Een onzichtbare regenboog ontstaat er door alle frequentiegolven gegenereerd door alle draadloos gebruik. Een prachtig schouwspel dat we met onze ogen niet kunnen waarnemen, met onze neus niet kunnen ruiken en met onze oren niet kunnen horen. We wonen, werken en leven erin zonder te weten wat dit met een lichaam doet. De straling om ons heen is onzichtbaar, maar overal aanwezig als een mooi gekleurde regenboog.

Het boek The Invisibe Rainbow van Arthur Firstenberg
In de afgelopen 220 jaar heeft de samenleving het universeel geloof ontwikkeld dat elektriciteit ‘veilig’ is voor de mensheid en zijn planeet met flora en fauna. Wetenschapper en journalist Arthur Firstenberg doorbreekt deze overtuiging door het verhaal van elektriciteit te vertellen op een manier die nog nooit eerder is verteld (vanuit milieuoogpunt) door de effecten te beschrijven die deze fundamentele maatschappelijke bouwsteen heeft gehad en heeft op onze gezondheid en onze planeet. Hij schrijft in 2020 het boek; the Invisible Rainbow.

Door het hele boek heen fulmineert Firstenberg tegen het onbegrip van de wereld t.a.v. de invloed van de elektrificatie die al sinds Galvani (1737-1798) met zijn telegrafie begonnen is. Toen al werden mensen in de nabijheid van de lange koperleidingen ziek, destijds aangeduid met ‘neurasthenie’, ziekten van het zenuwstelsel. De verschijnselen die mensen toen vertoonden waren dezelfde als de klachten eind 20ste eeuw en begin 21ste eeuw, die ontstaan bij mensen veroorzaakt door de draadloze telefonie (dicht wonen bij de antennemasten voor de mobiele communicatie en in de 21ste eeuw door de steeds korte golflengtes van 4G en 5G) en hun toepassingen. Ook nu zijn de klachten variabel. En ook: niet iedereen was en is er gevoelig voor, de meeste mensen merkten niets van die telegraaflijnen. En net als in de 21ste eeuw mensen die  wél  reageren op de kunstmatig gemaakte elektromagnetisme velden, nodig voor de draadloze verbindingen, niet geloofd worden en ’tussen de oren denkers’ en ‘factcheckers’ genoemd worden!

Arthur Firstenberg
Firstenberg is van huis uit wiskundige en medicus en heeft aan belangrijke universiteiten zijn opleiding genoten. Door een ongelukkige röntgenbestraling is hij in de lappenmand gekomen en houdt zich als privépersoon bezig met schrijven, lezingen en acties tegen ongewenste uitbreiding van toepassingen met elektromagnetische velden (EMV), in het bijzonder die voor de telecommunicatie, vooral de met mensenhanden gemaakte elektromagnetische velden (EMV). Zelf extreem elektrogevoelig hiervoor is hij begaan met ieder die, zoals hijzelf, heeft moeten vluchten naar oorden waar minder EMV heersen.  Arthur Firstenberg’s website:  http://www.cellphonetaskforce.org

The invisible rainbow, de onzichtbare regenboog, het boek
Dit is een bijzonder lezenswaardig boek. De titel duidt op de effecten van de mens en andere levende wezens ten opzichte van het onzichtbare deel van het elektromagnetische spectrum voor zover het de niet-ioniserende deel betreft. Dit deel betreft alle frequenties vanaf gelijkstroom tot aan de gigahertz frequenties van 5G. Het boek gaat over de geschiedenis van elektriciteit en de interacties met het lichaam. Het vat samen wat we tot nu toe uit de summiere literatuur hebben moeten lezen wat betreft de kunstmatig gemaakt elektromagnetische velden van de draadloze technologie. Met grote kennis van zaken en biologische inzichten zoekt hij fysiologische verklaringen voor de effecten van elektrogevoeligheid (EHS), waarom wordt een mens elektrogevoelig van alle draadloze? Veel zaken passeren de revue, compleet met nauwgezette verwijzingen naar artikelen en bronnen die hij raadpleegde. Ongeveer een-derde van het boek vormt het reservoir van literatuurreferenties en verwijzingen, die er volop zijn.

Ontstaan elektriciteit
In The Invisible Rainbow schetst Firstenberg de geschiedenis van de elektriciteit vanaf het begin van de achttiende eeuw tot heden. Arthur Firstenberg: “de eerste technologie die daadwerkelijk werd gebruikt voor gebruik buiten de geneeskunde was de telegrafie (de telegraafdraden). Het werd op een hele grote manier ingezet, met miljoenen kilometers telegraafdraden, de aarde rond. Vanaf de jaren 1840-1870 kwamen er onderzeese kabels bij. In 1860 werd er een nieuwe ziekte gemeld in de medische literatuur, die ze neurocedie noemden. Vanaf het moment dat het voor het eerst werd beschreven tot ongeveer de eeuwwisseling van de 20e naar de 21ste eeuw, werd deze ziekte beschouwd als een lichamelijke ziekte, niet als een psychische ziekte, zoals velen er tegenwoordig over denken. En het trof vele mensen in de westerse wereld. Het lijkt op de klachten toen er telegraafdraden werden gelegd. Toe heette het neurocedie kregen en nu heet het elektrogevoeligheid heet(EHS).

Technische vooruitgang en ziekten
Met de uitvinding van de wisselstroom, door Nikola Tesla in 1889, werd het mogelijk om de elektriciteit over lange afstanden te transporteren, met weinig vermogensverlies. 1889 was tevens het jaar van de eerste grote griepepidemie. Frappant is dat uitvindingen wat betreft elektriciteit, hand in hand gingen  met grote griepepidemieën  zoals de:
-Spaanse griep (1918-1920). De Spaanse griep, trad tegelijk op met de wereldwijde introductie van het radioverkeer:
-Aziatische griep (1957). De uitbraak van de Aziatische griep (ook “A-griep” genoemd) valt samen met de eerste kunstmaan (Spoetnik) van de Aarde. Het ruimtetijdperk is begonnen;
-Hongkonggriep (1968). De Hongkonggriep (1968), ook wel de Maogriep, brak uit na de ontdekking van de Van Allen-gordels door de Explorer 1 (VS). De Van Allengordels, ook stralingsgordels of deeltjesgordels genoemd, zijn twee gordels van geladen deeltjes (vnl. protonen en elektronen) rond de Aarde. De Explorer 1 was de eerste succesvolle satelliet die door de Verenigde Staten in een baan om de aarde werd gebracht. De data die men op Aarde kreeg was afkomstig van de instrumenten aan boord van Explorer 1 en werden naar de Aarde gestuurd door middel van twee antennes;
-Mexicaanse griep (van 11 juni 2009 tot augustus 2010). De nieuwe 802.11n-standaard – wifi 4 – maakt wifi aanzienlijk sneller: maximaal 450MBps in plaats van maximaal 54Mbps. Dat is mogelijk dankzij de nieuwe MiMo-technologie, met meerdere antennes. De 802.11b, 802.11g en 802.11n gebruiken de vrije (geen licentie nodig) 2,4 gigahertz (GHz) die behoort tot de ultra-high frequency of UHF-band).
-Coronapandemie ( 2020 tot….). Wordt de ruimte in 2020 niet behoorlijk opgevuld met internetsatellieten die gaan zorgen voor een wereldwijd dekkend netwerk van draadloze internetverbindingen https://stralingsleed.nl/blog/wereldwijde-draadloze-dekking-door-meer-dan-100-000-satellieten-en-nano-satellieten/

http://stralingsleed.nl/blog/een-pandemie-treedt-op-na-de-invoering-van-een-nieuwe-technologie-de-corona-pandemie-na-de-invoering-van-5g/

De Cellular Phone Task Force
Arthur Firstenberg is de voorzitter van de Task Force voor mobiele telefoons (de Cellular Phone Task Force). De Cellular Phone Task Force werd opgericht in 1996, toen de technologie voor digitale mobiele telefoons een feit werd. De drijfveer om hieraan in 1980 mee te helpen is zijn eigen verwonding door de elektromagnetische energie toen hij op de medische school zat, wat hem ervan weerhield het vierde jaar af te maken. De missie van de Task Force is:
-voorlichting aan het publiek over elektromagnetische vervuiling (elektrosmog)
-pleidooi voor een elektromagnetisch schonere omgeving
-ondersteuning voor personen die gehandicapt zijn door straling van draadloze technologie en andere bronnen.

Draadloze revolutie
Toen Arthur Firstenberg en de Task Force hoorden wat er ging gebeuren, namelijk de draadloze revolutie, moest daar iets aan gedaan worden. En Arthur Firstenberg moest al snel ervaren dat:
-mensen er niets van  wilden weten;
-politici er niets van wilden horen;
-rechters er niets van wilden weten;
-de FCC het niet wilde weten en horen. De Federal Communications Commission regelt interstatelijke en internationale communicatie via radio, televisie, draad, satelliet en kabel in de Verenigde Staten.

Waarom heeft niet iedereen klachten?
De uitleg daarvoor was vroeger al dat er verschillen zijn tussen mensentypen: sommigen hadden (en hebben nu nog) een geringere lichamelijke elektrische geleiding dan anderen. We herinneren ons de stakkers die op de elektrische stoel niet (onmiddellijk) dood gingen wegens hun hoge elektrische weerstand. Die lichamelijke geleidbaarheid zou ook de achtergrond zijn van de verschillen tussen mensen in de intensiteit waarmee ze de elektromagnetische velden (EMV) voelden van de elektrische stoel en de hinder die wordt ervaren van de elektromagnetische velden van alle antenne installaties, wifi en alle smartphones in de 21ste eeuw.

Veel artsen begrijpen het niet (en nog steeds niet in 2021)
Niet iedere arts in die tijd had in de gaten dat de elektrische weerstand bij iedereen anders is. Ook de benaming was toen dus anders in die tijd en opmerkelijk was wel dat de ziekte steeds meer en meer voorkwam. Interessant was eind 20ste eeuw ook dat mensen met een elektrogevoeligheid voor alle draadloze, vaak tegelijk ook een gevoeligheid hadden voor chemische verbindingen (geuren – MCS patiënten), laagfrequente geluiden (lFG) of andere omgevingsfactoren.

Verband met ziekten
In The Invisible Rainbow zoekt Firstenberg ook verbanden tussen blootstelling aan nieuwe golven van elektrische veldtypen en periodieke uitbraken van ziekten als influenza, diabetes, hartfalen en kanker (eind 2020 komt hier ook Corona bij). Firstenberg kent ook zijn wetenschappelijke literatuur. Op grond van chemische informatie kiest hij er voor om elektrogevoeligheid (EHS) te verklaren met o.a. de aanname dat het eigenlijk een porfyrinegebrek is (een groep van ziekten) dat veel leed berokkend. Door de elektromagnetische velden worden bepaalde natuurlijk processen in een lichaam geblokkeerd waardoor het op den duur en afhankelijk van de hoeveelheid EMV, fout loopt in de lichaamscellen. Mitochondriën kunnen niet voldoende energie meer leveren:  https://www.spierziekten.nl/overzicht/mitochondriele-myopathie/#:~:text=Wat%20is%20mitochondri%C3%ABle%20myopathie%3F,gevolg%20een%20gebrek%20aan%20energie (ook hier staat stralingsbelasting niet bij). Dat geeft een algehele lichamelijke malaise, zo kenmerkend voor ernstige EHS en ook bij MCS, chronisch vermoeidheidssyndroom, ME en Lyme. Zelfs wanneer de bron van EMV wordt weggenomen worden ernstig zieken niet onmiddellijk beter. Firstenberg gaat uitgebreid in op verklaringen voor belangrijke lichamelijke klachten. Over o.a. het verschijnsel tinnitus (een piep in de oren). Hij haalt meerdere onderzoeken aan waaruit blijkt dat het gehoor van mens en dier niet beperkt wordt tot het gangbare spectrum tussen 20 hertz (Hz) en ca. 20 kilohertz (KHz), maar feitelijk doorloopt tot boven de 200 KHz: ultrasoon horen. We zijn ons daar alleen niet van bewust.

Waarom er geen aandacht is voor elektrogevoeligheid
De vraag komt ook aan de orde waarom de medische wetenschappen nooit veel aandacht,  tot geen aandacht, geeft aan de effecten van EMV en het verschijnsel EHS. Dat komt deels door de variaties in klachten, het gebrek aan een duidelijke lichamelijke oorzaak van de klachten en de aarzelingen om de fraaie nieuwe technieken als aanstichter te durven betitelen. De beroemde psychiater Freud deed de maatschappij een eenvoudige oplossing aan de hand door op grond van zijn gezag te verklaren dat de problemen van EHS ‘ers ‘tussen de oren zit’ en psychisch van aard waren. Die opvatting leeft vandaag nog door in de meeste Westerse landen omdat het een mooi doekje voor het bloeden is. Het ontslaat de arts om zich voor deze categorie van patiënten te interesseren. En heeft in Nederland Monet (de overkoepelende organisatie voor de Telecomproviders) http://stralingsleed.nl/blog/telecomproviders-willen-geen-last-van-gemeenten-en-burgers/ onze overheid geen miljarden euro’s betaald om de burger niet ongerust te maken?.