Een microgolf is elektromagnetische straling; het zijn radiogolven in het hogere frequentiegebied. De golflengte is groter dan die van infraroog.

Microgolven zijn elektromagnetische golven hebben een golflengte van 1 m (bij een frequentie van 300 megahertz-MHz) tot 1 mm (bij een frequentie van 300 gigahertz-GHz). De frequentie geeft aan hoeveel golven er per seconde langs komen en de golflengte zegt hoe lang één golf is. Dit betekent dat de golven een golflengte hebben tussen de 30 cm en ongeveer 3 millimeter hebben. De grenzen tussen ver-infraroodstraling en microgolven zijn echter niet duidelijk gedefinieerd.

Wat is een radiogolf?
Een radiogolf, ook wel radiofrequente (RF) straling genoemd, is een golf in de vorm van elektromagnetische straling met golflengten uiteenlopend dus van ruwweg duizend kilometer tot 1 millimeter, in het frequentiegebied van enkele honderden Hertz (Hz) tot enkele honderden gigahertz (GHz). De radiogolf plant zich voort door middel van elektrische- en magnetische trillingen en radiogolven worden gebruikt in de communicatietechniek om informatie over te brengen.

De mobiele telefoon maakt gebruik van radiogolven
Een mobiele telefoon of mobieltje (Nederland), gsm (België) of cellulair (Suriname), is een apparaat waarmee draadloos getelefoneerd kan worden met behulp van een netwerk van antennes. Mobiele telefoons maken gebruik van radiogolven en van dit netwerk om communiceren tussen de gebruikers van een mobiel.

Ziek worden van deze radiogolven
De Gezondheidsraad stelt in een advies uit 2020 aan de Tweede Kamer dat een verband tussen blootstelling aan elektromagnetische velden van mobiels en  antennes, negatieve gezondheidseffecten niet zijn aangetoond maar…..dat negatieve gezondheidseffecten niet uit te sluiten zijn!

De elektromagnetische velden
Elektrische velden ontstaan door een elektrische lading of door veranderende magnetische velden. Magnetische velden ontstaan door een bewegende lading of door veranderende elektrische velden, zoals nabij een draad waar wisselstroom doorheen loopt. Als de elektrische en magnetische velden aan elkaar gekoppeld zijn, spreken we van ‘elektromagnetische velden’.

Frequentie
De sterkte van elektromagnetische velden is het grootst dicht bij de bron en neemt af als de afstand tot de bron groter wordt. Het aantal golfbewegingen in de sterkte van de velden per tijdseenheid noemt men: de frequentie (frequentie is het aantal keren dat iets voorkomt).  Als de frequentie wordt uitgedrukt in het aantal golfbewegingen per seconde, is de eenheid daarvan: hertz (Hz). De geleider, het apparaat of de zender die de velden produceert, wordt ‘de bron’ genoemd.

Effecten van elektromagnetische velden (EMV)
De effecten die elektromagnetische velden op een lichaam hebben hangen af van de frequentie en de sterkte van de velden. Velden met hoge frequenties, zoals die van zendmasten voor de mobiele telecommunicatie, kunnen het lichaam of delen daarvan overmatig opwarmen* als ze sterk genoeg zijn.

*Alle mensen worden nu al jaren (in 2018 begon de KPN met proeven voor het 5G-netwerk), blootgesteld aan de elektromagnetische velden van 5G. Er is al veel onderzoek gedaan naar de gezondheidseffecten van de antennes hiervoor en de mobiele telefoon door het ICNIRP* (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection). De enige bewezen schadelijke gezondheidseffecten van deze elektromagnetische velden (EMV) zijn te veel opwarming in het lichaam of huid. Om deze acute effecten te voorkomen, gelden er blootstellingslimieten, ook voor 5G.

*Het ICNIRP is een onafhankelijke internationale groep wetenschappers die de blootstellingslimieten voor elektromagnetische straling opstelt. De blootstellingslimieten van het ICNIRP worden vastgelegd in nationale regelgeving, door het RIVM.

Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Het RIVM zegt: “Elektromagnetische velden ontstaan onder ander bij draadloze communicatie. Als de velden sterk genoeg zijn, kunnen gezondheidsrisico’s ontstaan. Dat de effecten die elektromagnetische velden op een lichaam hebben van de  frequentie afhangen en van de sterkte van de velden. Dat velden met relatief hoge frequenties, zoals die van zendmasten voor mobiele telecommunicatie, het lichaam of delen daarvan overmatig opwarmen als ze sterk genoeg zijn en dat dit elektrohypersensitiviteit (EHS) heet”.

De Nederlandse Arbeidsinspectie
De Nederlandse Arbeidsinspectie zegt: “Elektromagnetische velden en optische straling, zoals radiofrequente of microgolfvelden, laser-, ultraviolet- en infraroodstraling, zijn vormen van niet-ioniserende straling. Dat niet-ioniserende straling over het algemeen minder schadelijk is voor de gezondheid dan ioniserende straling, maar…. dat ook niet-ioniserende straling schadelijk kan zijn. En dat straling (blijvende) schade kan veroorzaken aan de huid en de ogen en bij langdurige blootstelling  een verhoogd risico op kanker”.

Het Gezondsheidsplein zegt:
“Iemand met elektrohypersensitiviteit (EHS) voelt zich door de straling van de GSM-masten, mobieltjes en o.a. Wifi, ziek en hebben last van diverse klachten. En naar schatting heeft ongeveer drie procent van de Europese bevolking EHS heeft. Dat EHS in Nederland nog geen erkende ziekte of aandoening is, maar in landen zoals Noorwegen en Zweden wel”.

Symptomen van elektrohypersensitiviteit (EHS)
De symptomen van elektrohypersensitiviteit bouwen zich langzaam op en op den duur wordt iemand met EHS steeds gevoeliger voor deze straling. Iemand met EHS kan last kan hebben van:
-oorsuizen en piepen,
-een licht gevoel in het hoofd,
-hoofdpijn,
-druk op de trommelvliezen,
-duizeligheid,
-problemen met spreken,
-jeukende hoofdhuid,
-irritatie voor harde geluiden,
-geheugen verslechtering,
-concentratieproblemen,
-misselijkheid,
-vermoeidheid,
-slaapproblemen,
-droge mond,
-blaren op de tong en pijnlijke tong,
-hartkloppingen,
-spierpijnen,
-loopneus,
-gezwollen slijmvliezen in de keel.

Het College voor de Rechten van de Mens zegt:
“Alle mensen zijn gelijkwaardig en hebben dezelfde rechten. Dat er geen onderscheid mag worden gemaakt op grond van ras, afkomst en geslacht, weet iedereen. En ook dat mensen met een beperking of chronische ziekte moeten net als ieder ander kunnen meedoen. Op school, op hun werk, in het openbaar vervoer en in hun vrije tijd. Dat staat in de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte, in de Grondwet en in het VN-verdrag Handicap”.

Dat hier nu de ook chronische ziekte EMV bij hoort, wordt nu met voeten overtreden want….er is geen plek in Nederland waar rekening gehouden wordt met de mensen die ziek worden van de elektromagnetische velden van alle draadloze. Van alle mobieltjes en van alle GSM-masten hiervoor nodig.

 Bronnen:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Microgolf#:~:text=Microgolven%20hebben%20een%20golflengte%20van,zijn%20echter%20niet%20duidelijk%20gedefinieerd.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Radiogolf
https://www.rivm.nl/elektromagnetische-velden
https://signalenleefomgeving.nl/signalen/5g-systemen
foto: https://eenvandaag.avrotros.nl/item/is-de-straling-van-5g-schadelijk-voor-je-gezondheid/
https://stichtingehs.nl/gezondheidsklachten-straling/
https://www.nlarbeidsinspectie.nl/onderwerpen/niet-ioniserende-straling
https://www.gezondheidsplein.nl/aandoeningen/elektrohypersensitiviteit/item118750