Straling van draadloze ElektroMagnetischeVelden (EMV), is níet veilig nóch gezond! Dat naast het thermisch effect de Internationale Commissie voor biologische effecten van de elektro magnetische velden (ICBE-EMV) stelt, dat de veiligheid van de huidige blootstellingseisen aan  de straling van 5G, níet veilig nóch gezond zijn.

Honderden wetenschappelijke studies bewijzen schade aan het leven al ver onder de nú geldende huidige stralingslimieten. Zij roepen op tot een eerlijke en onafhankelijke evaluatie!

De Duitse vakvereniging Kompetenzinitiative organiseerde in Mainz van 4 tot 6 oktober 20219, een internationale wetenschappelijke conferentie over de gezondheidsrisico’s van de Elektromagnetische Velden (EMV). Volgens de stand van zaken, tóen al, was er duidelijk bewijs van biologische effecten, naast de thermische effecten, van de alle draadloze communicatie-technologieën, die kunnen variëren van een verminderd welzijn tot ernstige aandoeningen of schade aan de kwaliteit van leven en gezondheid.

Volgens de sprekers was er toen al voldoende bewijs dat de draadloze technologie een schadelijk effect op de hersenen heeft en vooral voor kinderen. Daarnaast zijn er sterke aanwijzingen dat deze EMV de beweeglijkheid van sperma vermindert, celstress geeft en kankerverwekkend is bij een blootstelling die duidelijk lager ligt dan de  norm die de Nederlandse overheid ‘veilig’ noemt. 

Kompetenzinitiative
Met een onlangs gepubliceerd peer-reviewed rapport stelt de Internationale Commissie voor Biologische Effecten van Elektromagnetische Velden (ICBE-EMF) de veiligheid van de huidige blootstellingsrichtlijnen bij straling van draadloze communicatie nu ter discussie. Dit wetenschappelijke bewijs móet omlaag en het belangrijkste doel is om dit zogenaamde wetenschappelijk bewijs te ontkrachten, die ten grondslag ligt aan het ICNIRP(International Commission on Non-Ionizing Radiaton Protection)-blootstellings limiets bepalingen voor de radiofrequente straling van 5G. Waar de Europese Unie 3 voorkeursfrequenties voor 5G aangewezen heeft, namelijk de:
-700 MHz (megahertz);
-3,5 GHz (gigahertz);
-26 GHz.

De Internationale Commissie voor Biologische Effecten van Elektromagnetische Velden (ICBE-EMF)
De ICBE-EMF zet zich ervoor in dat mens, flora en fauna worden beschermd tegen de schadelijke biologische effecten van de elektromagnetische velden van 5G. De ICBE-EMF bestaat uit een multidisciplinair consortium van wetenschappers, artsen en professionals die betrokken zijn bij onderzoek met betrekking tot de biologische gezondheidseffecten van elektromagnetische frequenties tot en met 300 gigahertz (GHz.) De ICBE-EMF werd opgericht door adviseurs van het International EMF Scientist Appeal, en heeft een petitie gehouden over de effecten van EMF ’s (Elektro Magnetische Velden) op biologie en gezondheid, die werd ondertekend door meer dan 240 wetenschappers.

De biologische effecten van deze straling (RF EMV) op levende organismen
Want honderden wetenschappelijke studies bewijzen schade aan het leven ver onder de nu geldende stralingslimieten door het gebruik van 5G en dit neemt alleen maar verder toe. Hiernaast gelden ook de stijging van het energiegebruik, uitputting van zeldzame mineralen en ernstige inbreuk op onze privacy, mee.

Schade is bekend
Al vele jaren is de biologische schade (én thermische) van deze straling (RF EMV) op levend organismen bekend. Bekend op mensen, fauna en flora! In augustus 2022 is bij de Europese Commissie een nieuw Europees Burgerinitiatief (ECI) ingediend door Europeans for Safe Connections. Zij namen het initiatief om de Europese Commissie om betere wetgeving te vragen vanwege de nadelige effecten van deze draadloze communicatie. De nieuwe organisatie ICBE-EMF zou deze rol kunnen vervullen en een goede basis kunnen leggen voor de noodzakelijke en betere blootstellings-richtlijnen.

Helaas hebben de ICNIRP (adviserende instantie), de WHO, de EU en alle gerelateerde gezondheids- en milieu-autoriteiten die geacht worden het welzijn van alle leven te beschermen, deze schadelijke biologische bijeffecten niet onderkend.

In dit wetenschappelijk artikel, dat in oktober 2022 werd gepubliceerd, legt ICBE-EMF uit dat de internationale richtlijnen voor draadloze straling die door ICNIRP zijn geadviseerd en door de autoriteiten zijn vastgesteld, gebaseerd zijn op ongeldige veronderstellingen en verouderde wetenschap, en de gezondheid van de mens, fauna en flora níet beschermen. Er moeten beschermende normen worden ontwikkeld en er moet een onmiddellijk moratorium op de uitroep van 5G worden ingesteld totdat de veiligheid hiervan écht en eerlijk is aangetoond.

Bronnen;
https://stralingsbewust.info/2022/11/16/nieuw-internationaal-instituut-voor-biologische-effecten-van-emvs-acht-draadloos-niet-veilig/
https://signstop5g.eu/nl/problems/harmful-to-life
file:///C:/Users/Gebruiker/Downloads/s12940-022-00900-9.pdf