Voorzorgsprincipe en voorzorgsbeginsel bij nieuwe technieken

Hoe vaak horen we niet over het verband met de straling van alle antenne-installaties: ‘het voorzorgsprincipe had in werking moeten treden’. Degenen die dat zeggen hebben gelijk. Bij de installatie van alle GSM-, UMTS- en LTE masten, is het voorzorgsbeginsel of voorzorgsprincipe in Nederland niet in werking getreden! Wat is het voorzorgsbeginsel en wat is het voorzorgsprincipe? De gevolgen van de elektromagnetische velden bij draadloos gebruik waren tijdens de koude oorlog al duidelijk door het Moskou signaal.

Het voorzorgsprincipe. Het voorzorgsprincipe biedt overheden de mogelijkheid om maatregelen te nemen bij nieuwe wetenschappelijke of technische activiteiten waar niet duidelijk van is of deze ernstige schade kunnen geven aan de samenleving of het milieu. Vooral wanneer er geen wetenschappelijke bewijzen genoeg zijn, die het tegendeel aantonen dat het veilig is, kunnen overheden het voorzorgsprincipe aanspreken.

ALARA principe. Voortvloeiend uit het voorzorgsprincipe, maar dan betreffende straling en nucleaire wetenschappen, hanteren we: ALARA. ALARA staat voor: As Low As Reasonably Achievable). Straling kan kanker veroorzaken en het risico dient beperkt te worden. De blootstellingslimieten dus zo laag mogelijk. Ook hier doet onze overheid niets mee.

Wat houdt het voorzorgsprincipe in?Wanneer de wetenschap pas op de lange termijn de gevolgen kan overzien, worden er bij de betreffende beleidsterreinen maatregelen genomen. De maatregel zal evenredig moeten zijn met het gekozen beschermingsniveau. Zo is er 28-06-2013 een debat geweest in de Europese Gemeenschap waar een advies gegeven is voor regeringen. Adviezen als:
-Bij het hanteren van het voorzorgsprincipe mag er geen discriminatie voorkomen op basis van geografische herkomst. Wanneer een product is goedgekeurd moeten ook gelijkwaardige producten goedgekeurd worden.

-De maatregelen moeten kostenefficiënt (meer doen met minder) zijn en bij nieuwe wetenschappelijke gegevens kunnen worden herzien.

-Wie is er verantwoordelijk? Het zal duidelijk moeten zijn wie er verantwoordelijk is voor de nieuw toe te passen technologie.

-Het voorzorgsprincipe hoeft niet altijd een verbod te betekenen. Wel is het advies om campagnes te geven, om de bevolking in te lichten en onderzoeksprogramma aan te bevelen.

-Bij het inroepen van een voorzorgsprincipe is een politieke beslissing vereist wanneer er een gebrek is aan wetenschappelijke bewijsvoering.

-Ook erkende wetenschappers in de minderheid mogen om het voorzorgsprincipe vragen.

Het voorzorgsbeginsel. Het voorzorgsbeginsel staat ook bekend als de zorgvuldigheidsnorm. Bij het voorzorgsbeginsel gaat het meestal om al bekende en bewezen gevaren. Het voorzorgsprincipe daarentegen is erop gericht om mogelijke schade en gevaren te voorkomen terwijl bij het voorzorgsbeginsel de schade en gevaren al duidelijk zijn. De schade op een selecte groep mensen was al duidelijk, nieuw is de draadloze technieken invoeren waar de bevolking wereldwijd bij betrokken is. Er kunnen bij het voorzorgsbeginsel duidelijke afspraken gemaakt worden voor de vergoeding van de schade.

De nieuwe invoering van de draadloze technieken
De massale invoering van de draadloze technieken zoals mobiel bellen is begonnen rond de eeuwwisseling en in snel tempo ingevoerd. De zendmasten om de draadloze communicatie te verzorgen rezen als grote gevaarten in steden en dorpen, naast voetbalvelden, naast scholen, op kerken, verzorgingscentra ’s en op daken van woningbouwverhuurders. Onderzoeken die dubbelzinnig waren (en zijn) omdat er verschil in opdracht zit. Is de opdracht voor het onderzoek onafhankelijk of is de opdrachtgever een provider die belang heeft bij een gunstig resultaat? Had hier het voorzorgbeginsel toegepast moeten worden? Is uit het verleden niet duidelijk wat de draadloze technieken voor de gezondheid inhouden getuige het Moskou signaal tijdens de koude oorlog?

Het Moskou signaal. Tijdens de koude oorlog (1945-1989) had het Amerikaanse ambassadepersoneel in Moskou destijds het allerhoogst kankerpercentage in de wereld. Opzettelijk was er door de tegenstanders gekozen om het personeel ziek te maken. In het geniep werd er gebruik gemaakt van straling. Straling met een golflengte tussen de 2,5 gigahertz (GHz) en 4.1 GHz. De frequenties waren zo gekozen omdat ze bekend staan om op de duur lichamelijke schade aan te richten. Leukemie, kanker, psychische en mentale lichamelijke ontregelingen zijn dan het gevolg. Het werd gebruikt als oorlogsvoering. Dit signaal echter, het Moskou signaal, is te vergelijken met ons wifi signaal (2.450 GHz). En wat te denken van de 900 GSM-mast (935 / 960MHz /1805 / 1880 MHz) UMTS-mast (2110 / 2170 MHz), 4G-mast (900 MHz / 1800 MHz / 2100 MHz / 2600 MHz) en een 5G-mast ( 700 MHz / 1400MHz / en 3600 megaherz)?

Advies. Op 6 mei 2011 heeft de Commissie voor Milieu, Landbouw en Regionale Zaken van de Raad van Europa,
haar lidstaten (waaronder Nederland) in 2011 het advies gedaan om:
-het voorzorgsbeginsel onmiddellijk toe te passen (b.v. om het ALARA-principe, inhoudend dat de elektromagnetische straling as low as reasonably achievable dient te zijn);

-de stralingsbelasting voor de bevolking te verlagen;

-de blootstellingslimieten te verlagen;

-het voorzorgsbeginsel in acht nemen ten aanzien van kwetsbare groepen als jongeren en kinderen;

-GSM’s, DECT-telefoons, WIFI/WLAN draadloos internet in klaslokalen NIET toe te laten.

Had het voorzorgsbeginsel in werking moeten treden?
Het was een advies en de Nederlandse overheid voelde zich niet aangesproken om dit advies op te volgen. Daar waar andere landen het advies wel begonnen met opvolgen van dit advies, deed Nederland niets. Had onze overheid het voorzorgsbeginsel moeten hanteren? Zijn de blootstellingslimieten van de ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) dan veel te hoog? Ook onze overheid weet van het Moskou signaal. Dat de straling, ver onder de norm van het ICNIRP en dus ook onze Gezondheidsraad, schadelijk kan zijn voor mens, dier en plant. De ICNIRP heeft de normen opgesteld door zes minuten te kijken naar een thermisch effect en meer niet. En ook het ICNIRP weet van het Moskou signaal.

Bij het bekend zijn van de gevolgen en de nieuwe toepassingen willen introduceren wereldwijd had het voorzorgsbeginsel in moeten gaan.

Bronnen en referenties

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20000202+ITEM-005+DOC+XML+V0//NL

http://www.zorg-en-gezondheid.be/Over-ons/KAGB/Adviezen/Advies,-28-juni-2013,-voorzorgsprincipe/

The Moscow Signal