60 op elkaar gestapelde Starlink satellieten vlak voor ze in mei 2019 door de Falcon 9-raket in hun baan werden losgelaten voor 5G bereik.

5G en gezondheid
5G heeft een grotere capaciteit en biedt snellere gegevensoverdracht dan eerdere generaties mobiele telecommunicatie. Maar in de samenleving zijn ook zorgen over de mogelijke invloed van 5G op de gezondheid. Daarom heeft de Tweede Kamer de Gezondheidsraad om advies gevraagd. De raad kan geen antwoord geven op de vraag of blootstelling aan 5G-frequenties daadwerkelijk gezondheidsrisico’s oplevert. Dat komt doordat niet bekend is bij welke mate van blootstelling effecten kunnen optreden en ook niet hoe hoog de blootstelling van mensen zal zijn na ingebruikname van alle 5G-systemen en de aanwezige elektromagnetische die er al zijn van alle draadloos gebruik. De Gezondheidsraad is daarom nagegaan of er aanwijzingen zijn dat elektromagnetische velden met de beoogde 5G-frequenties de gezondheid te schaden.

(Reactie RLL): De Tweede Kamer luistert niet naar de bevolking want op uitnodiging van staatssecretaris Mona Keijzer vond op 10 juni 2020, bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in Den Haag, een gesprek plaats met diverse Nederlandse stralingsbewuste organisaties. Tot groot genoegen maakte de staatssecretaris de volgende dag in de Tweede Kamer, tijdens het debat van de Vaste Kamercommissie Telecommunicatie, melding van dit gesprek, waarbij ze meedeelde dit gesprek te willen voortzetten en dat ze geraakt is door de ernst van EHS. Ook benoemde zij de fatsoenlijke en rechtmatige insteek van het gesprek. Neem dat dan mee Tweede Kamer en luister niet alleen naar de gezondheidsraad! Jullie doen je werk zo niet goed!

Constatering van de Gezondheidsraad (Gr)
De Gezondheidsraad laat 2 september 2020 weten dat het is veilig om het 5G-netwerk dat de komende jaren in Nederland beschikbaar komt, uit te rollen. Wel zijn er nog dingen onduidelijk en dat vraagt om nader onderzoek. De raad noemt het rapport een “eerste stap”. Het benadrukt dat hiermee niet dat het antwoord is gegeven of 5G daadwerkelijk gezondheidsrisico’s oplevert.

En weer is het of deze uitspraak een einde zal maken aan alle twijfel over 5G, net als in 2006 met de uitslag over het Zwitsers rapport, waar over gelogen is bleek twee jaar verder.

Gezondheidseffecten
2 september 2020 zegt de voorzitter van de Gezondheidsraad, prof. dr. Bart-Jan Kullberg, dat het niet is aangetoond dat 5G de gezondheid gaat schaden. En dat het ook niet waarschijnlijk is dat 5G de gezondheid kan schaden. Zo is er geen effect op hormonen en ook geen effect op de afweer van infecties. En veranderingen van het DNA, lichaamscellen, verstoren van het natuurlijk energieveld van een lichaam, nieuwe ziektes die de EMV uitlokken en de doorlaatbaarheid van de hersenbloedbarrière worden maar even niet genoemd. Voor een klein aantal andere aandoeningen zijn effecten niet helemaal uit te sluiten. Zijn dit de kleine aandoeningen?

Kullberg zegt: “in het rapport gaat het niet om het risico dat er in de praktijk gezondheidsschade optreedt, maar om de “potentie”. In feite is dat het verschil tussen de theorie en de praktijk: doordat 5G nog zo nieuw is, ontbreekt die informatie uit de praktijk. Voor de frequenties die al langer in gebruik zijn, wordt dit ondervangen door informatie uit eerdere onderzoeken, maar dit is niet mogelijk bij de 26 GHz-band waar 5G in 2022 mee gaat werken.

De constatering uit eerdere onderzoeken van onafhankelijke wetenschappers, die de Nederlandse Gezondheidsraad negeert, is dat de frequentie die al eerder in gebruik zijn (bij 2G, 3G en 4G) al bij 5 tot 10% van de Nederlanders, klachten geeft. En waarschijnlijk veel meer als artsen hun werk mogen doen. Klachten en gebreken die een leven totaal op kop zetten zodat een aantal elektrogevoeligen het niet meer de moeite vonden om verder te leven en kozen voor de dood. De Gezondheidsraad weet hiervan. De overheid weet hiervan. Hoe kan iemand dan zoiets zeggen?

B.J. Kullberg: “Dat 5G nu kan worden uitgerold, komt doordat het deels gebruikmaakt van frequenties waar al veel onderzoek naar is gedaan. “We kunnen al een hele boel zeggen over de frequenties van 3G, 4G en wifi. 5G maakt voor een belangrijk deel gebruik van frequenties in dat deel van het spectrum”, zegt Kullberg. Het mobiele netwerk gaat de komende jaren vooral werken op de 700 MHz en 3,5 GHz.

Dat deel van het spectrum (elektromagnetisch spectrum) valt inderdaad in het spectrum van de radiogolven. Het verschil is alleen dat 4g+ en 5G gebruik maken van de hoogste regionen in het radiofrequente gebied, de microgolven en het infrarood licht. Met de uitrol van het Europees gewenste 5G (met de de 26 GHz) gaat het 5G-netwerk zelfs gebruik maken van de ultraviolette straling, dus over het zichtbaar licht heen wat volgens het spectrum ioniserend is!

Wetenschappers die waarschuwen voor gezondheidsschade van zendmasten en hun antennes
Waarom neemt de Gezondheidsraad de duizenden onderzoeken van onafhankelijke wetenschappers niet mee? Wetenschappers die al jaren waarschuwen voor de elektromagnetische velden van de draadloze technieken? Wetenschappers die waarschuwen zijn o.a.:
-Professor Victor Moshchalkov van het Departement Natuurkunde en Astronomie aan de K.U.Leuven, die zegt: “De permanente blootstelling aan elektromagnetische straling beukt als een pneumatische hamer op ons lichaam in. Over schadelijke effecten op moleculair en cellulair niveau bestaat nu geen discussie meer. Het recente BioInitiative Report van 2012 spreekt boekdelen.”
-Het BioInitiative Report nam meer dan 3.600 wetenschappelijke studies en reviews – en dit op alle mogelijke niveaus: van moleculaire en cellulaire studies, over proeven op dieren als bij mensen tot casecontrol studies, epidemiologische onderzoeken en meta-analyses – onder de loep. Dit rapport spreekt klare taal: “Er zijn substantiële bewijzen dat elektromagnetische straling leidt tot allergische en ontstekingsreacties, veranderingen in het immuunsysteem en beschadiging van het DNA. Verder zijn er ernstige aanwijzingen dat dit op lange termijn kan resulteren in DNA-breuken en kankers, permanente celstress en vroegtijdige veroudering en wijziging in de hersenfuncties. Bovendien treden deze effecten al op ver beneden de huidige stralingsnormen. De stralingsnorm moet drastisch worden teruggebracht”.
Prof. Dr. Adlkofer rapporteert al in 2007 op basis van de Europese Reflex-studie en de Interphone-studie: “DNA-breuken ontstaan bij 1/40 van de aanbevolen stralingsnorm. Dit toont aan dat UMTS tien keer schadelijker is dan 2G en dus leidt tot een grotere kans voor kanker. Er is geen twijfel dat bij de uitrol van 5G (in het microgolf- en infraroodgebied) nog veel schadelijker zal zijn”.
-Prof. Dr. Stefaan Van Gool, kliniekhoofd van de Afd. Kinderhemato-oncologie van het U.Z.L. en buitengewoon hoogleraar aan de K.U.L. zegt: “Er zijn onweerlegbare bewijzen voor de schadelijke effecten van de kunstmatige elektromagnetische straling. Het zou eigenlijk de taak van de operatoren en de industrie moeten zijn om te bewijzen dat ze niet schadelijk zijn”
-Het Freiburger Appell, ondertekend door meer dan 1.000 Duitse artsen en meer dan 40.000 burgers: “Het ongehinderd binnendringen van continu straling in woon- en werkomgeving, geeft een stijgende aantal chronische zieken mede als gevolg van een onverantwoordelijke grenswaarde politiek.” De uitbouw van draadloze ‘slimme’ energiemeters met als gevolg het onvrijwillig blootstellen van miljoenen tot biljoenen mensen aan gepulste microgolfstraling moet onmiddellijk stopgezet worden”, zegt Prof. Dr. Olle Johansson van het Karolinska Instituut”.
-Prof. Dr. Leif Salford (diensthoofd neurochirurgie in de universiteit van Lund): “De beïnvloeding van biologische processen bij mensen door niet-ioniserende elektromagnetische straling is het ‘grootste biologisch experiment ooit’. De dag van vandaag is het niveau van elektromagnetische straling in onze omgeving 10 miljoen keer groter dan het ooit geweest is. Het aantal gerapporteerde gevallen van elektrogevoeligheid is gestaag aan het stijgen sinds 1991. De geëxtrapoleerde trend toont aan dat men kan verwachten dat minstens 50% van de bevolking tegen het jaar 2021 gezondheidsklachten hiervan heeft.”-
-Prof. Dr. Belpomme (voorzitter van de Franse instelling voor onderzoek naar kanker (ARTAC): “We hebben hier te maken met een ernstig probleem voor de volksgezondheid. Ik zie steeds meer ouders op consult komen met kinderen, zelfs peuters en baby’s. Die kinderen hebben hoofdpijn, concentratie- en geheugenstoornissen, moeite om zich uit te drukken of dyslexiesymptomen die worden veroorzaakt kunnen worden door de kunstmatig elektromagnetische velden.”

Wetenschappers die waarschuwen en die de mond gesnoerd worden: https://www.youtube.com/watch?v=pKUGJsjQeGY of https://stralingsleed.nl/blog/de-wetenschap-mag-niet-waarschuwen-voor-het-gevaar-van-draadloos-gebruik/

Aanvullend onderzoek nodig
Wel benadrukt de Gezondheidsraad dat aanvullend onderzoek nodig is. Volgens Kullberg gaat het om twee zaken. Enerzijds de blootstelling van 5G in de praktijk: “Omdat niet goed bekend is of dat het anders zal zijn bij de huidige netwerken.” Dit meten is dus belangrijk, vindt de Gezondheidsraad.
Tegelijkertijd adviseert de raad wel om te wachten met een deel van het netwerk, dat gebruikmaakt van een hogere radiofrequentie dan andere delen: de 26 GHz. “Er is relatief weinig onderzoek gedaan naar gezondheidseffecten bij die frequentieband. We hebben ook geen reden om aan te nemen dat daar schadelijke effecten van zijn”, zegt Kullberg. De raad adviseert om een onderzoeksprogramma op te zetten dat gaat kijken naar de relatie tussen blootstelling aan 5G en het optreden van kanker, verminderde mannelijke vruchtbaarheid en geboorteafwijkingen. Daarnaast is het advies om te kijken naar effecten van blootstelling aan 26 GHz op de huid. De 26 GHz welke gebruikt mag worden in 2021.

Maar het voorzorgsprincipe, dat ook Nederland heeft getekend, wordt door de huidige uitrol van 5G in 2020, geschonden. De omgekeerde wereld vindt plaats van dit principe, namelijk eerst uitrollen en dan pas onderzoek. Blijkt uit onderzoek dat het de gezondheid schaadt dan is de uitrol gewoon een feit. Alle mensen die klachten krijgen: jammer dan. In mijn ogen is dit net zo erg als een oorlogsdaad en we laten het met oogluikend toe omdat we niet de draadloze contacten kunnen. Mensen sta op, hier wordt een misdaad gepleegd waar de overheid zelf de intentie van heeft dat zoiets nooit mocht gebeuren.

Wat is het voorzorgsprincipe
In 1992 en 2000 is op de milieuconferenties in Rio de Janeiro de internationale afspraak gemaakt om bij verdenking van schadelijkheid voor de gezondheid, samenleving of milieu door nieuwe technieken, meteen gereageerd kan worden en niet afwachten tot, vaak moeilijk te bewijzen, een nieuwe techniek veilig is of niet: het voorzorgsprincipe wat ook Nederland ondertekend heeft. En dat het schadelijk is ben ik het levende bewijs van.

Reacties
Providers KPN en T-Mobile noemen het allebei goed dat de Gezondheidsraad met dit rapport is gekomen. In hun ogen bevestigt dit dat het veilig is om 5G uit te rollen. Ook benadrukken de providers dat ze de zorgen over straling serieus nemen. VodafoneZiggo wil eerst het rapport lezen en kan nog niet inhoudelijk reageren.

In essentie is het wederom hetzelfde vieze spel als toen met het Cofam I en Cofam II onderzoek (Zwitsers onderzoek uit 2006).

Bronnen:https://nos.nl/artikel/2346418-gezondheidsraad-uitrol-5g-kan-doorgaan-wel-meer-onderzoek-nodig.html?fbclid=IwAR0cdKRAAH4SGDoxaC3DTPnSJFA2G_TWVMlDgNO0ARDSxrcsyBaZA6JgX8U
https://stralingsleed.nl/blog/uitslag-van-het-cofam-ii-onderzoek-of-zwitsers-onderzoek/