Na een inventarisatie in oktober 2018 van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat ongeveer 2 tot 10 % van de Nederlanders van achttien jaar en ouder, ernstig worden gehinderd door een hoorbaar laagfrequent geluid (LFg). Een laagfrequent geluid dat voor het menselijk oor niet hoorbaar moet wezen maar wat steeds meer mensen omschrijven als een dieselend geluid, een zware bromtoon of als het gedreun van een draaiende wastrommel. Ontwikkelingen die te maken hebben met de klimaatsverandering maken het volgens het RIVM o.a. mogelijk dat laagfrequente geluiden vaker gaan voorkomen door een toenemend gebruik van mechanische ventilatie, warmtepompen en koelsystemen.

Wat is laagfrequent geluid

Sinds 2017 komen er steeds meer meldingen van ernstige hinder van geluid met een lage frequentie (LFg) of golflengte. Frequenties ontstaan daar waar stroom vloeit en door de beweging van de elektrische lading ontstaat er een magnetisch veld bij, het elektromagnetisch veld geheten. De elektromagnetische velden planten zich voort in trillingen. De frequentie of golflengtes zijn de hoeveelheid trillingen die voorkomen per seconde en worden uitgedrukt in hertz.

De hertz

De hertz (Hz) is een repeterend verschijnsel en één hertz komt overeen met één trilling per seconde. Hoe vaker het geluid per seconde trilt, hoe hoger het is. Een laag frequent geluid kan een geluid zijn met een frequentie van 0 tot 20 hertz of infrasoon geluid maar ook van 20 kilohertz (KHz) tot 800 mega hertz (MHz), een ultrasoon geluid. Hoe lager de frequentie van een geluid, hoe lager de toon. Elk individu is anders en de ene persoon neemt de geluiden onder de 20 hertz of boven de 20 KHZ wel waar, terwijl een ander niets hoort. Dit geluid, wat niet tot amper waarneembaar moet zijn voor het menselijk oor, wordt door mensen die het wél horen, omschreven als brommen, dreunen of zoemen. Verschillende mensen die deze laag frequente velden horen, geven aan dat ze het geluid meer voelen dan horen. Een geluid voor mensen, die het waarnemen, dat ernstige gevolgen heeft voor het lichamelijke, geestelijke, emotionele, sociale en maatschappelijke welzijn. Een geluid waar de oorzaak zich buiten het menselijk lichaam bevindt en waar iemand moet zijn die een installatie of een apparaat ‘aanzet’.

De lagere frequenties en de gehoordrempel

De gehoordrempel is het zachtste geluid wat nog waarneembaar is voor het menselijk oor. De gehoordrempel is sterk afhankelijk van de frequentie van het geluid. Een laag frequent veld (of radiostraling) plant zich voort via golflengtes (frequenties) in de lucht of in de grond en hebben een bereik van wel 50 kilometer. De gehoordrempel voor mensen ligt tussen de 1000 hertz en 5000 hertz, waarbij de mens het best geluiden horen kan rond de 4000 hertz en waar de sterkte van het geluid (gehoordrempel) wordt uitgedrukt in decibel (dB).

Alle frequenties van de radiostraling

Een radiogolf, ook radiofrequente (RF) straling genoemd, is een golflengte van elektromagnetische straling uiteenlopend van duizend kilometer tot één millimeter   in het frequentiegebied van de hertz tot de gigahertz (GHz).

Radiofrequente straling (RF) Afkorting Frequentie en
Golflengte
Eventuele toepassingen
Extremely low frequency ELF 3-30 hertz (Hz)
100.000 km – 10.000 km
 

Super low frequency

SLF 30-300 hz
10.000 km – 1000 km
Communicatie met onderzeeboten.
Ultra low frequency ULF 300-3000 Hz
1000 km – 100 km
Very low frequency

 

VLF 3-30 kilohertz (KHz)
100 km – 10 km
Militaire communicatie, communicatie met onderzeeboten, navigatie, tijdssignalen, draadloze hartslagmonitors
Low frequency (lange golf)

 

LF 30-300 KHz
10 km – 1 km
Navigatie, tijdssignalen, AM-

langegolfuitzendingen, amateurradio.

 

Medium frequency (middengolf)

 

MF 300-3000 KHz
1 km – 100 meter
Navigatie, AM-middengolfuitzendingen, amateurradio, maritieme communicatie
High frequency (korte golf) HF 3-30 megahertz (MHz)
100 m – 10 m
AM- kortegolfuitzendingen, amateurradio, luchtvaart, maritieme en militaire communicatie
Very high frequency VHF 30-300 MHz
10 m – 1 m
FM-radio, televisie-uitzendingen, communicatie en navigatie luchtvaart, amateurradio
Ultra high frequency UHF 300-3000 MHz
1 m – 100 mm
Televisie-uitzendingen,mobiele telefoons, draadloze netwerken, Bluetooth, magnetrons
Super high frequency

 

SHF 3-30 gigahertz (GHz)
100 mm – 10 mm
Mobiele telefoons,zendmasten voor de mobiele communicatie, draadloze netwerken, RC (radio Control of radiografisch) apparaten zoals portofoons en speelgoedauto’s, radar
Extremely high frequency EHF 30-300 GHz
10 mm – 1 mm
Straalzenders, satellietverkeer en radarinstallaties.

Het menselijk oor en decibel A (dB-A) waarden

Het menselijk oor neemt over een gebied van 20 Hz tot 800 MHz hertz geluiden waar. De sterkte van de geluiden worden uitgedrukt in decibels (dB). Omdat de gevoeligheid van het menselijk oor niet voor alle frequenties gelijk zijn worden gemeten decibels omgezet in decibel A (dB-A). Decibel A is een correctie van de geluidssterkte voor de gevoeligheid van het menselijk oor. Het probleem is dat van de gemiddelde mens wordt uitgegaan.

 

1: Schedel (rotsbeen) 2: gehoorgang 3: oorschelp  4: trommelvlies 5: ovaal venster 6: hamer 7: aambeeld 8: stijgbeugel 9: labyrint 10: slakkenhuis 11: gehoorzenuw 12: buis van Eustachius

De uitzondering bevestigt de regel

Het spreekwoord, de uitzondering bevestigt de regel, geeft aan dat op iedere regel wel een uitzondering mogelijk is. Want ook op de regel van grenswaarden om geluid te horen, zijn er mensen die een uitzondering vormen. Ze horen of voelen wél de geluiden onder de 20 Hz of boven de 800 MHz. Geluiden die eigenlijk niet hoorbaar moeten zijn voor het menselijk oor. Volgens schatting van de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) is dit zo’n 2,5% van de Nederlandse bevolking die het laagfrequente geluid ( ultrasoon of infrasoon) óók kunnen horen en daarvan ernstige hinder ondervinden. Ze horen en voelen het laagfrequent geluid luid en heel intens. Volgens de NSG-Richtlijn kan laagfrequent geluid worden waargenomen via:

-het gehoor;

-een gevoel van druk, onder meer in de gehoorgang en op het hoofd;

-trillingen in buik, borst, armen en benen.

Geluid

Hoe lager de frequentie en langer de golflengte van een geluid, hoe lager de toon van het geluid en hoe hoger de frequentie en korter de golflengte hoe hoger de toon van het geluid.

Geluid kan worden ingedeeld in verschillende frequentieklassen namelijk lage frequenties van de radiofrequentie en de hoge frequenties van een radiofrequentie, namelijk van:

-0 tot 20 hertz of infrasoon geluid;

-20.000 hertz (20 kilo hertz, KHz) tot 800 miljoen hertz (800 mega hertz, MHz) of ultrasoon geluid.

LFg of Infrasoon geluid (of infrageluid) is niet hoorbaar voor het menselijk oor

Infrasoon geluid wordt veroorzaakt door geluidsgolven waarvan de frequentiegolven zo laag zijn dat ze niet hoorbaar zijn voor het menselijk oor. Laagfrequente geluiden met een frequentie van 20 KHz tot 24 KHz. worden ultrageluid (of ultrasoon geluid) genoemd. Hoogfrequent geluid in de lage frequentiezone (LF) boven de 16 KHz is slecht hoorbaar maar helemaal onhoorbaar voor de mens is het niet. Infrasoon geluid wordt eveneens gevoéld door een mensenlichaam. Gevoeld worden dan de trillingen van het geluid. Infrasoon geluid is voor sommige mensen en bepaalde diersoorten hoorbaar en wordt laagfrequent geluid (LFg) genoemd.

Bronnen van laag frequent geluid (infrasoon geluid) rond de 20 hertz en lager

Laagfrequente geluiden zijn o.a. de bastonen van muziek. Deze tonen zijn van afstand goed te horen terwijl de melodie van een lied niet te onderscheiden valt. Andere bronnen van LF geluid kunnen zijn:

-apparatuur of installaties.  Installaties als ventilatoren, liftmotoren, zwaar verkeer over drempels, windmolens, hoogspanningsmasten, windmolens, koelinstallaties, compressoren, vliegverkeer en er wordt een verband gelegd met de elektromagnetische velden van antenne-installaties voor de mobiele communicatie;

-infrastructuur.  Onze ondergrondse infrastructuur met elektrische pompen voor elektriciteit, water, riool, gas en stadsverwarming;

-in de natuur. Het geluid van de donder bij onweer en de rollende golven van de zee.

LFg+ of Ultrasoon geluid (of ultrageluid) is niet hoorbaar voor het menselijk oor

Ultrageluid of ultrasoon geluid wordt eveneens veroorzaakt door radiogolven en is een geluid waarvan de frequentie te hoog is om gehoord te worden voor het menselijk gehoororgaan. Het ultrasone geluidsgebied begint vanaf ongeveer 20.000 hertz (20 kHz) en loopt tot 800 miljoen hertz (800 MHz). Boven de 800 MHz is de grens van het hoorbare geluid en spreekt men van hypersone trillingen en is het geluid niet waar te nemen voor een menselijk oor, net zoals het infrasoon geluid onder de 16 Hz. Het voelen van geluid zijn de trillingen of de geluidsgolven van een bron. Tot nu toe is het onduidelijk of de wereldwijd waargenomen hinder een gemeenschappelijke bron heeft of dat het wellicht een nieuw fenomeen betreft. Zo zouden andere natuurkundige fenomenen een rol kunnen spelen, zoals elektriciteit en/of elektromagnetische velden (EMv). Elektromagnetische velden van apparaten die draadloos communicatie versturen. Een zendmast die dichtbij woningen gebouwd is of de draadloze wifirouter in de meterkast van de woning. Van EMv is bekend dat het zich in het binnenoor kan omzetten tot een hoorbaar geluid. Een irritante hoge piep die dag en nacht aanwezig is (tinnitus). Ook zou daardoor het neurologisch systeem beïnvloed kunnen worden, waardoor veel mensen de ervaring van trilling en elektriciteit ondervinden. Trillingen die door het hele lichaam gaan en waar veel organen op reageren door o.a. hartritmestoornissen en spieren die onwillig samen strekken. Omdat over deze materie nog geen duidelijkheid bestaat, wordt het voorlopig ‘LFg+’ genoemd, dit in tegenstelling tot het ‘conventionele LFg’ van akoestische, lokale / regionale oorsprong. Mocht in ‘LFg+’ een oorzaak liggen voor het waarnemen van een bromtoon / trilling, dan zal dat grote gevolgen hebben voor de manier van onderzoek, zowel meettechnisch, als medisch.

Bronnen van een laag frequent geluid + geluid (ultrasoon) rond de 20 kilohertz en hoger

Ultrasoon geluid wordt veelvuldig toegepast in de industrie, gezondheidszorg (echografie, tandsteen verwijderen bij de tandarts) en in producten voor de consument.

Bij een ultrasoon geluid (o.a. het mosquito geluid) worden apparaten ingezet om indringers te verjagen. Een geluid rond de 20 KHz. Een geluid dat gehoord moet worden voor de ongewenste groep die het indringende geluid wel horen. Groepen zoals;

-muggen. Niet alleen via stekkers in het stopcontact maar sinds 2017 zijn er ook smartphones met een Mosguito away technologie. In Nederland wordt het ‘Mosquito’ geluid gebruikt om hangjongeren te verjagen. Een apparaat dat opgehangen wordt en tonen uitzendt van een hoge frequentie, die vrijwel alleen jongeren tot een jaar of 25 kunnen horen*. Zogenaamd onhoorbaar voor mensen die wonen in de buurt van het mosquito-apparaat;

-katten. De kattenverjager zendt een ultrasoon geluid uit dat voor mensen een onhoorbare hoge frequentie moet zijn maar wel hoorbaar is voor dieren zoals katten, honden en vossen;

-mobiele communicatie. Zendmasten met antennes die draadloos data ontvangen en doorsturen naar draadloze apparaten.

*Jonge mensen en veel diersoorten

De Mosquito verspreidt een hoogfrequent geluid met geluidsgolven van 17 tot 20 KHz. Een geluid dat door mensen boven de 25 jaar niet tot amper wordt gehoord maar voor jongeren onder 25 jaar wél kan worden gehoord en een ontzettend irritant geluid is.  De geluidsdrempel ligt bij jonge mensen hoger dan bij mensen boven de 25 jaar. De drempel van het geluid ligt bij jongeren rond de 20 KHz of eronder. Veel diersoorten kunnen zelfs nog hogere tonen waarnemen en hebben nóg een lagere drempelwaarde. Jongeren horen dus bepaalde hoge tonen die veel mensen vanaf 25 jaar niet meer kunnen horen maar wel voelen.

Worden diplomaten bewust ziek gemaakt door radiofrequente velden

In 2018 worden in China verscheidene Amerikaanse diplomaten en hun familieleden teruggehaald na klachten. De klachten lijken op die bij een eerder voorval op de Amerikaanse ambassade in Cuba (2017). Klachten als:

-het horen van geluiden. Geluiden als fluiten, beltonen of een hoge piep;

-slaapproblemen;

-hoofdpijn;

-spraakproblemen;

-neusbloedingen;

-oxidatieve stress*;

-zwelling van de hersenen;

-verstoring van de  bloed-hersenbarriëre.

Hoe ontstaat oxidatieve stress dan precies?

Het lichaam wordt door de elektromagnetische velden in een toestand van alertheid gebracht. Het klaar voor de start gevoel als voor een 100 meter wedstrijd maar dan dag in, dag uit. De ontstane ontregelingen in een mensenlichaam zijn vooral gekoppeld aan het zenuwstelsel en het neurohormonale systeem zoals een toename van:

-stresshormonen;

-calciumuitstoot uit de cellen;

-verhoging van de reactiesnelheid;

-vermindering van de alfagolven in het EEG;

– verlaging van de melatonieproduktie (natuurlijk slaap-en waakritme);

-vermindering van de lagere frequenties van het hartritme.

Klachten bij stress

Klachten die kunnen ontstaan door elektromagnetische velden van alle draadloze lijken precies op de klachten van een stresssituatie welke ontstaat als gevolg van een onbalans in de draagkracht/ draaglast van een lichaam. Ook de signalen van oxidatieve stress en stress ten gevolge van een onbalans in draagkracht/draaglast hebben dezelfde symptomen. Namelijk symptomen als:

-duizeligheid;

-knellende band om het hoofd (het gevoel dat je hoofd er niet bij hoort);

– slapeloosheid;

-niet kunnen concentreren;

-niet op de woorden kunnen komen;

-hartritmestoornissen;

-pijn op de borstkas;

-opgejaagd voelen(klaar voor de start gevoel);

-rusteloos;

-pijnlijke gewrichten;

-zere droge ogen;

-geïrriteerd tot agressief gedrag;

-slecht ruiken (verstopte neus, zonder verkouden te zijn);

-krampen in de benen;

-droge huid.

Het mag duidelijk zijn dat er bij doorwerken in een omgeving met veel draadloze verbindingen, masten in de buurt, er in het geheel geen sprake kan wezen van een herstelperiode wanneer de stressklachten het gevolg zijn van teveel elektromagnetische velden in de lucht. Dat het alleen de vraag is: hoe lang houdt een lichaam het vol voordat de benen het niet meer kunnen dragen. Voordat het hart ophoudt met werken? Voordat organen het begeven. Bij ziekteverlof en thuis zitten bij veel draadloze verbindingen zal het een never ending story zijn.

 

https://www.rtlnieuws.nl/technieuws/artikel/3679296/lg-gaat-muggen-verjagen-met-een-smartphone

https://www.laagfrequentgeluid.nl/html/theorie/theorie.html#art3

https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2016-0014.pdf

https://www.laagfrequentgeluid.nl/html/informatie/info.html#art6

https://www.health.belgium.be/nl/ultrageluid-en-hoogfrequent-geluid

https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2016-0014.pdf

https://www.stichtinghoormij.nl/nl-nl/hyperacusis/wat-is-hyperacusis