“Het ministerie van VROM laat zich in de beoordeling over de effecten van elektromagnetische velden, leiden door de adviezen van de Gezondheidsraad. Deze adviezen zijn gebaseerd op de analyse van bestaande wetenschappelijke literatuur. Deze literatuur, geeft geen aanleiding om te veronderstellen dat er gezondheidseffecten zouden zijn.”

Deze uitspraak van PvdA-politica Jacqueline Cramer, is flink naast de waarheid. De  adviezen van de gezondheidsraad (over elektromagnetische velden (EMV) gebaseerd dus op bestaande literatuur, geven wél gezondheidseffecten tot gezondheidsschade. De implantatie van alle zendmasten voor het mobiele gebruik zijn pas sinds eind vorige eeuw een feit, en als het gebaseerd is op de bestaande literatuur, is dit achterhaald. Vooral bij  de zendmasten voor 5G die zelfs anders werken dan de bestaande masten (2G, 3G en 4G). Zo staan er grote gezondheidsbelangen op het spel, zie ook: https://stralingsleed.nl/blog/5g-is-wel-wat-anders-dan-de-vorige-netwerken/

In 2022 is duidelijk het dat cellen in ons lichaam reageren op de kunstmatige elektromagnetische velden
Kunstmatige elektromagnetische velden (EMV) gegenereerd door alle zendmasten voor de mobiele telefonie daar reageren de cellen in het lichaam op (op de frequentiegolven), net als op andere giffen in het milieu zoals zware metalen en toxische chemicaliën. Het DNA in levende cellen geeft bij de elektromagnetische velden, zelfs al bij lage blootstellingniveaus (700 megahertz), een biochemische stressrespons. Het wetenschappelijke bewijs (van de onafhankelijke wetenschapper*) vertelt ons dat de huidige veiligheidsstandaards voor EMV ontoereikend zijn, en dat we ons moeten beschermen tegen de blootstelling van antennemasten, mobiele telefoons, DECT-telefoons, wifi en IoT.

*De onafhankelijke wetenschapper is een wetenschapper niet in dienst van de telecom.

Wetenschappers, niet in dienst van de telecom, waarschuwen
De waarschuwingen zijn massaal. Waarschuwingen over de nadelen van de antennemasten en de draadloze communicatie. Dat antennemasten en alle apparaten hiervan afhankelijk, frequentiegolven genereren. Frequentiegolven die niet te horen, te zien of te ruiken zijn. Dat onze jeugd op school de hele dag in deze frequentiegolven zit van het digibord, draadloze laptops of iPads en wifi. Dat onze ziekenhuizen barsten van de wifi en artsen die visite lopen met draadloze iPad ‘s. Onze huisartsen die wifi in de praktijk hebben en visite rijden met de smartphone. Dat onze tandartspraktijken barsten van de kunstmatige elektromagnetische velden en onze supermarkten, naast eigen wifi ook wifi voor de klanten hebben. Kortom, nergens kun je nog wezen als je lichaam reageert op deze onzichtbare, geurloze en onhoorbare frequentiegolven. Onze overheid luistert alleen naar de wetenschappers die zeggen dat er niets aan de hand is. De Gezondheidsraad en het ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, een zogenaamde onafhankelijke organisatie van wetenschappers), die nog steeds waarden hanteren, die veel te hoog zijn en zeggen dat er niets aan de hand is.  En het goed vinden dat met het gebruik van 5G, de frequentiegolven in het milieu, nóg hoger worden en microgolf straling gaan gebruiken i.p.v. radiogolfstraling! Is de overheid dan schuldig wanneer iemand elektrogevoelig wordt?

Waarschuwende wetenschappers
De wetenschappers, niet in dienst van de telecom, waarschuwen wél en hebben al bewezen dat de normen veel te hoog zijn en dat de microgoven waar 5G gebruik van gaat maken (en maakt) de mens zal vernietigen. Onder ander waarschuwen:
-Barrie Trower
Barrie Trower (een gepensioneerd militair inlichtingenspecialist) die jarenlang werkte aan projecten die te maken hadden met microgolven en geheime oorlogsvoering. Barrie Trower zegt: “wat iedereen hinder gaat bezorgen in de communicatie-industrie, zijn de microgolven. Deze hebben de speciale eigenschap dat ze water beïnvloeden (dat is hoe magnetrons ook werken en daar is bij een werkende magnetron, afstand het advies) en de mensen bestaan voor de helft uit water*’.

* Water is het hoofdbestanddeel van het menselijk lichaam en het percentage schommelt rond 55 à 60 procent. Bij mannen ligt het iets hoger dan bij vrouwen vanwege het verschil in vetgehalte.

 Ulrich Warnke
Ulrich Warnke wordt beschouwd als een klokkenluider over de kunstmatige elektromagnetische velden(EMV). In de ogen van Warnke is de mobiele communicatie de “wortel van alle kwaad”. Hij ontdekte een “revolutionair” fenomeen dat hij “microgolf-geïnduceerde nitrosatieve-oxidatieve stress” noemt: https://stralingsleed.nl/blog/oxidatieve-stress-door-draadloos-gebruik/ .

-Prof. Olle Johansson, Ph.D.
Afdeling Experimentele Dermatologie,afdeling Neurowetenschappen, Karolinska Instituut, Stockholm, Zweden, zegt: “elektromagnetische straling is een heel serieus thema voor de gezondheid van mens en milieu, dat onmiddellijk serieuze aandacht moet krijgen”.

-Magda Havas
Magda Havas is een Canadese wetenschapper en gespecialiseerd in de effecten van elektromagnetische straling op levende organismes. Ze heeft zich ook uitvoerig verdiept in het 5G netwerk en waarschuwt voor de gevaren hiervan. Ze waarschuwt onder meer voor het rouleau effect; https://stralingsleed.nl/blog/bloedklontering-mede-door-alle-zendmasten/   

Prof. Havas zegt; “ik doe een krachtige aanbeveling aan alle regeringen om het thema gezondheidsgevaren van elektromagnetische straling aan te pakken en om actie te ondernemen. Het risico is te groot dat de voortdurend toenemende op straling een werkelijk gevaar voor alle mensen is. Regeringen dienen juist te gaan handelen om de volksgezondheid te beschermen door de blootstellingstandaards zo te veranderen dat ze gebaseerd worden op de biologische effecten* en door te luisteren en handelen naar de resultaten van de onafhankelijke wetenschap over dit onderwerp.”

*Niet alleen de thermische effecten van alle EMV onderzoeken (zoals nu nog steeds het geval is) maar ook de biologische effecten. Door niet alles 100% geschikt te maken voor draadloze communicatie maar gebieden vrijlaten voor mensen die dat niet willen.

 -Dr. Martin Blank
Departement voor Fysiologie en Cellulaire Biofysica, Universiteit van Columbia, College van Artsen en Chirurgen, onderzoeker in bio-elektromagnetica, auteur van de sectie over Stressproteïnen in het BioInitiative Report. Hij zegt: “blootstelling aan ELF-(extreem laag frequente velden) en RF (radiofrequente) straling, leidt tot een verhoogd risico op kanker. Bij intensiteiten die zelfs te laag zijn om weefselopwarming te veroorzaken (het thermisch effect). Ongelukkigerwijs zijn alle officiële en wettelijke blootstellingstandaards gebaseerd op de foutieve aanname dat er geen gevaarlijke gevolgen zijn bij intensiteiten die geen weefselopwarming veroorzaken. Gebaseerd op de bestaande feiten wat betreft het toelaatbare zullen we in de toekomst ongetwijfeld te maken krijgen met een kankerepidemie die voortkomt uit het gebruik van mobiele telefoons (en de nodige antennemasten) wifi en IoT en alle draadloze apparaten. Daarom is het belangrijk dat wij allen, en in het bijzonder onze kinderen en jonge mensen, het gebruik van mobiele telefoons beperken (aan draad gaan) en dat de regering en het bedrijfsleven manieren ontdekken waarop we het gebruik maken van draadloze diensten mogelijk maken zónder een hoge kans op een ernstige ziekte. We moeten besluitvormers duidelijk maken dat het principe ‘business as usual’ onaanvaardbaar is.”

-Prof. David O. Carpenter
Professor in gezondheidswetenschappen en milieu, directeur van het Instituut voor gezondheid en milieu, co-editor van het BioInitiative Report, zegt:in het geval van apparatuur voor telecommunicatie, zoals mobiele telefoons, draadloze netwerken, antennes voor mobiele telefonie, IoT en draagbare telefoons, wordt níet naar de onafhankelijke wetenschapper geluisterd! De huidige richtlijnen moeten dringend opnieuw onderzocht worden door regeringen en gereduceerd worden.” M.A.W: stop de uitrol van 5G! Doe eerst gedegen onderzoek!

-Whitney North Seymour, Jr., Esq.
Gepensioneerd advocaat; voormalig senator van de staat New York en VS, zegt: “zonder enige twijfel hebben elektromagnetische velden belangrijke gevolgen voor het neurologisch functioneren. Zij vertragen onze hersengolven en beïnvloeden op de lange termijn onze geestelijke helderheid. We moeten blootstelling zoveel mogelijk reduceren om het niveau van neurotransmitters* te optimaliseren en verslechtering van gezondheid te voorkomen.”

*Neurotransmitters zijn stoffen die signalen doorgeven in de hersenen tussen zenuwcellen of spiercellen. Bekende neurotransmitters zijn adrenaline, dopamine, GABA en serotonine. Deze hebben vooral invloed op de gemoedstoestand.

 Eric Braverman
Hersensonderzoeker, auteur van ‘The Edge Effect’ en directeur van Path Medical in de stad New York en van de PATH Foundation.  Deskundige m.b.t. de algehele invloed van de hersenen op ziekte en gezondheid, zegt: “in de mobiele telefonie zijn de bedrijfsleiders verplicht om elke aanwijzing voor gevaar te ontkennen. Er is nu een aanzienlijke hoeveelheid bewijsmateriaal dat uiterst zwakke signalen fysiologische gevolgen kunnen hebben. Mijns inziens is de constante blootstelling aan elektromagnetische straling hoofdzakelijk gerelateerd aan geld. Het zijn de tientallen miljarden dollars die omgaan in de mobiele telefonie, die de bedrijfsleiders verplichten om elke aanwijzing voor gevaar te ontkennen.”

-ProfAbraham R. Liboff
Onderzoeksprofessor (emeritus), centrum voor Moleculaire Biologie en Biotechnologie Atlantische Universiteit van Florida en co-editor van het tijdschrift Electromagnetic Biology and Medicine, zegt:” er is zeer sterk bewijsmateriaal voor risico’s die verbonden zijn met het langdurig gebruik van mobiele telefoons wanneer we kijken naar mensen die deze apparaten 10 jaar of langer gebruiken en dan voornamelijk aan één kant van het hoofd.”

-Prof. Lennart Hardell
Professor aan het Universitaire Ziekenhuis, Orebro, Zweden. Deskundige met betrekking tot mobiele telefoons, snoerloze telefoons, hersentumoren en de veiligheid van draadloze radiofrequenties en microgolf straling, zegt: “alle levende cellen zijn dynamisch coherente elektrische systemen. De ons omringende door mensen gemaakte elektromagnetische velden (EMV ’s) die zich over een groot bereik van frequenties uitspreiden, zijn een serieus milieuonderwerp. Toch weten de meeste milieukundigen er weinig tot niets van. Wel dat alle levende cellen en vanzelfsprekend ook complete levende wezens, ongeacht klasse of soort, dynamisch coherente elektrische systemen zijn die, voor de meest fundamentele stofwisselingsprocessen volkomen op bio-elektriciteit berusten. Maar het blijkt dat de meeste levende dingen enorm sensitief zijn voor minimale blootstelling aan EMV, vooral de door mensenhanden gemaakte EMV. Levende cellen interpreteren zulke blootstellingen als zijnde een deel van onze normale cellulaire activiteiten (daarbij denken we aan hartslag, hersengolven, celdeling). Maar het zijn de ongebruikelijke intensiteiten, signaalkarakteristieken, pulspatronen en golfvormen die in de natuur niet bestaan! En zij beïnvloeden het natuurlijke systeem van alle mensen, dieren, planten en zelfs micro-organismen in water en in de bodem. We zien al problemen bij mensen die te dicht bij een 2G of 3G mast woonden en  bij  dieren zoals vogels en bijen. En het is bekend dat wilde dieren gebieden verlaten als er telefoonmasten worden geplaatst. Radiofrequentiestraling, dat deel van het elektromagnetische spectrum dat gebruikt wordt in 2G en 3G is een bekende onderdrukker van het immuun-stelsel. Gaat 5G met zijn microstraling dan ons leven in gevaar brengen?”

-Lloyd Morgan, BS Electronic Engineering
Directeur van de Centrale Registratie voor Hersentumoren van de VS, lid van het genootschap voor Bio-Elektromagnetica en lid van het Epidemiologisch Consortium voor Hersentumoren (BITEC) zegt: “ zij houden geen rekening met de absorptie-effecten bij blootstelling van de vele verschillende radiofrequentie (en hoger) uitzendende apparaten waaraan de hele bevolking wordt blootgesteld. Het heersend stralingsveiligheidsbeleid met betrekking tot alle draadloze apparaten faalt om de bevolking te beschermen. Omdat veel mensen op draadloze diensten een abonnement hebben is een voortdurende uitbreiding nodig van antenneplaatsingen in woon- en handelsomgevingen, maar ook in de naaste omgeving van scholen, dagverblijven, bejaardentehuizen en tevens op de werkvloer”. Licht mensen correct voor dan hoeven velen geen abonnement meer!

Bronnen:
https://dooozz.nl/blog/wetenschap-versus-overheidsvoorlichting/
Foto; https://dooozz.nl/blog/wetenschap-versus-overheidsvoorlichting/
https://stralingsleed.nl/blog/de-wetenschap-mag-niet-waarschuwen-voor-het-gevaar-van-draadloos-gebruik/
https://stichtingehs.nl/blog/vergeet-icnirp-liever-biologische-blootstellingscriteria-voor-elektromagnetische-velden#:~:text=De%20ICNIRP%20richtlijnen%20om%20de,warmte%20niets%20te%20maken%20hebben.
https://stralingsleed.nl/blog/bloedklontering-mede-door-alle-zendmasten/
https://www.als-centrum.nl/kennisplatform/serine-bij-als-de-visie-van-als-centrum-nederland/
https://stralingsleed.nl/blog/hoe-de-smartphone-kan-meewerken-om-lichaamscellen-te-veranderen/?fbclid=IwAR3ntd5RfSzmfPimHhKYNHRjtZ06cyWPA3qtA6Z6JQeRgumFffdTRL1KhB8
https://www.spierziekten.nl/nieuws/artikel/elektromagnetische-straling-verhoogt-mogelijk-risico-op-als//
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20662418/
https://stralingsleed.nl/blog/blootstellingsnormen-icnirp-ongepast-betere-bescherming-van-burgers-tegen-straling-gezocht/
https://www.wirelessinfo.nl/nieuws/van-andere-media/221-barrie-trower-wifi-groot-gevaar-voor-de-vruchtbaarheid
https://www.jrseco.com/nl/wetenschappelijk-bewijs-elektrogevoeligheid-zendmasten/