Zweedse studie: 5G is slecht voor de gezondheid en veroorzaakt het Microwave-Syndroom

Voor velen onder ons begint de start van elektrogevoeligheid (EHS)met een vreemd geluid in de oren, een gezoem dat er constant is. Het gezoem wordt al snel gevolgd door een reeks vreemde symptomen zoals;
-duizeligheid;
-misselijkheid;
-geheugenverlies;
-jeukende hoofdhuid;
-sterke oorsuizingen, soms nonstop;
-concentratieproblemen;
-hoofdpijn/migraine;
-spierkrampen;
-vermoeidheid;
-sterke slaapdrang maar niet kunnen slapen;
-grieperig gevoel, acute verkoudheid (alleen ‘s morgens).

In het algemeen geldt ‘stralingsbron weg, gezondheidsklacht weg‘, ook al is dat in de praktijk bijna onmogelijk meer om te realiseren.

Voor sommigen zijn de symptomen zo slopend en zo langdurig dat ze niet meer kunnen werken (omdat de stralingsbron niet weggaat).

Over de hele wereld zijn dan ook honderden gevallen gemeld en bijna alle patiënten hebben iets gemeen door het gebruik van de draadloze communicatie., door de frequentiegolven die het gebruikt. Mensen die reageren op deze frequentiegolven (die onzichtbaar, onhoorbaar en reukloos zijn) van de mobiel, alle zendmasten, Internet der Dingen (IoT) en wifi (de stralingsbronnen).

Geschiedenis
Al snel na de ingebruikname van radar, (werkt met microgolfstraling) dat tijdens de Tweede Wereldoorlog voor het eerst werd gebruikt, verschenen de eerste rapportages met gezondheidseffecten: veel hoofdpijn, vermoeidheid, verlies van eetlust, slaperigheid, concentratieproblemen, een slecht geheugen, emotionele instabiliteit en labiele cardiovasculaire (hart en vaat) functies. Deze effecten deden zich toen voor bij lagere intensiteiten dan in 2022 en werden gelabeld als het ‘Microwave-Syndroom’ (microgolfsyndroom). De straling van 5G bestaat uit:
-microgolf straling;
-infrarode straling;
-ultraviolette straling.

Moratorium op 5G
De risico’s van de straling van de draadloze technologie zijn sindsdien veelvuldig onderzocht op de thermische effecten (opwarmeffect) maar niet op de gezondheidseffecten, die voortkwamen uit de niet-thermische effecten van het lichaam (het biologisch effect). Wetenschappelijk onderzocht door de wetenschap in dienst van de telecom en niet door de onafhankelijke wetenschapper. De introductie van de mobiele telefoon en de opmars van de draadloze technologie (2G, 3G, 4G, 5G, wifi en IoT) lijkt soepel te verlopen, maar wie de moeite neemt om verder te kijken, ontdekt dat een steeds grotere groep burgers nadelige gezondheidseffecten van alle draadloze toepassingen ervaart. Vele artsen en wetenschappers (niet afhankelijk van de telecom) waarschuwen dan ook voor ernstige potentiële gezondheidseffecten als gevolg van de straling van de draadloze technologie en roepen op tot een moratorium op 5G.

Ondanks deze signalen gaan overheden, telecom- en techbedrijven gewoon stug door met de uitrol van 5G. Een recente Zweedse casestudie laat zien welke impact de plaatsing van een 5G basisstation op mensen heeft.

De Zweedse studie
Uit de Zweedse casestudie (22-02-2022) naar de gezondheidseffecten van 5G-straling blijkt dat 5G leidt tot een enorme toename van radiofrequente (RF) straling en ook typische symptomen van het Microwave-Syndroom veroorzaakt. De casestudie bevestigt ook eens te meer dat straling, ook ver onder de door de autoriteiten toegestane niveaus, leidt tot een verslechtering van de gezondheid.

De studie is gepubliceerd in het tijdschrift Medical Access no 1/ 2022 en is uitgevoerd door de Zweedse oncoloog en onderzoeker Lennart Hardell van de Research Foundation Environment & Cancer en Mona Nilsson van de Zweedse Radiation Protection Foundation. De studie onderzoekt de gevolgen voor de gezondheid van mensen die geconfronteerd worden met de plaatsing van een 5G-basisstation direct boven hun appartement, slechts 5 meter boven hun slaapkamer.

Metingen voor en na de installatie van een 5G-basisstation op het dak toonden aan dat deze een enorme toename van de straling in het appartement veroorzaakten. Vóór 5G waren er al 3G- en 4G-basisstations direct boven het appartement, maar de overschakeling op de 5G-technologie leidde tot een toename van de RF-straling van 9.000 microW/m² tot een toename tot 1.690.000 microW/m²! De symptomen die de man en de vrouw na de start van 5G ervaren, zijn typerend voor het Microwave-Syndroom:
-vermoeidheid;
-slaapproblemen;
-emotionele impact;
-neusbloedingen;
-toenemend oorsuizen ;
-huidklachten (branderig gevoel, tintelingen van de huid op handen en armen);
-concentratieproblemen,;
-prikkelbaarheid;
-evenwichtsproblemen;
-verminderd kortetermijngeheugen;
-verwardheid;
-hart- en longklachten (hartkloppingen, gevoel van zwaarte op de borst).

Microwave-Syndroom en Elektro(Hyper)Sensitiviteit
Uit dit allereerste onderzoek naar de gezondheidseffecten van 5G-straling blijkt dat deze overeenkomen met de symptomen van het Microwave-Syndroom. Herhaaldelijk is beschreven dat deze typische symptomen van het Microwave-Syndroom afnamen wanneer de blootstelling werd gestaakt of aanzienlijk verminderd, zo ook in deze Zweedse studie.

Over het Microwave-Syndroom zijn in de loop der jaren talrijke publicaties verschenen en sinds begin jaren ’90, ongeveer tegelijkertijd met de introductie van de mobiele telefoon, is ook de term ‘ElektroHyperSensitiviteit’ (EHS) of ‘ElektroSensitiviteit’ (ES) geïntroduceerd. Dit voor degenen die al op zeer lage niveaus reageren en een bijzonder hoge gevoeligheid hebben voor  elektromagnetische velden (EMV).

Het aantal mensen met gezondheidsproblemen als gevolg van blootstelling aan EMV/straling neemt dan ook drastisch toe, door de introductie van de mobiele telefoon in 1995 wat wereldwijd zorgde voor een exponentiële groei van draadloze telecommunicatienetwerken.

Om schade aan mens en milieu te voorkomen roepen, sinds 1998 artsen en wetenschappers in tal van nationale en internationale appeals, al naar verantwoordelijke instanties op tot het hanteren van het voorzorgsprincipe! Ofwel; stop met de verdere uitrol van de draadloze technologie om schade aan mens en milieu te voorkomen. Doe eerst eerlijk onderzoek!

Specifiek met betrekking tot 5G riepen in september 2017 via het 5G appeal meer dan 340 wetenschappers (PhD’s, professoren) en artsen (MD’s), de Europese Unie op tot een moratorium op 5G. De ondertekenaars stellen dat het onverantwoord is 5G door te voeren vanwege de ernstige potentiële gezondheidseffecten van deze nieuwe technologie. 5G verhoogt de blootstelling aan radiofrequente (RF) straling aanzienlijk, bovenop de reeds bestaande frequenties (radar, 2G, 3G, (waar nog niet vervangen) 4G, wifi, DECT-telefoon en IoT ) en zou wel eens een ongekende en massale ziektelast kunnen veroorzaken, die iedereen treft!

Want 5G verhoogt stralingsniveau enorm
De Zweedse casestudie (die de allereerste is wat 5G betreft) is schokkend omdat het bevestigt waarvoor werd gewaarschuwd. Het leidt tot een enorme toename van straling en het kan vrij onmiddellijk het Microwave-Syndroom veroorzaken.
Wat betreft de toename van straling zijn, na de installatie van 5G extreem hoge waarden in een woning gemeten met een maximum van 1.690.000 microW/m². Al zijn deze aanzienlijk lager dan de huidige referentiewaarden die worden aanbevolen door het ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) waaronder de Zweedse Autoriteit voor stralingsbescherming (SSM) en ook de Nederlandse Gezondheidsraad (Gr) vallen.  Deze waarden bieden geen bescherming tegen de symptomen van het Microwave-Syndroom, noch tegen kanker en andere chronische ziekten. Dit is de reden waarom ondanks stralingsniveaus die ver onder de referentiewaarde liggen, gezondheidsproblemen optreden.

Wij zijn onbeschermd
De referentiewaarden van het ICNIRP bieden geen bescherming tegen schadelijke effecten, zoals het Microwave-Syndroom of kanker, in geval van langdurige blootstelling aan basisstations, zoals het geval is bij blootstelling in woningen, kantoren of scholen. We zijn totaal onbeschermd! Iedereen is volledig onbeschermd tegen andere dan acute thermische effecten, (de biologische effecten) hoewel deze op grote schaal zijn aangetoond, zoals schadelijke effecten op het zenuwstelsel, oxidatieve stress en DNA-beschadiging.

Geen enkel onderzoek toont aan dat 5G veilig is voor gezondheid en milieu
Lennart Hardell en Mona Nilsson schrijven in deze eerste casestudie over de effecten van 5G dat het opmerkelijk is dat er een gebrek is aan wetenschappelijke studies die aantonen dat er geen risico is op nadelige gezondheidseffecten door chronische blootstelling aan de straling van basisstations. Dit geldt voor 5G, maar ook voor 4G, 3G en alle GSM ‘s. Er zijn nog geen studies over de risico’s van straling van zowel 4G+ en/of 5G gedurende 24 uur van de dag. Deze casestudie is de eerste in zijn soort om de effecten van menselijke blootstelling aan 5G te onderzoeken. Beweren dat blootstelling aan straling geen risico vormt omdat de blootstelling onder de referentiewaarde ligt, is dan ook volledig zonder wetenschappelijke basis! Een misdaad tegen de mensheid!

Het aantal getroffen personen is onbekend
Het aantal mensen wereldwijd dat lijdt aan het Microwave-Syndroom/EHS/en elektrohypersensitief is, is onbekend. Het is gewoon niet onderzocht. Verwacht wordt echter dat het aantal getroffen personen zal toenemen door de continue en toenemende blootstelling aan straling als gevolg van de uitrol van 5G en het toenemende gebruik van draadloze technologieën die microgolven uitzenden voor draadloze communicatie. Dit geldt in het bijzonder voor microgolven, infrarood- en ultra violette straling (5G), waarvan is aangetoond dat zij bijzonder schadelijk zijn.

Bronnen;
https://www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/12833/Zweedse%20studie:%205G%20is%20sle
https://letstalkabouttech.nl/2022/04/zweedse-studie-5g-is-slecht-voor-de-gezondheid-en-veroorzaakt-microwave-syndroom/
Foto: https://www.abc.net.au/news/2021-10-06/the-mysterious-disease-known-as-havana-syndrome/100463246
Zweedse studie; https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2022/02/22/forsta-studien-av-effekter-av-5g-stralning-pa-manniska-visar-att-5g-orsakar-mikrovagssyndromet/
https://www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/12833/Zweedse%20studie:%205G%20is%20sle
https://stralingsleed.nl/blog/de-gevaren-van-microgolfstraling-door-de-gezondheidsraad-genoemd-in-de-vorige-eeuw-en-het-verschil-met-nu/
http://www.5gappeal.eu/the-5g-appeal/
https://stralingsleed.nl/blog/wetenschappers-waarschuwen-voor-mogelijk-ernstige-gezondheidseffecten-bij-5g-gebruik/