In het blad Frontier Magazine, van november-december 2015, is in een artikel te lezen dat oud topmannen van de KPN en Telfort vertellen over de schokkende waarheid waarom burgers niet gewaarschuwd mogen worden over wat elektromagnetische velden kunnen doen voor de gezondheid van een lichaam. Met name wat betreft de radiofrequente velden. Er zijn afspraken gemaakt tussen de overheid en de telecomindustrie. Afspraken om geen paniek te zaaien en afspraken ten koste van de burger.

De Gezondheidsraad zegt dat radiofrequente velden (RF) geen schade geven
De Commissie Elektromagnetische Velden van de Gezondheidsraad zegt de wetenschappelijke ontwikkelingen te volgen op het gebied van elektromagnetische velden. Anno 2020 is de Gezondheidsraad van mening dat er geen enkel geloofwaardig onderzoek is dat gezondheidsproblemen aangeeft. Het betreft gezondheidsproblemen door blootstelling aan radiofrequente velden in de woon- of werkomgeving. Radiofrequente straling kan afkomstig zijn van wifi, mobiele telefonie, slimme meters of zendmasten. Wel vindt de Gezondheidsraad dat er een verband is aangetoond tussen gezondheidsklachten en de veronderstelling blootgesteld te worden aan elektromagnetische velden. Met andere woorden: het zit bij iedereen die zegt dat hij of zij elektrogevoelig is, tussen de oren op psychisch gebied. Onderzoeken die het tegendeel bewijzen worden echter ook niet aangehaald.

Het magazine Frontier
In een artikel in het magazine Frontier verwijs ik naar de Zembla-uitzending van 2004: ‘ziek van mobiel bellen’. Daar vertellen oud KPN-topman P. Smits en oud Telfort-topman R. van den Hoeven van Genderen dat achter gesloten deuren een commerciële deal is gesloten tussen het Rijk en de telecomindustrie. Dat de telecomindustrie zes miljard euro heeft betaald voor de licentierechten voor de uitrol van 3G en dat de overheid dan moest zorgen dat het geen problemen bij de burger zal geven. Geen protesten, geen lastige vragen zodat de telecom gewoon verder kan met de uitrol. Dat mensen niet verontrust worden. Smits verteld dat wanneer dit wel het geval zou zijn, de telecom de zes miljard euro zou willen. Met andere woorden, eerlijk zijn kost geld.

Bij de uitrol van het GSM-netwerk (2G) had de telecomindustrie namelijk veel problemen ondervonden en van burgers en ook van gemeenten. De telecomindustrie voorzag dat 3G (waarvoor tweemaal zoveel antennes nodig waren) nog meer problemen zou opleveren. Hoewel telecombedrijven veel geld voor de UMTS-frequenties over hadden, moest daar wel iets tegenover staan. Namelijk, de garantie van de overheid dat de uitrol zomin mogelijk hinder zou ondervinden van burgers en gemeenten. En zo werden illegale zenders gelegaliseerd en antennes kleiner dan 5 meter vergunningsvrij gemaakt en werd vervolgens door de overheid voor 6 miljard gulden aan frequentiegebieden verkocht. Met andere woorden, zowel burgers als gemeenten werden buitenspel gezet om de commerciële en economische belangen veilig te stellen. Bovendien is er een vreemd spel gespeeld in 2006 waarom de uitrol door kon gaan (zie https://stralingsleed.nl/blog/uitslag-van-het-cofam-ii-onderzoek-of-zwitsers-onderzoek/).

Waarschuwing voor de aandeelhouders van mobiele telefoon-en telecombedrijven
Waar het overgrote deel van de mobiele telefoon- gebruikers, niet worden geïnformeerd over de vele aanwijzingen van schadelijke gezondheidseffecten (van het mobiele telefoon gebruik), blijkt dat aandeelhouders in 2017 hierover wél worden geïnformeerd. Mobiele telefoon-en telecombedrijven waarschuwen in 2017 hun aandeelhouders voor toekomstige financiële risico’s. Een mogelijke link tussen hun draadloze producten en het ontstaan van gezondheidsschade, kan niet worden uitgesloten. Mocht deze link tussen draadloos gebruik en gezondheidsschade er in de toekomst komen dan kan dit gevolgen hebben voor het mobiele telefoon gebruik en kan leiden tot schadeclaims van slachtoffers, zo wordt gewaarschuwd.

Wat is de waarschuwing naar de aandeelhouders?
In de communicatie naar de aandeelhouders van American Movil ( een groot Mexicaans telecommunicatiebedrijf) gaat de volgende waarschuwing naar de aandeelhouders: “Bezorgdheid is er over de gezondheidsrisico’s met betrekking tot het gebruik van draadloze handsets en basisstations die ons bedrijf negatief kunnen beïnvloeden. Draagbare communicatie-apparaten worden gelinkt aan gezondheid risico’s, met inbegrip van kanker, als gevolg van de uitstoot van de radiofrequentie ( elektromagnetische velden). Onderzoek en studies zijn aan de gang, maar kunnen we kunnen geen garantie geven dat in de toekomst verder onderzoek niet zal aantonen dat er wél een koppeling is tussen de uitstoot van de radiofrequentie ‘s en gezondheidsrisico’s. Eventuele negatieve bevindingen in toekomstige studies kunnen nadelige gevolgen hebben voor het gebruik van draadloze technologie en, dientengevolge, onze toekomstige financiële prestaties.

De waarschuwing gegeven door T-mobile:
“Ons bedrijf zou kunnen worden aangetast door de bevindingen van productaansprakelijkheid voor risico’s van de gezondheid/veiligheid van draadloze apparaten en transmissie-apparatuur, alsmede door wijzigingen in verordeningen in de emissienormen van radiogolven (RF). Beschuldigingen kunnen worden geuit dat het gebruik van draadloze telefoons en draadloos transmissie-apparatuur, zoals zendmasten en hun antennes kunnen worden gekoppeld aan verschillende gezondheidsproblemen met inbegrip van kanker en hersentumoren. Rechtszaken zijn ingediend tegen de fabrikanten en eisen een schadevergoeding wegens vermeende gezondheidsproblemen die voortvloeien uit het gebruik van draadloze telefoons. Er zijn ook andere beschuldigingen met betrekking tot de draadloze technologie, de beschuldigingen dat de uitstoot van de draadloze apparaten kunnen interfereren met verschillende elektronische medische hulpmiddelen (zoals gehoorapparaten en pacemakers)”.

Onvoldoende wetenschappelijke kennis van de telecombedrijven
Uit deze waarschuwingen naar aandeelhouders blijkt dat de mobiele telefoon-industrie zelf onvoldoende wetenschappelijke kennis heeft over de mogelijke effecten van de door hun gefabriceerde producten. Wat al vele malen naar voren is gebracht dat voor de grootschalige introductie van de draadloze communicatie geen gedegen (onafhankelijk) onderzoek heeft plaatsgevonden op veiligheid voor de gezondheid.

5G techniek zal milieu schaden volgens werknemers van Orange
In 2020 komt een groep van zo’n 1000 werknemers van Orange (het grootste telecombedrijf in Frankrijk) met een oproep naar hun management om de uitrol van 5G-diensten te schrappen omdat de technologie onrendabel zou wezen en het milieu zou schaden.

Orange
Orange SA, het grootste telecommunicatiebedrijf van Frankrijk, wordt verscheurd door interne controverses over het al dan niet inzetten van het 5G-netwerk.

Je Suis Si Vert
Een groep van Orange-medewerkers heeft twijfels over de uitrol van 5G en hebben zich verenigd in de groep “Je Suis Si Vert” (I am Green). De ongeveer 1000 telecom-medewerkers publiceerden in oktober 2019 en in mei 2020, memo’s waarin ze beweerden dat de technologie slecht zou zijn voor het milieu en niet winstgevend.

Gevolgen voor de gezondheid
Als onderdeel van de implementatie van 5G in Frankrijk, heeft ANSES (Nationaal Agentschap voor Voedsel, Milieu en Gezondheid) een expertbeoordeling uitgevoerd om de gezondheidsrisico’s te beoordelen die gepaard gaan met de blootstelling van de bevolking aan deze technologie. Op 27 januari 2020 heeft ANSES een voorlopig rapport uitgebracht over de blootstelling van de bevolking aan elektromagnetische velden in verband met de inzet van 5G- communicatie en de bijbehorende gezondheidseffecten.

Gebrek aan wetenschappelijke gegevens
In het rapport is het onderzoek naar publicaties met betrekking tot mogelijk biologische gezondheidseffecten in de frequentiebanden voor 5G ( 3,5 gigahertz (GHz), 26 GHz en 700 megahertz (MHz), verbijsterend te noemen. Er is namelijk geen onderzoek gedaan naar gezondheidsschade van de frequentiebanden voor 5G. Er is geen onderzoek bekend naar de biologische effecten van de hoge frequenties tussen 20 en 60 GHz. Aangezien 5G een nieuwe technologie die in ontwikkeling is, worden de risicobeoordeling bepaald door het verzamelen van technische gegevens over de verschillende gebruikte technologieën. Die zijn er niet. Zo benadrukt ANSES de noodzaak om maximale informatie van de betrokken bedrijven te verkrijgen om de best mogelijke blootstellingsscenario’s te schatten en te anticiperen op mogelijke risico’s voor de bevolking. Dus eerst onderzoek dan pas de eventuele uitrol van 5G. Dit is wettelijk beschreven in het voorzorgsprincipe.

Voorzorgsprincipe
Het voorzorgsprincipe is vooral van toepassing in de gezondheidszorg en het milieu dat stelt dat als een ingreep of een beleidsmaatregel ernstige of onomkeerbare schade kan veroorzaken aan de samenleving of het milieu, de bewijslast ligt bij de voorstanders* van de ingreep als er geen wetenschappelijke consensus bestaat over de toekomstige schade. De bekendste definitie van het voorzorgsbeginsel is te vinden in het zogeheten Brundtland rapport (1987) en de Rio Declaration (1992). Vrij vertaald luidt deze definitie: als er kans is op serieuze of onomkeerbare schade, dan mag het gebrek aan volledige wetenschappelijke zekerheid niet gebruikt worden als reden om maatregelen uit te stellen.

*De drie telecomproviders geven dus toe dat het geen schade kan geven aan de gezondheid anders was in 2020 5G niet geactiveerd. En niet alleen 5G maar ook 2G, 3G en 4G.

CEO
Een chief executive officer (CEO) is de algemeen directeur van een bedrijf. Deze draagt de eindverantwoordelijkheid voor het bestuur van de onderneming en hoort dus gewoon een handtekening te zetten als er gevraagd wordt om een verklaring te ondertekenen dat 5G op geen enkele wijze nadelige effecten heeft of zal hebben op de gezondheid van mensen die aan de straling van het netwerk (5G) worden blootgesteld. Of…de CEO weet wel beter wanneer er geen handtekening gezet wordt?

Bronnen:
Foto: https://pixabay.com/nl/photos/laptop-computer-technologie-tablet-1170255/
https://www.youtube.com/watch?v=_P5-NbXma70
https://stralingsleed.nl/blog/uitslag-van-het-cofam-ii-onderzoek-of-zwitsers-onderzoek/
https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/top-mobile-phone-firms-warning-12637044
https://www.bloombergquint.com/onweb/dissent-at-heart-of-telecom-industry-undermines-france-s-5g-push
https://nl.wikipedia.org/wiki/Voorzorgsprincipe