Een microgolf is elektromagnetische straling; het zijn radiogolven in het hogere frequentiegebied. Microgolven hebben een golflengte van 1 m (bij een frequentie van 300 megahertz (MHz) tot 1 mm (bij een frequentie van 300 gigahertz (GHz). De grenzen tussen ver-infraroodstraling en microgolven zijn echter niet duidelijk gedefinieerd.

Het bestaan van elektromagnetische golven, waarvan microgolven een deel uitmaken, werd door James Clerk Maxwell in 1864 voorspeld door toepassing van de Wetten van Maxwell. In 1888 was het Heinrich Hertz een Duits natuurkundige die de ontdekking deed van de radiogolven. Naar hem is dan ook de afgeleide SI-eenheid (het Internationale Stelsel van Eenheden) van frequentie genoemd: de hertz.

Gevaren van microgolven
In 1975 heeft de Nederlandse Gezondheidsraad, op verzoek van de regering een rapportage uitbracht over de gevaren van microgolfstraling. Gevaren dat het een organisme schade veroorzaakt. En de in 2022 officieel te gebruiken 5G maakt gebruik van deze microgolven! En dat mag nu wel? Microgolven in de 21ste eeuw zijn anders dan in de 20ste eeuw? Echt niet! Of waren de mensen toen wijzer en verstandiger?

Want wat is 5G?
5G ( of 5e generatie draadloze systemen) is een telecommunicatie-vorm en de vijfde generatie mobiele netwerken. Het is de naam voor allerlei nieuwe technologieën; 5G. Heel wat krachtiger en sneller dan de voorgangers; 2G en 3G. Met 5G kunnen veel grotere hoeveelheden data mee verzonden worden en 5G is veel sneller. Met 5G-netwerken zijn operaties op afstand mogelijk en zelfrijdende auto’s zijn realiseerbaar.

5G versus 2G en 3G
5G maakt gebruik van microgolven, infraroodstraling en ultraviolette straling. Dit in tegenstelling tot de netwerken van 2G en 3G, die gebruikt maakten van radiogolven (3 hertz tot 30 gigahertz). De wetenschap, niet in dienst van een telecombedrijf, waarschuwt voor schade aan een organisme van straling (helemaal van 5G), namelijk:
-DNA enkel- en dubbelstrengs breuken;
-verstoring van het cel-metabolisme;
-verhoogde doorlaatbaarheid van de bloed-hersenbarrière;
-melatonine reductie;
-verstoring van het glucosemetabolisme in de hersenen;
-aanmaak van stress-eiwitten. Stresshormonen zijn heel nuttig tijdens een acute stresssituatie maar tegenwoordig ervaren we steeds vaker en langer stress waardoor ons lichaam denkt dat we constant in een noodsituatie zitten (door de onzichtbare, onhoorbare en reukloze frequentiegolven van het draadloze).

Stress door frequentiegolven?
Als de stress chronisch wordt, kan het gezondheidsklachten opleveren. De stressprikkel brengt een sneeuwbal effect teweeg om te zorgen dat een lichaam de stress aan kan, voor een tijdelijke actie. Maar niet wanneer de stress situatie aanhoudt. Het lichaam blijft dan functioneren alsof er continu een actie gevraagd wordt (en blijft constant in een alerte situatie) en dan kunnen er, wetenschappelijk gezien, klachten ontstaan als:
-moeheid, weinig energie;
-gespannen zijn;
-sneller emotioneel zijn (geïrriteerd, boos, huilen);
-somberheid;
-vergeetachtigheid;
-slaapproblemen;
-hoofdpijn;
-maagklachten;
-nek- of rugklachten;
-sneller verkouden of grieperig (verminderde afweer).

Bovenstaande klachten hebben veel overeenkomst bij de klachten door het wonen onder de masten voor de draadloze communicatie (zie Help! De kerktoren geeft straling) en hebben veel weg van de wetenschappelijke klachten bij zoals bij stress namelijk:
-oorsuizingen;
-felle hoofdpijn (van het ene oor naar het andere oor);
-moeheid;
-slapeloosheid;
-blijvend griep- of verkoudheidsgevoel;
-duizeligheid;
-cardiovasculaire effecten (hart- en vaatziekten).

Alleen de klachten van de draadloze communicatie zijn in 2022 wetenschappelijk nog niet erkend terwijl de frequentiegolven ervoor zorgen dat een lichaam in een constante alertheid blijft zitten, het constante stressgevoel.

Maar kan de wereld dan maar zo als proefkonijn dienen?
Het gaat erop lijken dat 5G ingevoerd gaat worden zonder onderzoek. De wereld is dus een proefkonijn met mensen, de dieren en de planten als inzet. Kan dit het einde betekenden van alles wat leeft? Zonder oorlog maar wel met het hetzelfde resultaat? Ja, het kan volgens mij! Maar waarschuwt er dan niemand? Is er niemand wakker? Wie stopt de uitrol van 5G?

Waarschuwers
Gelukkig, trekken er wel mensen aan de bel. Mensen die per ongeluk kwamen te wonen onder de masten voor de draadloze communicatie van 2G en 3G, eind vorige eeuw, begin deze eeuw. Ze werden echter niet geloofd, niet geholpen en belachelijk gemaakt en velen pleegden dan uit ellende, ook zelfmoord. Gelukkig zijn er ook organisaties die wél wakker zijn, waaronder;
-het milieuagentschap Europese Unie. In 2007 al kwam het milieuagentschap van de Europese Unie, de European Environment Agency (EEA), met een eerste waarschuwing over e kunstmatig gemaakte elektromagnetische straling. Deze zagen dat de Europese Commissie het advies om het voorzorgsbeginsel voor de kunstmatige elektromagnetische straling toe te passen, in de wind sloeg:
-het Europees parlement  heeft in 2009 een resolutie aangenomen over de gevaren voor de gezondheid van de radiofrequente elektromagnetische velden (RF EMV) en aanbevelingen gedaan om de blootstelling daaraan te beperken;
-de Raad voor Europa, bekend van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, publiceerde in 2011 een rapport over de gevaren voor de volksgezondheid van elektromagnetische velden en riep op tot verlaging van de blootstellingslimieten:
-de onderzoekscommissie van het Europees Parlement, de European Parliamentary Research Service (EPRS), geeft aan dat er serieuze gezondheids- maar ook economische en technologische zorgen, bestaan over de realisatie van 5G;
-leden van het Europees Parlement, (Buchner en Rivasi) brachten in juni 2020 een rapport uit met als titel “The International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection: Conflicts of interest, corporate interests and the push for 5G”, over de zogenaamde wetenschappelijke neutraliteit en de belangenverstrengeling tussen de telecomindustrie en de ICNIRP-leden. De auteurs: “We show with this study that this is ‘playing with the truth’ or simply a lie:”
-International Agency for Research on Cancer (IARC): in 2011 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hoogfrequente elektromagnetische velden (RF EMV) ingedeeld in groep 2b: ‘mogelijk kankerverwekkend’. Deze indeling in groep 2b kwam tot stand nadat de werkgroep WHO-IARC bestaande uit 30 specialisten van over de hele wereld, onder andere een verhoogd risico vaststelde op het krijgen van glioom, een kwaadaardige hersenkanker, door draadloos gebruik.

De bewijzen stapelen zich op. Duurt het draadloos verhaal net zolang als het rookverhaal?
De afgelopen jaren is er nog een belangrijk en groeiend aantal bewijzen, dat straling van draadloze toepassingen ruim onder de blootstellingsrichtlijnen schadelijk is, bijgekomen. Een veelheid aan biologische effecten en ziekten, worden gelinkt aan de blootstelling van deze straling en we zien een patroon van problemen dat vergelijkbaar is met dat van het roken van sigaretten, uit de vorige eeuw. Het gemak en de alomtegenwoordigheid van draadloze technologieën hebben een ingewikkelde situatie gecreëerd. Daar waar het rookprobleem de roker betrof, betreft het stralingsprobleem namelijk iedereen van jong tot oud. Onze werkplekken, huizen, scholen, winkels, sportstadions en hele steden, hebben allemaal de techniek van het draadloze. Nederland is zelfs zo goed als 100% draadloos, zowel door de antennemasten op de grond als door de satellieten in de ruimte. Er valt niet aan te ontkomen. En erkennen dat deze technologie schadelijk is, schijnt vanuit economisch perspectief toch een zeer moeilijke en ongemakkelijke waarheid te zijn. Liegen is teveel gezegd maar zwijgen over de waarheid is net zo kwalijk. Zwijgen over hoe het werkelijk werkt en wat er gebeuren kan, is net zo goed een doodzonde.

Want gezondheid gaat nog altijd boven de economie
Gezondheid gaat boven de economie, want als er geen gezonde mensen zijn, is er geen economie. Steeds meer landen, regio’s en steden durven dan ook vraagtekens te zetten bij het verhaal van de telecomproviders en overheden dat draadloze technologie veilig is. Landen gaan er voorzichtig tegenin;
-Cyprus en Kroatië treffen in 2022 maatregelen ter bescherming van burgers via voorlichting over de risico’s, lagere blootstellingsrichtlijnen en het verbieden van wifi in scholen;
-2022 hebben 421 wetenschappers en artsen het 5G-appeal ondertekend met de boodschap voor de VN, de WHO, de EU, de Raad van Europa en de regeringen van alle landen: “ Wij, de ondergetekende wetenschappers en artsen dringen aan op stopzetting van de inzet van het 5G-masten op aarde (vijfde generatie) en in de ruimte. 5G zal de blootstelling aan straling bovenop de 2G-, 3G- (die eruit gaan) en 4G-netwerken voor telecommunicatie, die al aanwezig is, aanzienlijk vergroten. Naast radiofrequentie (RF-straling) zal 5G gebruik maken van microgolfstraling, infraroodstraling en waarschijnlijk ook van ultravioletstraling. Het willen gebruiken van 5G is een groot experiment op het gebied van de mens en het milieu (en er is NB níet onderzocht wat het resultaat zal zijn, wat tegen alle gemaakte afspraken in is) en dat is gedefinieerd als een misdaad onder het internationaal recht;
-2022: het ‘California Court of Appeal’, heeft vastgesteld dat een lerares voldoende kon aantonen dat haar klachten zijn veroorzaakt door een op haar school geïnstalleerd wifi-systeem;
-2022: de Chinese autoriteiten hebben mobiele telefoons in klaslokalen en schoolterreinen met onmiddellijke ingang verboden. Het verbod geldt voor alle schoolkinderen (basisschoolkinderen en studenten)in het hele land;
-2020: Het Zwitserse milieuagentschap Bafu heeft alle kantonnale overheden eind januari 2020, gevraagd om uitstel op het in gebruik nemen van nieuwe 5G-zendmasten. Bafu heeft gezegd dat het nog geen universele criteria kan bieden zonder de impact van 5G-straling (op de gezondheid) verder te testen;
-2020: Brussel wil de stralingsnorm niet verhogen voor de uitrol van 5G. ‘Brusselaars zijn geen laboratoriumratten, wier gezondheid ik inruil voor winst’, zei de  Brusselse minister van Leefmilieu, Céline Fremault . Bij een latere verkiezing is Fremaut niet herkozen en 26 juli 2021 gaat Brussel de stralingsnorm voor mobiele telefonie verhogen van 6 naar 14,5 volt per meter (V/m)!;
-september 2018 komt er in Frankrijk een totaal verbod op het gebruik van mobiele telefoons op lagere en middelbare scholen. Ze waren al verboden tijdens lessen, maar dat verbod wordt uitgebreid tot pauzes, lunch en tussen de lessen. Bovendien gaat de Franse overheid de bevolking beter informeren over goed gebruik van mobiele telefonie en de noodzaak tot het nemen van voorzorgsmaatregelen, zoals aanbevolen door ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail);
-2016 in Frankrijk wordt de wet ter beperking van de RF stralingsbelasting en toepassing van het voorzorgsprincipe, aangenomen in de Senaat, na eerst aangenomen te zijn in de Assemblée Nationale. De wet voorziet onder meer in een wifi-verbod in crèches, een verbod van reclame voor mobiele telefonie gericht op kinderen en de verplichting om de wifi uit te schakelen in basisscholen wanneer deze niet in gebruik is.

En wat doet Nederland? Helemaal niets!

Bronnen;
https://nl.wikipedia.org/wiki/Microgolf
https://letstalkabouttech.nl/wetenschap-politiek/#:~:text=Adviezen%20van%20de%20Gezondheidsraad,over%20de%20gevaren%20van%20microgolfstraling.
https://stralingsleed.nl/wp-admin/post.php?post=1823&action=edit
https://www.naturafoundation.nl/kenniscentrum/artikelen/20661/de-coronacrisis-en-stress-hoe-kom-je-weer-tot-rust
https://stralingsleed.nl/blog/wordt-het-gebruik-van-microgolven-en-infraroodstraling-5g-het-einde-van-alle-leven-op-aarde/
https://www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Nederland/12563/gezondheidsraad_advies_microgolven_1975
https://stralingsleed.nl/blog/gezondheidsklachten-door-een-teveel-aan-kunstmatig-elektromagnetische-straling/
Foto: https://www.charlottewiering.nl/meerlichttherapie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wetten_van_Maxwell
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/nl/document/EPRS_STU(2021)690012
https://www.michele-rivasi.eu/wp-content/uploads/2020/06/ICNIRP-report-FINAL-JUNE-2020_EN.pdf
https://www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Internationaal/12557/the_icnirp_conflicts_of_interest_corporate_capture_and_the_push_for_5g
https://stralingsleed.nl/blog/duurt-het-draadloos-verhaal-weer-net-zolang-als-het-rookverhaal/