We worden geconfronteerd met een niet te horen, niet zichtbare en niet te ruiken blootstelling aan draadloze straling. Draadloze straling van EMV’ s (elektromagnetische velden) die een grote invloed hebben op mensen maar ook op onze bestuivers, bomen, dieren en vogels. Elektromagnetische velden gegenereerd door alle draadloze toepassingen. Gegenereerd door de GSM masten, alle mobiel gebruik en draadloos internet. EMV; de nieuwe vorm van milieuvervuiling en hun niveaus blijven ongecontroleerd stijgen.

Wetenschappelijk onderzoek toont schadelijke effecten van de EMV aan op mens, flora en fauna. Ondanks het duidelijke en toenemende wetenschappelijke bewijs worden er geen maatregelen genomen om bescherming te bieden. Juist het tegenovergestelde vindt er plaats; de uitrol van 5G heeft al een update en de 60 GHz voor 5G mag zelfs zonder toestemming van gemeenten plaatsvinden.


De impact van draadloos en elektromagnetische velden op bijen en bestuivers
De afgelopen jaren hebben onderzoekers een verontrustend verband ontdekt tussen elektromagnetische velden en de alarmerende achteruitgang van honingbijen, bestuivers en andere insectenpopulaties. Deze achteruitgang, ook wel bekend als kolonie-instorting of “insectenapocalyps”, is gekoppeld aan verschillende factoren, zoals intensieve landbouw, pesticiden gebruik, invasieve soorten, parasitaire mijten en klimaatverandering. Echter, opkomend bewijs suggereert ook dat EMV als een oorzaak moet worden beschouwd.

Oorzaak achteruitgang bijenpopulatie en andere insecten

De introductie van 5G-technologie brengt een verhoogd risico voor insecten met zich mee vanwege het gebruik van veel hogere frequenties dan 2G, 3G en 4G. Uit recent gepubliceerde wetenschappelijke onderzoekt blijkt dat insecten, waaronder honingbijen, aanzienlijk meer energie absorberen wanneer ze worden blootgesteld aan de nieuwe 5G-frequenties. In een in 2020 gepubliceerde studie naar het effect van elektromagnetische straling op bijen blijkt dat de insecten zeer gevoelig zijn voor 5G-straling. Onderzoekers concludeerden dat: naarmate de trillingsfrequentie van elektromagnetische straling hoger word, zoals bij 5G, bijen exponentieel meer trilling opnamen ten opzichte van de lagere elektromagnetische frequenties (van 2G, 3G en 4G). Een verschuiving van lage naar hogere frequenties van tien procent zou de absorptie met een factor drie verhogen en dat is schadelijk voor de bij met uiteindelijk uitsterven tot gevolg.

Bomen
Er is ontdekt dat straling van zendmasten schade toebrengt aan het bladerdak van bomen. Studies tonen aan dat elektromagnetische velden de groei en gezondheid van planten kunnen beïnvloeden. Bomen zijn essentieel voor het leven. Ze bieden onderdak en voedsel aan talloze diersoorten, verwijderen luchtvervuiling, voorkomen overstromingen en slaan koolstof op. In stedelijke gebieden spelen bomen een cruciale rol bij het verzachten van de effecten van klimaatverandering, het koelen van buurten en het helpen beheersen van regenwater. Toch worden er in het hele land snel honderdduizenden nieuwe zendmasten geïnstalleerd, zowel hoge zendmasten als kortere ‘kleine’ cellen. De gevolgen hiervan worden door de overheid en de wetenschap vooralsnog genegeerd. Is de Telecom zo machtig?

Onderzoek heeft al aangetoond dat straling van zendmasten bomen op alarmerende wijze kunnen beschadigen. Een veldonderzoek waarbij meer dan 100 bomen gedurende 9 jaar werden gemonitord, gepubliceerd in Science of the Total Environment, vond een hoog niveau van schade aan bomen die in de buurt van mobiele telefoonantennes stonden. Het begint met schade aan de kroon, waarbij de randen van de bladeren verbleken en uitdrogen. Na verloop van tijd verspreidt deze schade zich van de meest blootgestelde kant naar de minder blootgestelde kant van de boom. Veel bomen worden uiteindelijk gekapt.

Vogels
Vogels nestelen op zendmasten en dat maakt ze bijzonder kwetsbaar voor de omgevings elektromagnetische velden.

Ooievaars
Er werd een monitoring uitgevoerd van een populatie ooievaars in Valladolid (Spanje) in de buurt van basisstations voor mobiele telefoons in 2009, met als doel mogelijke effecten te detecteren. De totale productiviteit in de nesten die zich binnen 200 meter van antennes bevonden en nesten die zich verder dan 300 m bevonden. Het verschil tussen beide groepen nesten was dat in de twaalf nesten die zich binnen 200 m van antennes bevonden nooit kuikens had, terwijl slechts één nest dat zich verder dan 300 m bevond geen kuikens had. De intensiteit van het elektrische veld was hoger bij nesten binnen 200 m 2,36 ± 0,82 vollt per meter (V/m) dan bij de nesten verder dan 300 m 0,53 ± 0,82 V/m. De resultaten zijn dat de microgolven van de masten de voortplanting van ooievaars verstoord wat is bevestigd door andere onderzoekers.

Uit een evaluatie van de ecologische effecten door milieudeskundigen in Nederland bleek dat 70% van de 103 onderzochte onderzoeken significante effecten gaven wat betreft de ontwikkeling en voortplanting bij vogels en insecten. De conclusie is dat de ongebreidelde groei van GSM- torens een ernstige bedreiging vormt voor de gezondheid van de bomen, vogels en insekten.
Het delicate evenwicht van de biodiversiteit van onze aarde staat op het spel, bedreigd door de zendmasten en alle draadloze technologieën . Er bestaan ​​oplossingen voor een veiligere technologie, maar deze worden genegeerd.

Draadloze straling is meer dan alleen een technologische vooruitgang…
Het is een milieuprobleem dat onmiddellijke actie vereist.

Bronnen:
https://www.wildlifeandwireless.org/
https://www.wildlifeandwireless.org/science#tab-3
Foto: https://www.wildlifeandwireless.org/science#tab-2
https://stralingsleed.nl/blog/5g-krijgt-een-upgrade/
https://stralingsleed.nl/blog/bescherm-de-natuur-tegen-de-onzichtbare-elektromagnetische-vervuiling-van-5g/
https://stralingsleed.nl/blog/60-gigahertz-ghz-en-zuurstofbelemmering/
Foto honingbij: eigen
https://stralingsleed.nl/blog/help-onze-bomen-gaan-dood/