschikbaar gesteld dienen te hebben en uit het Uitvoeringsbesluit 2012/688/EU van de Commissie van 5 november 2012 volgt dat de lidstaten de 2.100 MHz-band uiterlijk op 30 juni 2014 beschikbaar moeten hebben gesteld. Dat laatste is ook gebeurd en deze band moet opnieuw worden geveild. De EU-deadline van juni 2020 voor de vrijgave van de 700 MHz-band zal in  Nederland plaatsvinden samen met de verlopen vergunningen van de 1400 MHz-band en 2100 megahertz-band.   

Op Europees niveau
Daarnaast volgt uit artikel 54 van de Telecomcode dat de lidstaten van Europa verplicht zijn om uiterlijk 31 december 2020 passende maatregelen te nemen om het gebruik van de 3,5 gigahertz (GHz) en 26 GHz-banden toe te staan, dan wel mogelijk te maken, om de uitrol van 5G te vergemakkelijken. Omdat in Nederland de 3,5 GHz nog in gebruik is, staat deze veiling gepland in 2022.

Een taak van de Staat der Nederlanden
Op de Staat rust in algemene zin een verplichting om de volksgezondheid te beschermen, dat staat buiten kijf. Stop5GNL heeft aangevoerd dat de Staat onrechtmatig handelt door het gebruik van de frequentiebanden voor 5G toe te staan, en heeft in dit verband een beroep gedaan op het voorzorgsbeginsel en fundamentele rechten uit een groot aantal verdragen en de Grondwet.

De vordering
Stop5GNL wil met een kort geding op 4 mei 2020 tegen de Staat der Nederlanden, voorkomen dat (landelijk) gebruik zal worden gemaakt van 5G, omdat de vrees groot is dat dit tot gezondheidsschade zal leiden die zijn weerga niet kent. De eis is een voorlopige stop op de multibandfrequentieveiling, waardoor 5G geactiveerd wordt. Op 4 mei worden beide partijen gehoord en de rechter luistert of er een gegronde reden bestaat om tot een verbod over te gaan ten aanzien van de door de Staat voorgenomen veilingen van frequenties en de daaraan gerelateerde gedragingen. 25 mei maakt hij bekend wat zijn conclusie is.

Onderbouwing Stop5GNL
Stop5GNL wil een voorlopig verbod op de komende veilingen van genoemde frequentiebanden. De dagvaarding van Stop5GNL onderbouwt dit met tal van wetenschappelijke onderzoeken die de schadelijke, veelal biologische effecten zoals DNA-schade aantonen. Effecten die niet meewegen in de blootstellingslimieten van de ICNIRP, waar de overheid stelselmatig naar verwijst, met de mededeling dat zolang de straling van 5G onder de limieten blijft, de techniek zogenaamd dus veilig is. De richtlijnen die nu gehanteerd worden, beschermen de burgers echter niet, omdat deze alleen gebaseerd zijn op opwarmingseffecten (thermisch effect). Veel landen, steden en regio’s elders in de wereld hebben de uitrol van 5G dan ook voorlopig gestopt.

Het ICNIRP
Het beleid van de Staat, voor wat betreft de blootstelling aan elektromagnetische velden, is in belangrijke mate gebaseerd op de conclusie van ICNIRP dat er geen wetenschappelijke basis is voor de veronderstelling dat er bij blootstelling aan elektromagnetische velden ónder bepaalde limieten gezondheidsschade optreedt. De Staat hanteert de door ICNIRP vastgestelde limieten. Daarmee volgt de Staat het advies van de Raad van de Europese Unie. Deze raad heeft de lidstaten al in 1999 aanbevolen om aansluiting te zoeken bij de door ICNIRP opgestelde richtlijnen (aanbeveling 1999/519/EG). Deze aanbeveling geldt nog steeds. Het gaat hier weliswaar om een niet-bindende aanbeveling, maar hieruit volgt wel dat de Raad de richtlijnen van ICNIRP onderschrijft. In de Telecomcode wordt meermaals verwezen naar deze aanbeveling. (Note RLL: Nederland ga van de niet bindende aanbeveling af en stel samen met de NGO’s die hier verstand van hebben (niet-gouvernementele organisatie) nieuwe richtlijnen op).

Richtlijnen ICNIRP
Deze normen of richtlijnen zijn in 1998 oorspronkelijk gebaseerd op een zak zout water als testmodel voor het menselijk hoofd. Voor alle kunstmatige hoog frequente elektromagnetische velden, wordt in Nederland deze proef als voorbeeld en criterium gesteld om de mate van opwarming van weefsel blootgesteld aan hoogfrequente velden te bepalen, het zogeheten thermische effect. Voor niet-thermische effecten (biologische effecten)* zijn geen normen vast gesteld door het ICNIRP. De normen voor het thermisch effect zijn door het ICNIRP in 1998 ontwikkeld. Door wat ze zelf zeggen: “na het grondig bestuderen van relevante wetenschappelijke literatuur**, wetenschappelijke workshops en een uitgebreid publiek consultatieproces. Ze voorzien bescherming tegen alle wetenschappelijk onderbouwde nadelige gezondheidseffecten door elektromagnetische frequenties tussen 100 KHz en 300 GHz,” volgens de voorzitter Eric van Rongen. De heer E. van Rongen is de voorzitter van het ICNIRP én secretaris van de commissie EMV van de Gezondheidsraad in Nederland.

*Het zijn juist de biologische effecten waar een elektrogevoelige melding van geeft.

**De wetenschappelijke literatuur die voor het ICNIRP waarde hebben zijn grofweg de onderzoeken van wetenschappers die in dienst zijn van een werkgever, gerelateerd aan de draadloze technologieën.

De nieuwe ICNIRP aanbeveling voor radiofrequente elektromagnetische velden zijn special aangepast voor de hoge radiofrequente microgolven en infrarode toepassingen van 5G maar niet erg veranderd.  In Nederland wordt gewerkt met de richtlijnen die verstrekt worden door de Gezondheidsraad. Deze organisatie baseert zich weer op de richtlijnen van de International Commission for Non-Ionizing Radiation Protection, de ICNIRP.

Zie; https://stralingsleed.nl/blog/nieuwe-icnirp-aanbeveling-voor-radiofrequente-elektromagnetische-velden-speciaal-aangepast-voor-de-hoge-radiofrequenties-microgolven-en-infrarood/

Het moet van Europa
De Staat heeft zich tegen de vorderingen van Stop5GNL verweerd door te verwijzen naar de Europese regelgeving. Volgens de Staat geeft Nederland met de voorgenomen veilingen, uitvoering aan Europese verplichtingen en is niet de nationale rechter, maar alleen het Hof van Justitie van de Europese Unie bevoegd om te oordelen over de rechtmatigheid van Europese regelgeving. Dat verweer ziet er, naar het oordeel van de voorzieningenrechter, aan voorbij dat Stop5GNL niet zozeer bezwaar heeft tegen de veilingen en het gebruik van de frequentiebanden op zichzelf, maar alleen voor zover die de uitrol van 5G faciliteren. (De veiling en het gebruik van deze frequentiebanden, daar gaat het juist om! Hoe dom kun je je houden?)

Burgers beschermen
De Staat moet juist burgers beschermen en niet burgers blootstellen aan de elektromagnetische velden, zonder dat er een keus gemaakt kan worden. Burgers voorlichten van de do’s en don‘ts van elektromagnetische velden maakt een eerlijke keus, die nu door de inzichten van het ICNIRP niet gegeven worden. De veiling zal afgerond zijn voor juli 2020, terwijl de Gezondheidsraad een maand later met de bevindingen van een onderzoek naar mogelijke negatieve effecten van de straling. Het is zoiets als mosterd na de maaltijd of de put dempen als het kalf verdronken is.

Het RIVM
De Staat gaat eveneens af op de adviezen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het RIVM heeft onder meer tot taak om monitoring, surveillance en onderzoek te verrichten dat is gericht op ondersteuning van de beleidsontwikkeling, de beleidsuitvoering, de bewaking van de veiligheid en de uitoefening van toezicht op het gebied van de volksgezondheid en het milieu, en om gevraagd en ongevraagd periodiek te rapporteren over de toestand en de toekomstige ontwikkeling van de volksgezondheid en het milieu. Het RIVM ressorteert in organisatorisch opzicht onder de Staat, maar verricht zijn onderzoek op onafhankelijke wijze. De minister is ingevolge artikel 5 van de Wet op het RIVM niet bevoegd aanwijzingen te geven over de methoden, volgens welke de onderzoeken worden uitgevoerd en de resultaten daarvan worden gerapporteerd. Er is een commissie van toezicht die tot taak heeft het wetenschappelijk niveau van het RIVM te bewaken, die waarschijnlijk slapen.

Het RIVM heeft literatuuronderzoek verricht naar diverse ziekten en stoornissen, maar geen verband met blootstelling aan elektromagnetische golven bewezen geacht. Daarnaast heeft het RIVM in opdracht van het Agentschap Telecom onderzoek verricht naar de blootstelling aan en de eventuele gezondheidseffecten van 5G-systemen. Volgens het RIVM geven alle wetenschappelijke onderzoeken samen geen bewijs dat blootstelling onder de ICNIRP-limieten schadelijk is. (Het is maar net welke onderzoeken er geraadpleegd worden)

De conclusie van het voorgaande is dat de Staat zijn beleid afstemt op rapporten van deskundigen waarvan moet worden aangenomen dat die deugdelijk tot stand zijn gekomen. Er zijn althans geen concrete aanwijzingen dat die rapporten onzorgvuldig tot stand zijn gekomen. De rapporten geven geen grond voor een (voorlopig) verbod op de uitrol van 5G. Dat de adviseurs van de Staat bewust onderzoeken hebben genegeerd die wél lijken te wijzen op reële gezondheidsrisico’s van de uitrol van5G, is niet gebleken volgens de conclusie van kort geding.

Voortdurend onderzoek is nodig, maar geen van de door de Staat geraadpleegde deskundigen adviseert eerst vervolgonderzoek af te wachten, ook niet het op dit moment lopende onderzoek van de Gezondheidsraad waaraan Stop5GNL in de vordering naar refereert. Het betoog van Stop5GNL dat die instellingen geen of te weinig onderzoek hebben gedaan naar “de specifieke karakteristieken van 5G” overtuigt niet, omdat niet duidelijk is wat de meerwaarde van die onderzoeken zou zijn. De onderzoeken die zijn gedaan, hebben zich gericht op mogelijk schadelijke gevolgen van elektromagnetische golven. Ook 5G  functioneert door middel van die elektromagnetische golven, zodat niet valt in te zien dat voor 5G andere blootstellingslimieten zouden moeten gelden dan voor andere toepassingen van elektromagnetische golven. De telecomproviders zijn slim want ze gebruiken niet alleen radiogolven maar ook microgolven en radiogolven en na 2022 ook laser dat over het zichtbaar licht gaat en wél ioniserend is. Zie hier het vieze spelletje dat ook gespeeld is bij de uitrol van 3G. Zie hiervoor: https://stralingsleed.nl/blog/uitslag-van-het-cofam-ii-onderzoek-of-zwitsers-onderzoek/

De conclusie
De voorzieningenrechter wijst het gevorderde van Stop5GNL af en veroordeelt Stop5GNL in de kosten van dit geding, tot dusverre aan de zijde van de Staat begroot op € 1.636,–, waarvan € 980,– aan salaris advocaat en € 656,– aan griffierecht.

Dit vonnis is gewezen door mr. H.J. Vetter en in het openbaar uitgesproken op 25 mei 2020.

De Staat verklaard uitdrukkelijk dat hij kan en zal ingrijpen indien in de toekomst uit de metingen van het Agentschap Telecom blijkt dat de ICNIRP-richtlijnen overschreden worden of zullen worden.(Met de snel gemaakte richtlijnen zeker?)

 Is de rechter bang
Dat de mobiele telecommunicatie-industrie erg machtig is en geen tegenwerking duld, hebben verschillende wetenschappers helaas uit ervaring moeten meemaken. Wetenschappers die onderzoek doen en waarschuwen dat de mobiele telefonie schadelijk is voor de gezondheid, worden systematisch tegengewerkt. Wetenschappelijke onderzoeken die niet geaccepteerd worden en zo geen kans krijgen om wetenschappelijk bewijs te worden (peer-reviewed). Wetenschappers die door het slijk worden gehaald, die het onmogelijk worden gemaakt om onderzoek te blijven verrichten, die onder druk worden gezet en zelfs bedreigd worden. Dit alleen omdat niet gezegd mag worden dat draadloze technieken schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid.

Alle onderzoeken die tegenspreken dat de draadloze techniek geen veilige techniek is, zijn dan onwelkom en worden tegen gesproken. Middelen om dit te bewerkstelligen worden dan ingezet, middelen zoals bedreigingen aan het adres van deze wetenschappers tot omkoping, intimidatie, ontslag of bewust negeren van een onderzoek. Zo worden wereldwijd wetenschappers, die onderzoek verrichten wat niet gesponsord wordt door de telecommunicatie-industrie, het werk onmogelijk gemaakt. Wetenschappers die bewijs hebben dat draadloze straling niet goed is voor de mens, flora en fauna. Wetenschappers die gesponsord worden door de telecommunicatie-industrie vinden vreemd genoeg geen schadelijke effecten voor de mens, flora en fauna. Nog vreemder is het dat veel overheden deze wetenschappers, die geen negatieve invloed vinden van straling op de mens, flora en fauna, geloven en hier hun wetten naar maken. Wetenschappers die spreken uit ervaring dat omkoping, bedreigingen, intimidatie en tegenwerking werkelijk gebeuren in deze maatschappij vertellen hun verhaal zoals:
-professor Olle Johansson;
-professor Igor Y. Belyaev;
-professor Franz Xaver Adlkofer;
-dr. George Carlo.

http://stralingsleed.nl/blog/de-wetenschap-mag-niet-waarschuwen-voor-het-gevaar-van-draadloos-gebruik/
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI%3ANL%3ARBDHA%3A2020%3A4461&showbutton=true&keyword=5g&fbclid=IwAR0S2SWzAnsnj0cpdrbqKFSjEmWPKOONZLQTSTtMC7xAdhD5B7nR90Vl8-k
https://www.youtube.com/watch?v=pKUGJsjQeGY