Lichtbundels zichtbaar gemaakt door de mist

Elektrogevoelig geeft aan dat iemand gevoelig is voor elektromagnetische velden (EMV) en daar klachten door kan krijgen of er ziek van kan worden.

Wat zijn elektromagnetische velden (EMV)
Een elektromagnetisch veld, is een veld dat heel de ruimte beslaat. Het bestaat uit een elektrisch veld met loodrecht daarop een magnetisch veld. Het licht, radiogolven en röntgenstraling zijn vormen van elektromagnetische straling. Alle soorten elektromagnetische straling planten zich in vacuüm voort met de snelheid van het licht. Elektromagnetische straling wordt wiskundig beschreven als een golf (een zich ruimtelijk voortplantende verandering of trilling). Zichtbare golven te vergelijken met de rimpelingen op water.

Ontstaan van elektromagnetische velden (EMV)
Magnetische velden en elektrische velden hebben geen medium nodig om zich in voort te planten. Elektromagnetische velden zijn overal aanwezig waar elektrische ladingen zijn en ontstaan mede door veranderende magnetische velden. Magnetische velden ontstaan door bewegende elektrische ladingen, zoals bijv. een elektriciteitsdraad waar wisselstroom doorheen loopt in een woning. Als de elektrische en magnetische velden aan elkaar gekoppeld zijn, spreken we over elektromagnetische velden (in de volksmond straling). In 2020 wordt algemeen aanvaard dat elektromagnetische straling, zoals het licht* en radiogolven, zowel een golf- als een deeltjeskarakter heeft. Beide modellen zijn nodig om verschillende natuurkundige processen te kunnen verklaren. Elektromagnetische straling kan worden gebogen en kan met zichzelf interferen (samen- of tegenwerking van verscheidene EMV op dezelfde tijd en plaats) en een negatieve werking hebben op een toestel, apparaat of lichaam**.

 * Het licht van de zon is een golf maar is ook te omschrijven als een stroom aparte deeltjes.

**Natuurlijke elektromagnetische velden en kunstmatig (technische) elektromagnetisch velden hebben hierdoor alle kansen gekregen om elkaar te treffen door de enorme toename van draadloos gebruik. Bij het treffen van elkaar gaan ze elkaar versterken of verzwakken (interfereren) en ontstaan er wisselende trillingen (polarisaties) in o.a. een lichaam. Juist in een menselijk lichaam heeft elke cel zijn eigen trilling en werkt als een zender en ontvanger van de natuurlijke elektromagnetische velden naar de cellen van de alle organen. Natuurlijke en kunstmatige elektromagnetische geven trillingen die niet meer passen bij de structuur van een lichaam en de lichaamsprocessen worden verstoord met als gevolg klachten.

Natuurlijk elektromagnetisch velden nodig om te leven
De winnaar van de Nobelprijs voor natuurkunde in 1932, professor Werner Heisenberg, zegt over de natuurlijke elektromagnetische velden dat; “De magnetische energie de elementaire energie is waarvan het hele leven van het organisme afhangt”. Met andere woorden: We leven dus onder ander dankzij de natuurlijke elektromagnetische velden. Natuurlijke elektromagnetische velden van:
het aardmagnetische;
de aardkern;
de kosmische straling;
de magnetische stormen. Een magnetische storm is geassocieerd met plasmawolken van de zon, coronale gaten of zonnevlammen;
de onweersontladingen.

                                                                Zonnevlekken zichtbaar na zonnevlammen op de zon.

Een negatieve belasting van natuurlijke elektromagnetische velden zijn de geopatische zones. Een geopatische zone is de verzamelnaam voor alles wat onder de aardbodem aan (natuurlijke) processen aanwezig is (zoals wateraders of foute leylijnen). Het zijn de negatieve stoorzones van de natuurlijke elektromagnetische velden, met meetbare trillingen (zie frequenties) van 0 tot 100 hertz (trillingen per seconde). Deze trillingen storen de natuurlijke trillingen van ons lichaam.

Verstoringen door kunstmatig elektromagnetisme velden: hoogfrequente velden (HF)
Kunstmatige elektromagnetische velden zijn gemaakt door mensenhanden, ook wel technische straling genoemd. Kunstmatige elektromagnetische velden (in de volksmond straling) van alle draadloze apparaten (smartphone, DECT-telefoon, smartwatch, slimme meter) en de straling van zendmasten (2G, 3G, 4G en 5G) en wifi. Door deze toepassingen wordt er een sterk digitaal elektromagnetisch veld gecreëerd, wat het draadloos verzenden van informatie mogelijk maakt (voor mobiel bellen en draadloos internet). Dit wordt hoogfrequente (HF) straling genoemd. De straling die zo massaal is toegenomen na het jaar 2000 en waar niet voldoende wetenschappelijk onderzoek naar verricht is wat de gevolgen zullen zijn voor mens, flora en fauna.

Kunstmatige elektromagnetische velden: laagfrequente velden(LF)
Een kunstmatig laagfrequent veld (LF) is het elektrische en magnetische veld rondom een elektriciteitskabel, elektrische snoer, elektrische apparaat en o.a. hoogspanningsmasten. Er loopt een elektrisch veld van de hoogspanningsmasten, via het elektriciteitsnet naar de alle apparaten die zijn aangesloten in ons huis. Rondom bijvoorbeeld de waterkoker is altijd een elektrisch veld aanwezig. Zodra het apparaat wordt aangezet begint de elektriciteit te stromen en ontstaat er naast het elektrische veld ook een magnetisch veld. Dit zijn de laagfrequente velden.

De kunstmatig opgewekte elektromagnetische velden worden eveneens gebruikt voor hun verwarmende effect. Bijvoorbeeld in de magnetron, de inductiekookplaat (zwaar magnetisch), bij toepassingen in de industrie (ovens) en in ziekenhuizen (warmtetherapie). Elektrische velden zijn altijd aanwezig waar elektrische ladingen zijn en het magnetisch veld ontstaat als de elektrische lading gaat stromen.

Gepulste straling
De meeste digitale vormen van straling (o.a. alle zendmasten, wifi en de DECT-telefoon) zijn gepulst. Gepulst betekent dat de digitale informatie in ‘pakketjes’ wordt verpakt en met onderbrekingen in opeenvolgende zendpulsen draadloos wordt verstuurd. Deze signalen zijn elektromagnetisch van aard en voelt het lichaam als mitrailleurkogels. Het pulserende karakter (scherpe pieken) van deze signalen maakt dat dit soort straling heel erg verstorend is voor ons lichaam. Er zijn veel aanwijzingen dat gepulste straling veel schadelijker is voor de mens dan ongepulste straling zoals die van bijvoorbeeld de analoge Tv-zenders en analoge gehoorapparaten.

Al langer is de schadelijkheid van elektromagnetische velden bekend
Dat de gevoeligheid voor de laagfrequente elektromagnetische radiogolven bestaat, is al langer bekend. Elektrogevoeligheid is al kenbaar gemaakt na de elektrificatie in 1886 toen in Nederland de eerste openbare elektriciteitscentrale van start ging, het begin van de elektrificatie, het opwekken en distribueren van elektriciteit. Dr. Samuel Milham, de wetenschapper die de wereld voor het eerst waarschuwde voor het beangstigende verband tussen beroepsmatige blootstelling aan elektromagnetische velden, elektromagnetische vervuiling en menselijke ziekten, heeft aangetoond dat die ziekten* werden veroorzaakt door de elektrificatie en niet door de levensstijl. Elektrogevoelig zijn voor de EMV van zendmasten en apparaten hiervoor nodig, is hier een vervolg op.

*Ziekten die welvaartsziekten worden genoemd zoals hart- en vaatziekten, adhd, reumatoïde artritis, kanker, multiple sclerosis, lupus, astma, diabetes, chronische vermoeidheidssyndroom en depressies die tot zelfmoord kunnen leiden.  De conclusie van Dr. Milham is dat een groot deel van die welvaartsziekten voorkomen kunnen worden. De welvaartsziekten die veroorzaakt worden door de frequenties van laagfrequente radiogolven kunnen eveneens veroorzaakt worden door de frequenties van hoog frequente radiogolven.

De golflengte
Elektromagnetische velden (EMV) bewegen zich in de ruimte zoals een golf (trilling) in het water. De golf gaat van golf tot golf en de afstand van de toppen of dalen van de zich herhalende golven is de golflengte. Van radiostraling naar gammastraling wordt de golflengte steeds korter.

Frequentie
De golven van een elektromagnetisch veld bewegen door de ruimte als trillingen. Elektromagnetische velden zijn níet te horen, níet te zien en níet te ruiken, maar bestaan gewoon. De frequentie is het aantal trillingen per seconde van een elektromagnetische golf. Dit wordt uitgedrukt in hertz (Hz) en één hertz is één trilling per seconde. Alles in de natuurkunde wat licht (optica) is, is een elektromagnetisch verschijnsel en zijn net als radiogolven, microgolven, infrarood straling, zichtbaar licht, ultravioletstraling, röntgenstraling en gammastraling verzamelt in het elektromagnetisch spectrum.

                                                                                     Het elektromagnetisch spectrum

Elektromagnetisch spectrum
Het elektromagnetisch spectrum is de verzamelnaam voor alle elektromagnetische straling met hun frequentie en golflengte. Beginnend bij de laag frequente frequenties (LF), de hoog frequente frequenties (HF) van de radiogolven en van het zichtbaar licht in het midden naar de gammastraling en alles wat ertussen ligt. Van de lage naar de hoge frequenties, van de niet-ioniserend velden naar de ioniserende straling en van grote naar kleine golflengten.

Ioniserende straling
De ioniserende straling, na het zichtbaar licht, is zeer krachtig en kan atomen veranderen in ionen (vandaar de naam ioniserende straling). In het bestraalde weefsel worden daarbij deeltjes uit een atoom gestoten, waardoor het atoom verandert in een elektrisch geladen deeltje (een ion). Als dat in cellen van levend weefsel gebeurt, kan de eigenaar ervan ziek worden. Ioniserende straling kan bijvoorbeeld kanker veroorzaken doordat DNA kan beschadigen.

Niet-ioniserend
Volgens het elektromagnetisch spectrum bestaat niet-ioniserende straling uit elektromagnetische (EM) golven met een energie die te laag is om te ioniseren, om dus een elektron uit een atoom los te maken. Hoe lager de frequentie, hoe minder energie de golven transporteren. De meeste stralingen waar we dagelijks aan blootgesteld worden (gsm, microgolven, enz.) zijn niet-ioniserend. Ultraviolette stralen bevinden zich op de grens van ioniserende en niet-ioniserende stralingen.

Radiostraling
Het verschil in alle elektromagnetische velden ligt aan voortplantingssnelheid van de elektromagnetische golven. Hoe groter de golflengte hoe meer de frequentie toeneemt. Radiogolven hebben bijv. een langere golflengte dan gammastralen omdat hoe meer de frequentie toeneemt (hoe meer trillingen per seconde) hoe korter de golflengte is en hoe hoger de frequentie is hoe hoger de absorptie van het lichaam wordt. In het frequentiegebied van 100 kilohertz (KHz) tot ruwweg 20 megahertz (MHz) neemt de absorptie van de radiogolven (RF-velden) sterk toe met de toenemende frequenties. Absorptie vindt vooral plaats in de nek en de benen. In het frequentiebereik van 20 MHz tot 300 MHz (de Very high frequency-VHF) vindt absorptie plaatst in het hele lichaam.

Radiostraling, lange golf 30 kHz
300 kHz
10 km
1 km
Radiostraling, middengolf (AM-radio) 300 kHz
3000 kHz
1000 m
100 m
Radiostraling, korte golf 3 MHz
30 MHz
100 m
10 m
Radar 25 MHz
1000 MHz
12 m
0,3 m
Radiostraling, Very high frequency (VHF) 30 MHz
300 MHz
10 m
1 m
Radiostraling, Ultra high frequency (UHF) 300 MHz
3000 MHz
100 cm
10 cm
Radiostraling, Super high frequency (SHF) 3 GHz
30 GHz
10 cm
1 cm
Microgolfstraling 0,3 GHz
300 GHz
1000 mm
1 mm
Infraroodstraling (warmtestraling) 0,3 THz
394 THz
1 mm
761 nm

Op papier niet-ionisch
De draadloze communicatie zoals de mobiele telefoons, wifi, slimme meter en smartphone, maken gebruik van velden met een frequentie van 100.000 Hz tot 300 GHz. Dat zijn zogeheten radiofrequente (RF-) velden of hoogfrequente elektromagnetische straling. 5G gaat naast de radiogolven ook gebruik maken van microgolfstraling en infraroodstraling en waarschijnlijk in 2022 van UV-licht, dat ligt op de grens van niet-ionisch en ionisch (Lidar voor de autonome auto’s).

Kun je elektromagnetische velden voelen?
Ja, maar niet iedereen. Ben je een hypersensitief persoon (HSP) dan ben je meestal ook gevoelig voor elektromagnetische velden (bijv. van zendmast, 5G, hoogspanningsmast, wifi op je werk). HSP kenmerkt zich voor een verhoogde zintuigelijke prikkelgevoeligheid. Ongeveer 1 van de 5 mensen zijn  hoogsensitief en zijn gevoelig voor prikkels van buitenaf (vandaar dat nog niet iedereen klachten heeft in 2020). De onzichtbare, onhoorbare en reukloze elektromagnetische velden, zijn prikkels van buitenaf die door gevoelige mensen onbewust worden opgemerkt. Het lichaam detecteert* deze prikkels, deze wetenschappelijk bewezen onzichtbare golven (trilling), met de snelheid van het licht. Trillingen in ons milieu waarop o.a. het licht verspreidt wordt en de data voor de mobiele communicatie. Het licht op aarde kan wetenschappelijk een huidaandoening veroorzaken (Chronische Polymorfe Lichtdermatose of CPLD) maar de wetenschap is het niet eens met het feit dat elektromagnetische velden elektrogevoeligheid veroorzaken.

* Naast de vijf officiële zintuigen zijn de magnetosomen met de magnetietkristallen de onzichtbare zintuigen, die in staat zijn om veranderingen van omringend EM velden waar te nemen. 

Wetenschappelijk onderzoek naar hooggevoeligheid
Wetenschappelijk onderzoek geeft aan dat de hersenen van hooggevoelige mensen anders reageren dan bij de mensen die niet of minder hooggevoelig zijn. Een hooggevoelige ervaart de prikkels uit het dagelijks leven veel intenser. Wat hooggevoelige personen zien, horen, voelen, ruiken of proeven, komt gewoon veel sterker binnen. De hooggevoelige heeft dan ook eerder kans om elektrogevoelig te geraken nu er sinds de eeuwwisseling een enorme hoeveelheid elektromagnetische velden ons milieu vervuild. Het onzichtbare zintuig, de magnetietkristallen, die de natuurlijke elektromagnetische velden waarnemen en veranderingen opmerken, voelen de elektromagnetische velden van alle draadloze technieken. De technische elektromagnetische velden die de interfereren met de natuurlijke elektromagnetische velden en de normale en gewenste werking van een lichaam ‘verstoren’. En net als hooggevoeligheid werd afgedaan als een hype, een modeziekte en een verzinsel, geldt dit wetenschappelijk anno 2020 ook voor elektrogevoeligheid.

Wetenschappelijk onderzoek van professor E. van Hoof naar hooggevoeligheid
In 2017 toont klinisch psychologe professor Elke van Hoof (Vrije Universiteit Brussel) aan dat hooggevoelige personen de wereld op een andere manier beleven, zien en voelen dan andere mensen door middel van onderzoek.

De elektrogevoelige personen die nu waarschuwen voor de kunstmatig elektromagnetische velden zijn de kanariepietjes van de 21ste eeuw. Waarschuwen dat met de huidige gewenste technieken (slimm-cells na elke 150 meter, millimetergolven en sub-millimetergolven, infrarood straling en beamvorming) iedereen zal gaan reageren op de elektromagnetische velden.

PS: Ik ben geen wetenschapper maar helaas ervaringsdeskundig. Na een lange zoektocht waarom ik elektrogevoelig ben geworden onder het wonen van een kerktoren met 2G antennes, snap ik na een zoektocht van meer dan vijftien jaar pas een beetje wát en hoe het werkt. De materie is gewoon moeilijk voor een leek en de geheimzinnigheid en bereidheid om eerlijk in goed Nederlands te vertellen wat er aan de hand is, is er niet. Om jaren zoeken te besparen deel ik mijn bevindingen.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19748187/
https://www.inspectieszw.nl/onderwerpen/niet-ioniserende-straling
https://stralingsleed.nl/blog/wordt-van-een-hooggevoelig-iemand-geen-elektrogevoelig-iemand/#:~:text=De%20hooggevoelige%20mens%20is%20gewoon,de%20snelheid%20van%20het%20licht.
https://www.milieucentraal.nl/in-en-om-het-huis/gezonde-leefomgeving/elektromagnetische-velden-en-straling/
http://www.frequentieland.nl/gezondheid/effecten.htm#:~:text=In%20het%20frequentiebereik%20van%2020,lengte%20van%201%20meter%2080.
https://stralingsleed.nl/blog/wordt-van-een-hooggevoelig-iemand-geen-elektrogevoelig-iemand/
https://www.hspondernemerscoach.nl/2017/03/Hooggevoeligheid-eindelijk-erkend-door-wetenschap