Het dossier over de uitrol van 5G wordt gekenmerkt door een totale kloof tussen burgers en politieke besluitvormers. Niet alleen 5G maar ook de vorige netwerken. Besluitvormers die zogenaamd luisteren, meeleven en vol begrip zijn. Ontmoetingen die uitlopen en vervolgafspraken die gemaakt worden om samen tot een oplossing te komen. Dan uit het niets plots toch kiezen, zonder overleg, voor de andere kant, de kant van de Telekom. Het lijkt er erg veel op of de overheid warempel geen keus heeft. Of ze dansen naar de pijpen van de Telecom. Niet beseffen dat ze zo de werelden Nederland in de vernieling helpen op den duur…..

Positief gesprek met Staatssecretaris Mona Keijzer
Op 10 juni 2020 hebben de stralingsbewuste organisaties Stichting EHS (Elektrohypersensitiviteit), CPLD (Chronische Polymorfe Licht Dermatose) vereniging en StralingsBewust.info een, zo het zich liet aanzien, constructief gesprek gehad met staatssecretaris Mona Keizer over de mogelijke gezondheidsrisico’s van elektromagnetische straling (EMV) en de positie van elektrogevoelige mensen. De uitnodiging vond plaats op uitnodiging van de staatsecretaris zelf. De uitrol van 5G is al vergevorderd en 6G staat op het programma van de Telecomproviders.

Oprechte belangstelling
Tot onze verbazing merkten wij (o.a. vanwege haar overigens écht geïnteresseerde vragen) dat de staatssecretaris blijkbaar niet of nauwelijks op de hoogte was gebracht van de feitelijke inhoud van o.a. onze talrijke brieven, verzoeken, (video-)oproepen en internetconsultatie-reacties (zijn al mijn  brieven en mailtjes naar kabinet Rutte1 en Rutte 2 dan inderdaad in de prullenbak beland?). De staatssecretaris gaf direct aan dat ze beter wilde weten wat EHS nu eigenlijk inhoudt en wat mensen daarvan ervaren. Wij hebben dit uitvoerig kunnen toelichten én besproken over:
-de wetenschap met betrekking tot de ICNIRP blootstellingslimieten;
-het voorzorgsbeginsel en de adviezen van de Gezondheidsraad die haaks opelkaar staan;
-de gezondheidsklachten van mensen met EHS. De beginnende klachten en de mensen die nergens meer naar toe kunnen;
-dat een stralingsarm gebied van Nederland  wenselijk is voor elektrogevoelige mensen.

Teleurstellende reactie
Tot onze grote verbazing ontvingen we op 14 oktober 2020 een zeer teleurstellende reactie van de staatssecretaris, uit het niets. Mona Keijzer noemt in haar brief geen enkele concrete actie en verwijst stralingsgevoeligen slechts door naar SOLK-klinieken. Zij stelt dat er geen bewijs is voor negatieve gezondheidseffecten.

De brief van Mona Keizer:
“De onafhankelijke Nederlandse Gezondheidsraad en de Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) stellen dat er geen bewijzen zijn voor negatieve gezondheidseffecten door blootstelling aan elektromagnetische velden afkomstig van apparatuur met antennes en zendmasten voor mobiele communicatie onder de blootstellingslimieten. In maart 2020 zijn deze limieten geactualiseerd op basis van de actuele stand van de wetenschap. De limieten worden gehandhaafd door Agentschap Telecom. Agentschap Telecom doet regelmatig metingen naar de elektromagnetische straling door het hele land en uit die metingen blijkt dat de blootstellingslimieten nergens op, voor het publiek toegankelijke locaties, worden overschreden”.

In 2020 vertelde het Antenne-bureau nog:
“Door de zendtechniek van 5G-antennes is het meten van de elektromagnetische straling op de traditionele manier zoals bij 2G, 3G en 4G niet meer mogelijk”, vertelt Jos Kamer van Agentschap Telecom. “5G vraagt om een andere manier van meten”.

Mevr. Keizer: “een huisarts kan mensen die aangeven klachten te ondervinden van blootstelling aan EMV, zoals ook voor andere Somatische Onvoldoende verklaarbare Lichamelijke Klachten (SOLK) geldt, doorverwijzen naar een SOLK poli, waar men terecht kan voor een behandeling”.

Wat ik wil zeggen:
Mevr. Keizer:
Wie reageert op een of andere milieufactor, in dit geval EMV en hulp zoekt bij een reguliere arts, krijgt geen hulp. Er zijn ‘officieel’ geen meetbare of detecteerbare lichamelijke afwijkingen (ze zijn er echter wel) en een arts kan (mag?) geen diagnose stellen. De lichamelijke problemen vallen dan maar onder het begrip ‘somatisch onbegrepen lichamelijke klachten (SOLK) of hoe de mensen in de omgeving praten: ze spoort niet, en vervolgens raak je in de loop der jaren, iedereen kwijt. Intussen zijn er zelfs gespecialiseerde instituten opgericht om dergelijke patiënten te helpen (daar is wel geld voor). Medische gezien ziet men het probleem als een psychologisch geval waar de patiënt mee moet zien te leven! Cognitieve gedragstherapie is lang de favoriete behandelmethode geweest voor de elektrogevoelige. Hun verslag kwam er helaas na jaren op neer dat ze niet van hun probleem af geholpen zijn en er zelfs slechter uit kwamen dan ze er in gingen, weet ik van   elektrogevoeligen die deze therapie een kans gaven. Elektrogevoeligen die de wanhoop nabij zijn en alles boven alles genezen willen worden!

Deal Telecom en de overheid
Bovendien is er een deal gesloten met de overheid en de telecomindustrie. In een uitzending van Zembla uit 2004; “ziek van mobiel bellen”, vertellen oud KPN-topman P. Smits en oud Telfort-topman R. van den Hoeven van Genderen dat achter gesloten deuren een commerciële deal is gesloten tussen het Rijk en de telecomindustrie. Dat de telecomindustrie zes miljard euro heeft betaald voor de licentierechten voor de uitrol van het draadloos en dat de overheid dan moet zorgen dat het geen problemen bij de burger zal geven. Geen protesten, geen lastige vragen zodat de telecom gewoon verder kan met de uitrol. Dat mensen niet verontrust worden. Smits verteld dat wanneer dit wel het geval zou zijn, de telecom zes miljard euro terug wil. Met andere woorden overheid: “eerlijk zijn kost jullie geld dus jullie kiezen om niet open en eerlijk te zijn.”

De aanhouder zal winnen
Als stralingsbewuste organisaties hebben we op 2 december 2020 een gezamenlijke reactie terug gestuurd op de teleurstellende brief van de staatssecretaris Mona keizer. We doen nogmaals een dringend beroep op Mona Keijzer om mensen die gevoelig zijn voor EMV niet in de steek te laten en haar stellingname te heroverwegen.

Update van correspondentie:
Op 11 februari 2021 was wederom de teleurstellende, ontwijkende en vreemde reactie van Mona keizer:

“Hartelijk dank voor uw brief d.d. 2 december jl. Uit uw brief maken we op dat u teleurgesteld bent over de inhoud van de beantwoording van uw eerdere brief d.d. 7 juli jl. De beantwoording van uw brief d.d. 14 oktober jl. is zorgvuldig en in samenspraak met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) opgesteld. Wij zien dan ook geen aanleiding om onze zienswijze te herzien. In uw brief verwijst u o.a. naar het Gezondheidsraadadvies, voor de toelichting en de reactie op het advies verwijs ik u graag door naar de recente kabinetsreactie van de ministeries EZK, VWS en Infrastructuur en Waterstaat (I&W). Door het gesprek met de staatssecretaris zijn wij van mening dat u door het kabinet gehoord bent in uw zorgen. We gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Directie Digitale Economie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat”

 Welk spel is hier bezig? Het kan niet zo zijn dat geld boven gezondheid gaat. Of wel?

https://stralingsbewust.info/2020/12/06/stralingsbewuste-organisaties-sturen-na-teleurstellende-reactie-van-staatssecretaris-opnieuw-brief-aan-mona-keijzer/
http://stralingsleed.nl/blog/een-bewijs-dat-ceo-s-van-telecombedrijven-weten-dat-draadloos-gebruik-gezondheidsschade-geeft/    

http://stralingsleed.nl/blog/5g-vraagt-om-een-andere-manier-van-meten-die-niet-bekend-is/