De oproep om niet verder te gaan met 5G werd in 2017 al gedaan door wetenschappers en artsen die een oproep deden om de uitrol van 5G te stoppen vanwege ernstige potentiële verwachte gezondheidseffecten van deze nieuwste technologie. 5G zal de blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden (RF-EMF) aanzienlijk verhogen, bovenop de reeds bestaande 2G, 3G, 4G en wifi. Het is onderhand wel duidelijk dat elektromagnetische velden schadelijk zijn voor mens en milieu. 

De oproep
Aan de VN, de WHO, de EU, de Raad van Europa en de regeringen van alle landen: “ Wij, de ondergetekende wetenschappers en artsen (en milieuorganisaties en burgers ) dringen aan op stopzetting van de inzet van het 5G-masten op aarde (vijfde generatie) en in de ruimte. 5G zal de blootstelling aan straling bovenop de 2G-, 3G- en 4G-netwerken voor telecommunicatie, die al aanwezig is, aanzienlijk vergroten. Naast radiofrequentie ( RF-straling) zal 5G gebruik maken van microgolfstraling, infraroodstraling en waarschijnlijk ook van ultravioletstraling. Het willen gebruiken van 5G is een groot experiment op het gebied van de mens en het milieu (en is niet onderzocht wat het resultaat zal zijn, wat tegen alle gemaakte afspraken in is) en dat is gedefinieerd als een misdaad onder het internationaal recht.

Op 14 december 2020 hebben 411 wetenschappers en artsen het beroep ondertekend.  Het beroep werd in eerste instantie in september 2017 ingediend bij de Europese Commissie om te waarschuwen voor de gevaren van 5G. De oproep van deze artsen en wetenschappers wordt ook wel het 5G Space Appeal genoemd.

5G Space Appeal
Het 5G Appeal merkt op dat wereldwijd “het steeds uitgebreider gebruik gaat van draadloze technologieën. Dat niemand meer kan vermijden om te worden blootgesteld aan de straling van de kunstmatige elektromagnetische velden, ook wanneer dit niet gewenst is. Want bovenop het toegenomen aantal 5G-zenders (ook in woningen, winkels en in ziekenhuizen) zullen volgens schattingen ’10 tot 20 miljard aansluitingen’ (naar koelkasten, wasmachines, bewakingscamera’s, zelfrijdende auto’s en bussen) onderdeel gaan uitmaken van het internet der dingen. In Nederland, naast de proefgebieden, in 2022 officieel heel Nederland. Dit gaat tegen het grondrecht van mensen in. Mensen die wel graag proefkonijn willen zijn mogen er niet vanuit gaan dat iedereen dit wil.

Grondwetartikelen
Gelukkig hebben we de grondwet nog, die mensen die geen 5G willen, steunt. De artikelen in hoofdstuk 1 die hier op slaan zijn:
-Hoofdstuk 1, artikel 10:1
Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.
-Hoofdstuk 1, artikel 11
Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.
-Hoofdstuk 1, artikel 20:1
De bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart zijn voorwerp van zorg der overheid     (daar is in 2020 niet veel van te merken);
-Hoofdstuk 1, artikel 21
De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu (alles draadloos is geen verbetering);
-Hoofdstuk 1, artikel 22:1

De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid
Helaas is de overheid dit niet van plan wat betreft de draadloze communicatie, weet ik nu. Ze weten dat mensen hier ziek van worden en uitgerangeerd zijn in het dagelijkse leven, maar doen niets. Ze weten dat mensen uit het leven zijn gestapt omdat het ondraaglijk werd, maar doen niets.

De toename van het de kunstmatige elektromagnetische velden die worden gebruik door 5G zullen gigantisch meer worden, zowel op aarde als in de ruimte. Geen plek zal meer vrij zijn van de kunstmatig gemaakte elektromagnetische velden. Elektromagnetische velden die onzichtbaar zijn. Een vooruitstreven is om alles draadloos te willen besturen alleen…. daar is geen onderzoek naar geweest. 5G wordt verondersteld dat het werkt zoals 2G, 3G en 4G, wat absoluut niet zo is. De elektromagnetische velden zijn bij 5G veel en vele malen hoger en waarschijnlijk zelfs ioniserende straling! (ultraviolet). Elektrogevoelige mensen konden bij 2G, 3G en 4G nog vluchten wat bij de opzet voor 5G niet meer kan. Het is afwachten hoe de gemiddelde mens hierop reageerd maar de testperiodes geven geen rooskleurig beeld. Hier willen we onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen niet mee opzadelen (ik in ieder geval niet). 411 wetenschappers hebben 14 december 2020 hun “ernstige bezorgdheid” nogmaals uitgesproken.

De zorg van onafhankelijke wetenschappers
De 411 wetenschappers en artsen, wijzen naar het feit dat “talrijke recente wetenschappelijke publicaties hebben aangetoond dat kunstmatige elektromagnetische velden elk levend organismen beïnvloedt op niveaus die ver onder de internationale en nationale richtlijnen liggen van o.a. het ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection)”Dat effecten te verwachten zijn van de kunstmatige elektromagnetische velden die een verhoogd risico geven op:
-kanker;
-cellulaire stress;
-toename van schadelijke vrije radicalen;
-genetische schade;
-structurele en functionele veranderingen van het voortplantingssysteem;
-leer- en geheugenstoornissen;
-neurologische aandoeningen;
-negatieve effecten op het algemeen welzijn van de mens.

De schade gaat veel verder dan het menselijk ras, aangezien er steeds meer aanwijzingen komen voor schadelijke effecten op zowel planten als dieren. Een pas op de plaats is nodig.

 Stop 5G in Europa
De 411 wetenschappers en artsen dringen er bij de EU op aan om alle redelijke maatregelen te nemen om de 5G-uitbreiding te stoppen totdat onafhankelijke wetenschappers kunnen aantonen dat 5G en de totale hoeveelheid straling (afkomstig van 5G samen met 2G, 3G, 4G en wifi) níet schadelijk zal zijn voor de burgers (vooral voor zuigelingen, kinderen en zwangere vrouwen) en het milieu. Dat hier een gedegen onderzoek naar gedaan hoort te worden. Dat mensen niet tegen hun wil de kunstmatig elektromagnetische velden maar moeten accepteren. Dat er keuze blijft.

Wat er nu gebeurd in Europa
De uitrol van 5G is in Slovenië stopgezet met als reden dat niet duidelijk is of het gevaarlijk is voor de mens.

Een Duitse petitie tegen 5G is 54.643 maal ondertekend, en moet nu behandeld worden in het parlement, meldt Diagnose Funk (voor milieuvriendelijke radiotechnologie en bescherming tegen elektrosmog). In de petitie wordt het Duitse parlement verzocht om de procedure voor het toekennen van 5G-frequenties te schorsen op basis van wetenschappelijk gerechtvaardigde twijfels over de veiligheid van deze technologie.

En in Nederland
Het ministerie van Economische Zaken & Klimaat in Nederland, heeft besloten om zonder echt onafhankelijk onderzoek naar de gezondheidsrisico`s te laten doen, dit experiment op de bevolking los te laten.

Stichting Stop5GNL heeft 51.477 handtekeningen binnen tégen 5G en heeft begin 2020 een kort geding aangespannen tegen de Nederlandse Staat met als doel de uitrol van 5G te stoppen. De staat handelt onrechtmatig omdat zij burgers niet beschermt tegen de gevaarlijke gevolgen van blootstelling aan elektromagnetische velden van 5G. Omdat ze zich niet aan de grondwet houdt. Wettelijk gezien is een nieuwe techniek in gebruik nemen, zonder te testen,  gewoon tegen alle regels in.

Foto: https://techpulse.be/nieuws/277274/brandstichting-bij-5g-masten-complottheorie/
http://www.5gappeal.eu/about/
http://www.5gappeal.eu/signatories-to-scientists-5g-appeal/
https://www.denederlandsegrondwet.nl/id/vi3ak47ajhgk/de_nederlandse_grondwet#:~:text=De%20Grondwet%20bestaat%20uit%20twee,hoe%20die%20gezamenlijk%20wetten%20maken.