De onzichtbare elektromagnetische straling van o.a. de mobiele  telefoonsignalen gevisualiseerd.

 Status
ICNIRP  (International Commision on Non-Ionizing Radiation) is een vereniging geregistreerd in München, Duitsland, als een non-profitorganisatie met een wetenschappelijke missie ( statuten ). Het is formeel erkend als een officiële samenwerkende niet-statelijke actor door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). ICNIRP wordt geraadpleegd door de Europese Commissie. ICNIRP is via diverse samenwerkingsprojecten verbonden met veel organisaties die zich wereldwijd bezighouden met niet-ionische straling (NIR) en de bescherming hiertegen. Nederland hanteert, net als de meeste andere Europese landen, de blootstellingslimieten van de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP). In 2020 heeft de ICNIRP de blootstellingslimieten geactualiseerd (aangepast aan 5G).

International Commision on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP)
Het lidmaatschap van de Commissie bestaat uit een voorzitter, vice-voorzitter en maximaal 12 leden. De ICNIRP staat voor ‘International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection’ en deze onafhankelijke commissie van internationale wetenschappers stelt onder andere blootstellingslimieten op voor de elektromagnetische velden waar onze mobiele communicatie mee werkt. De leden van de Commissie zijn deskundigen in de wetenschappelijke disciplines die relevant zijn voor niet-ioniserende stralingsbescherming (biologie, epidemiologie, natuurkunde, biofysica, geneeskunde). Bij het uitvoeren van hun vrijwilligerswerk voor de Commissie vertegenwoordigen zij noch hun land van herkomst, noch hun instituten. ICNIRP-leden zijn verplicht om eventuele persoonlijke belangen met betrekking tot hun activiteiten voor ICNIRP op te geven. 

Verkiezing
Leden worden voor de Commissie worden gekozen uit voordrachten die door de huidige leden zijn ontvangen, door de Uitvoerende Raad van de International Radiation Protection Association (IRPA), de IRPA Associate Societies en door de nationale agentschappen voor stralingsbescherming na een open oproep voor nominaties gepubliceerd op de ICNIRP-website. In 2015 is de oproep tot nominaties uitgebreid naar internationale en nationale stralingsbeschermingsinstanties. 

Taken
De taken van de Commissie zijn o.a.:
-Het formuleren en uitvoeren van ICNIRP-beleid in overeenstemming met het Handvest en beschikbare middelen:
-het bevorderen van samenwerking met andere organisaties op het gebied van niet-ioniserende stralingsbescherming;
-blootstellingslimieten opstellen voor elektromagnetische velden.  De ICNIRP beoordeelt hiervoor regelmatig de stand van de wetenschap op het gebied van elektromagnetische velden en gezondheid.

Bestaat uit
De ICNIRP commissie leden bestaat in 2021 uit
Rodney Croft, de ICNIRP-voorzitter sinds mei 2020
Eric van Rongen-vice-voorzitter (mei 2020)
Tania Cestari-lid
Nigel Cridland-lid
Guglielmo d’Inzeo-lid
Akimasa Hirata-lid
Anke Huss-lid
Ken Karipidi
Carmela Marino-li
Sharon Miller-li
Gunnhild Oftedal-lid
Tsutomu Okuno-lid
Martin Röösli-lid
Soichi Watanabe-lid.

Doel en werken
ICNIRP heeft tot doel mens en milieu te beschermen tegen nadelige effecten van niet-ioniserende straling (NIR). Daartoe ontwikkelt en verspreidt de ICNIRP wetenschappelijk onderbouwde adviezen over het beperken van blootstelling aan niet-ioniserende straling. Experts uit verschillende landen en disciplines, zoals biologie, epidemiologie, geneeskunde, natuurkunde en scheikunde, werken samen met en binnen ICNIRP om het risico van blootstelling aan niet-ioniserende straling te beoordelen en blootstellingsrichtlijnen te geven. Experts van ICNIRP baseren hun advies op wetenschappelijke publicaties over biologische effecten en werkingsmechanismen van straling, voor het hele niet-ioniserende frequentiebereik. Het beschermingsadvies van ICNIRP is geformuleerd in de Richtlijnen, Beoordelingen en Verklaringen https://www.icnirp.org/en/activities/news/news-article/rf-guidelines-2020-published.html

Banden met de Telecom-industrie?
Uit dit door twee Europarlementariërs uitgebrachte rapport blijkt dat de leden van de ICNIRP vele banden hebben met de Telecom-industrie en dat het wetenschappelijk bevooroordeelde standpunten inneemt https://www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Internationaal/11876/the___icnirp_cartel___and___the_5g_mass_experiment . Een groep onafhankelijke journalisten van Investigate Europe ontdekte dat deze organisaties gesloten clubs zijn waar gelijkgestemden elkaar verkiezen en waarin leden met een afwijkende mening niet worden toegelaten. De meeste leden van de ene organisatie zijn bovendien ook lid van minstens één van de andere organisaties. Daarnaast heeft een significant aantal van hen gelden ontvangen van bedrijven met belangen in de telecomindustrie. Is het wel zo slim dat de Nederlandse regering de adviezen van deze commissie één op één overneemt als veiligheidsrichtlijnen en dus maar doorgaat met de uitrol van 5G? Of komt het de overheid juist ook goed uit?

Connectie tussen IEEE-ICNIRP en de telecomindustrie
De belangrijkste instanties die verantwoordelijk zijn voor het bepalen van de veiligheidsnormen voor Elektromagnetische Velden zijn de ICNIRP (International Commision on Non-Ionizing Radiation) en de IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). De IEEE is een beroepsvereniging voor elektronische engineering en elektrotechniek (en aanverwante disciplines) met het hoofdkantoor in New York City en het operationele centrum in Piscataway, New Yersey. In een uitgebreide Noorse documentaire (2008) komen diverse personen van deze instanties aan het woord. De leden van de IEEE blijken allen afkomstig van telecombedrijven of de US-army. Deze IEEE blijkt een duidelijke link te hebben met de ICNIRP welke op zijn beurt een link heeft met de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.
https://www.wirelessinfo.nl/nieuws/eigen-nieuws/317-docu-connectie-tussen-ieee-icnirp-en-de-telecomindustrie

De rol van de vice-voorzitter
Welke personen spelen een hoofdrol in het bepalen en het onderzoeken van de veiligheid van Elektromagnetische Velden. Wie beoordelen de wetenschappelijke onderzoeken en wie vertalen deze naar het te voeren beleid? De taak van de Nederlandse Gezondheidsraad is om al het wetenschappelijk onderzoek te bekijken, te beoordelen en van daaruit adviezen te geven aan de Rijksoverheid. De Nederlander Eric van Rongen heeft hier een stevige dubbelrol in. Hij moet namelijk ook onderzoeken beoordelen over de niet-ioniserende elektromagnetische straling, voor de ICNIRP waar hij vice-voorzitter van is. En naast de Gezondheidsraad en de ICNIRP is van Rongen lid van het (WHO) Adviescomite de International EMF project.  https://www.wirelessinfo.nl/nieuws/eigen-nieuws/276-hoofdrolspelers-in-het-veiligheidsvraagstuk-emv-1-eric-van-rongen

Eric van Rongen onder vuur
Van alle leden van de ICNIRP zijn de biografie en werkzaamheden onder de loep genomen. Bij Eric van Rongen, de huidige vicevoorzitter van de ICNIRP en tevens secretarisschap van de Nederlandse Gezondheidsraad, valt op dat hij met zijn positie, lidmaatschappen en activiteiten niet alleen de schijn van belangenverstrengeling met de industrie wekt. Uit concrete voorbeelden blijkt dat hij en vele andere leden van de ICNIRP banden heeft met de telecomindustrie.

Een vos verliest wel zijn haren maar niet zijn streken
Of het bovenstaande spreekwoord letterlijk te nemen is?
Op een conferentie in 2016 in Zweden nog hield dr. Eric van Rongen, stralingsdeskundige van de Nederlandse Gezondheidsraad en toen voorzitter van het ICNIRP, een presentatie over cel- en dieren-onderzoeken in de voorbije 13 jaar. Op de bekende “Van Rongen-manier” gaf hij aan dat er maar enkele studies waren geweest die aan de kwaliteitsnormen van Van Rongen en de zijnen voldeden en dat die studies geen uitsluitsel gaven over eventuele schadelijkheid. De conclusie van Van Rongen was dus; geen bewijzen voor schadelijkheid, dus niks aan de hand en verder onderzoek niet nodig.

Daar kwam hij deze keer echter niet mee weg. Mona Nilsson van de Swedish Radiation Protection Foundation vermeldde dat 220 wetenschappers in een bericht aan de Wereldgezondheidsorganisatie en de Verenigde Naties hadden gesteld dat er meer dan voldoende wetenschappelijk bewijs is voor de schadelijke effecten van niet-ioniserende straling. Ze stelde de vraag waarom we meer geloof moesten hechten aan de beweringen van Van Rongen dan aan die van de 220 wetenschappers. Het historische antwoord van Van Rongen was: “Dat is moeilijk te zeggen. Iedereen mag geloven wat hij wil. Het is hun verantwoordelijkheid om conclusies te trekken. Wij trokken andere conclusies. Het is aan de mensen om te bepalen welke groep volgens hen het meest betrouwbaar is.” https://www.ninefornews.nl/gewetenloze-misleiding-over-stralingseffecten-door-nederlandse-overheid/

Na het asbest- en rookschandaal, een nieuw schandaal voor de 21ste eeuw
Het door onderzoeksjournalisten Hans van Scharen en Tomas Vanheste uitgevoerde onderzoek in 2020, legt een bom onder de autoriteit van het ICNIRP, haar onafhankelijkheid en de betrouwbaarheid van de veiligheidsrichtlijnen. De uitkomsten geven de twee Europarlementariërs, de Franse Michèle Rivasi (Europe Ecology) en de Duitser Klaus Buchner (Ecologisch-Democratische Partij), de conclusie dat de ICNIRP, een wetenschappelijk bevooroordeelde organisatie, banden met de telecomsector heeft. Rivasi en Buchner geven een ongemakkelijk déjà-vu: het tabak-en asbest schandaal.  Zij stellen dat overheden de zelfverklaarde legitimiteit van de ICNIRP niet ter discussie stelt en dat de mobiele telefoonindustrie via de ICNIRP haar eigen grenswaarden bepaalt https://letstalkabouttech.nl/2020/06/regering-start-met-5g-frequentieveiling-ondanks-serieuze-waarschuwingen-nieuw-rapport-zeer-kritisch-over-icnirp/

Ook de Nederlandse regering baseert in 2021 de veiligheidsrichtlijnen op de adviezen van de ICNIRP.

Foto: https://nickolaylamm.com/art-for-clients/what-if-could-see-your-cellular-network/
https://letstalkabouttech.nl/2020/06/regering-start-met-5g-frequentieveiling-ondanks-serieuze-waarschuwingen-nieuw-rapport-zeer-kritisch-over-icnirp/
https://www.icnirp.org/en/about-icnirp/commission/index.html