De Nederlandse imkers worden dit jaar (2023) geconfronteerd met een ongekend hoog sterftepercentage onder hun bijenvolken.

Naast het feit dat ook mensen niet tegen de niet-ioniserende straling van de 5G- masten* kunnen, kan ook de fauna en flora er niet tegen.

*Sinds de zomer van 2020 hebben we 5G netwerken in Nederland.

Bijensterfte
Deskundigen tasten in het duister over de oorzaken van het ongekend hoge sterftecijfer van de bijen. Imkers staan voor een raadsel en willen een diepgaand onderzoek naar de effecten van de straling op bijen. De straling van alle draadloos en de masten hiervoor nodig.

Niet-ioniserende straling
Want bij de evaluatie van 164 onderzoeken bij geleedpotigen (vooral insecten) is heel duidelijk dat een schadelijk effect wordt veroorzaakt door deze niet-ioniserende straling! Niet-ioniserende straling van onder ander alle mobiele telefoons en alle zendmasten. Vooral na de uitbreiding van het mobiele netwerk naar 5G, is dit gaande en vormt een ernstige bedreiging voor het ecosysteem en zal het bijdragen aan de achteruitgang van insecten.

De fauna en flora hebben te lijden onder ons 5G-gebruik
Straling van mobiele telefoons, van welke aard dan ook, werken als een kracht op het lichaam van mensen en verandert veel van zijn componenten. Deze veranderingen leiden onvermijdelijk tot schade. Ook de fauna en flora hebben hieronder te lijden.

Een persbericht van de Universiteit van Neuchâtelmeld: “niet-ioniserende straling (NI-straling) beschadigt insecten”. De evaluatie van 164 onderzoeksresultaten op geleedpotigen (vooral insecten) laat in januari 2023, met betrekking tot de niet-ioniserende velden van 5G, zien dat het schadelijke effect van deze niet-ioniserende straling (NI-straling) op insecten als bewezen wordt beschouwd. Niet-ioniserende straling welke onder andere de straling betreft van alle mobiele telefoons en van alle zendmasten. Vooral de massale uitbreiding van het mobiele netwerk naar 5G vormt een serieuze bedreiging voor al onze ecosystemen* en gaat bijdragen aan de dood van vele insecten.

*Ecosystemen in Nederland zijn o.a: de duingebieden, loofbossen, naaldbossen, heidevelden, plassen, akkers, weiden, sloten, rivieren en ons waddengebied.

Ernstige effecten van de niet-ioniserende (NI)-straling op insecten
Het is de eerste keer dat wetenschappers de eerder gepubliceerde studies over de effecten van niet ioniserende-straling (van o.a.: wifi, smartphone, bleutooth, radar, 5G, digitenne, C2000) op geleedpotigen systematisch hebben onderzocht en geëvalueerd, volgens internationale erkende methoden. In de onderzoeken werden de geleedpotigen blootgesteld aan verschillende niet ioniserende-stralingsbronnen en onderzocht op biologisch relevante effecten. De niet-ioniserende straling drong het lijfje van de dieren binnen en zette daar processen op gang, die gevolgen hadden voor de;
-voortplanting,
-het voortbewegen,
-het gedrag,
-het foerageren;
-het DNA*.

*Desoxyribonucleïnezuur (DNA) is het biologisch macromolecuul dat in alle levende cellen de basis vormt van erfelijkheid.

De geleedpotigen omvatten: insecten, spinnen, duizendpoten en kevers. De dieren  en de fauna, zijn een essentieel onderdeel van de voedselketen en spelen een belangrijke rol in onze ecosysteem.

Deze niet-ioniserende straling (NI-straling) bedreigt nu de insecten
De massale uitbreiding van het al bestaande mobiele netwerk naar 5G vormt een serieuze bedreiging voor onze ecosysteem en zal eveneens bijdragen aan de dood van veel insecten. In een persbericht van de Protection from Radiation Association van 16 januari 2023, wordt medegedeeld dat, in opdracht van het Federaal Bureau voor Milieu, experts van de Universiteit van Neuchâtel, een overzicht hebben samengesteld van de onderzoeksresultaten tot nu toe over de effecten van de niet-ioniserende straling op insecten: van de 164 studieresultaten kwamen er 132 negatieve effecten uit, wat overeenkomt met 80% van alle resultaten! In de onderzoeken werden geleedpotigen blootgesteld aan verschillende NI-stralingsbronnen en daarna onderzocht op biologisch relevante gevolgen.

Schade door blootstelling aan straling bewezen
De NI-straling die in de onderzoeken werden gebruikt zijn gelijk aan de straling van slimme meters (0 Hz – 100 kHz), de mobiele telefoons, WLAN en die van andere technische apparaten waaronder de 5G zendmasten (700 megahertz (MHz), 3,5 gigahertz (GHz) en 26 GHz) en radar (6 GHz – 300 GHz*).

*Deze radiogolven hebben een golflengte van 1 tot 10 millimeter en worden daarom ook wel millimetergolven genoemd. Deze band, de extreem hoge frequentieband (EHF), wordt met name gebruikt voor radioverkeer via straalzenders, satellietverkeer en radarinstallaties. De onderzochte geleedpotigen werden bestraald met elektrische veldsterktes van minder dan 5 Vollt per meter (V/m) tot meer dan 100 V/m.

Er wordt uitgegaan van het feit dat schade aan de mens pas mogelijk ontstaat als de grenswaarden door de ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) worden gegeven, overschreden worden.  En hoe zit dat met de insecten en andere dieren? Dit is uiterst serieus omdat de straling in de leefgebieden van bijen, vlinders, hommels en ook van mieren en kevers wel tot 100 V/m kan zijn, en er al schade kan optreden bij minder dan 5 V/m! Dat dit ernstige gevolgen heeft voor de insecten en hun nakomelingen maar…… ook voor alle insectenetende vogels en andere insecteneters.

De auteurs concluderen dan ook dat: ” recensie’ s duidelijk aangeven dat er bewijs is voor het effect van NIS (niet-ioniserende straling) op geleedpotigen op de voortplanting, voortbeweging, gedrag, foerageren en DNA-schade.”

Enkele voorbeelden wat betreft de/het;
-voortplanting: een studie concludeerde dat 44% minder bijenkoninginnen uitkwamen nadat de eieren waren blootgesteld aan NI-straling van minder dan 5 V/m;
-gedrag: 28 van de 33 onderzoeken melden gedragsveranderingen, zoals het veranderen van het ritme van de kwispeldans van bijen. Met deze dans wijzen bijen hun soortgenoten in de bijenkorf de weg naar locaties met nectarrijke bloemen;
-foerageren : mieren die werden blootgesteld aan een stralingsveld in het bereik van de frequenties van mobiele telefoons, konden de weg naar hun voedselbron niet meer vinden;
-DNA-schade: verschillende studies hebben veranderingen in broedsel, poppen en eieren van insecten geïdentificeerd, waaronder mutaties (veranderingen in genetische samenstelling) en schade aan larven van honingbijen.

Uitsterving
De auteurs van de Universiteit van Neuchâtel zijn van mening dat NI-straling, samen met andere schadelijke milieu-invloeden zoals de opwarming van de aarde en pesticiden, kunnen leiden tot het plaatselijk uitsterven van individuele soorten en het “uitsterven van insecten” kan vergroten. De Vereniging Stralingsbescherming pleit voor een concept om de Niet-ioniserende straling (NI)-straling te verminderen!

Landen die de uitrol van 5G hebben stopgezet en komen tot een moratorium op 5G:
België;
Bermuda;
Bulgarije;
Chili; artsen in Chili roepen op tot een moratorium op 5G totdat zeker is dat het geen risico vormt voor gezondheid en milieu:
Cyprus; gemeenteraad Ormidhia verklaart hun stad unaniem tot 5G-vrije stad:
Duitsland; groep artsen en psychotherapeuten sturen open brief aan Angela Merkel om 5G te stoppen;
Engeland; actiegroep tegen 5G heeft via crowdfunding £105.000 ontvangen en start rechtszaak tegen de Britse overheid:
Frankrijk;
Griekenland;
Hawaii; een resolutie om de uitrol van 5G te staken is vrijwel unaniem door de Hawaii County Council aangenomen:
Italië;
Kroatië;
Nigeria;
senaat vraagt om uitstel van 5G totdat uit onderzoek is gebleken dat dit niet schadelijk is voor de volksgezondheid:
Oostenrijk; frequentieveiling 5G uitgesteld:
Papoea Nieuw Guinea; testen van 5G stopgezet:
Portugal;
frequentieveiling 5G uitgesteld:
Slovenië;
moratorium op 5G:
Spanje;
Tsjechië; frequentieveiling 5G uitgesteld en
Zwitserland.

Bronnen;
https://www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/12923/Non-ionizing%20radiation%20ha
https://www.gigaherz.ch/nichtionisierende-strahlung-schaedigt-insekten/
https://schutz-vor-strahlung.ch/news/medienmitteilung-uebersichtsarbeit-der-universitaet-neuenburg-zeigt-nicht-ionisierende-strahlung-schaedigt-insekten/
https://schutz-vor-strahlung.ch/sich-informieren/gesundheit/
https://aa-stralingbescherming.nl/niet-ioniserende-straling-beschadigt-insecten/
https://stralingsbewust.info/uitrol-5g-stopgezet-in-deze-landen-en-gemeenten/