Door de komst van 5G mobiel internet zal het huidige aantal van 18.000 mobiele antennes komende jaren met minstens 10 procent toenemen. Bovendien zijn de vooruitzichten voor 2025 dat er 100.000 satellieten in de ruimte verblijven om draadloos contact te leggen voor de mobiele communicatie*. De stijging leidt op veel plekken tot verzet. Hoewel er geen sluitend wetenschappelijk bewijs is en de straling onder de limiet lijkt te blijven, vrezen velen gezondheidsschade. Limieten gemaakt zonder rekening te houden wat het biologisch effect van al deze technieken op mensen, dieren en planten zijn.

*In april 2021 staan er in Nederland 15.707 antenne-installaties voor mobiele communicatie. Het gaat daarbij om antenne-installaties waarin 2G, 3G, 4G en 5G gecombineerd kunnen worden. De satellieten zullen na 2020 toenemen en in 2025 de 100.000 halen.

Maar de Telecomproviders willen geen last hebben van burgers en gemeenten bij uitrol 5G
De stijging leidt tot veel verzet bij burgers en wetenschappers slaan alarm; http://www.5gappeal.eu/about/ en de wetenschap waarschuwt al sinds de vorige eeuw voor alle draadloze technieken:

 http://stralingsleed.nl/blog/de-wetenschap-mag-niet-waarschuwen-voor-het-gevaar-van-draadloos-gebruik/  Naast de wetenschappers die waarschuwen, verzetten zich ook steeds meer mensen tegen de komst van de 5G-masten en de hoeveel satellieten in de ruimte: https://www.ad.nl/tech/providers-slaan-alarm-burgers-in-het-geweer-tegen-5g-masten~a1bade5a/

Maar de telecombedrijven wensen geen tegenwerking
Belangenclub Monet, die namens de Nederlandse telecombedrijven (in 2021, KPN, T-Mobile en Vodafone) contacten met de overheid onderhoudt, wijst erop dat de overheid telecombedrijven miljarden euro’s laat betalen voor mobiele frequenties. De directeur van Monet vindt dat ,,het niet zo kan zijn dat de Telecombedrijven enerzijds diep in de buidel moeten tasten en vervolgens op talloze plaatsen worden tegengewerkt”.

Inkomsten overheid
De Nederlandse overheid is dus zelf belanghebbende in het stralingsbeleid! De overheid heeft in 1998 omgerekend € 830 miljoen ontvangen voor de veiling van de GSM-frequenties, in 2000 2,7 miljard euro bij de UMTS-veiling, in 2010 2,6 miljoen euro voor de 4G-frequentieveiling en in 2012 voor de Multiband frequentieveiling (de 800, 900, 1800, 1900, 2100 en 2600 MHz-band) 3,8 miljoen euro. De eerste veiling van de 5G-frequenties in 2020 (de tweede is in 2022) voor mobiele communicatie, heeft 1,23 miljard euro opgeleverd. Dit heeft staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) bekend gemaakt. De frequenties zijn in gelijke mate opgekocht door telecomaanbieders KPN, T-Mobile en Vodafone/Ziggo.

Belangenverstrengeling overheid
De overheid maakt zich zo wel erg partijdig en er is sprake van belangenverstrengeling. Indien dus de schadelijke gezondheidsgevolgen erkend worden dan kan dit grote schadeclaims tot gevolg hebben van de telecomproviders die veel geld betaald hebben voor het gebruiksrecht van deze frequenties. Veel schadeclaims van mensen die door dit beleid elektrogevoelig zijn geworden en moesten stoppen met werken en niet meer sociaal kunnen zijn. Is het mede daarom waarom de overheid hardnekkig alleen het thermisch effect erkend en niet het biologische effect; https://stralingsbewust.info/blootstellingsnormen/?

Bewijs belangenverstrengeling
In het blad Frontier Magazine, van november-december 2015, is in een artikel te lezen dat, oud KPN-topman P. Smits en oud Telfort-topman R. van den Hoeven van Genderen, vertellen dat achter gesloten deuren een commerciële deal is gesloten tussen het Rijk en de telecomindustrie. Smits, oud topman KPN geeft vervolgens toe dat de regelingen tussen overheid en telecom bedoeld waren om te voorkomen dat gemeenten en burgers de uitrol van het netwerk zouden kunnen ophouden en dat de telecomindustrie zes miljard euro heeft betaald voor de licentierechten voor de uitrol van 3G en dat de overheid dan moest zorgen dat het geen problemen bij de burger zal geven. Geen protesten, geen lastige vragen zodat de telecom gewoon verder kan met de uitrol. Dit gegeven is (voor 5G) in 2021 helaas nog steeds van kracht en nog duidelijker omschreven in de wetswijziging in de zogenaamd vernieuwde Telecomwet *. https://stralingsleed.nl/blog/een-bewijs-dat-ceo-s-van-telecombedrijven-weten-dat-draadloos-gebruik-gezondheidsschade-geeft/

 *De wetswijziging in de Telecommunicatiewet voor 5G, houdt in dat:
-overheidsinstanties (rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen) toegang moeten verlenen tot publieke infrastructuur, inclusief straatmeubilair (zoals bushokje en verkeerslichten) voor de plaatsing van small cells.

Dus voor wat hoort wat
Belangenclub Monet, die namens KPN, T-Mobile en Vodafone contacten met de overheid onderhoudt, wijst erop dat de overheid van de Telecombedrijven miljarden euro’s ontvangt voor de draadloze frequenties. “Het kan niet zo zijn dat we enerzijds diep in de buidel moeten tasten en vervolgens lokaal op talloze plaatsen worden tegengewerkt”, zegt Rob Bongenaar, directeur van Monet.

Naast de gemeenten weren ook steeds meer woningbouwcorporaties de antennes van hun daken, onder druk van bewoners. ”Het bestaande antennepark in de lucht houden is al een uitdaging”, stelt Bongenaar.  “Laat staan voor de 5G benodigde uitbreiding te realiseren.” In het uiterste geval wil hij zelfs dat woningbouwcorporaties wettelijk verplicht worden om masten op hun daken toe te laten. Dit kan en mag niet. We leven in Nederland nog altijd in een democratie en onderscheiden ons zo van een dictatuur.

KPN-baas Farwerck wil ook medewerking van de overheid want voor wat hoort wat. Hij wijst het kabinet er op dat ze in het veilingplan voor 5G-netwerken, een hogere landelijke dekkingsgraad (minimaal 98 procent) eist. “Daar zijn wij als KPN voor, alleen moet het ons dan ook mogelijk gemaakt worden om voor die dekking te zorgen.” Prima, maar houd dan wel rekening met de mensen die dit niet willen, omdat ze er ziek van worden. Maak het dan ook mogelijk om een elektrogevoelige en een niet-elektrogevoelige samen op deze Aarde te laten leven. Help dan zoeken naar mogelijkheden hiervoor! Geef gewoon toe dat er non-thermische effecten (biologisch effect)zijn: https://stralingsleed.nl/blog/wat-wetenschappers-zeggen-over-de-kunstmatige-elektromagnetische-velden-emv-en-een-link-met-het-covad-19-virus/  

Een déjà-vu ervaring uit 2006
En weer gaat in 2021 het ‘spel’ zich herhalen alleen in een andere vermomming. Want in 2006 speelde zich dit ‘spel’ zich ook af bij de uitrol van de UMTS-masten (3G). Oud-topmannen van Telfort en KPN gaven toen ook al aan dat ze miljarden betaalden voor de frequenties en dat er dan wel verwacht mocht worden dat de overheid er zorg voordraagt dat de Telecomproviders geen last hebben van burgers en gemeenten. Met als resultaat dat alle illegale masten werden gelegaliseerd en dat alle zendinstallaties tot 5 meter hoog (gemeten vanaf de voet van de mast) vergunningsvrij werden verklaard, waarmee de gemeenten al grotendeels buitenspel werd gezet. http://stralingsleed.nl/blog/uitslag-van-het-cofam-ii-onderzoek-of-zwitsers-onderzoek/

Overheid niet onpartijdig
En aangezien de rijksoverheid miljarden van de telecomproviders ontvangt voor de diverse frequentieveilingen is zij geen onpartijdige speler in deze kwestie. De Nederlandse overheid vindt de economie belangrijker (Nederland handelsland) http://stralingsleed.nl/blog/is-de-wettelijke-benadering-van-ehs-discriminatie/ dan het toepassen van het voorzorgsprincipe  (http://stralingsleed.nl/blog/het-voorzorgsprincipe-moet-in-werking-treden-bij-de-moderne-digitale-communicatie-en-zeker-bij-5g/ ) door de economie op de eerste plaats te plaatsen en dan pas de gezondheid. Met het wetsvoorstel implementatie Telecomcode wil de overheid realiseren dat overheidsinstanties (rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen) verplicht toegang moeten verlenen aan de telecomproviders. Gemeenten zullen geen invloed hebben op de plaatsing van masten (slimm cells) aangezien de telecombedrijven het recht van de overheid krijgen om overal waar ze dat willen antennes op te hangen. Verzoeken tot plaatsing van 5G-antennes op de publieke infrastructuur, inclusief straatmeubilair (zoals bushokjes en verkeerslichten) dienen te worden ingewilligd. Gemeenten worden hiermee buitenspel gezet en verplicht om mee te werken aan de uitrol van 5G.

De handelswijze van de overheid is zó doorzichtig
Mona Keijzer verwijst in haar brief van 16 april 2020 en tijdens het parlementaire debat van 5 juli naar het ZonMW* programma en concludeert dat er geen aanwijzingen zijn dat blootstelling aan radiofrequente EMV door mobiele telefonie leidt tot gezondheidseffecten.

* De Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMw) is een financieringsorganisatie van innovatie en onderzoek in de gezondheidszorg

En alsof dat nog niet genoeg is, heeft de overheid ook in het wetsvoorstel opgenomen dat er voor 98% van de oppervlakte van elke gemeente, een verplichte dekking gerealiseerd moet worden met een minimale datasnelheid. In het hele wetsvoorstel worden de gezondheidsrisico’s volledig genegeerd. En dat terwijl er nog vrijwel geen wetenschappelijk onderzoek naar gedaan is. Wel van onafhankelijke wetenschappers (die genegeerd worden) die groot alarm slaan dat er wel degelijk sprake is van gezondheidsrisico’s: http://www.5gappeal.eu/the-5g-appeal/

Niet alleen de gemeenten worden buitenspel gezet, ook naar burgers wordt niet geluisterd. Op de diverse internetconsultaties hebben vele burgers en burgerorganisaties gereageerd, waarbij ze de overheid oproepen om de volksgezondheid serieus te nemen en te stoppen met 5G. Helaas blijkt steeds maar weer opnieuw dat de overheid deze reacties volkomen negeert.

Burgers laten zich ook via vele andere wegen horen. Door het inspreken bij gemeenten, het organiseren van informatie bijeenkomsten over 5G, het aanbieden van petities, berichten in de media, demonstraties en heel veel andere acties. In Nederland zijn al 48 stralingsbewuste actiegroepen bekend.

Steeds meer gemeenten worden wakker
Een twintigtal gemeenten heeft onlangs kritisch gereageerd op het wetsvoorstel. Er zijn een toenemend aantal gemeenteraadsleden die niet alleen maar afwachtend naar de rijksoverheid wijzen, maar die zélf durven na te denken. Het Zutphense raadslid Dolf Logeman (GroenLinks): “Als we wat willen dan moeten we nú in actie komen. Verkeersregelinstallaties, bushokjes en lantaarnpalen, gemeenten moeten straks onvoorwaardelijk de voorstellen van internetproviders accepteren om er antennes te plaatsen. Wie gaat er nu over de openbare ruimte? De gemeente of provider?”

“Het lijkt erop dat de telecomproviders wel heel veel macht in handen krijgen. Alle reden om tegen deze wetswijziging in verzet te komen.” (Bron: AD)

Foto https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/n/norsat-td
http://stralingsleed.nl/blog/satellieten-in-de-ruimte-gaan-verbindingen-maken-via-lasers-voor-5g/
https://www.ad.nl/tech/providers-slaan-alarm-burgers-in-het-geweer-tegen-5g-masten~a1bade5a/
https://www.antennebureau.nl/plaatsing-antennes/aantal-antenne-installaties-voor-mobiele-communicatie
https://www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Nederland/12451/veilingopbrengsten_overheid_draadloze_communicatie_%282g_3g_4g%29
https://www.ad.nl/tech/providers-slaan-alarm-burgers-in-het-geweer-tegen-5g-masten~a1bade5a/
http://stralingsleed.nl/blog/de-wetenschap-mag-niet-waarschuwen-voor-het-gevaar-van-draadloos-gebruik/