1.De blauwe knop. Met behulp van de blauwe drukknop past wordt de weergave op het display geactiveerd. Bij herhaalt drukken op de blauwe knop is, naast meterstanden, ook nog andere informatie te zien;
2.Meterdisplay (LCD). Het meterdisplay geeft de verbruikte of teruggeleverde energie weer;
3.Hier staat het meternummer.

Wat is een slimme meter?
Een slimme meter is een nieuw soort energiemeter. Deze energiemeter is digitaal. Je energieleverancier kan via deze digitale meter jouw meterstanden op afstand lezen.
Slimme meters zenden 24 uur per dag ‘magnetron’ straling uit en kunnen ‘s nachts niet uitgezet worden. Zo communiceren ze met alle andere slimme meters in de wijk, en in de toekomst met alle apparaten in je huis.

Op verzoek van de overheid zijn alle netbeheerders oude meters aan het vervangen door slimme meters
Wereldwijd worden het door techbedrijven de “slimme” elektriciteitsmeter ingevoerd, de meter die vanaf afstand het elektriciteitsverbruik doorgeeft aan de netbeheerder. Europa is voorstander van een invoering van slimme meters voor elektriciteit, omdat ze (verkeerdelijk) verondersteld worden energie te besparen. Massaal wordt gekozen voor de draadloze technologie, waarbij de meter gepulste elektromagnetische signalen de lucht in stuurt. De ervaring in het buitenland leert dat het gaat om zeer sterke signalen die zeer frequent worden uitgezonden, tot enkele duizenden stralingspieken per dag in huis! In de buitenlandse pers getuigen reeds talloze personen over de ernstige gezondheidsklachten door deze stralingspieken van slimme meters in huis. De meest genoemde klachten zijn hoofdpijn, slaapstoornissen, tinnitus, hartritmestoornissen en cognitieve problemen. Het gaat zelfs zo ver dat sommige personen door de installatie van slimme meters en de resulterende gezondheidsschade gedwongen werden om hun huis te ontvluchten. Denk goed na of u deze “slimme” meter wel in huis wilt halen want elke Nederlander heeft er recht op de slimme meter te weigeren.

De slimme meter is een digitale meter en op afstand uit te lezen door de netbeheerder
De slimme meter is een digitale meter die het stroom- en gasverbruik bijhoudt en doorgeeft aan de netbeheerder. De netbeheerder geeft het verbruik door aan de energieleverancier. Of je een slimme meter hebt, kun je zien aan de meter zelf. Een slimme meter heeft namelijk een digitaal scherm waarop je je verbruik ziet. Op de meter zitten meerdere knopjes, waarmee je verschillende data op de meter kunt zien. Een slimme meter heeft standaard een dubbel telwerk (digitaal) en een slimme meter geeft de meterstanden automatisch door, jij hoeft dat dus niet meer te doen. Het voorbeeld (boven) is een slimme meter.

Hoe werkt de slimme meter?
De slimme meter stuurt meterstanden door via het mobiele telefoonnetwerk (optie 1. GPRS of optie 2. CDMA). Niet via wifi, dus je hebt geen internetverbinding nodig. Ook geen mobiele telefoon trouwens. De slimme meter heeft zelf een soort ingebouwde mobiele telefoon.

 Optie 1: GPRS betekent General Packet Radio Service. Dit is een techniek in het GSM-netwerk die het mogelijk maakt om meer en sneller informatie te verzenden en ontvangen. Met GPRS wordt de informatie niet in één keer over het netwerk gestuurd maar in stukjes, voor GPRS is de zendfrequentie 900 of 1800 megahertz (Mhz);

Optie 2: CDMA staat voor Code Division Multiple Access. CDMA is een manier om meerdere gebruikers tegelijkertijd, zonder elkaar te storen, gebruik te kunnen laten maken van hetzelfde spectrum (vandaar “multiple access”). Bij CDMA versleutelen alle zenders hun transmissie met een (per zender unieke, en bij de ontvanger bekende) code. Om verkeer in twee richtingen mogelijk te maken zijn in een CDMA-netwerk twee frequentiebanden nodig, ieder met een breedte van 1,25 MHz (bij de gehanteerde CDMA-standaard). Deze twee frequentiebanden worden ‘gepaard’ genoemd en zijn op enige afstand van elkaar geplaatst in het spectrum.

Waarom is een slimme meter in je huis niet zo’ n ‘slim’ idee?
1.De onnatuurlijke elektromagnetische straling van de slimme meter is voor velen zeer ongezond;
2.De slimme meter tast je privacy aan: energiebedrijven verkopen jouw verbruiksgegevens door.  Inbrekers weten wanneer jij niet thuis bent.

 Ad 1. De slimme meter veroorzaakt kanker en maakt onvruchtbaar?
Wat al jaren duidelijk is, is 13-10-2021 opnieuw bevestigd: de smartphone veroorzaakt kanker en maakt onvruchtbaar. Dit komt niet van complotdenkers, maar uit een studie opgesteld voor het Europees Parlement. De normen moeten dringend aangepast worden en de uitrol van 5G moet grondig herdacht worden.

In opdracht van de denktank van het Europees Parlement, werd de studie opgesteld over de mogelijke gezondheidsimpact van 5G. Deze werd in juli 2021 publiek gemaakt. Het bericht is te vinden op de site van het Europees Parlement, met link naar de studie: https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2021)690012

 Ook de Ramazzini studie heeft kanker en onvruchtbaarheid gevonden
De Ramazzini studie https://stralingsleed.nl/blog/dierstudie-van-de-lange-termijn-toont-link-met-straling-en-kanker/ is uitgevoerd door het Italiaanse Ramazzini Instituut en komt tot volgende conclusies over hoogfrequente elektromagnetische velden (EMV) of ‘straling’ gegenereerd door draadloze technieken:
-Elektromagnetische velden (EMV) zijn mogelijk kankerverwekkend voor mensen, in het bijzonder met betrekking tot glioma’s en akoestische neuromen (een specifiek type hersentumoren): dit besluit is gebaseerd op een duidelijk bewijs voor het kankerverwekkend effect bij dierproeven en een beperkt bewijs bij mensen;
-EMV hebben een duidelijke nadelige invloed op de mannelijke vruchtbaarheid en mogelijk ook op de vrouwelijke vruchtbaarheid. Ze hebben mogelijk nadelige gevolgen voor de ontwikkeling van embryo’s, foetussen en pasgeborenen;
-Op basis van het beschikbare bewijsmateriaal zouden hoogfrequente EMV van klasse 2B (mogelijk kankerverwekkend) naar klasse 2A (waarschijnlijk kankerverwekkend) moeten verschuiven;
-Dat het bewijs bij mensen nog beperkt is, komt omdat men, in tegenstelling tot bij dierproeven, bij mensen niet een heel leven mét en een heel leven zonder gebruik van een mobiele telefoon kon testen. De toestellen zijn nog niet lang genoeg op de markt, iedereen gebruikt ze nu en we zijn ook aan andere milieuverontreiniging blootgesteld. Bij chemicaliën kan je meten hoeveel giftige stoffen iemand in zijn bloed heeft, maar je kan niet meten hoeveel straling iemand opgedaan heeft.

Huidige straling is wél schadelijk
Deze effecten treden op bij frequenties van EMV tussen 450 en 6000 megahertz (MHz), dus de frequenties waarop de huidige mobiele telefoons, wifi en andere draadloze toestellen werken en waarover al kennis van beschikbaar is.

5G
5G zal leiden tot een belangrijke toename van de blootstelling aan onnatuurlijke elektromagnetische velden, waardoor het aantal mensen dat  er niet tegen kan toeneemt  en  een toename van het aantal gevallen van elektrohypersensitiviteit, (EHS) verwacht worden. Maar 5G zal ook op hogere frequenties werken. De studie stelt duidelijk dat er geen of onvoldoende onderzoek gedaan is naar de gezondheidseffecten bij de hogere frequenties die men in de toekomst voor 5G wil gebruiken, de zogenaamde ‘millimetergolven’ https://stralingsleed.nl/blog/5g-is-wel-wat-anders-dan-de-vorige-netwerken/ . Omwille van deze gaten in de kennis van de wetenschap en in het weten van de uitwerking op mensen, is het verantwoord om een moratorium op 5G millimetergolven in te stellen zo lang er geen adequaat onderzoek is gedaan https://stralingsleed.nl/blog/stop-5g-want-de-straling-zal-enorm-toenemen-en-is-onverantwoord-en-onnadenkend/. Een onderzoek op de biologische effecten bij een mens, wat niet gebeurd is: https://stralingsleed.nl/blog/bij-draadloos-gebruik-is-het-biologisch-effect-op-mensen-niet-eens-wetenschappelijk-onderzocht/. Het kan in 2021 niet zo zijn dat de mensen fungeren als proefkonijnen.

Beleidsopties naar de overheden
In de studie van het Europees Parlement worden de volgende beleidsopties voorgesteld aan de overheden om:
– te kiezen voor veiligere nieuwe technologie voor mobiele telefoons die het mogelijk maakt dat de blootstelling aan EMV wordt verminderd;
– herziening van de blootstellingsnormen voor het publiek en het milieu om de blootstelling aan de EMV van zendmasten te beperken;
– invoeren van maatregelen om de EMV-blootstelling te beperken. In het bijzonder wordt daar naar glasvezelkabel verwezen.
– ‘no-EMV’ zones in te stellen om passieve blootstelling van mensen die geen mobiele telefoon of andere draadloze technologie gebruiken te garanderen. Ook om zo kwetsbare oudere mensen, mensen met immuniteitsproblemen, kinderen en elektrohypersensitieve personen (EHS ’ers)te beschermen. Ook de laatste groep heeft recht op een pijnvrij leven op aarde;
– een moratorium op 5G millimetergolven in te voeren. Dit omdat een onderzoek naar de gezondheidseffecten ontbreekt. Het kan niet zo zijn dat de mensen fungeren als proefkonijnen;
– de bevolking te informeren over de gezondheidsrisico’s. Waar is onze overheid? De studie is al in oktober gepubliceerd en noch de overheid, noch de media informeert hierover de bevolking hierover. Ook gedegen onderzoek voordat eventueel de uitrol van 5G daadwerkelijk gaat gebeuren is van essentieel belang! https://stralingsbewust.info/landelijke-petitie-5g/

Sommige mensen geven aan ‘elektrogevoelig’ te zijn. Elektrogevoeligen ervaren gezondheidsklachten als zij in de buurt komen van bronnen die elektromagnetische velden produceren. Elektrogevoelige mensen voelen meer en kunnen waarschuwen voor de draadloze technieken want het telt voor elk mensenlichaam. Dus ooit voor iedereen.

P.S: Elektrogevoelige mensen (en iedereen) die zich zorgen maken over de blootstelling door slimme meters kunnen de slimme meter weigeren.

Bronnen;
https://www.kennisplatform.nl/hoe-sterk-zijn-de-elektromagnetische-velden-van-slimme-meters/
http://www.beperkdestraling.org/slimme-elektriciteitsmeters
http://www.beperkdestraling.org/
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_STU(2021)690012