Temperatuurstijging op aarde
Sinds 1880 is de temperatuur op aarde ongeveer 0,85 °C gestegen. Dat lijkt misschien niet veel, maar wetenschappers hebben berekend dat als de temperatuur op aarde meer dan 1,5 °C stijgt, dat grote gevolgen heeft voor de mens en zijn omgeving, namelijk:
-de zeespiegel stijgt;
-er komen langere periodes van hitte en droogte afgewisseld met periodes met extreem veel neerslag.

Dit kan zorgen voor;
-overstromingen;
-mislukte oogsten;
-hongersnood;
-meer vluchtelingen;
-meer ziekte;
-meer plagen.

Broeikasgassen
Het broeikaseffect is in de eerste plaats een natuurlijk verschijnsel: een aantal gassen van nature aanwezig in de atmosfeer, absorberen gedeeltelijk de warmte die de aarde uitstraalt. Echter door de menselijke activiteit neemt de concentratie van een aantal van deze gassen enorm toe, wat het natuurlijke broeikaseffect versterkt. Daarnaast heeft de mens ook een aantal synthetische stoffen geproduceerd, die eveneens een (sterk) broeikaseffect veroorzaken. Natuurlijke broeikasgassen zoals:
-waterdamp (H2O);
-koolstofdioxide (CO2);
-methaan (CH4);
-lachgas of distikstofoxide (N2O);
-ozon (O3);

Verhoudingen scheef
Wetenschappers hebben vastgesteld dat er vooral steeds meer broeikasgas, met name  (koolstofdioxide (CO2) en methaan* op aarde voorkomt. De toename van CO2, is te lezen, komt vooral door de verbranding van aardolie, aardgas en steenkool, de broeikasuitstoot vindt zijn toename in;
-de landbouw*. Door aardgasgebruik in de kassen en bijvoorbeeld de mestafscheiding van vee (methaan);
-moerasgas in waterrijke gebieden;
-het weglekken van aardgas.

* In de landbouw is niet kooldioxide (CO2) maar methaan het belangrijkste broeikasgas. Methaan komt o.a. vrij uit de lebmaag van koeien en uit de mestopslag van alle vormen van veehouderij. Methaan is naast koolstofdioxide (CO2) wereldwijd het tweede broeikasgas. Het derde is lachgas, ook een product van de landbouw.

Halve maatregelen
De overheid neemt maatregelen om Nederland te beschermen tegen de gevolgen van deze klimaatverandering door opwarming door te zorgen dat de uitstoot van broeikasgassen verminderd. Hiervoor zijn nationale en internationale doelen afgesproken. Eén grote vervuiler wordt echter niet genoemd en worden geen maatregelen voor getroffen: het gebruik van ons eigen snel toegenomen draadloos gebruik.

Er komt namelijk meer CO2-uitstoot van 5G vrij dan van de luchtvaart
Broeikasgasemissies door de internationale luchtvaart zijn meer dan verdubbeld tijdens de voorbije twee decennia. De luchtvaart is namelijk één van de snelst groeiende oorzaken van CO2-uitstoot en draagt daardoor bij aan de klimaatsverandering.  

ICT (Informatie- en Communicatietechnologie) vervuilende sector
In 2022 is duidelijk dat ICT ook een van de meest vervuilende sectoren aan het worden is. Onder IT (Information Technology) verstaat men het volledige domein dat de hardware, software, randapparatuur en netwerken voor de mobiele communicatie, omvat. ICT verwijst naar de digitale apparatuur of diensten die gericht zijn op communicatie. IT is de overkoepelende term, dus ICT is een onderdeel van IT. De huidige datacenters die nodig zijn om al het verkeer van het netwerk te kunnen verwerken zorgen voor uitstoot van CO2 (het belangrijkste broeikasgas dus). In 2010, waren deze datacenters verantwoordelijk voor twee procent van de jaarlijkse wereldwijde uitstoot van broeikasgassen (BKG), ongeveer 4% in 2020 en in 2025 is de verwachting 6% en als de huidige groeilijn zich doorzet is ICT verantwoordelijk voor 14 procent van de mondiale broeikasgasuitstoot in 2040! Met nog meer aankomende streamingsdiensten en het internet-der-dingen dat 5G zal ondersteunen, neemt het energieverbruik van datacenters* toe tot bijna 10% van het wereldwijde verbruik. In 202o telt Nederland telt meer dan zesduizend datacenters en eind 2021 zijn er plannen voor 20 tot 25 nieuwe vestigingen of uitbreiding. 

* Een datacenter is een fysieke locatie – meestal een gebouw – met essentiële IT- en computerdiensten en -infrastructuur. Eenvoudiger gezegd, een datacenter is een fysieke plaats om gegevens op te slaan.

                                         Datacenter van aanbieder Equinix in Amsterdam Science Park.
Terwijl Google 1 miljard euro investeert in Nederlandse datacenters om deze toename op te vangen, wordt er weinig gerept over de uitstoot waar het mee gepaard gaat. Streams in Ultra HD (vier keer scherper dan Full HD, waar in 2022 de meeste televisies nog mee zijn uitgerust) zullen met hulp van 5G hun weg naar onze telefoons, laptops en televisies vinden. Nóg mooier beeld dat uiteindelijk de standaard zal worden. Maar het kost wel vijf keer zoveel data. Data dat wordt opgeslagen in datacenters en voorzien moet worden van stroom om continu te werken en dus ook gekoeld worden. Het dataverkeer in 2021 is al zeven keer hoger het in 2016 al was!

CO2-uitstoot datacenters dreigt uit de hand te lopen
Wereldwijd groeit het dataverkeer met meer dan 50% op jaarbasis en Nederland ontwikkelt zich tot een van de meest sterke datacenter- en netwerkhubs in de wereld. Deze datacenters vreten energie en dat leidt ertoe dat de CO2-uitstoot ook gigantisch groeit.

Filmpjes kijken; de aanjager voor CO2-uitstoot?
Vooral sociale media, HD foto ‘s en video (pornografie), online gokken, gamen en tv-on-demand dragen bij aan de groei in dataverkeer. Vorig jaar maakte Hivos* de vergelijking met het Gangnam style filmpje dat leidde tot 250.00 ton CO2-uitstoot. En denk onder andere aan de filmpjes van VEED-award winnaar Enzo Knol. Zijn vlogs op Youtube werden dagelijks aangeklikt door 650.000 bezoekers en al meer dan 250 miljoen keer bekeken. Of StukTV dat zeker een net zo grote hit is op internet. Het energieverbruik dat gepaard gaat met het bekijken van deze filmpjes is enorm. Dat dergelijke filmpjes een hit worden is het probleem niet, wel dat de datacenters die een centraal onderdeel vormen van het systeem waarmee deze filmpjes voor iedereen overal te bekijken zijn, vooral worden gevoed door stroom die niet duurzaam is. Hivos roept daarom de datacenters op om te kiezen voor duurzame stroom. Dan kan de niet te stuitten opmars van internet gebruik doorgaan zonder dat het bijdraagt aan de klimaatverandering.

*Het Hivos Klimaatfonds ondersteunt bedrijven om hun CO2 uitstoot te minderen door te investeren in groene en duurzame ontwikkelingen.

De ICT-sector als vervuilende sector, wordt niet eens genoemd!
De ICT-sector is hard op weg om een van de meest vervuilende sectoren wereldwijd te worden: lekker snel internet, augmented-reality (AR), virtual-reality (VR), filmpjes massaal bekijken en mixed-reality. Welke invloed heeft 5G (en straks 6G) op de opwarming en waarom blijft dit zo onderbelicht? De milieu-impact hierop wordt namelijk zwaar onderschat en niet eens genoemd! Net zoals de impact op de gezondheid voor mensen niet genoemd wordt en de invloed op de flora en de fauna van de draadloze communicatie met zijn masten.

Is hier niet een spreekwoord voor overheid?:

De kop in het zand steken en als het kalf verdronken is dempt men de put.

 

Bronnen:
https://www.klimaatakkoord.nl/klimaatakkoord/vraag-en-antwoord/menselijke-invloed-opwarming-aarde
https://klimaat.be/klimaatverandering/oorzaken/broeikasgassen
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20191129STO67756/uitstoot-van-vliegtuigen-en-schepen-feiten-en-cijfers-infografiek
Foto: https://m.hbvl.be/cnt/dmf20201209_93957922
https://stralingsleed.nl/blog/klimaatsverandering-door-de-onnatuurlijke-invloeden-nog-veel-heftiger/
https://www.amstelveenweb.com/nieuws-Internationale-Oproep-om-5G-op-aarde-en-in-de-ru&newsid=339886488
https://www.sg.uu.nl/artikelen/2019/08/5g-heeft-consequenties-voor-het-milieu#:~:text=Met%20nog%20meer%20aankomende%20streamingdiensten,een%20sterke%20toename%20in%20uitstoot.
Foto datacenter: https://www.parool.nl/amsterdam/groei-nieuwe-datacenters-definitief-aan-banden~bc2d29f8/
https://www.co2-prestatieladder.nl/nl/news-item/CO2-Uitstoot-Datacenters-dreigt-uit-de-hand-te-lopen-
https://tweakers.net/nieuws/190888/in-nederland-zijn-er-20-tot-25-plannen-voor-nieuwe-of-grotere-datacenters.html
https://stralingsleed.nl/blog/meer-co2-uitstoot-van-5g-dan-van-de-luchtvaart-it-de-grote-wereldwijde-vervuiler/