Wereldwijd roepen steden op om 5G stop te zetten totdat de veiligheid écht kan worden gegarandeerd. Maar bezwaarschriften van de bevolking tegen de bouw van 5G-zendmasten worden door de overheden gewoon genegeerd. De 3G en 4G antennemasten zijn al vervangen door 5G masten en de 6G masten komen eraan. Van de elektromagnetische velden (EMV) van 5G en 6G, de voortplanting door de ruimte van de elektrische- en magnetische oscillaties (trillingen), wordt steeds duidelijker dat deze lichamelijke klachten kunnen veroorzaken. Dat mensen hier Elektro Hyper Sensitive (elektrogevoelig) voor zijn en ElektroHyperSensitiviteit* (EHS) van krijgen.

*EHS is het verschijnsel dat mensen last hebben van sommige elektromagnetische velden (EMV) van apparaten of installaties en waarbij zij gezondheidsproblemen vertonen die kenmerkend zijn voor deze ziekte. In het algemeen geldt: stralingsbelasting weg, klachten weg (ook al kan dit enige tijd duren).

Daarom is het ontzettend belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de bronnen van de steeds sterke wordende Elektro Magnetische Velden (EMV). Eerst de EMV van de 2G, de 3G en de 4G-zendmasten, nu de 5G-zendmasten (en 6G al op komst) met alle draadloze verbindingen.      Met de EMV die; niet te zien, niet te horen en niet te ruiken zijn; maar er wél zijn!

Invloed van de industrie
Aangetoond is dat de gezondheidsgevolgen die deze straling veroorzaken, beïnvloed worden door de industrie, door de Telecomindustrie. Wetenschappers dringen er dan ook op aan dat er een onafhankelijk en eerlijk onderzoek gedaan wordt naar de gevolgen van deze 5G-straling “om de veiligheid van de bevolking te garanderen”. Daarom vragen ze aan de Europese Commissie om de uitbreiding van het 5G-netwerk te stoppen “tot de potentiële risico’s voor de menselijke gezondheid en het milieu, dan ook grondig en eerlijk onderzocht zijn door wetenschappers die onafhankelijk zijn van de industrie”. Want met 5G zullen meer apparaten dan ooit tevoren met elkaar draadloos in verbinding staan. Waren dit er een aantal jaren terug nog wereldwijd naar schatting ongeveer 22 miljard apparaten, verwacht wordt dat dit aantal tegen 2030 tot ongeveer een 50 miljard zal zijn!

De waarschuwing van wetenschappers
In een oproep aan de Europese Unie waarschuwen 180 wetenschappers en artsen uit 36 landen voor het gevaar van 5G, dat zal leiden tot een enorme toename van onvrijwillige blootstelling aan elektromagnetische velden (EMV) of straling. De wetenschappers dringen er bij de EU op aan om Resolutie 1815 van de Raad van Europa te respecteren. Zij verzoeken om een onafhankelijke werkgroep in te stellen die de gezondheidseffecten opnieuw zal beoordelen. De meeste Westerse landen hebben deze bloostellingslimieten voor elektromagnetische straling overgenomen van de ICNIRP *(International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), een niet-gouvernementele organisatie. In resolutie 1815 geeft de Raad van Europa** zware kritiek op deze limieten en de Raad adviseert een nieuwe richtlijn voor een maximale veldsterkte van 0,2 Volt per meter (V/m) waar de huidige norm van nu 40 Volt per meter is! 5G zal de blootstelling van radiofrequente elektromagnetische velden (RF-EMV) aanzienlijk verhogen en is bewezen schadelijk voor mens, dier en milieu.

*De International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection ( ICNIRP ) is een internationale commissie, onafhankelijk van de overheid, gespecialiseerd  in niet-ioniserende stralingsbescherming  en een wetenschappelijke organisatie is zonder winstoogmerk.

**De Raad van Europa, bekend van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, publiceerde op 6 mei 2011 onder voorzitterschap van Jean Huss, een rapport over de gevaren voor de volksgezondheid van elektromagnetische velden. De commissie roept op tot verlaging van de blootstellingslimieten. De geadviseerde blootstellingslimiet is 0,2 Volt per meter, ongeveer 100.000x (!) lager dan de nu geldende blootstellings-limieten.

Highlights uit het uit het EU-rapport m.b.t. elektrogevoeligheid (EHS): creëer stralingsvrije zones.

8.1.4: Besteed bijzondere aandacht aan “elektrogevoelige” personen die lijden aan een syndroom van intolerantie* voor elektromagnetische velden en voer speciale maatregelen in om hen te beschermen; creëer stralingsvrije zones.
*Bij een intolerantie is het lichaam niet in staat om een voedingsmiddel of bestanddeel daarvan goed te verteren. 

 Ziekteverschijnselen zonder aanwijsbare externe, milieugerelateerde oorzaken worden verzameld onder de term Idiopatische Milieugerelateerde Intolerantie (IEI). IEI beschrijft de algemene gezondheidseffecten die veroorzaakt worden door factoren zoals de elektromagnetische velden van alle draadloze communicatie. Elektromagnetische hypergevoeligheid (EHS) wordt ook bij IEI ingedeeld. Mensen met IEI, veroorzaakt door deze elektromagnetische velden, kunnen last hebben van vage neurologische klachten, maar ook ernstige klachten die een negatieve invloed hebben op het welzijn en de gezondheid van de betrokkenen. De meest genoemde klachten zijn:
-huidklachten zoals jeuk, tintelingen, verdovend gevoel;
-vermoeidheid;
-duizeligheid;
-misselijkheid;
-spierpijn,

Specifiek gerelateerd aan Elektromagnetische hypergevoeligheid (EHS);
-geheugen- en concentratieverlies;

-sterke oorsuizingen, fluit en/of bromtonen;
-sterke doofheid voor omgevingsgeluiden;
-problemen met spreken;
-overgevoeligheid voor harde geluiden en licht.

De klachten lijken op die van het Chronische Vermoeiheidssyndroom (CVS of ME), Fybromyalgie en burnout  en altijd geldt: als de schadelijke velden worden weggenomen, verdwijnen of verminderen de klachten, al kan dat enige tijd duren. 

Elektrohypersensitief is géén ziekte of lijden aan een psychiatrische stoornis
EHS is in Nederland nog geen erkende ziekte of aandoening, maar in andere landen zoals Noorwegen en Zweden al wel. Volgens de Nederlandse Gezondheidsraad is van de nu bestaande telecommunicatienetwerken nooit wetenschappelijk aangetoond dat de elektromagnetische velden waar deze gebruik van maken, gezondheidsschade kunnen opleveren…. maar ook nooit is aangetoond van wél.  Uit onderzoek van Prof. Dominique Belpomme op enkele honderden mensen die zichzelf beschrijven als “elektrogevoelig” bleek uit klinische- en biologische analyses dat er wél zoiets bestaat als intolerantie voor elektromagnetische straling. Dat bij een deze intolerantie het lichaam niet in staat is ommet de straling van het draadloze  goed om te gaan. Volgens deze resultaten was niet alleen de nabijheid van de bronnen van straling van belang, maar ook de;
-blootstellingsduur (constant of af en toe);
-de chemische belasting van iemand;
-is iemand een High Sensitief Peron (HSP’er).

Professor Belpomme toont hiermee aan dat de ziekte EHS niet wordt geveinsd en dat ze niet lijden aan psychiatrische stoornis.

De 5G technologie moet eerst veilig blijken
In de afgelopen jaren zijn er dan ook landen, gemeenten, steden en dorpen die gestopt zijn met de uitrol van 5G of uitstel hebben aangevraagd totdat er voldoende bewijs is dat de technologie werkelijk veilig is voor mens, dier en milieu. Landen en steden zoals: Brussel, Bermuda, Bulgarije, Cyprus, Frankrijk, Hawaï, Italië, Kroatië, Nigeria, Papoea Nieuw Guinea, Slovenië, de VS en Zwitserland. Er worden ook rechtszaken aangespannen in landen waar 5G al werkzaam is. 

WANT 5G IS WAARSCHIJNLIJK DE MEEST DODELIJKSTE POGING VAN DE 21STE EEUW.

Bronnen:
https://www.jrseco.com/nl/advies-raad-van-europa-over-gezondheidsrisicos-elektromagnetische-straling/#:~:text=In%20resolutie%201815%20geeft%20de,is%2040%20Volt%20per%20meter.
https://www.jrseco.com/nl/wetenschappelijk-bewijs-elektrogevoeligheid-zendmasten/
https://stralingsbewust.info/uitrol-5g-stopgezet-in-deze-landen-en-gemeenten/
foto: https://www.facebook.com/groups/446053079582108/
https://stralingsleed.nl/blog/de-uitrol-van-5g-stopgezet-in-verschillende-landen/
https://vesa.nl/faq/wat-moet-u-weten-over-elektromagnetische-straling-emv/#:~:text=Elektromagnetische%20straling%20is%20de%20voortplanting,smog’%20ervaren%20en%20electrosmog%20genoemd.
file:///C:/Users/Gebruiker/Downloads/B3%20d.d.%2024%20oktober%202021%20van%20J.%20Vissers%20inzake%20Wat%20doen%20we%20met%205G%20en%20wat%20doet%20het%20met%20ons.pdf
https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/klachten-van-elektrogevoeligen-moet-je-serieus-nemen
https://stichtingehs.nl/wat-is-elektrohypersensitiviteit-ehs/gezondheidsklachten-straling
https://stralingsleed.nl/blog/wordt-van-een-hooggevoelig-iemand-geen-elektrogevoelig-iemand/