Dat de mobiele telecommunicatie-industrie erg machtig is en geen tegenwerking duld, hebben verschillende wetenschappers uit ervaring moeten meemaken. Wetenschappers die onderzoek doen en waarschuwen dat de mobiele telefonie schadelijk is voor de gezondheid, worden systematisch tegengewerkt. Peer-reviewed onderzoeken die niet geaccepteerd worden en zo geen kans krijgen om wetenschappelijk bewijs te worden. Wetenschappers die door het slijk worden gehaald, die het onmogelijk worden gemaakt om onderzoek te blijven verrichten, die onder druk worden gezet en zelfs bedreigd worden. Dit alleen omdat niet gezegd mag worden dat draadloze technieken schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid.

Thermisch-, biologisch- en neurologisch effect
In 2004 publiceerde de medische universiteit Wenen de resultaten van een onderzoek: straling van mobiele telefoons kan bij mensen de structuur en functie van menselijke genen beschadigen. Zelfs ver onder de SAR-waarde. Elke draadloze telefoon heeft een SAR-waarde (Specific Absorption Rate) en geeft van elke draadloze telefoon aan hoeveel elektromagnetische velden (energie) het hoofd opneemt, het opwarmeffect of thermisch effect. Wetenschappers hebben onderzoek gedaan of dit het enige effect was en komen tot de conclusie dat de biologische- en neurologische effecten nooit officieel zijn onderzocht en er wel zijn. Het thermisch effect is echter officieel de enige norm die geldt en gehandhaafd word. De wetenschappers waarschuwen voor de biologische- en neurologische effecten, de niet-thermische effecten. De consument moet beter beschermd worden maar de wetenschappers van de telecomindustrie zeggen dat er niets aan de hand is. Zo staan verschillende wetenschappers lijnrecht tegenover elkaar.

De waarschuwende wetenschappers zijn ongewenst
De draadloze technologie is niet meer weg te denken in de 21ste eeuw. Niet alleen door de gebruikers van alle draadloze technieken maar ook in de telecommunicatie-industrie, waar heel veel mensen hun beroep in hebben. Alle onderzoeken die tegenspreken dat de draadloze techniek geen veilige techniek is, zijn dan onwelkom en worden tegen gesproken. Middelen om dit te bewerkstelligen worden dan ingezet, middelen zoals bedreigingen aan het adres van deze wetenschappers tot omkoping, intimidatie, ontslag of bewust negeren van een onderzoek. Zo worden wereldwijd wetenschappers, die onderzoek verrichten wat niet gesponsord wordt door de telecommunicatie-industrie, het werk onmogelijk gemaakt. Wetenschappers die bewijs hebben dat draadloze straling niet goed is voor de mens, flora en fauna. Wetenschappers die gesponsord worden door de telecommunicatie-industrie vinden vreemd genoeg geen schadelijke effecten voor de mens, flora en fauna. Nog vreemder is het dat veel overheden deze wetenschappers, die geen negatieve invloed vinden van straling op de mens, flora en fauna, geloven en hier hun wetten naar maken. Wetenschappers die spreken uit ervaring dat omkoping, bedreigingen, intimidatie en tegenwerking werkelijk gebeuren in deze maatschappij vertellen hun verhaal.

Dr. Mike Repacholi
Dr. M. Repacholi is een Australische natuurkundige, bioloog en omgekocht door de telecommunicatie-industrie. Door een onderzoek op muizen die werden blootgesteld aan de straling van een GSM mast zag hij dat bij de muizen met een genetische aanleg voor hersenschade en die bestraald werden met de straling van een GSM telefoon, dat de kanker zich openbaarde. Hij was ervan overtuigd dat de straling van de mobiele communicatie ook voor het menselijk brein gold. Door inmenging van de telecom die een aantrekkelijke financiële regeling aanbood, verkondigde hij echter dat mobiel gebruik onschadelijkheid is en dus geen gezondheidsproblemen gaf. In 1995 werd hij benoemd tot leider van het EMV (Elektro Magnetische Velden)-project van de WHO (World Health Organisation). Dit op aandringen van de telecom, vooral van Motorola. Tot 2007 bestempelde hij de draadloze communicatie als veilig en dat het een psychische invloed is (nocebo- en attributie effect) wanneer er mensen zijn die claimen er gezondheidsschade door te krijgen. Met andere woorden: deze mensen horen in het gekkenhuis. Deze verklaring over elektrogevoeligheid voor draadloze apparaten en zendmasten, werd door de Nederlandse overheid, Gezondheidsraad en het kennisplatform elektromagnetische velden, overgenomen en deze instellingen gaan hier nog steeds zo mee om. Dr. Repacholi werd in 2007 vervangen omdat hij fondsen accepteerde van de van de mobiele telefoon-industrie. Hij werkt nu als consultant voor deze industrie.

Professor Olle Johansson
Een van de belangrijkste onderzoekers naar elektrosensibiliteit en de effecten van elektromagnetische velden (EMV) die weet hoe groot de macht is van de telecom, is Professor O. Johansson (universitair hoofddocent, hoofd van de experimentele dermatologie eenheid, afdeling Neurowetenschappen aan het van het Karolinska Instituut). Prof. Johansson en zijn collega’s waarschuwden n.a.v. vele onderzoeken dat draadloze communicatie gevaarlijk is voor de gezondheid en ziekten veroorzaakt. In 2014 kreeg hij voor de tweede maal te horen van het bestuur van het Karolinska Instituut dat zijn kantoor en laboratorium nodig zijn voor ander onderzoek. De vervanging van de werkruimte zou een standaardprocedure zijn om de effectiviteit van de organisatie te optimaliseren, maar het vermoeden is dat de telecomindustrie hier achter zit. Dit bericht werd namelijk bekend voordat prof. Johansson begonnen was aan een onafhankelijk gefinancierd replica-onderzoek van Dr. Magda Havas (Trent Universiteit Canada). Dr. Havas onderzoekt de gevolgen van elektromagnetische straling (niet-ioniserend straling, waar de draadloze technieken gebruik van maken) voor de gezondheid op mensen, en waarschuwt dat het de gezondheid schaad. Wereldwijd komt er na dit bericht steun van collega wetenschappers en organisaties. Het bestuur van het Karolinska instituut, zou moeten staan voor vrijheid van wetenschappelijke meningsuiting en onafhankelijk onderzoek en kwam terug op de mededeling.

Professor Igor Y. Belyaev
Professor I. Belyaev is stralingsfysica in Rusland. Door uitspraken van hem dat elektromagnetische velden in bepaalde gevallen schadelijk zijn, moest hij zijn werk in Rusland opzeggen. Zijn onderzoek werd hem niet in dank afgenomen. Hij vertrekt naar Slowakije om zijn werk te hervatten maar ook hier wordt hij gedwarsboomd. Since 1994, Dr. Belyaev has been working at Stockholm University,Sinds 1994 is prof. I. Belyaev werkzaam bij de Universiteit van Stockholm en sinds 2004 is zijn is zijonderzoeksgebied biologische en gezondheids effects of electromagnetic fields and ionizing radiation, DNA damage and repair,effecten van elektromagnetische velden en ioniserende straling, DNA schade en herstel, chromosomal aberrations, apoptosis, molecular markers for radiosensitivity.chromosoomafwijkingen, cel doding en moleculaire merkers voor stralingsgevoeligheid. He is co-Hij schreef in 2005 een brief naar de Zweedse regering waarna hij wederom werd gedwarsboomd en een andere baan moest zoeken. Hij zegt daarover: ”Er is een oplossing maar dat moet komen via onafhankelijke, grootschalige nationale en multinationale programma’s. Als landen onderzoeken naar EMV willen financieren, gebeurd dat nog veel te vaak door de telecomindustrie. Blootstelling aan bijv. draadloze apparaten zoals de smartphone, wifi, tablets zendmasten en slimme meters veroorzaken echter wél kanker en de farmaceutische bedrijven profiteren van de winst. De telecom- industrie zal altijd experts hebben om te overtuigen dat het niet gevaarlijk is voor de gezondheid”.

Professor Franz Xaver Adlkofer
Professor F. Adlkofer was van 200 tot 2004 hoofd van de Reflex studie, een door de EU gefinancierd project. De reflex studie studeerde de effecten van de straling van mobieltje op het menselijk organisme en komt tot de conclusie dat DNA-schade veroorzaakt wordt door straling van draadloze apparaten. Publicatie van de studie, trok de aandacht van prof. Lerchl een hoogleraar, die zitting had in de Duitse stralingsbescherming commissie en nauwe banden onderhoudt met de telecommunicatie-industrie. Professor Lerchl beschuldigde de auteurs van de Reflex studie van fraude.

Quote Professor Adlkofer tijdens een bijeenkomst in Frankrijk 2011:” de waarheid wordt op alle mogelijke manieren, zelfs criminele, onderdrukt”.

Dr. George Carlo
In 1993 werd Dr. George Carlo (voormalig hoofd onderzoek bij Motorola) ingeschakeld door de Amerikaanse telecomindustrie om de veiligheid van elektromagnetische straling van de draadloze communicatie aan te tonen. Het onderzoek duurde tot 1999 en werd gefinancierd door de telecomindustrie. Het resultaat was dat de veiligheid niet aan te tonen was. De elektromagnetische velden van de draadloze communicatie zijn juist een gevaar voor de gezondheid. Vervolgens stuurde dr. G. Carlo een brandbrief naar de Amerikaanse telecombedrijven. Er is wél gezondheidsschade geconstateerd en er moeten door alle overheden gezondheidswaarschuwingen komen. De informatie die mensen en laten geloven dat er niets aan de hand is, is misleidend. Vervolgens gebeuren er dingen die op maffiapraktijken lijken. Namelijk dat er een abrupt einde kwam aan zijn carrière als wetenschapper en hij kreeg een verbod om deze functie nog uit te oefenen. Tot overmaat van ramp brandde zijn huis tot de grond toe af. De officiële oorzaak is brandstichting.

Waarom de overheid niet ingrijpt en deze praktijken toelaat
Een taak van de overheid in Nederland en in andere landen wereldwijd, is om burgers correct te informeren (in een democratie). Het tegendeel is echter de waarheid. Regeringen en instellingen die regeringen voorlichten, negeren de duizenden peer-reviewed publicaties. Bovendien heeft de Nederlandse overheid afspraken gemaakt met de telecom.

In het artikel in het magazine Frontier wordt verwezen naar de Zembla-uitzending van 2004: ‘ziek van mobiel bellen’. Daar vertellen oud KPN-topman P. Smits en oud Telfort-topman R. van den Hoeven van Genderen dat de telecomindustrie zes miljard euro betaald heeft voor de licentierechten en dat de overheid dan moet zorgen dat het geen problemen bij de burger zal geven. Geen protesten, geen lastige vragen en dat de telecom gewoon verder kan met de uitrol. Dat mensen niet verontrust zouden worden. Smits verteld dat wanneer dit wel het geval zou zijn, de telecom de zes miljard euro terug wil. Met andere woorden, eerlijk zijn kost geld, veel geld.

Het gaat maar door
De eerste waarschuwingen zijn al in de vorige eeuw gegeven na het activeren van 2G in 1991. Toen was het wie de pech heeft te dicht bij een antennemast te wonen wordt uitgeschakeld om nog langer deel te nemen aan de maatschappij. 5G gaat gebruik maken van de nog veel hogere frequenties, namelijk:

Frequentie Functie Bereik antenne
700 megahertz (MHz) Landelijke dekking met voldoende capaciteit. Enkele honderden meters tot enkele kilometers.
3,5 gigahertz (GHz) Hogere capaciteit op lokaal niveau. Geschikt voor veel bedrijfs- en consumenten toepassingen. Tientallen meters tot een paar honderd meter.
26 GHz Zeer hoge capaciteit op micro niveau (bedrijven, woningen en directe omgeving op straat. Enkele meters.

In 2020 wordt in grote delen van Nederland 5G geactiveerd met de 700 MHz., de 1400 MHz en de 2100 MHz. omdat de 3,5 GHz pas in 2022 geveild kan worden. En weer (net zoals bij de uitrol van de vorige netwerken) melden mensen klachten zoals:
-hartkloppingen;
-duizelig;
-wazig zicht;
-druk op de borst;
-doodmoe;
-kortademig;
-nerveus gedrag;
-slecht slapen;
-zombie gedrag.

De Gezondheidsraad
“De invloed van 5G-frequenties op gezondheid is deels nog niet onderzocht is te lezen in een rapport van de Gezondheidsraad, 2 september 2020. 5G gebruikt nieuwe frequentiebanden. Er bestaan dan ook nog geen onderzoeken naar de invloed op de gezondheid van (langdurige) blootstelling aan elektromagnetische velden met de frequenties die voor 5G zijn gereserveerd”. De commissie  elektromagnetische velden van de Gezondheidsraad adviseert om de frequentieband van 26 GHz niet voor 5G in gebruik te nemen. file:///C:/Users/Gebruiker/Downloads/Advies-5G-en-gezondheid%20(1).pdf 

En tóch is er in Nederland een begin gemaakt met de uitrol van het 5G-netwerk! Kop in het zand gedrag? En dan over tien jaar zeggen: “wir haben es nicht gewusst”?

https://www.youtube.com/watch?v=pKUGJsjQeGY