Gamma en Röntgenstraling, laserstraling, radiostraling en ultraviolettestraling.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) kan een pandemie ontstaan wanneer aan de volgende drie eisen wordt voldaan:
-Het opkomen van een ziekte die nieuw is voor de populatie;
-De ziekte infecteert (penetreert) mensen en veroorzaakt zware klachten;
-De ziekte verspreidt zich gemakkelijk onder de bevolking.

 De natuurlijke elektromagnetische velden
Het elektromagnetische veld is een veld dat heel de ruimte beslaat. Het bestaat uit een elektrisch veld met loodrecht daarop een magnetisch veld. Het natuurlijk elektromagnetisch veld heeft de mens nodig om te kunnen leven. Het natuurlijk elektromagnetisch veld op, in en rondom de aarde wordt gevormd door:
-De aardkern (of binnenkern). De aardkern van de aarde bevindt zich op een diepte van 5100 kilometer onder het aardoppervlak. De aardkern bestaat uit vast materiaal, voornamelijk ijzer. De buitenkern bestaat uit een dikke laag vloeibaar materiaal. Ook hoofdzakelijk ijzer. Door de draaiing van de aarde en de stromingen van de binnenkern en buitenkern, ontstaat het aardmagnetisch veld;
-Zonnevlammen. Door het vrijkomen van energie ontstaat er een explosie op het oppervlak van de zon, waarbij een stroom van elektrisch geladen deeltjes vrijkomen (elektronen, protonen, alfadeeltjes en ionen). De zonnewind of magnetische stormen, genoemd. Een klein gedeelte van de deeltjesstroom bereikt na ongeveer 26 uur de aardse atmosfeer waar bij de polen een kleurrijk, vlammend en bewegend lichtspektakel te bewonderen valt. Vanaf de aarde kunnen we na een explosie op de zon dit zien als zwarte vlekken op de zon. De zonnevlekken;
-Onweer. Bliksemschichten zorgen in de aardatmosfeer voor de juiste elektromagnetische trilling (frequentie). De frequentie welke de mens nodig heeft om te kunnen leven, de Schumann resonantie genoemd. De Duitse natuurkundige Professor W.O. Schumann ontdekte in 1952 dat er elektromagnetische golven in de atmosfeer met een frequentie van 7.83 Hz. gemiddeld, een belangrijk rol spelen in de menselijke hersenen bij verschillende levensprocessen. Alle biologische- en neurologische processen zijn een werking van interacties en elektromagnetische velden. De ontlading bij onweer speelt een grote rol om deze frequentie van 7.83Hz. op peil te houden;
-Geopatische zones. Gebieden en plekken op de aardkorst waar een sterke energie heerst. In de volksmond aardstralen genoemd. Stroompjes water diep in de grond, maar ook aardbreuken, aardverschuivingen en energielijnen kunnen verstoringen geven aan het aardmagnetisch veld.

Kunstmatige straling
Naast de natuurlijke straling, is er ook kunstmatige straling van antennes voor radio, televisie en zendmasten voor de mobiele telefonie. De kunstmatig (of technische) elektromagnetische velden zijn gemaakt door mensenhanden. De natuurlijke straling is altijd aanwezig en de kunstmatige straling is sinds de 21ste eeuw enorm toegenomen door de explosieve groei van het draadloze communicatie verkeer. Deze kunstmatige straling interfereert* met de natuurlijke straling waardoor een lichaam niet meer werkt zoals het vóór de uitrol van de generaties (GSM, UMTS en LTE) voor de draadloze communicatie, deed.

 *gelijktijdige werking van twee bewegingen die elkaar belemmeren of versterken, vooral van trillingen of golfbewegingen.

Wat is een infectie
Infectieziekten zijn ziekten die het gevolg zijn van een interactie tussen de mens en een ander middel (meestal een organisme), zoals;
-bacteriën;
-virussen;
-schimmels en gisten;
-prionen (ziekteveroorzakend eiwit);
-protozoën (eencellige, dierlijke parasieten);
-genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s);
-stoffen of structuren die afkomstig zijn van een levend of dood organismen.

Elektromagnetische velden (straling) van zendmasten zijn levende structuren
Bij een infectieziekte is er sprake van een bepaalde vorm van interactie waarbij schade optreedt voor de mens. Kunstmatige elektromagnetische velden vallen niet onder een infectieziekte, maar geven wel een onzichtbaar, onhoorbaar en reukloze structuur om draadloze data te ontvangen en te verzenden. Het leeft! De mens leeft van het natuurlijk elektromagnetische veld door de in het lichaam aanwezige onzichtbare receptoren (magnetiet). De kunstmatige elektromagnetische velden interfereren nu met de natuurlijke elektromagnetische velden en deze nieuwe structuur die ontstaat, penetreert in het lichaam, omdat de receptoren het verschil niet kunnen waarnemen tussen de natuurlijke en kunstmatige elektromagnetische velden. Het maakt dat lichaamsprocessen verstoord worden (omdat de frequentie van de lichaamscellen veranderd is) en niet juist hun werk meer kunnen doen. Op den duur geven ze dusdanig veel schade dat een lichaam niet meer normaal kan functioneren. Met 5G op komst zullen veel mensen klachten krijgen want 5G werkt anders dan de vorige communicatie netwerken.

 5G werkt anders dan de vorige netwerken

                                               Het elektromagnetisch spectrum (EMS)*

*Elektromagnetisch spectrum (EMS) is de verzamelnaam voor alle mogelijke frequenties van de elektromagnetische straling. Van niet-ioniserend naar ioniserend*.  

Met de uitrol van 5G zal het aantal mensen met klachten door de elektromagnetische velden, waarschijnlijk wereldwijd explosief stijgen. Het zal misschien een pandemie veroorzaken. 5G gaat namelijk ( in tegenstelling tot 2G, 3G en 4G) gebruik maken van microgolfstraling (net als 4G+), infraroodstraling en laserstraling waarvan sommige lasers hun energie uitstralen in infraroodstraling en in het ultraviolette deel, in het ioniserende deel*. Daar waar de vorige netwerken voor de mobiele communicatie grotendeels gebruik maakten van radiogolven in het niet-ioniserende gedeelde van het elektromagnetisch spectrum maakt 5G gebruik van:
1 radiogolven (3 Hz tot 30 megahertz (MHz);
2 microgolfstraling (30 MHz tot 300 gigahertz (GHz);
3 infraroodstraling (0.3 THz (terahertz) tot 395 THz);
4 ultraviolet straling (750 THz tot 30 PHz (petahertz).

*Ioniserende straling is de verzamelnaam voor straling met hoge energie. Deze straling bereikt ons of vanuit de ruimte, of wordt uitgezonden door radioactieve stoffen of kan kunstmatig worden geproduceerd. Door de hoge energie kan deze straling materie ‘ioniseren’: dat wil zeggen dat er een elektron uit een atoom wordt vrijgemaakt. Bij dit proces kan schade ontstaan aan het molecuul waarin dat atoom zich bevindt. Als dat in grote aantallen of op verkeerde plaatsen gebeurt in levend weefsel, kan dit gevolgen hebben voor de gezondheid.

Ad. 1: Radiogolven
Een radiogolf, ook radiofrequente (RF) straling genoemd, is een golf van elektromagnetische straling met golflengtes uiteenlopend van duizend kilometer tot een millimeter in het frequentiegebied van enkele honderden hertz (Hz) tot enkele honderden gigahertz (GHz). Radiogolven worden o.a. gebruikt in de communicatietechniek om informatie over te brengen naar één of meer ontvangers. De radiogolven voor de draadloze communicatie maken gebruik van de hogere frequenties namelijk van:

-VHF (Very High Frequency).  Met VHF, worden frequenties in het radiospectrum aangeduid tussen de 30,0 en 299,9 MHz. De radiogolven hebben een golflengte van 1 m tot 10 m en worden daarom ook wel metergolf genoemd. Een andere benaming voor deze frequenties is ultrakortegolf;
-UHF (Ultra High Frequency). Met UHF worden frequenties in het radiospectrum aangeduid  tussen 300 en 3000 MHz. . De radiogolven hebben een lengte van 100 tot 1000 millimeter en worden daarom ook wel decimetergolf genoemd ;
-SHF (Super High Frequency). Met SHF worden frequenties in het radiospectrum aangeduid tussen de 3 en 30 GHz. De radiogolven hebben een golflente van 10 tot 100 millimeter en worden daarom ook wel centimetergolf genoemd; 

Ad. 2: Microgolfstraling
Microgolven zijn radiogolven  in het hogere frequentiegebied met een golflengte van 1 millimeter tot 10 millimeter en microgolfstraling wordt daarom wel millimetergolven genoemd of extreem hoge frequenties (EHF) .

Millimetergolven hebben een frequentie van 30 gigahertz (GHz) tot 300 GHz. Radiogolven met frequenties in de buurt van een terahertz (THz) worden ook wel submillimetergolven genoemd omdat de golflengte van THz-straling tussen 1 mm en 100 micrometer  is. THz-straling bevindt zich in het spectrum van elektromagnetische straling tussen de microgolven en het verre infrarood gebied.

Ad. 3: Infrarode stralen
Infrarood of infrarode straling, is voor het menselijk oog  niet waarneembare elektromagnetische straling met golflengten tussen circa 780 nanometer (nm.) en 1 millimeter (mm) met frequenties van 0.3 THz tot 395 THz. Infrarode straling ligt in het EMS tussen het zichtbare licht en de microgolven.  In het infrarode deel van het spectrum zijn de volgende drie spectraalbanden te onderscheiden:
-Nabij-infrarood (NIR) met een golflengte van  0, 78 tot 3 µm (micrometer);
-middel-infrarood (MIR) met een golflengte van 3 tot 50 µm;
-ver-infrarood (FIR) met een golflengte van 50 tot 1000 µm.

De grenzen tussen ver-infraroodstraling en microgolven zijn niet duidelijk te definiëren.

Ad. 4: ultraviolette stralen
Achter het zichtbare licht, ligt de, voor het blote oog, onzichtbare, ultraviolette straling. De frequentie van ultraviolet straling schommelt rond de 3 petahertz (PHz), die de grens vormt tussen niet-ioniserende en ioniserende straling van de elektromagnetische golven.

De autonome voertuigen (waar 5G voor nodig is) maken veelal gebruik van lidar (een lasermethode) voor het detecteren en vermijden van obstakels om veilig door omgevingen te navigeren. Lidar gebruikt infrarood, zichtbaar- of ultravioletlicht om objecten te scannen door rond draaiend korte laserpulsen af te vuren. Zichtbaar licht en ultravioletlicht welke in het elektromagnetisch spectrum ioniserende straling is!

Veel meer masten
Daarnaast zal het aantal masten voor de 5G communicatie enorm toenemen. Waar bij de uitrol van de 2G, 3G en 4G, mensen de pech hadden om onder een zendmast te wonen en hier klachten door kregen gerelateerd aan elektrogevoeligheid, krijgt bij de uitrol van 5G iedereen te maken met een zendmast(je) in de omgeving. Iedereen zal komen te wonen in de nabijheid van een zendmast of gate way. Het zal het aantal klachten enorm doen toenemen is de verwachting. En ik zie geen verschil in waarom de één wel klachten krijgt en de ander niet. Iedereen overkomt het dan want de antennes komen naar iedereen toe.

Een miljoen mensen al elektrogevoelig
In 2013 blijkt uit een officiële steekproef dat 7% van alle mensen gezondheidsklachten krijgt door de elektromagnetische velden van alle draadloze apparatuur en zendmasten. Dat zijn ongeveer 1 miljoen mensen. Zij hebben bijvoorbeeld hoofdpijn, slaapproblemen, concentratiestoornissen, spierkrampen, hartritmestoornissen en/of pieptonen in hun oor. Als zij uit de buurt van de bronnen zijn, verdwijnen hun klachten weer.

Nieuwe pandemie
Stralingsgevoeligheid of EHS (Elektrohypersensitiviteit) is een ziekte die nieuw is, zware klachten kan veroorzaken en zich met de uitrol van 5G nog gemakkelijker zal verspreiden onder de bevolking. Een nieuwe pandemie in de maak?

Wat is stralingsziekte?
Stralingsziekte is wetenschappelijk een ziekte die optreedt bij ioniserende straling*. De symptomen van de ziekte zijn vermoeidheid, misselijkheid, braken en diarree.

*Ioniserende straling beschadigt het DNA van cellen. In eerste instantie kan dit mutaties bij de celdeling veroorzaken en wanneer de dosis hoger wordt raken de DNA-strengen ook zwaarder beschadigd. De cel kan nu de celdeling niet meer voltooien en geen eiwitten meer produceren, en sterft af. Het spreekt voor zich dat hierdoor de sneldelende cellen als zwaarst zullen zijn beschadigd. De stralingsdosis kan het lichaam o.a. op de volgende manieren beschadigen:
-Vernietiging van de haarwortelcellen, waardoor het haar uitvalt;
-Beschadiging en vernietiging van de huidcellen, leidend tot roodheid en blaarvorming;
-Longbeschadiging, leidend tot longoedeem en ademproblemen;
-Oedeem in verschillende organen waaronder ledematen, longen, hersenen;.
-Vernietiging van het beenmerg. Hierdoor kan het lichaam geen witte bloedcellen meer produceren en krijgt het slachtoffer infecties en interne bloedingen. Wanneer de dosis niet al te hoog is, kan het beenmerg zich herstellen;
-Vernietiging van de cellen van het maag-darmstelsel;
-Hart- en vaatziekten en beschadiging van het centraal zenuwstelsel.

Een pandemie gerelateerd aan stralingsziekte?

https://www.autoriteitnvs.nl/onderwerpen/straling/ioniserende-straling-bronnen-en-effecten