De magnetische energie is de elementaire energie, waarvan het hele leven van het organisme afhangt’ aldus de overleden professor Werner K. Heisenberg, winnaar van de Nobelprijs voor natuurkunde (1932) en een van de grondleggers van de kwantumfysica. En zoals Einstein zei: “Alles is energie!” Kwantumfysica leert ons dat wij niet alleen een menselijk lichaam zijn. We zijn puur energie. Een gezond menselijk lichaam heeft meestal een frequentie variërend van 62 tot 78 Hz, terwijl ziekte begint bij 58 Hz. Dus wanneer onze frequentie zakt, worden we ziek.

De menselijke cel heeft dus een frequentie* en een lichaam dat bestaat uit ongeveer uit 100 biljoen cellen. Elke cel heeft zo’n 10 tot 25 reacties per seconde. De cellen vormen de organen en botten, waarbij elke cel elektromagnetische golven heeft voor de verschillende organen.

*Frequentie wordt gemeten in hertz (Hz). Het aantal hertz is een maat voor het aantal keer per seconde dat er iets gebeurd, een maat voor de frequentie (trilling).

Maar ook alle elektrische toepassingen zoals  bijvoorbeeld: lampen, radio, TV, computer, mobiele telefoons, magnetrons, wifi, slimme meters en DECT-telefoons in huis en hoogspannings leidingen en zendmasten buitenhuis,  gebruiken een frequentie die onsamenhangend en chaotisch is. Deze frequenties kunnen onze menselijke frequenties storen en beïnvloeden. 

Veranderende  lichaamscellen
Wanneer deze processen zich ontwikkelen, ontstaat vaak een gebrek aan evenwicht in het lichaam. Deze elektromagnetische ongelijkheid is dan reden dat de specifieke trillingsfrequenties van de cellen, het weefsel organen in het lichaam veranderen.

Receptoren voor het natuurlijk elektromagnetisch veld
Een mens is afhankelijk van het natuurlijk elektromagnetisme om te kunnen leven. Het aardmagnetisch veld waardoor de lichaamscellen hun werk kunnen doen. Iedere cel heeft een elektrische lading heeft zodat organen zoals hart, longen, spieren, zenuwstelsel en hersenen, hun werk kunnen doen. In de hersenen (en in het zeefbeen van de neus) zitten vele kleine magneten (magnetieten) die beschermd worden door magnetosomen en die de natuurlijke elektromagnetische velden kunnen waarnemen. Deze receptoren nemen tevens de veranderingen waar in het elektromagnetisch veld en kunnen ervoor zorgen dat de cellen met magnetiet een kettingreactie creëren waardoor cel foute informatie doorgeven. Informatie waardoor membranen en de DNA structuur zich kunnen wijzigen en er veel klachten kunnen ontstaan.

Magnetieten
Professor J. Kirshvink, een Amerikaanse wetenschapper, heeft in 1992 aangetoond dat er in de menselijke hersenen ongeveer 5 miljoen kleine magnetiet kristallen per gram weefsel aanwezig zijn. Magnetiet in een lichaam met als basis de gevoeligheid voor het natuurlijk elektromagnetische velden. En de cellen die geen magnetiet hebben, kunnen tot 30 % van de elektromagnetische golven absorberen. De Franse kankerspecialist Prof. Dr Dominique Belpomme noemt het één van de verklaringen voor het feit dat sommige mensen gevoeliger zijn voor elektromagnetische straling dan andere mensen. Sommige mensen zouden meer van deze magnetosomen met magnetieten hebben, dan anderen. Ook bij sommige diersoorten zijn magnetosomen te vinden. Het zijn de receptoren voor het natuurlijk elektromagnetische veld van de aarde, zodat dieren in staat zijn zich te oriënteren (trekvogels, duiven).

Bio-elektrisch organisme
Mensen zijn te beschouwen als bio-elektrische organismen. Het functioneren van onze organen wordt op elkaar afgestemd door middel van bio-elektrische signalen. Ieder levend organisme heeft een eigen, natuurlijke trillingsfrequentie. Elektrosmog interfereert met ons bio-elektrisch signaalsysteem en het is niet moeilijk te begrijpen dat dit kan leiden tot klachten en ziekten, ondanks dat  de overheid en de telecomindustrie, dit ontkennen.

Specifieke trilling
Elke cel in het lichaam heeft een eigen resonantiefrequentie (trilling) met de taak om de trillingen te filteren. Elke cel, weefsel of orgaan heeft zijn eigen specifieke trilling. Een gezonde cel zendt harmonische trillingen uit en bij verstoorde cellen worden de trilling veranderd. Want als er twee soorten elektrische ladingen zijn met verschillende trillingen, dan is er sprake van interferentie*.

* Interferentie (letterlijk storing) is de samen- of tegenwerking van verscheidene golven (trilling) op dezelfde tijd en plaats. Er kunnen zich verschillende verschijnselen voordoen, afhankelijk van de frequentie, amplitude, fase van de golven en de eigenschappen van het lichaam.

Mitochondriën geven energie voor de lichaamscellen
Het menselijk lichaam bestaat uit cellen waarvan de mitochondriën in de cel de voeding omzetten in energie (ATP, de afkorting van adenosinetrifosfaat) zodat het lichaam bijvoorbeeld kan bewegen, groeien en denken. Het zijn de energiecentrales van de cel. Mitochondriën hebben een buitenmembraan en een binnenmembraan. Het buitenmembraan omvat het binnenmembraan, dat dankzij instulpingen een sterk vergroot oppervlak heeft. Een groot deel van de verbranding van glucose uit voedsel vindt plaats langs de ruimte van het binnenmembraan (de matrix). Mitochondriën bezitten hun eigen DNA, het mitochondriaal DNA. Wanneer de mitochondriën niet goed werken, kan het DNA veroorzaken. DNA schade geeft een verhoogd risico op kanker en een verlies van vruchtbaarheid, wat onderzocht is in epidemiologische studies, zegt Dr. Andrew Goldsworthy, voormalig docent aan het Imperial College in Londen en gerenommeerd om de expertise op het gebied van elektrotechniek en gezondheid. De effecten van de kunstmatige elektromagnetische straling van draadloze technieken, zijn experimenteel vastgesteld met behulp van spermavocht. De resultaten van dit onderzoek, toonden een beschadiging van het DNA door lekkage van de spijsverteringsenzymen uit de lysosomen die in de cellen zitten, de productie van reactieve zuurstofverbindingen (ROS)*, een verlies aan kwaliteit van het sperma en in sommige gevallen strengen DNA die uit elkaar gingen.

*Bij meer dan hoeveelheid normale hoeveelheid reactieve zuurstofverbindingen (ROS) beschadigen alle delen van de cel, inclusief proteïnen, lipiden en DNA. De conclusie is dat elektromagnetische velden (straling) van de draadloze techniek,  indirect het DNA beschadigt, hetzij door lekkage van spijsverteringsenzymen uit lysosomen of door de productie van reactieve zuurstof soorten (ROS) van beschadigde mitochondriale membranen.

Celmembranen in de cellen
Een cel is de kleinste bouwsteen van leven en een mensenlichaam bevat ongeveer 80 biljoen cellen. Alle cellen hebben een celmembraan die zorgen voor de scheiding tussen de cel en de omgeving. De cel moet echter niet geheel afgesloten zijn van de omgeving, dit om de nuttige stoffen in de cel door te laten en de schadelijke stoffen eruit te laten. Celmembranen zijn semipermeabiliteit, wat betekent dat ze sommige moleculen wel doorlaten en andere niet.

Het celmembraan is zeer dun en heeft als functie om:
-Vorm en stevigheid te geven. Een dubbele lipidenlaag zorgt voor een waterafstotende laag. Lipiden zijn moleculen die koolwaterstoffen bevatten en de structuur en functie geven aan levende cellen. Voorbeelden van lipiden zijn vetten, oliën, wassen, bepaalde vitaminen, hormonen en de meeste niet-eiwit membranen van cellen;
-Om isolatie aan de cel te geven. Doordat het celmembraan bepaalde stoffen afstoot, of moeilijker doorlaat, wordt de cel beschermd door het celmembraan;
-Uitwisseling van stoffen mogelijk te maken. Om energie uit de cellen te transporteren gebruiken celmembranen natuurlijke gelijkstromen. Mitochondriale membranen hebben de stroom van waterstofionen nodig om het verbranden van voedsel te geven aan de ATP productie en de buitenste celmembraan gebruikt natriumionen om de ATP te binden aan de opname van voedingstoffen. Wanneer een van de celmembranen lekt of beschadigd zijn wordt het hele automatische proces verstoord wat een enorme moeheid kan veroorzaken en verschillende klachten.

De elektromagnetische velden van smartphone, tablet en zendmasten genereren een wisselende elektrische stroom door de cellen en laten essentiële calciumionen uit de celmembranen verdwijnen, waardoor die gaan lekken.

Bijna alle niet-thermische klachten kunnen worden verklaard door het lekken van celmembranen. Dit zegt Dr. Andrew Goldsworthy die vooral de calciumhuishouding in levende cellen en de beïnvloeding hierop door elektrische en elektromagnetische velden, bestudeert.

Een kleine en grote bloedsomloop
Het bloedvatenstelsel of de bloedsomloop bij mensen bestaat uit het hart en bloedvaten. De pompkracht van het hart zorgt ervoor dat het bloed door het lichaam stroomt. Als het hart niet meer pompt, stopt ook de bloedcirculatie. De bloedsomloop bestaat uit:
-De kleine bloedsomloop. De kleine bloedsomloop zorgt ervoor dat je bloed het kooldioxyderijke bloed (CO2) kan afstaan aan de longen en zuurstof kan opnemen;
-De grote bloedsomloop. De grote bloedsomloop geeft juist zuurstof af aan je lichaam en neemt CO2 op;

De calciumionen die naar binnen lekken geven aan het bloed giftige stoffen in de bloedsomloop, volgens Dr. Goldsworthy (en veel andere wetenschappers) kunnen er dan verschillende klachten  ontstaan. Klachten wat betreft:
-de hersenen;
-het ademhalingsstelsel;
-lever;
-darmen;
-auto-immuunziekten.

De elektromagnetische velden kunnen de werking van een lichaam verstoren
Wat de vele kunstmatige elektromagnetische straling afkomstig van alle draadloze elektronica met een organisme doet, geeft anno 2020 nog steeds geen consensus bij de wetenschappers. De ene helft van de wetenschap zegt dat er niets aan de hand is terwijl de andere helft zegt dat het erop lijkt dat deze velden een verstorend en beschadigend effect hebben op mens, dier en plant. De kunstmatige straling, zo alom aanwezig, interfereert met de natuurlijke straling, waardoor een nieuwe en ‘chaotische’ trilling ontstaat. De cellen in ons lichaam worden opnieuw geordend en de natuurlijke werking van een goed lopend organisme wordt verstoord. Het maakt dat mensen gevoelig worden voor de kunstmatige elektromagnetische velden (elektrogevoelig), met alle klachten die erbij horen.

Wat zijn de klachten
Bij elektromagnetische gevoeligheid (ElektroHyperSensitiviteit of EHS)) hebben mensen onaangename symptomen en klachten door blootstelling aan elektromagnetische velden van wifi, DECT-telefoon, slimme meter, smartphone, tablet en alle zendmasten inde omgeving. De klachten zijn terug te voeren op een verzwakking van het immuunsysteem en kunnen op den duur chronische ziekten veroorzaken en een vatbaarheid voor besmettelijke virusziekten. Een klein deel van de elektrogevoeligen zijn zo zwaar belast, dat deelnemen aan de maatschappij, niet meer mogelijk is. Langdurige blootstelling aan deze elektromagnetische velden doet de ernst van de symptomen toenemen en de enige optie is om al het mogelijke te doen om deze blootstelling blijvend te vermijden. Te vergelijkbaar met de lockdown in 2020 tijdens de uitbraak van het cornavirus. Deze lockdown wordt met het doorgaan van alle draadloze technieken en ideeën, alleen maar erger en houdt niet op zonder een ander overheidsbeleid.

Symptomen van elektromagnetische gevoeligheid
De eerste symptomen van een gevoeligheid voor de kunstmatige elektromagnetische velden kunnen zijn:
-slecht in slaap kunnen komen;
-gespannen spieren tot onverwachte kramp;
-hoofdpijn en/of een kriebelende hoofdhuid;
-huidproblemen;
-duizeligheid (watten in je hoofd);
-oorsuizingen (tinnitus);
-hartkloppingen. Uit wetenschappelijk onderzoek van professor dr. von Klitzing is gebleken dat de radiofrequentie van de mobiel een effect geeft op het hartritme en verstoringen geeft op de werking van het hart en de communicatie tussen cellen en organen;
-overgeven;
-diarree;
-concentratieproblemen;
-moeheid die niet over gaat;
-oogklachten;
-verminderd libido;
-tintelingen in vingers of gezicht (verlammingsgevoel).

Niet mijden
Het niet mijden van de kunstmatige elektromagnetische straling (of herkennen van de klachten), kunnen op den duur:
-de activiteit van enzymen doen veranderen
-een verzwakt immuunsysteem geven;
-stemmingswijzigingen geven;
-tot DNA breuken leiden;
-hartklachten geven;
-een lekkende hersenbloedbarrière;
-de hersengolven veranderen;
-een vermindering geven in de elektrische lading van zenuw- en spiercellen.

Andere welvaartsziekten
Het niet herkennen van de klachten is omdat de klachten veel lijken op andere welvaartsziekten of auto-immuunziekten, zoals:
-het chronische vermoeidheidssyndroom (CVS of ME);
-fibromyalgie;
-diabetes;
-multiple sclerose;
-chemische gevoeligheid of ook wel multiple chemical sensitivity (MCS) genoemd;
-burn-out;
-gevoeligheid voor licht (CPLD);
-ALS (amyotrofe laterale sclerose);
-een voedsel- of hooikoortsallergie.

Bronnen:
https://www.alwareness.org/de-werking-van-ons-lichaam-en-elektromagnetische-velden/
http://www.secrino.com/nl/wetenschap.html
http://www.goldenlightcenter.nl/trilling_gezondheid/trilling_inleiding.html
http://www.menselijk-lichaam.com/cel/mitochondria/
http://www.secrino.com/nl/wetenschap.html
https://www.vsn.nl/spierziekten/diagnose.php?diagnose_id=53
http://www.kennisplatformelektromagnetischestraling.org/images/Kennisbericht%202013-5.pdf
http://www.kennisplatformelektromagnetischestraling.org/straling
http://michielhaas.nl/elektrogevoeligheid-wetenschappelijk-vast-te-stellen/
http://www.stopumts.nl/doc.php/Onderzoeken/575/werkingsmechanisme_volgens_ruzicka_verschaeve_williams.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1502184 (magnetiet)
Zendmasten, draadloze technologiën en gezondheid van Dr. Jean Pillette.