Het Agentschap Telecom, dat valt onder het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, controleert de blootstellingslimieten van zendmasten voor de mobiele communicatie en de mobiele telefonie. De normen hiervoor zijn vastgelegd in Europese normen door het ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection). Het Agentschap Telecom controleert of de antennes voldoen aan de ICNIRP-richtlijnen.

Samenwerkingsverband
Het neutraal kijken naar de normen en waarden, naar goed en niet goed over de telecommunicatie bestaat uit een geheel van instanties bij elkaar. Heeft de draadloze communicatie nadelen of alleen maar voordelen?  Moeten we het toelaten of moet er een stop op komen? Niet nog een keer de lakse wijze zoals in de vorige eeuw bij het rookverhaal en het asbestverhaal. Het Agentschap Telecom  werkt met meerdere samenwerkingsverbanden aan dit vraagstuk. Met:
-het Kennisplatform Elektromagnetische Velden (EMV) en Gezondheid;
-het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu);
-TNO (een Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek);
-DNV GL (met als doel bescherming van leven, bezit en milieu);
de GGD GHOR Nederland (dé belangenbehartiger voor de publieke gezondheid en veiligheid in Nederland);
-ZonMw (een financieringsorganisatie van innovatie en onderzoek in de gezondheidszorg).

Alleen thermische effecten
“De elektromagnetische straling van antennes kunnen een opwarmend effect hebben op het lichaam (thermisch effect). Andere effecten op de gezondheid zijn niet aangetoond. Sommige mensen melden wel klachten over de gezondheid zoals hoofdpijn, slapeloosheid en duizeligheid” staat te lezen op de site van de Rijksoverheid namens het Antennebureau.

Het Antennebureau zegt op de site; “opwarming door straling van antennes kan risico’s geven voor de gezondheid. Daarom zijn er blootstellingslimieten. Het Antennebureau laat metingen uitvoeren bij antennes in Nederland om te onderzoeken of de straling onder deze blootstellingslimieten blijft. De resultaten staan op onze website. De gemeten vermogensdichtheid ligt onder wat is toegestaan”.

Geen biologische effecten
Maar het Antennebureau gaat alleen uit van de thermische effecten veroorzaakt door de straling, gegenereerd door de antenne masten. Het biologisch effect daar doen ze geen onderzoek na en wordt gewoon genegeerd. Dit terwijl veel onafhankelijke wetenschappers (niet in dienst van de telecom) wél waarschuwen. 

Wetenschappers, niet in dienst van de telecom, waarschuwen wél voor het biologisch effect
De waarschuwingen zijn massaal. Dat antennemasten en alle draadloze apparaten hiervan afhankelijk, frequentiegolven genereren. Frequentiegolven die niet te horen, te zien of te ruiken zijn en van radiogolven naar microgolven gaan!  Dat onze jeugd op school de hele dag in deze frequentiegolven zit, komend van het digibord, de draadloze laptops of iPads en van de wifi. Dat onze ziekenhuizen barsten van de wifi en dat de artsen die visite lopen, lopen met draadloze iPad ‘s! Onze huisartsen die wifi in de praktijk hebben en visite rijden met de smartphone! Onze tandartspraktijken die barsten van de kunstmatige elektromagnetische velden en onze supermarkten die, naast eigen wifi nu ook wifi voor de klanten hebben. Kortom, nergens kun je nog wezen als je lichaam reageert op deze onzichtbare, geurloze en onhoorbare frequentiegolven. Onze overheid luistert alleen naar de wetenschappers die zeggen dat er niets aan de hand is. Het Antennebureau, de Gezondheidsraad* en dus het ICNIRP (een zogenaamde onafhankelijke organisatie van wetenschappers), die nog steeds waarden hanteren, die veel te hoog zijn en zeggen dat er niets aan de hand is.  En het goed vinden dat met het gebruik van 5G, de frequentiegolven in het milieu, nóg hoger worden en microgolf straling gaat gebruiken i.p.v. radiogolfstraling! Is de overheid dan schuldig wanneer iemand elektrogevoelig wordt?

*Ook de Nederlandse Gezondheidsraad zegt nog steeds: “geconcludeerd wordt dat geen enkel kwalitatief hoogwaardig onderzoek tot op heden wijst op gezondheidsproblemen door blootstelling aan radiofrequente velden in de woonomgeving”.

Maar 5G gebruikt geen radiogolven maar microgolven
5G gebruikt o.a. millimetergolven (naast infrarood- ultraviolet straling) in plaats van radiogolven zoals bij 2G en 3G. Deze signalen voor 5G zijn zeer hoge frequenties en met een erg korte golflengte. Hier is geen onderzoek naar gedaan.

Is het ICNIRP dan wel correct in de voorlichting naar de mensen?
In 2020 ontstaat openlijk kritiek op het rapport van de ICNIRP; “conflicts of interest, corporate capture and the push for 5G”. De conclusie is onder andere dat de ICNIRP een wetenschappelijk bevooroordeelde organisatie is, met banden met de telecomsector! Ze lichten de mensen niet correct voor!

Het door onderzoeksjournalisten Hans van Scharen en Tomas Vanheste uitgevoerde onderzoek, legt een bom onder de autoriteit van het ICNIRP, haar onafhankelijkheid en de betrouwbaarheid van de veiligheidsrichtlijnen. De uitkomsten van bovenstaand rapport zijn dat lidstaten van de EU de ogen sluiten voor echte wetenschappelijke (onafhankelijk van de telecom) en hiermee waarschuwingen en het niet toelaten van 5G, beletten. Daarmee wordt eenzelfde scenario als in het debat over tabak, asbest, klimaatverandering en pesticiden zichtbaar. Zij stellen dat overheden de zelfverklaarde legitimiteit van de ICNIRP niet ter discussie stelt en klakkeloos (eigen belang) naar luistert en naar handelt!

Bronnen:
https://dooozz.nl/blog/wetenschap-versus-overheidsvoorlichting/
https://www.antennebureau.nl/straling-en-gezondheid/effecten-straling-en-gezondheid
Foto: https://www.ad.nl/binnenland/ingehuurde-ambtenaar-vangt-meer-dan-een-minister~af6276d5/
https://www.antennebureau.nl/straling-en-gezondheid/blootstellingslimieten-voor-elektromagnetische-velden
https://www.antennebureau.nl/straling-en-gezondheid/nieuws/2022/03/07/metingen-elektromagnetische-straling-onder-de-blootstellingslimiet
https://stralingsleed.nl/blog/de-wetenschapniet-in-dienst-van-de-telecom-en-de-overheidsvoorlichting-liggen-over-straling-ver-uit-elkaar/
https://stralingsleed.nl/blog/wordt-het-gebruik-van-microgolven-en-infraroodstraling-5g-het-einde-van-alle-leven-op-aarde/
https://stralingsleed.nl/blog/iedereen-bestraalt-met-millimetergolven-is-5g-een-wapen-hebben-we-oorlog/
https://stralingsleed.nl/blog/de-uitrol-van-5g-heeft-veel-overeenkomst-met-het-asbest-en-tabaksverhaal-uit-de-vorige-eeuw/
https://stralingsleed.nl/blog/de-wetenschapniet-in-dienst-van-de-telecom-en-de-overheidsvoorlichting-liggen-over-straling-ver-uit-elkaar/