Zonnevlekken op de zon

Is er een reactie van de steeds actiever wordende zon en alle onzichtbare, niet te ruiken of te horen elektromagnetische velden van al ons draadloos gebruik?

De actievere zon
De zon kent een cyclus van zo’ n elf jaar waarin het magnetisch veld van de zon compleet omdraait. De magnetische Noordpool wordt dan de Zuidpool en andersom. Wetenschappers monitoren deze cyclus van de zon onder andere door het aantal zonnevlekken op de zon te tellen. Zonnevlekken die op aarde zichtbaar zijn. Met andere woorden; de zon wordt actiever en dit wordt al ruim 400 jaar gemonitord door astronomen.

Wat zijn zonnevlekken
Zonnevlekken zijn donkere vlekken op het oppervlak van de zon en hangen samen met relatief ‘koelere’ plekken op de zon. Deze ‘afkoeling’ wordt veroorzaakt door sterke magneetvelden die de convectie (kolkende beweging)*1 van plasma*2 bemoeilijken. Daardoor wordt de warmteaanvoer vanuit het binnenste van de zon tijdelijk verminderd. Na verloop van tijd verdwijnen de zonnevlekken weer. Meestal verschijnen zonnevlekken in paren, elk met een tegenovergestelde magnetische pool.

*1De convectie( de beweging) ontstaat doordat de buitenlagen van de zon wordt verhit door de veel hetere lagen daaronder. De straling uit het binnenste van de zon ontsnapt dan door het oppervlak, waar de temperatuur met ‘maar’ bijna 6000 graden Celsius veel lager is.
*2Plasma is een geïoniseerd gas dat een elektromagnetisch veld creëert en de zon is gemaakt van plasma. Plasma’ s zijn elektrisch geladen en bewegen zich door de ruimte en geven een stroming die magnetische velden geeft. Door de convectie zijn de buitenste lagen van de zon voortdurend in beweging in grote convectiecellen, een soort ronddraaiende warmtestromen bij zeer hoge temperatuur.

Activiteit van de zon
Het aantal zonnevlekken is een maat voor de activiteit van de zon: hoe meer vlekken er te zien zijn, hoe actiever de zon is. Een actieve zon produceert korte explosies van energie waarbij geladen deeltjes vrijkomen. Als die deeltjes de aardse atmosfeer binnendringen, kunnen ze het poollicht veroorzaken.

Overdag, wanneer de zon schijnt, komt er een grote hoeveelheid synchrotronstraling*1 in de ionosfeer terecht, en zal de ionisatie*2 hoog zijn. De elektronendichtheid neemt toe, waardoor de frequentie van de ionosfeer hoog is. De frequentie kan op het hoogtepunt van de zonneactiviteit wel 30 megahertz (MHz*3) zijn.

*1Synchrotronstraling is de straling afkomstig van relativistische geladen deeltjes in een magnetisch veld.
*2Ionisatie is het proces waarbij een atoom of molecuul uit ongeladen toestand een elektron kwijtraakt of er een bijkrijgt, waardoor het verandert in een geladen deeltje, ook wel ion genoemd.
*3De megahertz is een tot het SI* behorende afgeleide eenheid met als symbool MHz. Een megahertz is gelijk aan 106 Hz, ofwel 1.000.000 hertz. *Het Internationale Stelsel van Eenheden of SI-stelsel is het metrieke stelsel van uniforme internationale standaardeenheden voor het meten van bijvoorbeeld afstand, massa, snelheid en temperatuur.

Stromend plasma en elektromagnetische velden
De zon is gemaakt van plasma en plasma is een geïoniseerd gas dat een elektromagnetisch veld creëert. Elektromagnetische velden zijn een algemene benaming voor de velden die ontstaan bij de beweging van elektrische ladingen en elektrische ladingen wekken een elektrisch veld op en een lading die beweegt wekt ook een magnetisch veld op. De frequentie van een elektrisch/magnetisch veld geeft aan hoe vaak het veld per seconde van richting en sterkte wisselt. De frequentie kan uiteenlopen van zeer laag tot zeer hoog. Het geheel van lage tot hoge frequenties noemen we het elektromagnetisch spectrum en daarin onderscheiden we verschillende frequentiegebieden.

De zon zendt elektromagnetische straling uit met frequenties van 1018 hertz (1 miljoen golven per seconde) tot een rustige van 104 hertz (10.000 golven per seconde).

Frequenties voor mobiele netwerken
Frequenties drukken dus uit hoe vaak iets gebeurt of voorkomt binnen een bepaalde tijd of in een zekere ruimte. De mobiele netwerken die tegenwoordig in gebruik zijn werken meestal niet op één frequentie, maar op een aantal verschillende frequentiebanden. De eerste generatie netwerken werkten wel met een enkele frequentieband, maar naar mate het gebruik en de vraag naar zendtijd (voor bellen of dataverkeer) toenam was er meer frequentieruimte nodig om de vraag hierin op te vangen.

Voor 5G is dit vooralsnog 700 MHz en 1800 MHz en de 3,5 gigahertz (GHz) frequentie die, zoals het er 31-5-2024 voorstaat in augustus 2024 in gebruik zal worden genomen. Een gigahertz is gelijk aan 109 Hz, ofwel 1.000.000.000 hertz. Eén cyclus duurt 1 nanoseconde.

Behalve warmte en licht heeft de zon ook nog een ander effect op de aarde. Deze kunnen we echter niet rechtstreeks met onze zintuigen waarnemen want het zijn onzichtbare, reukloze en niet te horen, elektromagnetische golven (EMV of straling).

En wat doet deze elektromagnetische straling van de zon nu met de elektromagnetische straling van alle draadloze wat in de ruimte aanwezig is met elkaar? Deze elektromagnetische straling wat de voortplanting door de ruimte van elektrische en magnetische trillingen is? En met de HSP’ er (hoog gevoelig persoon) met een zesde zintuig (voelen) voor de onzichtbare, niet te horen en niet te ruiken trillingen van de elektromagnetische velden? En met de EHS’ er (de elektrogevoelig persoon)?

Bronnen:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zonnevlek
https://stralingsleed.nl/blog/heeft-de-vele-regen-iets-te-maken-met-de-uitrol-van-5g/
Foto; eigen
https://stralingsleed.nl/blog/het-gevaar-van-draadloos-gebruik-voor-de-hsp-er-van-hsp-naar-ehs/