De blootstelling aan de radiofrequente (RF) straling van smartphones, tablets, wifi, en draadloze thuistelefoons (DECT) is enorm.

En er is steeds meer bewijs dat de blootstelling hieraan, schadelijk is voor de gezondheid. De blootstelling aan de:
-niet zichtbare,
-niet te ruiken of
-te horen, radiofrequente (RF) straling.

De radiofrequente (RF) elektromagnetische straling van de draadloze technologieën worden ook sinds 2011 door de WHO beschouwd als: mogelijk kankerverwekkend (klasse 2B). Dit voornamelijk vanwege het verhoogde risico op gliomen en akoestische neuromen*.

*Een glioom is een kankergezwel- een tumor en een neuroom is een zwelling van de zenuw welke enorm pijnlijk en gevoelig kan zijn.

Het voorzorgsprincipe is op geen enkele manier nageleefd tijdens de massale inzet van de 5G-draadloze technologieën.

Wanneer echter ernstig en mogelijk onomkeerbaar risico is vastgesteld, mag het gebrek aan bewijs niet worden gebruikt als voorwendsel om maatregelen ter bescherming van het milieu en de gezondheid van mensen, uit te stellen. Er is onafhankelijke wetenschappelijke literatuur bekeken en er wordt verwezen naar resolutie 1815 van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa*.

De Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa die in haar vergadering in Kiev resolutie 1815 (2011) heeft aangenomen. Resolutie 1815, waarin werd vastgesteld dat er voldoende bewijs is voor mogelijk schadelijke gevolgen van elektromagnetische velden (EMV) voor het milieu en voor de gezondheid van de mens. In deze tekst stelde de Raad de lidstaten voor om maatregelen te nemen met betrekking tot het gebruik van mobiele telefoons en wifi-netwerken en in het bijzonder werd toen al verzocht, om een verbod op dit soort apparaten, op scholen in te stellen. Een verbod wat sinds 1 januari 2024 op middelbare schoolklassen is ingegaan en vanaf schooljaar 2024-2025, mogen kinderen op de basisschool dit ook niet meer.

*De Raad van Europa publiceerde op 6 mei 2011 onder voorzitterschap van Jean Huss al een rapport over de gevaren voor de volksgezondheid van deze elektromagnetische velden. De commissie riep ook op om een verlaging van de blootstellingslimieten op te stellen.

In 2017 hebben 180 wetenschappers en artsen uit 36 landen, een brandbrief aan de Europese Unie gestuurd. Zij menen dat de uitrol van 5G zal leiden tot een ‘enorme toename’ van onvrijwillige blootstelling aan elektromagnetische velden (EMV), aan straling.  Hun boodschap is duidelijk: “5G zal de blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden aanzienlijk verhogen bovenop de reeds al bestaande EMV  van 2G, 3G, 4G en wifi. Die straling, die bewezen schadelijk is voor mens en milieu”. De wetenschappers geven aan dat uit sommige onderzoeken blijkt dat er een verband is tussen straling en hersentumoren, straling en Alzheimer en straling en onvruchtbaarheid bij mannen.

Onafhankelijke specialisten vinden dat het voorzorgsprincipe niet is toegepast en dat de bescherming van de gezondheid van burgers, en in het bijzonder van kinderen, in gevaar is bij deze overmatige blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische straling. De;
niet te ruiken,
niet te zien en
niet te horen, straling.

Het is wetenschappelijk niet aangetoond dat 5G nadelige gezondheidseffecten heeft, maar het is ook niet helemaal uit te sluiten stelt de Gezondheidsraad in een onderzoeksrapport over 5G en gezondheid. Normen die geen rekening houden met herhaalde en/of langdurige blootstellingen aan deze niet-thermische biologische effecten die optreden bij waarden die lager zijn dan de toegestane waarden. Ze zijn niet ontworpen om foetussen, kinderen, adolescenten en ouderen te beschermen.

Want voor kinderen kunnen de risico’s toenemen omdat bij langdurige blootstelling de hersenen, organen en de zich ontwikkelende en onvolgroeide weefsels, gevoeliger opstellen voor deze blootstelling. En de straling dringt proportioneel dieper door in hun organen dan in die van volwassenen, omdat hun dimensies (afmetingen) gewoon kleiner zijn. Talrijke studies bevestigen ook het bestaan ​​van deze niet-thermische biologische effecten, veroorzaakt door blootstelling aan de elektromagnetische straling van de draadloze technologieën.

En hoewel sommige kankers meer dan 20 jaar nodig hebben om zich te ontwikkelen, is er in sommige Europese landen al een toename van glioblastomen (een agressieve vorm van kanker) te zien.

In mei 2019 erkent de Belgische Hoge Gezondheidsraad in een advies over niet-ioniserende straling, het bestaan van de biologische effecten van deze straling op niet-thermische niveaus. Dat er een statistisch verband is met de toename van cerebrale gliomen (hersenkankers) en akoestische neuromen.  En dat er een verband is tussen de blootstelling aan elektromagnetische velden van mobiele telefoon-frequenties en gedrags- en taalstoornissen bij kinderen.

En met 5G?
Dat de vermenigvuldiging van het aantal antennes dat nodig is voor de installatie van het 5G-netwerk, een algemene verhoging van het blootstellingniveau, voor de bevolking zal betekenen en dat we totaal niet weten wat de gevolgen zullen zijn voor de gezondheid op den duur.

Bronnen:
https://www.despecialist.eu/nl/nieuws/beroepsnieuws/5g-des-professionnels-de-la-sante-belges-sonnent-l-rsquo-alerte.html
https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2020/09/02/5g-en-gezondheid#:~:text=De%20raad%20kan%20geen%20antwoord,ingebruikname%20van%20de%205G%2Dsystemen
https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17994
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-7-2011-009531_NL.html
https://www.despecialist.eu/nl/opinies/elektromagnetische-velden-en-straling-de-biologische-effecten-bestaan-het-voorzorgsprincipe-ook-het-is-hoog-tijd-om-het-te-beginnen-toepassen.html
Foto: https://www.istockphoto.com/nl/foto/5g-signaal-communicatie-mast-concept-gm1227145925-361802914?phrase=5g&searchscope=image%2Cfilm