Sinds 2007 ondersteunt het Nederlands Genootschap van Burgemeesters de burgemeesters en locoburgemeesters bij crises. Maar niet alleen in de acute fase worden bestuurlijke lessen en ervaringen gedeeld, ook in de koude fase. Te lezen in een uitgave van het Nederlandse genootschap van Burgemeesters, de burgemeester als boegbeeld 2017.

Artikel 7 Lid 1  van de Wet Veiligheidsregio
In artikel 7, lid 1van de wet veiligheidsregio* staat te lezen: dat de burgemeester er zorg voor draagt dat de bevolking informatie wordt verschaft over de oorsprong, de omvang en de gevolgen van een ramp of crisis die de gemeente bedreigt of treft, alsmede over de daarbij te volgen gedragslijn.

*De Wet veiligheidsregio’s (Wvr) is een Nederlandse wet die op 1 oktober 2010 in werking is getreden. Deze wet vervangt de Brandweerwet, de Wet geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen (Wghor) en de Wet rampen en zware ongevallen (Wrzo). (wat er nu gebeurd is een ramp die zijn weerga niet zal kennen RLL).

Burgervader\-moeder en boegbeeld
In het algemeen worden twee rollen gebruikt om te beschrijven hoe een burgemeester zich naar de buitenwereld profileert: de burgervader-/moederrol en de boegbeeldrol. Het Nederland Genootschap van Burgemeesters) NGB, onderscheid dus twee rollen: de burgervader/-moeder die zich primair richt op de impact die een ramp of crisis heeft. Als burgervader/-moeder die ontfermt over de getroffenen en – in bredere zin – op de getroffen gemeenschap. Hier is het spreekwoord op zijn plaats: beter voorkomen dan genezen (je kan beter iets voortijdig voorkomen dan er later de gevolgen van inzien).

Elektrogevoelig gemaakt
Ik ben elektrogevoelig gemaakt (en mijn zoon ook) door het wonen 150 meter onder een kerktoren met 2G waarvan 2 van de 3 masten op onze woning gericht stonden. Na veel omzwervingen kwamen we eind 2009 in De Heurne te wonen waar helaas in 2018 een antennemast kwam, gericht op de woning, op 150 kilometer afstand. Met 5G op komst en een steeds slechter functioneerde gezondheid (het lopen gaat niet meer) ben ik bang. Ik wil er niet aan denken maar ik ben erg bang. Als klap op de vuurpijl zag ik in januari2021, dat de kap van de lantaarnpaal bijna voor ons raam, vervangen werd en wilde ik weten wat er op zat https://stralingsleed.nl/blog/de-lantaarnpalen-worden-massaal-vervangen-door-smart-lantaarnpalen/ . Is het met wifi of Iot of 5G? Pas eind augustus weet ik het antwoord met meteen een uitleg waarom de burgermeester zijn rol als burgervader niet wil waar maken, waar ik om gevraagd had;

1.”op de lantaarnpaal tegenover uw woning is alleen een armatuur vervangen zonder een smartvoorziening. IoT, wifi of 5G is niet aangebracht;
2.wij zijn bekend met het feit dat mensen zeggen dat ze stralingsgevoelig zijn. Wij laten ons in dit onderwerp leiden door de adviezen van specialisten die verenigd zijn in het Kennisplatform EMV. De specialisten van de GGD en het RIVM hebben zitting in het Kennisplatform (Het Kennisplatform EMV is een samenwerkingsverband van: RIVM, TNO, DNV GL, GGD GHOR Nederland, agentschap TELECOM, ZONMW). Tussen de informatie die u verspreid via de website www.stralingsleed.nl en de adviezen van het Kennisplatform zit een groot gat, die wij als gemeente niet kunnen overbruggen. Opnieuw een gesprek is in dat licht dan ook niet zinvol. Wij adviseren om de mogelijkheden te onderzoeken om u aan te sluiten bij het Kennisplatform en daar invloed uit te oefenen op de advisering”.

Na alles wat gebeurd is zak mijn broek af. Maar gek genoeg begrijp ik het wel en stuur een brief terug met een optimistisch en een bedankje voor het duidelijke antwoord (en denken wat erachter zit). Dat ik zijn reactie begrijp (ik kom niet anders tegen) en blij ben dat er geen wifi, IoT of 5G in de lantaarnpaal zit, wat plots aangezet kan worden en dat op de antennemast, 1,5 km verderop, nog steeds geen 5G zit maar 4G+.

Voorkómen van een dreigende ramp
Het feit dat 5G aangezet wordt, en de blootstelling aan de kunstmatig gemaakte radiofrequente, elektromagnetische velden aanzienlijk zal verhogen is gewoon zeker. Elektromagnetische velden (EMV) waarvan is bewezen dat ze schadelijk zijn voor mens en milieu, te lezen op https://www.5gappeal.eu/ .

Het 5G appeal
Het 5G appeal is een dringende oproep aan de Europese Unie om de uitrol van 5G te stoppen vanwege ernstige potentiële gezondheidseffecten van deze nieuwe technologie. 5G zal de blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden (RF-EMF) aanzienlijk verhogen, bovenop de reeds bestaande 2G, 3G, 4G, wifi voor telecommunicatie. Het is bewezen dat RF-EMF schadelijk is voor mens en milieu. De oproep luid: “wij verzoeken de EU dringend om de uitrol van 5G te stoppen vanwege de verwachten gezondheidseffecten van deze nieuwe technologie. 5G zal de blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden aanzienlijk verhogen, bovenop de al aanwezige EMV van de bestaande 2G, 3G, 4G en wifi voor de draadloze telecommunicatie. Het is bewezen dat deze radiofrequente elektromagnetische velden schadelijk zijn voor mens en milieu.  

 Per 5 mei 2021 hebben 417 wetenschappers en artsen de oproep ondertekend waarvan akte: https://www.5gappeal.eu/signatories-to-scientists-5g-appeal/     

 Hoe de Telecom werkt…
Het is dus een incident met een grote, lokale en wereldwijde impact waar normalité de burgermeester een stem in heeft. Maar alle burgermeesters moeten meewerken met…in dit geval de Telecom. De Telecom die in 2015 uit de school klappen hoe ze werken; in het blad Frontier Magazine, van november-december 2015, vertellen oud KPN-topman P. Smits (overleden in 2014 aan kanker) en oud Telfort-topman R. van den Hoeven van Genderen, dat de telecomindustrie zes miljard euro heeft betaald aan de overheid voor de licentierechten en dat deze er dan voor moet zorgen dat het geen problemen bij de burger zal geven. Geen protesten (de uitrol voor 5G vond plaats tijdens de eerste lockdown!), geen lastige vragen en dat de telecom gewoon verder kan met de uitrol. Dat mensen niet verontrust worden en gerust gesteld moeten worden. Smits verteld dat wanneer dit wel het geval zou zijn, de telecom de zes miljard euro moet hebben. Met andere woorden eerlijk zijn kost de overheid geld.

Rol van de burgervader/-moeder aan de leiband
In 2020 moeten ook burgermeesters aan de leiband want gemeenten moeten de aanleg van de infrastructuur voor 5G, zoals antennes en glasvezel, mogelijk maken http://stralingsleed.nl/blog/telecomproviders-willen-geen-last-van-gemeenten-en-burgers/ Gemeenten die verantwoordelijk zijn voor o.a. de inwoners.

Eenzijdige voorlichting over 5G
Gemeenten krijgen eenzijdige voorlichting over 5G van het Kennisplatvorm. Voorlichting op 31oktober 2020 nog door het Antenne bureau (het voorlichtingsbureau van de Rijksoverheid) gegeven wijst op nog steeds een incomplete benadering. Verklaard werd dat;
1. er onderzoek gedaan wordt naar de schadelijke gezondheidseffecten van mobiele telefonie in het algemeen, gericht op de mobiele netwerken van nu en in het verleden (onderzoek naar de thermische effecten en niet naar de biologische effecten (RLL);
2. de enige bewezen schadelijke gezondheidseffecten het gevolg zijn van teveel opwarming in het lichaam of op de huid (de thermische effecten);
3. er om schadelijke gezondheidseffecten door teveel opwarming te voorkomen, er blootstellingslimietenzijn en die limieten gelden ook voor 5G. (Limieten die in 2020 zijn aangepast zijn ten voordele van de Telecomproviders. RLL):
4. er geen reden is om te veronderstellen dat 5G andere schadelijke gezondheidseffecten in het lichaam of op de huid veroorzaakt dan de huidige mobiele netwerken (waarom reageerde ik dan al in 2003 onder de 2G mast? RLL)

De rol van gemeenten is uitgeschakeld
En dan worden in 2020 gemeenten verplicht om mee te werken aan de aanleg van 5G-zendmasten in Nederland. Gemeenten moeten ondanks zorgen van veel gemeenteraden ‘redelijke verzoeken’ voor de plaatsing van antennes voor 5G* en voor alle small cells voor 5G-netwerken accepteren, zo zegt staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken tegen een gemeente die zorgen had geuit.

*De instemming voor plaatsing van antenne-installaties is al gegeven, de aanpassing van 2G en 3G naar 5G is dan voorlopig niet meer nodig!

Van demissionair staatssecretaris M. Keizer (Economische Zaken) komt de verplichting om in te stemmen met verzoeken van de Europese Telecomcode. Ze zegt dat ze het wetsvoorstel voor de Nederlandse implementatie van de Telecomcode vanwege de zorgen van gemeenten, al op diverse punten heeft laten aanpassen. Maar ze zegt niet op welke punten dat precies is. Ze zegt: ”de verplichting is om in te stemmen voor het plaatsen van small cells*. Ik herken de vragen en zorgen die leven bij gemeenten en ik heb hier ook aandacht voor”.

Burgemeesters hebben dus niets te zeggen in dit geval.

                                                             Wie kan nog wel eerlijk helpen? We verdrinken anders!
                                                       Dus hier geld het spreekwoord: Als het kalf verdronken is, dempt men de put.
Gemeenten moeten dus meewerken met de Telecom!
De impact van de Telekom is erg groot. Het is zo jammer dat er eerst veel mensen moeten ervaren dat ze langzaam grip verliezen op het leven en het leven zelfs niet meer aan kunnen. Je moet erg sterk zijn en niet allen staan om dit aan te kunnen https://stralingsleed.nl/blog/bijna-90-van-de-gemeenten-heeft-te-maken-met-zorgen-over-gezondheidsrisicos-5g-wijs-de-overheid-op-het-voorzorgsbeginsel/

https://www.burgemeesters.nl/sites/www.burgemeesters.nl/files/File/Crisisbeheersing/docs/NGB%20Publicatie%20%27De%20burgemeester%20als%20boegbeeld%27_interactief.pdf
Foto: https://pixabay.com/nl/photos/schip-boegbeeld-lucht-wolken-82803/
Foto: https://pixabay.com/nl/photos/verdrinking-mens-zee-handen-5654815/