Gezonde boom zo te zien aan het kernhout.
Hoe hoger de frequentie, hoe meer capaciteit, dan wel hoe sneller de verbinding, maar hoe minder het bereik van de antenne is. Meer kleine zenders (‘small cells’) in het straatbeeld zullen dus het gevolg zijn, zoals in bushokjes en op lantaarnpalen. Masthoogten op boomniveau hebben een beperkende factor voor de werking van het 5G-netwerk ten aanzien van het bereik en de betrouwbaarheid: de bomen dienen daarom 3 meter lager te zijn dan de hoogte van het basisstation. Dus wordt er massaal gezonde bomen gekapt in Nederland!

Lockdown
Het coronavirus is gevaarlijk wordt er gezegd. “Blijf allemaal binnen en ga alleen naar buiten wanneer het nodig is”. Opeens worden er in deze eerste corona lockdown in 2020 mega veel 5G masten gebouwd en omgebouwd. De mensen kunnen zo niet protesteren.

Aanleg glasvezel gaat gewoon door
En hoe ‘toevallig’ is het dat het uitrollen van glasvezel, de eerste corona- pandemie wél gewoon doorgaat? Dat iedereen   thuis werkt en heel vreemd, dat glasvezel leggen wél door mag gaan? Want 5G is dan wel draadloos internet, maar 5G-zendmasten zijn aangesloten op het glasvezelnetwerk. En tijdens de lockdown gaat het volgende dus gewoon door:
-bomen kappen (zelfs ’s nachts);
-glasvezel leggen;
-nieuwe 5G antennemasten plaatsen.

Dan sta ik niet vreemd te kijken dat er iets wat geheim is, bezig is. Dat mijn gevoel en ervaringen zeggen: dit klopt niet! Hier is iets aan de hand wat de bevolking niet mag weten!

De frequenties voor 5G
De frequenties voor 2G en 3G hébben al mensen ziek gemaakt, de elektrogevoeligen (EHS ‘sers). De frequenties nodig voor 5G zullen nóg veel meer mensen ziek maken, want waar 2G gebruik maakt van radiogolven, maakt 5G gebruik van microgolven, infrarood golven en ultraviolette golven. Steeds dichter bij de ioniserende straling*.

*Onder ioniserende straling wordt verstaan straling die ionisaties kan veroorzaken in de materie waar deze op valt. Dat wil zeggen: de straling heeft zoveel energie, dat hij elektronen kan ‘losslaan’ uit atomen. Hierdoor verandert de lading van de atomen van neutraal naar positief. Bij dit proces kan schade aan weefsel ontstaan.

De 26 GHz-band
De 26 GHz-band is geschikt is voor zeer hoge datasnelheden en wordt (volgens de regering) momenteel in Nederland gebruikt voor straalverbindingen, cameratoezicht op stations en zelfrijdende auto’s. Het frequentiebeleid voor de 26 GHz-band is nog in ontwikkeling en voor de 26 GHz-frequentieband is in 2022 nog niet besloten of, en zo ja wanneer deze landelijk geveild gaat worden.

Frequentie Functie Bereik van antenne
26 gigahertz Zeer hoge capaciteit op micro niveau (voor bedrijven, woningen en directe omgeving op straat) Enkele meters

De Telecomcode verplicht de lidstaten om 1 GHz van de 26 GHz-band uit te geven voor mobiele communicatie voor 31 december 2020 mits er sprake is van een marktvraag. In april 2020 is een marktconsultatie uitgevoerd naar de behoefte van de 26 GHz-frequenties. Uit deze marktconsultatie kwam naar voren dat partijen interesse hebben in deze frequenties op korte- en middellange termijn.

Gebruik van de 26 GHz-band
De 26 GHz-band neemt in de 5G-ontwikkeling een belangrijke plaats in. De 26 GHz-band biedt namelijk een groot spectrum en door het beperkte bereik een grote capaciteit. Ook kan de frequentieband door het beperkte bereik door meerdere lokale en regionale partijen tegelijkertijd worden gebruikt. Het beperkte bereik van ‘kleine cellen (slimm cells)’ reduceert de kans op interferentie tussen gebruikers. De 3,5 GHz- én de 26 GHz-band zijn in artikel 54 van het Europees Wetboek voor elektronische communicatie (de Telecom code) aangewezen als prioritaire banden voor het faciliteren van de uitrol van 5G in 2022.

Twijfels
Voor de 26 GHz-band heeft de Gezondheidsraad echter wel twijfels. Er zijn nog geen experimentele gegevens beschikbaar over deze band voor 5G-toepassingen. De commissie adviseert daarom deze band nog niet in gebruik te nemen en eerst nader onderzoek te doen.

Maar het Kabinet gaat de inzet van de 26GHz-band voor 5G niet beperken
Het Nederlandse kabinet zal het gebruik van de 26 GHz-band van 5G niet opschorten is in november 2020 te lezen. Waar de Gezondheidsraad adviseerde eerder te wachten met deze frequentie tot er meer duidelijk is over de eventuele gevolgen voor de gezondheid zijn, is dat volgens het kabinet niet nodig.

In een brief schrijven de bewindslieden Keijzer (ex-bewindsvrouw), Van Ark en Van Veldhoven dat er ‘geen reden is om meer onderzoeksresultaten af te wachten voor het gebruik van deze band’. Die stellingname baseren de twee staatssecretarissen en de minister op een aantal argumenten. Zo wijzen de bewindslieden erop dat de WHO (World Health Organization), Europese Commissie en de ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) te hebben vastgesteld dat er geen aanleiding is om te veronderstellen dat het gebruik van de 26 GHz-band negatieve gezondheidseffecten oplevert. Volgens het kabinet heeft de Gezondheidsraad dit ook bevestigd.

Het kabinet wijst erop dat de 26 GHz al voor andere toepassingen dan mobiele communicatie wordt gebruikt in Nederland, waarbij aan straalverbindingen, zelfrijdende auto’s en cameratoezicht in stadions gedacht kan worden. Daarnaast lijken de bewindslieden te suggereren dat ze ook niet zomaar de uitgifte van de 26 GHz-band kunnen opschorten, omdat de Europese Commissie de 700MHz, de 3,5 GHz- en de 26GHz-band, als ‘5G-pioneerbanden’ ziet voor de nieuwe generatie van draadloze netwerken. Met de uitgifte van deze frequentiebanden geeft het kabinet uitvoering aan Europese verplichtingen, schrijven de bewindslieden.

Dit leidt ertoe dat het kabinet bezig is in 2020 om de uitgifte van frequenties in een deel van de 26 Ghz-band voor te bereiden. Daarbij wordt de wens van meer onderzoek overigens niet terzijde geschoven: “In navolging van de aanbevelingen in het advies van de Gezondheidsraad, beziet het kabinet op dit moment hoe het een extra bijdrage kan leveren aan (internationaal) onderzoek dat zich richt op gezondheidseffecten van blootstelling aan elektromagnetische velden in de 26 GHz-band.”

Geen openheid telecomproviders/kabinet
Wanneer het kabinet de 26 GHz-band officieel beschikbaar stelt voor providers is niet te vinden. Volgens mij is de frequentie al in gebruik, zo te voelen als ernstig elektrogevoelige! Kunnen elektrogevoeligen dit samen met de 60 GHz dan voelen? Want de 60 GHz is gewoon vergunningsvrij!

Samen met de 60 gigahertzband (GHZ)?
Telenet gaat in 2022 een veld-test uitvoeren met het gebruik van 60 GHz radiotechnologie voor draadloos internet. Voordeel is onder andere dat het gebruik van de 60 GHz-frequentieruimte al is vrijgegeven op 1 januari 2020. De 57 tot 71 GHz-band (te gebruiken voor 5G-services) hebben geen vergunning meer nodig. Zijn vergunningsvrij te gebruiken! Het maakt de weg vrij voor de uitrol van de 60 GHz millimeter-golftechniek, in Europa.  Als enige voorwaarde moet er rekening worden gehouden met de hoge atmosferische verzwakking tijdens de MMW (millimeter band of millimetergolfelementen) overdracht in de vrije ruimte….. want 60 GHz absorbeert zuurstof.

 Enne….geeft corona geen ernstig zuurstoftekort? Enne… is de ellende met het virus in Europa, niet begin 2020 begonnen? 31 januari 2020 in Italië en de eerste corona besmetting in Nederland op 27 februari 2020? Het geeft wel te denken als ernstig elektro-overgevoelige.

Bronnen;
https://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/bewezen-bomenkap-om-5g-vrij-baan-te-geven/?fbclid=IwAR2RY4ARislWzkZ_BKReH2sLxeYbXAdhWSO5211uOt_KZfLGvR7PzDJQZa8
Foto: https://www.bomenkapmeldpunt.nl/beleid/vreselijke-bomenkap-ggnet-warnsveld/
https://stralingsleed.nl/blog/schokkend-bomenkap-om-5g-vrij-baan-te-geven-bewezen/
https://stralingsleed.nl/blog/wat-is-glasvezel-fiber-optics-en-wat-doet-dat-met-een-elektrogevoelig-iemand/
https://www.gelehesjes-nederland.nl/
https://tweakers.net/nieuws/174850/kabinet-gaat-inzet-26ghz-band-voor-5g-niet-beperken-tot-meer-onderzoek-is-gedaan.html
https://www.computable.nl/artikel/nieuws/overheid/7050426/250449/neem-hoge-5g-frequentieband-nog-niet-in-gebruik.html#:~:text=De%2026%20GHz%2Dband%20is,korte%20termijn%20ingezet%20voor%205G.
De marktconsultatie 26 GHz band met het oog op toekomstige uitgifte voor nieuwe generatie draadloze netwerken door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Januari 2020: bijlage-bij-kamerbrief-beantwoording-kamervragen-schriftelijk-overleg-veilingregeling-35-ghz%20(1).pdf
https://tweakers.net/nieuws/186942/telenet-test-inzet-60ghz-band-voor-draadloos-internet-van-1gbit-s-of-sneller.html
https://stralingsleed.nl/blog/60-ghz-zonder-licentie-wordt-gebruikt-voor-o-a-5g/