De journalisten van verschillende kranten blijken hun lezers eenzijdig te informeren over de impact van de steeds verder gaande digitalisering en de komst van 5G. De voordelen worden uit-ten-treure genoemd. Nog snellere data, nodig voor het internet der dingen (voor de koelkast die aangeeft wat er op is en eigenhandig gaat bestellen) en o.a.de zelfrijdende auto. Een meerderheid van de Nederlanders is tevreden met de snelheden van het
4G+ netwerk en zit niet echt te wachten op 5G, blijkt uit recent onderzoek:
https://www.telecompaper.com/pressrelease/nederlanders-willen-wel-snel-5g-internet-maar-gaan-niet-zelf-investeren-2–1317854

Hieruit blijkt dat 13 procent volledig onbekend zijn met de opvolger van de momenteel snelste mobiele technologie (4G/LTE), laat staan met de techniek van 5G! Het zijn vooral de senioren die hiermee volledig onbekend zijn, terwijl 16-35 jarigen vaker aangeven wel bekend zijn met de technologie van 5G.

Waarom is 13% onbekend met 5G?
Het zijn vooral de senioren die niet weten hoe de techniek van alle vorige netwerken voor de mobiele communicatie werkt. Niet bekend is dat de nieuwste techniek, nodig voor 5G, zelfs heel anders gaat werken. Waar de aanwezige netwerken (2G en 3G) werken op radiogolven, gaat 5G werken met microgolven, infrarood (laserstraal)- en ultraviolette golven (ioniserende straling). Ouderen (gepensioneerden) die hun werkzame leven hebben gehad en niet zijn opgegroeid met de computer en smartphone of tablet en liever de papieren krant lezen om op de hoogte te blijven van wat er gebeurd wereldwijd en nationaal. Afhankelijk zijn van de journalist die onderzoekt, verifieert en nieuwsberichten schrijft voor de krant. Een journalist die zich moet houden aan ethische codes zoals vrijheid van meningsuiting en om objectieve informatie te verstrekken. Maar is de journalist wel objectief?

Een journalist
Bij het doorgeven van nieuws neemt de journalist de werkelijkheid zoals die is als uitgangspunt. De verificatie van feiten en de weergave van uiteenlopende standpunten belichaamt het journalistieke streven naar objectiviteit door:
-de analyse van doelgroepen en belicht het tegenstrijdige verhaal van verschillende kanten;
-gebruik te maken van verschillende bronnen en controleert deze voor bekendmaking/publicatie;
-zich actief op de hoogte te houden van trends en actuele kwesties en weet de juiste personen te bereiken;
-nieuwswaardige zaken te herkennen in de samenleving;
-de verantwoordelijken voor de selectie van de verhalen (bijv. redacteurs of programmadirecteurs) te raadplegen en wanneer nodig technisch personeel om ondersteuning te vragen;
-in overeenstemming met de journalistieke ethische code te handelen, door onafhankelijk te blijven, druk te weerstaan, steekpenningen van belanghebbenden te weigeren, afstand te nemen van verhalen waarin eigenbelang een rol kan spelen, bronnen te beschermen en plagiaat te vermijden.

Kortom de journalist hoort zorgvuldig en integer te werken.

Censuur
Maar hééft de journalist wel vrijheid van meningsuiting? Mag de journalist niet berichten over de nadelen van de elektromagnetische velden die de mobiele netwerken voor draadloze communicatie generen? Waarom staat erin de krant die ik lees, alleen de voordelen van de GSM, smartphone, het gebruik van YouTube, facebook en alle toepassingen waar de zendmasten voor nodig zijn? Waar na 2020 nog meer masten voor nodig zijn voor 5G gebruik? Mag een journalist wel berichten over de kwalijke gevolgen voor de gezondheid voor flora, fauna en mensen? Dat mensen, naast een thermisch effect, wetenschappelijk gezien, kans hebben op een biologisch effect? Dat de kans op kanker op de lange termijn veel groter wordt? Wetenschappers waarschuwen namelijk al jarenlang. Zoals:

Professor Victor Moshchalkov van het Departement Natuurkunde en Astronomie aan de K.U.Leuven: “De permanente blootstelling aan elektromagnetische straling beukt als een pneumatische hamer op ons lichaam in. Over schadelijke effecten op moleculair en cellulair niveau bestaat nu geen discussie meer. Het recente BioInitiative Report van 2012 spreekt boekdelen.”

Het BioInitiative Report nam meer dan 3.600 wetenschappelijke studies en reviews van moleculaire en cellulaire studies en proeven op dieren en mensen tot casecontrol studies, epidemiologische onderzoeken en meta-analyses – onder de loep. Dit rapport spreekt klare taal: “Er zijn substantiële bewijzen dat elektromagnetische straling leidt tot allergische en ontstekingsreacties, veranderingen in het immuunsysteem en beschadiging van het DNA. Verder zijn er ernstige aanwijzingen dat dit op lange termijn kan resulteren in DNA-breuken en kankers, permanente celstress en vroegtijdige veroudering en wijziging in de hersenfuncties. Bovendien treden deze effecten al op ver beneden de huidige stralingsnormen. De stralingsnorm moet drastisch worden teruggebracht.

Prof. Dr. Adlkofer die in 2007 rapporteert, op basis van de Europese Reflex-studie en de Interphone-studie: “Dat DNA-breuken ontstaan bij 1/40 van de aanbevolen stralingsnorm, welke nu gehanteerd wordt in Nederland”.

Prof. Dr. Stefaan Van Gool, kliniekhoofd van de Afd. Kinderhemato-oncologie van het U.Z.L. en buitengewoon hoogleraar aan de K.U.L.: “Er zijn onweerlegbare bewijzen voor de schadelijke effecten van de elektromagnetische straling. Het zou eigenlijk de taak van de operatoren en de industrie moeten zijn om te bewijzen dat ze niet schadelijk zijn”

Het Freiburger Appell, ondertekend door meer dan 1.000 Duitse artsen en meer dan 40.000 burgers: Het ongehinderd binnendringen van continu straling in woon- en werkomgeving is in strijd met de grondwet.* In eerste instantie treft het zwangere vrouwen, jonge kinderen en adolescenten, ouderen en zieke mensen. Het stijgend aantal chronische zieken is mede een gevolg van een onverantwoordelijke grenswaarde welke gehanteerd wordt door de politiek. De uitbouw van draadloze ‘slimme’ energiemeters met als gevolg het onvrijwillig blootstellen van miljoenen tot biljoenen mensen aan gepulste microgolfstraling moet onmiddellijk stopgezet worden.
Grondwetartikelen
* Artikel 10:1
Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.

Artikel 11
Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.

Prof. Dr. Leif Salford (diensthoofd neurochirurgie in de universiteit van Lund): “De beïnvloeding van biologische processen bij mensen door niet-ioniserende elektromagnetische straling is het ‘grootste biologisch experiment ooit’. De dag van vandaag is het niveau van elektromagnetische straling in onze omgeving 10 miljoen keer groter dan het ooit geweest is”. “Het aantal gerapporteerde gevallen van elektrogevoeligheid is gestaag aan het stijgen sinds 1991, toen het voor het eerst werd vastgelegd. De geëxtrapoleerde trend toont aan dat men kan verwachten dat minstens 50% van de bevolking tegen het jaar 2017 zeker gezondheidsklachten hiervan heeft.”

Prof. Dr. Belpomme (voorzitter van de Franse instelling voor onderzoek naar kanker (ARTAC)): “We hebben hier te maken met een ernstig probleem voor de volksgezondheid. Ik zie steeds meer ouders op consult komen met kinderen, zelfs peuters en baby’s. Die kinderen hebben hoofdpijn, concentratie- en geheugenstoornissen, moeite om zich uit te drukken of dyslexiesymptomen en worden veroorzaakt door elektromagnetische velden en/of door schadelijke chemicaliën.”

Dr. Frey: “Dit is een wereldwijd experiment met mensen, zonder hun toestemming.”


Aan alle journalisten en redactie van de Gelderlander
Deze waarschuwing van enkele wetenschappers over 5G heb ik 29 december 2019 naar het enige regionale dagblad die er in de Achterhoek is, gestuurd. In de ontvangstmail terug wordt het volgende genoemd. Wij selecteren onder meer op:
– bijdrage aan de actualiteit;
– nieuwe gezichtspunten en aanvullingen in een discussie;
– volledige gegevens: (voor)naam en achternaam, woonplaats;
– een fatsoenlijke bejegening van het onderwerp.

Zaterdag 4 januari 2020, na veel ingezonden stukken die wél geplaats zijn, wordt me duidelijk dat het wéér niet wordt geplaatst. Mensen moeten weten wat de nadelen zijn om een terechte keus te maken en ik mail de redactie waarom het stuk niet is geplaatst met de opmerking dat ik voldoe aan de criteria. Want het is:
-zeer actueel;
-voor een krant als de Gelderlander een nieuw gezichtspunt (omdat dit nog nooit besproken is);
-ondertekend met mijn naam en woonplaats:
-fatsoenlijk bejegend (ondanks het feit dat ik heel boos ben).

Waarom plaatsen jullie dit niet? Er staat: Wij behouden ons het recht voor, inzendingen te redigeren en/of in te korten. Hier staat niet bij dat jullie het recht hebben om niet te plaatsen. Uit veel ervaringen mijnerzijds lijkt het wel censuur om hierover niet te berichten. Het mag niet ben ik van overtuigd. Van wie mag het niet? De Overheid? De Telecomproviders? De hoofdredacteur? Mensen moeten in een democratisch land toch de voor- én de nadelen weten van vernieuwingen en gebeurtenissen. Dit is toch onafhankelijke verslaggeving, het grootste goed voor journalisten?

Voor mij persoonlijk was ik graag in 2002 al op de hoogte geweest van de nadelen van 2G en ik vind dat een papieren krant, met zoveel onrust onder de Nederlandse bevolking, over 5G zeker neutrale verslaggeving moet geven. Dus ook de nadelen die al zoveel Nederlanders helaas moeten ondervinden. De krant die ik lees, en met mij, veel Achterhoekers, is in mijn ogen bezig met een eenzijdige belichting van de materie “draadloos” en laten al jaren vele steken (informatie) liggen.

Dringende oproep aan de redactie
Ik wil een dringende oproep doen om over het onderwerp de elektromagnetische velden (in de volksmond straling) eerlijkheid en onafhankelijkheid weer te geven, zonder altijd de telecomindustrie, de Gezondheidsraad of de overheid het laatste woord te geven. Informeer mensen eerlijk over de werking, de gevolgen en toename bij de uitrol van 5G. Laat mensen niet overkomen wat mijn gezin moest mee maken (en nog) door het wonen onder een 2G mast. 5G werkt technisch zoveel anders. Berichtgeving hierover is er wereldwijd o.a. https://www.standaard.be/cnt/dmf20191230_04787315, wordt 5G de hel?

PS: ook ik maak nu schuldig om niet onbevooroordeeld te zijn, maar ik ben geen journalist. Ik heb helaas de ervaring om lichamelijk te reageren op deze straling en vrees dat met de komst van 5G veel mensen lichamelijk gaan reageren.