Omslag van het boek: “Frequencies used in Telecommunications. An Integrated Radiobiological Assessment.

De frequenties die worden gebruikt in de telecommunicatie, zijn níet geschikt om 24/7 aan blootgesteld te worden.

Alles in de natuur, dus ook ons menselijk lichaam maakt gebruik van frequenties en deze zijn een belangrijk onderdeel van ons bestaan. Onzichtbare, onhoorbare en reukloze frequenties. Deze natuurlijke frequenties horen bij het dagelijks leven en bepalen mede ons leven op aarde. Alles heeft zijn eigen lage frequentie. Frequenties worden echter ook gebruikt in telecommunicatie; frequenties gemaakt door mensenhanden, de kunstmatig gemaakte straling of elektromagnetische velden (EMV). Deze frequenties kunnen de natuurlijke frequenties, nodig om te leven, volledig ontregelen en chaos creëren in een lichaam (elektrogevoeligheid) is de conclusie van het ORSAA* (Oceania Radiofrequency Scientific Advisory Association Inc.)

ORSAA*
ORSAA (Oceania Radiofrequency Scientific Advisory Association Inc.) is een non-profitorganisatie bestaande uit wetenschappers en professionals uit verschillende academische disciplines die wetenschappelijk onderzoek verrichtten dat betrekking heeft op de effecten van de kunstmatige elektromagnetische straling (EMV) op mens, dier en milieu. Het ORSAA-team werd in 2015 opgericht door een groep academici en onderzoekers in Australië. ORSAA heeft ’s werelds grootste online database van publicaties op het gebied verzameld van onnatuurlijke elektromagnetische velden. Meer dan twee derde van de gepubliceerde, peer-reviewed artikelen vertoont effecten. 

Professor Yuri Grigoriev
Zo ook het: Frequencies used in Telecommunications An Integrated Radiobiological Assessment, geschreven door professor Yuri Grigoriev en vertaald in het Engels door het ORSAA vertaalteam en kan gratis worden gedownload (zie hieronder, bericht downloaden).

Yuri Grigoriev, een Russische biofysicus en een uniek figuur in de wereld van elektromagnetische gezondheid en veiligheid, stierf in Moskou op 6 april 2021 op 95-jarige leeftijd. ORSAA: “Yuri ondersteunde wetenschappers en dwong hen om onderzoek te doen. Hij werd enorm gerespecteerd door al zijn collega’s.” Yuri was de mentor van Oleg Grigoriev, de vice-voorzitter van het Russische Nationale Comité voor de bescherming tegen niet-ioniserende straling en tot 2015, directeur van het Centrum voor Elektromagnetische Veiligheid in Moskou.

Het vertaalteam ORSAA
ORSAA werd door Professor Grigoriev gevraagd om te helpen bij het vertalen van zijn boek in het Russisch naar het Engels. Het vertaalteam ORSAA heeft het originele werk vertaald in het Engels, de nodige uitleg toegevoegd, maar altijd trouw gebleven aan de wetenschap en de betekenis die Yuri probeerde over te brengen. Yuri was buitengewoon gepassioneerd om deze boodschap de wereld in te sturen, een boodschap die hij zijn leven lang had onderzocht. 

Het voorzorgprincipe
Yuri Grigoryev, een wetenschapper en met de achtergrond van “draadloos tegen elke prijs”, pleitte voor het voorzorgsprincipe*. Hij kon zien en wist dat deze door de mens veroorzaakte straling een groot risico vormde voor mens en milieu (flora en fauna).

Een medewerker van het vertaalteam ORSAA hierover: “tijdens het vertaalproces zag ik dat onze gedachten (zíjn gedachten en die van professor Grigoryev) over straling en stralingsbescherming, op één lijn lagen. Gedachten  betreffende de bio-effecten en de onzekerheid over de langetermijneffecten op al het leven op aarde (mens, flora en fauna). Iedereen kan hieruit concluderen dat de ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection)-richtlijnen niet geschikt zijn voor de constante blootstelling aan deze straling! Bij het stellen van de limieten voor het draadloos gebruik, wordt hier dan ook geen rekening gehouden met de effecten hierop en bij het constante gebruik van millimetergolven (mmWaves), van 5G zal de straling dus een nóg desastreuzer effect hebben op onze flora, fauna en op de gehele mensheid. Bij de fauna is het juist de bijenpopulatie, onze belangrijkste bestuivers, waar het aantal de afgelopen twee decennia al afgenomen is met als oorzaak de 2G en 3G antennemasten! Met het gebruik van 5G, met zijn millimetergolven, zal dit alleen maar meer worden! Bijen die onmisbaar zijn in het natuurlijk systeem omdat ze zorgen voor bestuiving van gewassen, nodig voor ons dagelijks voedsel. Met andere woorden: zonder bijen en hommels,  is er geen voedsel en dus geen leven!  

*Het voorzorgsprincipe is niet gehandhaafd
Het voorzorgsprincipe is een moreel en politiek principe dat stelt dat als er een ingreep plaatsvindt of gaat vinden (zoals het landelijk gebruik van 5G) waarvoor sterke aanwijzingen bestaan dat deze ernstige effecten hebben op de gezondheid van mens, dier en milieu, dan moet het voorzorgsprincipe in werking treden. Het voorzorgsprincipe is in de EU in 1992 opgenomen in het Verdrag van Maastricht en is één van de uitgangspunten van de Europese milieuwetgeving. Het onderzoek naar het biologisch effect van de onnatuurlijke straling, dat normaal gesproken jaren duurt, is nu gewoon overgeslagen! Dit terwijl officieel al 5 tot 10%* van de mensen elektrogevoelig zijn geworden van de radiogolven van 2G en 3G, en bekend is dat 5G gebruik gaat maken van microgolfstraling, infrarood- en waarschijnlijk ook ioniserende ultraviolette straling, van nog veel en veel hogere stralingsniveau ’s dus!

*Waarschijnlijk veel meer.

Schending van de rechten van de mens
Prof. Grigoryev pleitte dan ook voor een veel lager blootstellingslimiet dan nu het geval is en speelde een belangrijke rol bij het vaststellen bij het feit dat de limiet in Rusland wél 100 keer lager is dan de ICNIRP-richtlijn (welke ook Nederland hanteert). Prof. Grigoryey was niet de enige wereldwijd, met deze gedachtengang, zoals blijkt op 14 januari 2021. Vanaf toen hebben namelijk 255 wetenschappers uit 44 landen en 15 ondersteunende wetenschappers uit 11 landen de volgende oproep ondertekend: “wij zijn van mening dat de nadelige gevolgen voor de gezondheid van de chronische en onvrijwillige blootstelling van mensen aan niet-ioniserende bronnen van elektromagnetische velden worden genegeerd door nationale en internationale gezondheidsorganisaties, ondanks herhaalde vragen van vele bezorgde wetenschappers, artsen en advocaten”.

Dit vormt een duidelijke schending van de mensenrechten, zoals gedefinieerd door de Verenigde Naties: “Mensenrechten zijn rechten die inherent zijn aan alle mensen, ongeacht ras, geslacht, nationaliteit, etniciteit, taal, religie of enige andere status. Mensenrechten omvatten het recht op leven en vrijheid, vrijheid van slavernij en marteling, vrijheid van mening en meningsuiting, het recht op werk en onderwijs.”

Het boek: “Frequencies used in Telecommunications An Integrated Radiobiological Assessment”
In het boek, wijst prof. Grigoriev erop dat ICNIRP geen geloofwaardige instantie is en dat haar leden geen onpartijdige wetenschappers zijn. De ICNIRP-richtlijnen zijn volgens hem ontoereikend omdat ze alleen bedoeld zijn om mensen te beschermen tegen de verhittingseffecten van straling (het thermisch effect) en niet tegen de biologische effecten. Grigoriev zegt dat de ICNIRP-leden akelig en onterecht volharden in het feit dat de duizenden collegiaal getoetste onderzoeken die wél biologische of medische gevolgen hebben gevonden van blootstelling aan deze niet-thermische EMV-niveaus, onvoldoende zijn om strengere veiligheidsvoorschriften te rechtvaardigen.

Grigoriev verwijst naar onderzoeken die schadelijke effecten van 5G millimetergolven (MMW’s) aantonen. Deze omvatten:
-demyelinisatie van de zenuwcellen;
-veranderingen in celmembranen, inclusief veranderingen in ionkanalen;
-remming van de voortgang van de celcyclus;
-veranderingen in de niveaus van enzym en eiwitten in de hippocampus van de hersenen;
-dubbelstrengs breuken in het DNA;
-effecten op de voortplanting;
-veranderingen in de gevoeligheid van de huid;
-effecten op het perifere en centrale zenuwstelsel;
-effecten op de hypothalamus en hypofyse en veranderingen in cortisol en testosteronhormonen;
-veranderingen in hartslag;
-veranderingen in immuunfunctie;
-degranulatie* van mestcellen in de huid (spelen een rol bij de immuunrespons).

*Degranulatie is het afgeven van bepaalde, in granulen (blaasjes) verpakte stoffen naar de myeline-laag, waardoor een specifiek proces op gang komt.

Grigoriev zegt dat individuen verschillend reageren op blootstelling en dit kan het voor waarnemers moeilijk maken om conclusies te trekken en kan leiden tot fouten bij het beoordelen van de effecten van straling.

Immoreel
Hij verwijst naar de oproepen van artsen, wetenschappers en overheden in verschillende landen om de uitrol van 5G stop te zetten totdat kan worden aangetoond dat het veilig is. Hij zegt: “bestraling van de menselijke populatie door Elektro Magnetische Velden, zonder voorzorgs normen te hebben toegepast, is duidelijk immoreel, is duidelijk in strijd met de goede zeden. Het is: we zien wel wat er gebeurt want we willen 5G”. Tegen die tijd is het natuurlijk te laat en is er niemand meer over die de economie nog dragen kan.

Boek downloaden: https://www.orsaa.org/uploads/6/7/7/9/67791943/frequencies_used_in_telecommunications__an_integrated_radiobiological_assessment.pdf
https://ehtrust.org/frequencies-used-in-telecommunications-an-integrated-radiobiological-assessment-by-prof-yuri-g-grigoriev/
https://www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/12832/Frequencies%20used%20in%20Telec
Foto: https://www.junaviva-lifestyle.eu/blog/frequenties-in-de-natuur
https://stralingsleed.nl/blog/het-voorzorgsprincipe-moet-in-werking-treden-bij-de-moderne-digitale-communicatie-en-zeker-bij-5g/
https://emfscientist.org/
https://stralingsleed.nl/blog/bewijs-dat-straling-van-mobiele-telefoons-bijen-doodt/
https://stralingsleed.nl/blog/myeline-afbraak-door-straling-kunstmatige-elektromagnetische-velden-emv/