Hoogspanningslijnen kunnen fijn stof soms wel elektrisch opladen, maar dat is te weinig om het meer dan normaal aan longen, luchtwegen en de huid te laten ‘plakken’. Dit concludeert het RIVM uit een literatuuronderzoek in opdracht van het ministerie van VROM.

Wat is fijnstof
Fijn stof (PM) is een verzamelnaam voor luchtverontreiniging met  kleine deeltjes. Deeltjes die je met het blote oog niet kunt zien. Fijnstof is maar een paar micrometer groot (1 micrometer is duizend keer kleiner dan een millimeter). De deeltjes die kleiner zijn dan 10 micrometer worden PM10 genoemd, en deeltjes die kleiner zijn dan 2,5 micrometer heten PM2,5 en nog kleinere deeltjes noemen we ultra-fijnstof. Ongeveer 25 % van de fijnstof-bestanddelen is van natuurlijke oorsprong en de rest is door mensen gemaakt. Kleinere deeltjes ultra-fijnstof kunnen in je longen en zelfs in je bloedbaan terechtkomen, waar ze ontstekingen veroorzaken.

Fijnstof veroorzaakt door mensen
Ongeveer 75 procent van de totale hoeveelheid fijnstof is dus het gevolg van menselijk handelen. Fijnstof door de mens gemaakt zoals:
-roetdeeltjes. Roet is een van de schadelijkste componenten van (ultra) fijnstof. Roet ontstaat bij de (onvolledige) verbranding van brandstoffen en bestaat voornamelijk uit koolstof;
-gasvormige luchtverontreiniging zoals stikstof (NOx) en NH3 (ammoniak);
-vervalproducten van radon (Rn 86);
-vluchtige organische stoffen (VOS) uit verf, oplosmiddel en cosmetica;
-lotions, verf, schoonmaakmiddelen, maar ook printerinkt leveren bijna de helft van alle uitstoot;

Fijnstof uit de natuur
Ook wordt fijnstof veroorzaakt door een natuurlijk gebeuren. De natuur maakt zelf ook fijnstof zoals:
-zeezout.  Het restant dat overblijft na de verdamping van zeewater;
-saharazand dat onze kant op waait.  Terug te vinden als een dun laagje rood stof op onze auto ‘s, tuinstoelen of tuintafels;
-bodemstof. Bodemstof kan ontstaan door het bewerken van akkers of door het ontstaan van windhoosjes op een kale akker. Ook kan het straatstof zijn dat door het verkeer wordt opgewaaid;
– vulkanische as. Dit geldt alleen voor zeer krachtige uitbarstingen in o.a Italië of IJsland waarbij het vulkaanstof tot zeer grote hoogtes in de atmosfeer komt en door de windrichting verplaatst wordt.

17 okt. 2017 na de 2de uitbarsting van de Eyjafjallajökull op IJsland. Het vliegverkeer in Europa werd voor enkele dagen stil gelegd door de grote aswolk met als gevolg: geen vliegtuigstrepen!

Wat zegt het RIVM over de gevaren van fijnstof?
Smog door fijnstof in de lucht kan volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) astma-aanvallen, benauwdheid en hoesten veroorzaken. Ook is het slecht voor hart en bloedvaten. De gezondheidsschade is groter als de concentratie fijnstof hoger is. Volgens longartsen verkort fijnstof het leven van Nederlanders met gemiddeld 13 maanden.

Fijnstof en elektromagnetische velden (straling)
Fijn stof bevat stikstofoxiden* ( NO2, verbindingen van stikstof en zuurstof) en ammoniak** (NH3, een verbinding van stikstof en waterstof) en reageren op de UV-straling van de zon.

*Stikstofoxiden komen vooral in de lucht terecht door uitlaatgassen van het verkeer en de uitstoot van industrie.

**Ammoniak komt vooral van dieren in de veeteelt. Een klein deel komt uit overige bronnen zoals industrie, de bouw en het verkeer.

Hoogspanningslijnen kunnen fijn stof soms wel elektrisch opladen, maar dat is te weinig om het meer dan normaal aan longen, luchtwegen en de huid te laten ‘plakken’

Hoogspanningsleidingen
Maar niet alleen op de straling van de zon. De Gezondheidsraad in Nederland zegt op haar site: “er zijn al langer aanwijzingen dat kinderen die in de buurt van hoogspanningslijnen wonen een hogere kans hebben om leukemie te krijgen dan andere kinderen. Mogelijk heeft dat te maken met de magnetische velden die de lijnen opwekken”. De gezondheidsraad adviseert de overheid die in 2018 de mogelijkheid geeft om bewoners die onder een mast wonen, de mogelijk geeft om zich uit te kopen.  De overheid geeft zo een gebaar van erkenning.

Elektrische- en magnetische velden
Hoogspanningslijnen veroorzaken dus elektromagnetische velden die bestaan uit elektrische en magnetische golven. Elektrische velden ontstaan als er een spanning aanwezig is uitgedrukt in Volt (V) en is de arbeid die het elektrisch veld verricht om zich te verplaatsen. Een magnetisch veld ontstaat als er een elektrische stroom aanwezig is. De sterkte van het magnetische veld wordt uitgedrukt in Ampère/meter (A/m). De magnetische inductie of dichtheid van magnetische flux en wordt gemeten in Tesla (T).

Bovengrondse hoogspanningslijnen hebben in Nederland een spanning variërend van 50 duizend tot 380 duizend volt (50 tot 380 kV). Een zeer hoge spanning is de hoogspanningslijn van 380 kV.

Hoogspanningslijnen kunnen fijn stof soms wel elektrisch opladen, maar dat is te weinig om het meer dan normaal aan longen, luchtwegen en de huid te laten ‘plakken’. Dit concludeert het RIVM uit een literatuuronderzoek. Dit na vragen of de elektrische ontladingen bij de hoogspanningsdraden fijn stof kunnen opladen het corona effect).

Wat is het corona effect
Bovengrondse hoogspanningslijnen hebben in Nederland een spanning variërend van 50 duizend tot 380 duizend volt (50 tot 380 kV). Dergelijke spanningen kunnen onder bepaalde omstandigheden tot een elektrische doorslag leiden. Een verschijnsel dat fijnstof deeltjes door het elektromagnetisch veld van de hoogspanningsleiding voorzien worden van een elektrische lading, waardoor er kortdurend een hoge stroom gaat lopen. Boven deze veldsterkte kan er een ontlading in de lucht rondom de geleiders of isolatoren plaatsvinden, een zogenaamde corona-ontlading*. Als het donker is zal een dergelijke corona-ontlading zichtbaar zijn als een dunne, blauwe draadvormige ontlading. Corona-ontladingen gaan vaak gepaard met een knetterend geluid. Bij dit corona-effect blijven de elektrisch geladen deeltjes beter ‘plakken’ in de longen en op de huid.

*Corona of puntontlading is het geleidend worden (doorslaan) van lucht onder invloed van een hoge elektrische veldsterkte, zonder dat een compleet ontladingspad ontstaat.

Het doet me denken aan een situatie in Amsterdam waar iemand dit waarnam bij een C2000 mast.

Door een puntontlading is er meer kans dat fijn stof in longen, luchtwegen of op de huid blijft ‘plakken’. Dit zou er toe kunnen leiden dat de effecten van fijn stof (hart- en luchtwegaandoeningen) versterkt worden. Het mechanisme kent drie stappen. Het
-ontstaan van elektrische ontladingen bij hoogspanningslijnen;
-opladen van fijn stof en verspreiden van het extra geladen fijn stof door de wind;
-extra neerslag van fijn stof in longen luchtwegen of op de huid.

Veel extra lading op fijnstof deeltjes leidt tot extra neerslag in de luchtwegen, maar daar is zeker een tien keer hogere lading voor nodig dan bij een hoogspanningslijn kan ontstaan.

Extreem Lage Velden (ELF) en elektrogevoeligheid
In Europa bedragen de hoogspanningsmasten een frequentie van 50 hertz (Hz) wat valt onder het laag frequente (LF) van de radiogolven (RF). De frequenties tussen 0 en 300 hertz (Hz) worden ingedeeld als “extreem laag” in het gebied van de radiofrequenties (RF). De commissie van de Europese Gemeenschappen zegt ten aanzien van extreem lage frequentievelden: “ ELF-velden zijn mogelijk carcinogeen, een conclusie die voornamelijk is gebaseerd op de resultaten van epidemiologische studies naar leukemie bij kinderen. Een verband tussen ELF-velden en neurodegeneratieve aandoeningen en hersentumoren blijft wetenschappelijk onzeker. Tussen ELF-velden en symptomen die mensen zelf zeggen waar te nemen (ElektroHypersenSitiviteit), is geen relatie aangetoond. De wetenschappelijke benadering is dat hoogspanningslijnen fijn stof soms wel elektrisch kunnen opladen, maar dat het te weinig is om het meer dan normaal aan longen, luchtwegen en de huid te laten ‘plakken’.

De hogere lading van de super hoge RF-frequenties van 5G
De frequenties tussen de 300 megahertz (MHz) en de 394 terahertz (THz) worden ingedeeld in de hoogste regionen van de radiofrequenties. Radiofrequenties waaronder de microgolven en de infrarode straling bij horen. De hogere lading die nodig is om de luchtwegen extra te belasten (wat een symptoom is van het Covid-19 virus). Frequenties waar de smartphone en de zendmasten hiervoor nodig gebruik van maken na de uitrol van 5G. Frequenties waarvan gezegd wordt dat het de gezondheid niet aantast. Hoe kunnen de lagere frequenties nu wél het vermoeden geven dat het te maken heeft met leukemie en de hogere frequenties geen schade  geven?  Fijnstof dat dus genoeg aan het vermogen van 5G om elektrisch op geladen te worden en dus veel gezondheidsklachten kan geven. Of de uitrol van 5G dus  te maken heeft met Covid-19, is niet eens een vraag meer.

 

https://npofocus.nl/artikel/7750/waarom-is-fijnstof-zon-groot-probleem
https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/610790001.pdf
https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2018/04/18/hoogspanningslijnen-en-gezondheid-deel-i-kanker-bij-kinderenhttps://www.tennet.eu/fileadmin/user_upload/Our_Grid/Landowners/Wonen_nabij_hoogspanning.pdf