De lantaarnpaal wordt gebruikt voor de draadloze communicatie

“De Gezondheidsraad (GR) presenteerde op 2 september 2020 een onderzoek waarin wordt gesteld dat ernstige gezondheidseffecten als gevolg van 5G niet kunnen worden uitgesloten. De GR beval de regering aan om;
-méér onderzoek te doen;
-de frequentieband van 26 GHz niet in gebruik te nemen;
-en dat niet kan worden uitgesloten dat er gezondheidsschade optreedt zelfs als de straling binnen de gemaakte normen blijft.

Regering doet niets
Maar onze regering( de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Mona Keizer) concludeerde dat de uitrol van 5G gewoon kon doorgaan zonder de aanbevelingen van de GR te hebben uitgevoerd! De Tweede Kamer, die het rapport van de GR, had aangevraagd doet… niets! Hoewel het onderwerp al vier keer op de agenda heeft gestaan, heeft de Kamer het rapport nog steeds niet besproken, vertellen Rob van der Boom en Rob Verboog tegen interviewer Jan van Gils. http://stralingsleed.nl/blog/zorgen-over-de-invloed-van-5g-op-de-gezondheid-bij-cafe-weltschmerz/

VNG doet niets
https://www.youtube.com/watch?v=6cloMA2Yz6c
Een ander opmerkelijk gegeven uit het interview: van de 352 gemeenten in Nederland er 250 zijn die ernstige bezwaren hebben tegen de uitrol van 5G. Dat leidt tot grote discussies binnen de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) maar daar wordt niets mee gedaan. “Veel gemeenten willen geen 5G, maar zij staan in de kou.” (De vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) weigerde mee te werken aan het programma van café Weltschmerz, zoals alle instanties die met 5G te maken hebben tot dusver weigeren de discussie aan te gaan.)

Gemeenten moeten meewerken
Volgens de nieuwe Telecomwet moeten overheden zelfs kleine antennes op openbare gebouwen en straatmeubilair toestaan en mogen ze daar alleen bezwaar tegen maken als ze een goede reden hebben. https://tweakers.net/nieuws/163660/kabinet-gemeenten-moeten-ondanks-zorgen-plaatsing-5g-antennes-accepteren.html

Hoewel gemeenten verantwoordelijk zijn voor de gezondheid van hun burgers; https://publicaties.zonmw.nl/inzichten-voor-gemeenten/ worden ze in de nieuwe Telecomwet buitenspel gezet, vertellen Van der Boom en Verboog. Gemeenten moeten toestaan dat telecombedrijven antennes (slimm cells) neerzetten op gebouwen, straatmeubilair en in lantaarnpalen bevestigen. Aan de burger zelf niets gevraagd en Europese regelgeving zorgt ervoor dat gemeenten moeten meewerken aan plaatsing van small cells op publieke infrastructuur uit https://www.antennebureau.nl/plaatsing-antennes/informatie-voor-gemeenten#:~:text=Europese%20regelgeving%20zorgt%20ervoor%20dat,small%20cells%20op%20publieke%20infrastructuur.&text=Met%20lokaal%20antennebeleid%20kan%20de,de%20kaders%20van%20de%20wet). Niet erg democratisch.

Testlocatie en bezwaar
Op verschillende plaatsen in Nederland testen de Telecomproviders de techniek voor 5G. In Maastricht werd van 8 juli 2019 tot 12 november 2019 de frequentie 3,5 gigahertz getest. De gemeente Maastricht heeft bezwaren ingediend bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat tegen de aanpassing van de Telecomwet. Die aanpassing maakt de uitrol van het 5G-netwerk soepeler, maar dat roept vragen op in Maastricht. Maastricht laakt het feit hoe er over het nieuwe mobiele netwerk wordt gecommuniceerd, maar ook het gebrek aan informatie over de impact op de gezondheid. https://www.1limburg.nl/maastricht-maakt-bezwaar-den-haag-tegen-5g-netwerk Als reactie wordt gewoon eenzijdig de Telecomwet aangepast! De burger heeft geen stem hierin.

 Nieuwe regels Telecomwet
De Telecommunicatiewet wordt in de loop van 2021 aangepast met regels uit de Europese Telecomcode EU 2018/1972.  Doel is snel breedbandinternet voor iedereen binnen uniforme Europese kaders met o.a. aandacht voor consumentenbescherming (wettelijk geregeld maar niet nagekomen) en eerlijke marktwerking. De nieuwe regels:
-De ICNIRP-blootstellingslimieten worden in de wet verankerd zodat voor inwoners en mobiele operators helder is welke limieten gelden (via het Frequentiebesluit 2013);
-Voor plaatsing van small cells mogen nationale en lokale overheden geen vergunningplicht opleggen of andere (strengere) regels dan in de uitvoeringsverordening ‘Draadloze toepassingen met een klein bereik’ (EU 2020/1070);
En de zeer dictatoriale regel:

-Gemeenten worden verplicht om in te stemmen met redelijke verzoeken van netwerkexploitanten om gemeentelijke gebouwen of infrastructuur te gebruiken voor het plaatsen van small cells. Gemeenten mogen hier een marktconforme vergoeding voor rekenen.

Regie terugpakken
Maar gemeenten zijn wettelijk verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning van burgers, persoonsgericht en op maat. De laatste aanpassing van de Telecomwet brengen gemeentes in een spagaat (artikel 12*). Bovendien is het voor een gemeente bijna onmogelijk om een keuze te maken, zegt Franc Weerwind over de aanpassing van de Telecomwet. Hij spreekt namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en is burgemeester van de stad Almere. “Wij moeten de regie terugpakken. Het hele antennebeleid stelt overheden verplicht om mee te werken. Maar de universele rechten van de mens staat deze beperking van vrijheid alleen toe als daar een goede grond voor bestaat en als dat in de wet staat, en die is er niet. Gemeenten op zowel het platteland als in de grote steden zijn bezorgd over de invoering van het 5G-netwerk. Ze vinden dat ze niet genoeg worden gesteund door het Rijk. Niet alleen komen er veel vragen op hen af van inwoners over hun gezondheid;
-“zijn die nieuwe masten die erbij moeten komen niet schadelijk voor mens, flora en fauna?
-Is hier wel genoeg onderzoek naar gedaan?
-Is de invoering van alle draadloze technieken niet veel te snel gegaan?
-Waar zijn de onderzoeken die bewijzen dat het veilig is”?

Maar ook: wij willen geen draadloze maatschappij. Heb zorg voor de elektrogevoeligen die nu al fysiek reageren op alle draadloze toepassingen met hun onzichtbare frequenties die inwerken in de cellen van al wat leeft en hun vernietigende werk doen; https://www.stop5gnl.nl/blog/2021/04/29/wetenschap-bewijst-celschade-door-elektromagnetische-velden/

* Artikel 12 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn persoonlijke aangelegenheden, in zijn gezin, zijn thuis of zijn briefwisseling, noch aan enige aantasting van zijn eer of goede naam. Tegen een dergelijke inmenging of aantasting heeft eenieder recht op bescherming door de wet.

Eenzijdige benadering
Burgers zijn op dit moment heel slecht en eenzijdig geïnformeerd, stellen Rob van der Boom en Rob Verboog. De informatievoorziening, in handen van het ministerie van Economische Zaken en het Kennisplatform EMV, waar onder meer RIVM, TNO en Agentschap Telecom bij betrokken zijn, en dat uit belastinggeld wordt betaald om burgers te informeren over 5G, wilden niet eens de medewerking verlenen aan het programma. Niets complot denken maar een teken aan de wand dat er iets niet klopt. https://www.youtube.com/watch?v=6cloMA2Yz6c Andere voorstanders van 5G, onder meer de GGD, wilden ook niet praten. Ook de internationale commissie, ICNIRP, verantwoordelijk voor de adviezen waar de Nederlandse richtlijnen op zijn gebaseerd, heeft nauwe banden met de telecomindustrie. Dus ok de overheid is niet onpartijdig: http://stralingsleed.nl/blog/telecomproviders-willen-geen-last-van-gemeenten-en-burgers/

De burgemeester als hoeder van de democratie
De bestuursrechtelijke bevoegdheden van de burgemeester om de openbare orde te handhaven zijn in de afgelopen decennia toegenomen. Tientallen gemeenten willen dat de landelijke overheid burgers meer voorlicht over de komst van 5G en ook over de nadelen, die zo handig verzwegen en omzeilt worden;  http://stralingsleed.nl/blog/telecomproviders-willen-geen-last-van-gemeenten-en-burgers/.

De gemeenten spelen een belangrijke rol bij de uitrol van het nieuwe mobiele netwerk. Ze zijn een aanspreekpunt voor de burger (als burgervader) en voeren ook overleg met de telecomproviders over de plaatsing van nieuwe antennes.

Burgervader of -moeder
De burgemeester vervult een belangrijke rol in de gemeente. Als:
-Voorzitter van de gemeenteraad;
-Voorzitter van het college van burgemeester en wethouders;
-Orde en veiligheid;
-Burgervader of -moeder.

Ligt hier een taak voor alle nu al elektrogevoeligen om de burgemeester uit te nodigen (een elektrogevoelige kan alleen naar het gemeentehuis als het stralingsvrij is) om te vertellen wat de komst van alle draadloze met een mensenlichaam doet? http://stralingsleed.nl/blog/wat-doet-draadloos-gebruik-met-een-mensenlichaam/

Een moeilijke taak voor burgemeesters maar geld mag niet boven gezondheid gaan.
Foto lantaarnkap: https://www.installatiejournaal.nl/verlichting/artikel/2018/10/experimenteren-met-slimme-verlichting-1018842
https://www.burgemeesters.nl/sites/www.burgemeesters.nl/files/File/Crisisbeheersing/docs/NGB%20Publicatie%20%27De%20burgemeester%20als%20boegbeeld%27_interactief.pdf
https://www.rtlnieuws.nl/tech/artikel/5196263/extra-veiligheidseisen-voor-aanbieders-mobiele-netwerken
https://www.antennebureau.nl/actueel/nieuws/2019/juli/8/overzicht-5g-experimenteerlocaties
https://www.antennebureau.nl/plaatsing-antennes/regels-plaatsing-antennes
https://stralingsbewust.info/2019/08/10/eu-dwingt-nederland-tot-invoering-van-de-5g-telecomwet/
Frequentiebesluit 2013: https://wetten.overheid.nl/BWBR0032895/2020-03-01
https://www.amnesty.nl/encyclopedie/vrijheid-en-mensenrechten