Smart-L radar in Herwijnen
In de staatscourant van 28 augustus 2020 is te lezen dat de Staatssecretaris van Defensie, mede namens de Minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, bekend dat in Herwijnen, gemeente West Betuwe, een militair radarstation is beoogd, dat het militair radarstation op de locatie Nieuw Millingen, moet vervangen. Een SMART-L (Signaal Multibeam Acquisition Radar for Targeting-Longrange) radar is een geavanceerde luchtverdedigingsradar die door de Koninklijke Luchtmacht gebruikt zal worden om het luchtruim boven Nederland te bewaken.

Verband mogelijk tussen ALS en kunstmatige EMV
De bezorgde dorpelingen van Herwijnen, zien een verband tussen de dodelijke spierziekte ALS (Amyotrofe Lateraal Sclerose) en de diverse bronnen van elektromagnetische straling (EMV) die Herwijnen al jaren heeft. Zo staat er een KNMI-radar, stond er jarenlang een radar van de luchtverkeersleiding en hebben passerende schepen op de Waal ook radarinstallaties. De onrust is er omdat inwoners uit Herwijnen, vergeleken met inwoners uit andere plaatsen, vaker de dodelijke spierziekte ALS hebben.  Ze stellen dat de ziekte in Herwijnen 36 keer vaker voorkomt dan elders in het land en dat de hoeveelheid straling van de radar, hier de schuldige van is.

8 december 2020: Het parlement neemt een motie aan waarin de regering wordt opgedragen een andere plek te zoeken voor de SMART L-radar, die Nederland moet beveiligen tegen aanvallen uit de lucht. Volgens de Tweede Kamer heeft Herwijnen nu al te maken met straling van een buienradar van het KNMI en van passerend scheepvaartverkeer op de Waal. Daar zou de militaire SMART-L radar bovenop komen wat teveel van het goede is. De SMART-L radar komt nu in Wier (Fr).

Wat is ALS ( Amyotrofische Laterale Sclerose)
Bij amyotrofische laterale sclerose (ALS) is er een probleem van beide de centrale en perifere motorische neuronen. ALS kan zowel beginnen in het ruggenmerg als in de hersenstam. Wanneer de ziekte begint in het ruggenmerg krijgen mensen klachten van de armen en/of benen. Men kan bijvoorbeeld een kraan minder makkelijk opendraaien of men struikelt over de eigen voeten. Wanneer de ziekte begint in de hersenstam krijgen mensen moeite met slikken of praten. Niet alle spieren verzwakken echter door ALS: de hartspier, de oogspieren en de sluitspieren van de darm en blaas blijven vaak gewoon functioneren. Ook de seksuele functies worden niet aangetast. De zintuigen blijven doorgaans intact, mensen blijven normaal zien, horen, ruiken, proeven en voelen. Geleidelijk worden steeds meer spieren aangedaan. Hoe snel dat gaat verschilt per persoon, maar de gemiddelde levensverwachting van een ALS-patiënt is slechts drie tot vijf jaar. Het uitvallen van de ademhalingsspieren is meestal de oorzaak van het overlijden van iemand met ALS. Er bestaat tot nu toe geen afdoende behandeling. Jaarlijks krijgen 400-500 Nederlanders de diagnose. Gemiddeld start ALS tussen de veertig en zestig jaar.

Verschijnselen/ symptomen van ALS
De ziektebeelden van ALS zijn bij elke patiënt anders en kennen een groot aantal verschijnselen/ symptomen zoals:
1.spierkrampen en fasciculaties (kleine lokale spiertrekkingen);
2.spierzwakte en atrofie;
3.piramidale verschijnselen;
4.bulbaire verschijnselen;
5.pseudobulbaire klachten;
6.ademhalingszwakte;
7.veranderingen in denken en gedrag.

Ad.1. Spierkrampen en fasciculaties
Spierkrampen (het onwillekeurig samentrekken van vezels in spieren) en fasciculaties zijn vaak de eerste verschijnselen van ALS en worden veroorzaakt door schade aan de motorische voorhoorncellen. De voorhoorncel wordt ook wel motorneuroncel genoemd en ligt in de voorhoorn van het ruggenmerg. De onwillekeurige spierkrampen beginnen in de kuit en na verloop van jaren steeds hoger. Fasculaties zijn kleine onwillekeurige spiertrillingen onder de huid die zich voordoen in het hele lichaam en ontstaat ten gevolge van een spontaan actiepotentiaal, een golf van elektrische ontlading over het membraan (begrenzend vlies in en om cellen) van een zenuwcel of een spiercel.  De omliggende spieren en gewrichten doen niet mee, alleen één specifieke spier. Wat zeker bij ALS opvalt is dat de fasciculaties zich uitbreiden over een groot deel van het lichaam. De voortdurende fasciculaties kunnen dan een teken zijn van denervatie (afsterven zenuw) van de spier.

Ad.2. Spierzwakte en atrofie (afname van weefsel- of orgaanmassa)
Meestal beginnen spierzwakte en atrofie plaatselijk in een arm, een been of in de spieren van de mondkeelholte. Soms ontstaat het in verschillende lichaamsdelen tegelijk. Bij ongeveer een derde van de patiënten beginnen de verschijnselen in de armen, bij een derde in de benen en bij een derde in het bulbaire (de spieren voor het spreken en slikken) gebied. Bij een heel kleine groep begint de spierzwakte in de ademhalingsspieren. Dan is kortademigheid vaak de eerste klacht. De zwakte en atrofie nemen geleidelijk aan toe, waarbij de snelheid van achteruitgang in kracht opvallend gelijkmatig is. Uiteindelijk kunnen alle dwarsgestreepte spieren (de willekeurige spieren) aangedaan zijn behalve de hartspier, de uitwendige oogspieren en de bekkenbodemspieren. ALS-patiënten worden niet incontinent door de ziekte.

Ad.3. Piramidale verschijnselen
Piramidale verschijnselen zijn verschijnselen die veroorzaakt worden door aantasting van de zenuwcellen in de hersenen. Door een verhoging van de reflexen  van deze centrale motorische neuronen zijn de spierreflexen meestal verhoogd, ook in het bulbaire gebied ( betrekking hebbende tot het verlengde merg (onderste deel van de hersenen) gebied).

Ad.4. Bulbaire verschijnselen, dysartrie (spraakstoornis)
Bij 1/3de van de patiënten begint de ziekte met problemen van het spreken en slikken. Uiteindelijk komen deze klachten bij 80 tot 90 procent van de ALS-patiënten voor. Bij het spreken gaat het articuleren steeds moeilijker en lijkt het of iemand dronken is (slappe of perifere dysartrie). Het kan ook zijn dat iemand een stijve spraak heeft (pseudobulbaire dysartrie) of een combinatie van beide. Soms hebben patiënten ook last van een spasme van de kaak, een trismus. Ook kunnen de spieren van de stembanden verkrampen, dit heet een laryngospasme en leidt tot acute benauwdheid.

Ad.5. Pseudobulbaire klachten
Pseudobulbaire klachten zijn emotionele reacties die iemand niet onder controle kan houden. Het wordt ook wel dwanghuilen en/of lachen  genoemd. Soms hebben ALS-patiënten ook last van dwanggapen. Het ontstaat vaak in combinatie met (pseudobulbaire) dysartrie en komt door schade aan zenuwcellen frontaal in de hersenen. Het is niet precies bekend hoe vaak dit voorkomt, naar schatting bij niet meer dan de helft van de patiënten.

Ad.6. Ademhalingszwakte
Bij alle patiënten treedt in de loop van de ziekte zwakte van de ademhalingsspieren op. Dit leidt soms tot moeilijker ademhalen bij plat liggen of inspanning. Meestal beginnen de klachten ’s nachts als gevolg van een kooldioxidestapeling in het bloed door een verminderde ventilatie van de longen (nachtelijke hypercapnie). Dit kan leiden tot onrustig slapen met slaperigheid overdag, tot hoofdpijn bij het ontwaken en tot nachtmerries. In de loop van de ziekte neemt de hypercapnie toe en leidt uiteindelijk tot een steeds hoger kooldioxidegehalte in het bloed welke ook overdag aanwezig is (respiratoire insufficiëntie). ALS-patiënten overlijden door deze respiratoire insufficiëntie. 

Ad.7. Veranderingen in denken en gedrag
Veranderingeren in gedrag en karakter komt bij 50% van de ALS- patiënten voor. Veranderingen zoals: lusteloosheid, apathie, snoeplust, verlies van sociale vaardigheden en gebrek aan inzicht. Ook geheugenproblemen en taalstoornissen kunnen voorkomen. Het belangrijkste symptoom, de belangrijkste klacht, bij ALS is de toenemende spierzwakte. Het beïnvloed het gedrag en mogelijk het karakter.  De zintuigen (gevoel, smaak, gezicht, reuk en gehoor) blijven meestal intact, evenals de werking van darmen, blaas en het hart. In een latere ziektefase wordt vaak ook pijn ervaren. Door de toenemende verlammingen kunnen zij minder gemakkelijk van houding veranderen en dit veroorzaakt pijn en ongemak.

Oorzaken ALS
Het risico voor ALS is waarschijnlijk een samenspel tussen erfelijke aanleg en leefstijl- en omgevingsfactoren. Bij de meeste ALS-patiënten (90%) is de ziekte niet erfelijk maar spelen omgevingsfactoren spelen een rol. Omgevingsfactoren zoals de kunstmatige elektromagnetische velden van alle antennes voor de mobiele communicatie.

Het ALS Centrum heeft onderzocht of blootstelling aan elektromagnetische velden in de woonomgeving door hoogspanningslijnen* in de buurt van de woning een oorzaak is voor het ontstaan van ALS. In deze studie is vastgesteld dat blootstelling aan deze straling vanuit de woonomgeving geen verhoogd risico op ALS geeft.

*De studie betreft blootstelling aan de uiterst lage frequenties van elektromagnetische velden (ELF-EMF). De SMART-L radar werkt echter in de L-band met 1 tot 2 gigahertz

Frequenties.  L-bandgolven gaan door wolken, mist, regen, stormen en vegetatie heen, alleen dichte omgevingen, zoals zware bosluifels of betonnen gebouwen, kunnen ervoor zorgen dat GPS-eenheden gegevens onnauwkeurig ontvangen.  Ook is gesuggereerd dat blootstelling aan elektromagnetische velden in beroepen, zoals bij elektriciens, een risicofactor zou kunnen vormen voor ALS. Een nieuwe studie heeft alle beschikbare studies samengevoegd en geanalyseerd. Deze studie, die in 2018 openbaar werd gemaakt*, laat zien dat er een verhoogd risico is op ALS bij personen die beroepsmatig zijn blootgesteld aan elektromagnetische velden.

*Omwonenden bij een radar krijgen dag en nacht te maken met een hoge dosis straling. Straling van een SMART-L radar met een piekvermogen* Opzoekend wat het piekvermogen is van een radar kwam ik het volgende tegen: “het piekvermogen van de radar is geclassificeerd als Staatsgeheim en wordt derhalve niet gedeeld”.

Opmerking RLL: erg overstuur ben ik van dit laatste. Staatgeheim? In een beschaafd deel van de wereld worden dus inderdaad dingen als staatgeheim betiteld en niet openbaar gemaakt.  Is het in dit geval omdat het piekvermogen van de straling óver het zichtbaar licht gaat en dus ioniserend is? Ook staat nergens vermeld wat alle elektromagnetische velden (EMV) doen wanneer ze zijn opgeteld. In welke wetgeving dan ook wordt alles afzonderlijk benaderd. Zo werken er in 2021 zó veel bronnen met draadloos bereik tegelijk, dat het logisch is dat de som van het geheel opgeteld moet worden. Een lichaam krijgt niet alleen de straling te verwerken van één ding met EMV, maar van ontelbaar veel apparaten tegelijk. Wat doet de kunstmatige straling van al deze apparaten bij elkaar opgeteld? Is zeker ook Staatsgeheim?

Bronnen:
Foto: De nieuwe defensieradar van Wier naast de oude. Foto: Niels de Vries
https://www.parool.nl/nederland/dodelijke-spierziekte-als-slaat-vier-keer-vaker-toe-in-herwijnen~b5c6f01c/
https://www.defensie.nl/onderwerpen/radarstations/downloads/publicaties/2020/08/28/kennisgeving-staatscourant-voorontwerp-rijksinpassingsplan
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/gelders-dorpje-wint-slag-om-militaire-radar-defensie-moet-op-zoek-naar-nieuwe-plek~bdf38098/
https://www.als.nl/elektromagnetische-straling-en-elektrische-schokken-op-de-werkvloer-leiden-mogelijk-tot-verhoogd-risico-op-als/
https://www.uzleuven.be/nl/amyotrofische-laterale-sclerose-als#oorzaken
https://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=9347
https://www.als-centrum.nl/kennisplatform/epidemiologisch-onderzoek/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/bem.22104
http://stralingsleed.nl/blog/geeft-de-blootstelling-in-woningen-en-omgeving-met-ultrahoogfrequente-elektromagnetische-velden-uitgezonden-door-zendmasten-en-antennes-de-ziekte-als/