Grutto
Uitsterven?
Rode Lijsten van vogels zijn er in verschillende soorten en maten. De bekendste is de officiële Rode Lijst van Nederlandse broedvogels. Die is in 2017 opnieuw opgesteld op basis van gegevens uit de meetnetten en vogelatlas die Sovon coördineert. Dat gebeurde in opdracht van het toenmalige ministerie van Economische Zaken, nu LNV.

Broedvogels in Nederland die al zijn uitgestorven, zijn de:
-goudplevier (Pluvialis apricaria),
-hop (Upupa epops),
-griel (Burhinus oedicnemus),
-zuidelijke Bonte Strandloper (Calidris alpina schinzii),
-lachstern (Gelochelidon nilotica),
-klapekster (Lanius excubitor),
-roodkopklauwier (Lanius senator),
-duinpieper (Anthus campestris,
-ortolaan (Emberiza hortulana.

Daarnaast worden volgens de onderzoekers tien soorten ernstig bedreigd, waaronder;
-de velduil (Asio flammeus),
-de dwergmeeuw (Hydrocoloeus minutus),
-de grauwe kiekendief( Circus pygargus),
-de torenvalk (Falco tinnunculus),
-korhoen (Lyrurus tetrix),
-woudaap (Ixobrychus minutus),
-kwak (Nycticorax nycticorax),
-kemphaan (Calidris pugnax),
-draaihals (Jynx torquilla),
-kuifleeuwerik (Galerida cristata),
-grauwe Gors (Miliaria calandra).

De belangrijkste oorzaken van afnemende vogelpopulaties in Europa is officieel:
-dat er grootschalige verandering van landgebruik is o.a. dat er minder dierlijke mest het land op mag,
-dat de landbouw een kwart tot een derde van alle uitstoot van broeikasgassen uitstoten en daardoor sterk bijdragen aan de klimaatsverandering,
-dat er overexploitatie van mariene hulpbronnen is door de uitputting van overbevissing, vernietiging van habitats en vervuiling,
-dat er geen-duurzame bosbouw is. Bij duurzaam bosbeheer kijkt de beheerder niet alleen naar het heden, maar heeft ook aandacht voor de toekomst.

Als de vogels in gevaar zijn, is dat een duidelijke indicatie dat ook de rest van de natuur, flora en de mens gevaar loopt.

Loopt de mens gevaar?
Ja, want de afgelopen tijd zijn er duizenden en duizenden dode vogels gevonden op verschillende plaatsen in de wereld, waar door wetenschappers geen logische verklaring kan worden gevonden. De onderzoeken hiervoor lopen namelijk nog steeds dus ook loopt de mens gevaar.

De link naar de uitrol van 5G
De werkelijke waarheid? Op donderdag 25 oktober 2018 komt de enige indirecte “getuigenis ” van twee KPN-medewerkers. Deze hebben net 5G getest en twee frequentietests met 5G gedaan hebben welke uitgevoerd zijn in de omgeving waar de dode vogels zijn gevonden. Hardnekkig wordt alleen ontkend dat de oorzaak het aanzetten van de zendmasten die 5G gebruikten de oorzaak kan zijn. Massaal sterven wereldwijd vogels maar de reden is zogenaamd onbekend. Misschien is dit een boodschap voor mensen? Mensen die ook zullen sterven door de hoeveelheid elektromagnetische straling van 5G?

Voorbeelden over de massale vogelsterfte zijn er helaas te over de laatste jaren. Zoals:
-juni 2023: de Vogelbescherming maakt zich grote zorgen over de massale sterfte onder grote sternkuikens. In de kolonie van Zeebrugge (België) zijn al ruim 1400 dode kuikens geraapt en ook lijkt de sterfte onder de volwassen vogels toe te nemen.

-ook in de Zeeuwse delta* is er sterfte onder sternkuikens. “Het gaat om kuikens van een week of 3-4 oud”, vertelt Wouter Courtens, onderzoeker bij het Instituut voor Natuur-en Bosonderzoek dat de kolonie in Zeebrugge intensief onderzoekt. Begin juni was hij nog hoopvol gestemd. De 4700 broedparen grote sterns die daar neerstreken, leken in eerste instantie veel jongen groot te gaan brengen. Maar nog geen paar weken later hangt de vlag er totaal anders bij. “Toen ik maandag met mijn collega’s in de kolonie stond, kreeg ik het echt te kwaad. Het had er zo goed uitgezien, met duizenden gezonde kuikens, en dan nu opeens honderden dode kuikens,” zegt Courtens geëmotioneerd. “En ik ben bang dat dit nog maar het begin is en er nog vele kuikens zullen sterven.”

* De Zeeuwse delta is een groot gebied in Zeeland waar het getijde nog een grote rol speelt. De Zeeuwse delta waaronder:
-de Oosterschelde,
-de Westerschelde,
-het Veerse gat en het
-Grevelingenmeer.

Dode vogels, dode mensen?
Er is ondertussen meer dan voldoende bewijs verzameld door verschillende onafhankelijke wetenschappers en burgers die ermee te maken hebben dat vaststaat dat 5G teveel risico’s met zich mee brengt. Het risico om elektrogevoelig gemaakt te worden door de straling van 5G. In Zwitserland is alle ontwikkeling op 5G gebied om deze redenen al stilgelegd. Waarom niet in Nederland?

‘Want 5G doodt vogels’?
De onderzoeken lopen nog steeds. Ze weten het nog steeds niet of….. ze willen het niet weten en mogen het niet zeggen? Maar ik weet het helaas wel. De eerste gevoelige mensen HSP’ ers) reageerden al op de 2de generatie (2G) zendmasten. Het waren de mensen die de pech hadden om onder de masten te wonen. Mensen die niet werden gewaarschuwd en niet eens wisten dat er masten waren bijgekomen. Ongeveer 5% van de Nederlanders werden “ziek” hiervan (EHS*).

*Elektrohypersensitiviteit, ook wel EHS genoemd, is een aandoening waarbij men overgevoelig is voor de straling. Iemand met elektrohypersensitiviteit (EHS) voelt zich door deze onzichtbare, niet te ruiken of zichtbare straling, ziek en heeft last van diverse klachten. En on-officiële diagnose want het bestaat zogenaamd niet. Naar schatting heeft officieel ongeveer drie procent van de Europese bevolking last van EHS en als bekend wordt wat EHS inhoud waarschijnlijk een veel hoger percentage!

Bronnen;
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/groen-maakt-plaats-voor-bebouwing-maar-nog-altijd-vooral-agrarisch-gebied-in-nederland~b146bbc7/
https://www.sovon.nl/rode-lijst-broedvogels
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=28319#:~:text=20%2DOKT%2D2021%20%2D%20Uit,veel%20vogels%20van%20het%20platteland.
https://stralingsleed.nl/blog/massa-s-dode-vogels-door-5g-gebruik/
foto; eigen
https://stralingsleed.nl/blog/5g-krijgt-een-upgrade/
https://stralingsleed.nl/blog/het-gevaar-van-draadloos-gebruik-voor-de-hsp-er-van-hsp-naar-ehs/